ðð∟ËÇÒà´»ÕãËÁè∟ððð ..

   ËÇÑ´´Õ¨éÒ æææ

...........................................................

ª×èÍ ¸Ñ­­ÒÁÒÈ  ã¨ÊÁطà

ÍÒÂØ..ÍÂèÒ»ÒÂÃÙéÁÒ¹

ª×èÍPLAY ÁÑÊZa

.....................................................................................................

                              -----------  á¹Ð¹ÓµÑÇá¤è¹Õé¹Ð¨êÐ (à¢éÒàÃ×èͧ¡Ò¹àÅÂÅÐ) ---------

              à¹×èͧ¨Ò¡µÍ¹¹Õéà¡×ͺ¶Ö§ÇÒ¹»ÕãËÁè ÁÑÊ¡çãËé¼ÙéÍèÒ¹·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¹Ð¤èÐ ¶Ö§ÁÑʨÐäÁèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢à·èÒäËÃè¹Ñ¡   áµèÁÑÊ¡çÂѧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢»Ð»¹ÍÂÙè¡Ñº¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì  àÅèÒãËé¿Ñ§¹Ð

                                                          ......... ÁÑÊä´éÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¡Ñ¹¤¹¤¹Ë¹Öè§à¢Ò´Õà¢Ò¾ÃéÍÁ¡Ñºµ¹·ÕèÁÑÊÃÑ¡áÅе͹¹Ñé¹·ÓãËéÁÑÊà»ÅÕè¹á»Å§ËÑÇã¨à¾ÃÒФ¹·ÕèÁÑÊÃÑ¡à¡èÒà¢Ò¡Ñºà»ÅÕè¹ä»à»ç¹¤¹Í×è¹¹·ÓãË餹·ÕèÁÒ´ÒÁËÑÇ㨢ͧÁÑÊà»ç¹¤¹ãËÁèáÅФ¹ãËÁèà¢Ò¡çÃÑ¡ÁÑÊÁÒ¡à¢Òâ·ÃËÒ·Ø¡Çѹ àÅè¹M´éÇ¡ҹ á¾Í¹Ò¹à¢éÒ·ÓãËéÁѹ¨×¨Ò§Å§ä»àÃ×èÍÂæáµèµÍ¹¹Õéà¤éÒÍÒ¨¨ÐàÃÔ·èÁÃÑ¡ÁÑÊŴŧáµèÁÑÊÂѧÃÑ¡à¤éÒà·èÒà´ÔÁ áÅÐ ¨ÐÃÑ¡µÅÍ´ä» .. ¨ºáÅéÇ !!

 

¹ 27 .. 2550 16:35:22
 5 鹵
¢ÍãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¤ÇÒÁÃÑ¡¹Ð¤Ð
tukky
29 .. 2550 14:40:35
´Õ¹Ð¤ÃѺ ʧÊѨйèÒÃÑ¡¹Ð¤ÃѺ

ÃѹШÙêºæ
55+
04 .. 2551 05:33:46
¢ÍäËéÁÕµÇÒÁ·Ø¡µÅʹ仹éÒ55555555555+
ÁÔ¹·Ãì
  04 .. 2552 05:15:24
¾ÕèÅÒ¡è͹¹éÒ¹éͧÁÑÊ (((àà§è àà§è)))
¾Õèµé¹
  04 .. 2552 05:17:28
(((ààºà຺Ùé ààºà຺Ùé)))
«Õà¡Á
  04 .. 2552 05:21:06
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
ðð&#8735;ËÇÒà´»ÕãËÁè&#8735;ððð .. [9560/5]