< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
loneliness [15537/0]
top5 part2 [316/0]
Top5!!!!!!!!!!!!!! [378/0]
The girl at the window âµêÐâµÐ¨Ñ§à´ç¡Ë­Ô§¢éҧ˹éÒµèÒ§ [384/0]
PM friends my memories................ [353/1]
My place............... [327/0]
Xabi Alonso Im gonna miss u T_T [1086/1]
Love letter [481/2]
Beautiful of Love................ [812/1]
Me and you................ [442/2]
Mom I love you............... [358/1]
Please give me a chance to see him again............. [282/0]
So happy!! my mom come to visit me [388/1]
The first time of my diary........ [361/1]loneliness

  àÇÅÒ·ÕèµéͧãªéªÕÇÔµµÔ´ÍÂÙè¡ÑºÍÐäúҧÍÂèÒ§ µéͧ·ÓÍÐä÷Õè«éÓæà´ÔÁæ·Ø¡ÇѹÁѹ¡ç¹èÒàº×èÍ  ÂÔ觹èÒàº×èÍÁÒ¡àÇÅÒ·ÕèäÁèÁÕã¤Ãà¢éÒã¨àÃÒ à¾ÃÒЪÇÔµ¢Í§áµèÅФ¹áµ¡µèÒ§ áµè·ÕèÃÙéÊÖ¡ÇèÒáÂè ¡ç¤×Í¡Ò÷ÕèäÁèÁÕ«Ñ¡¤¹ÃѺ¿Ñ§

àÁ×èÍäËÃè·ÕèªÕÇÔµÁѹ¨ÐÊÔé¹ÊØ´«Ñ¡·Õ¹Ð àº×è͡Ѻ¡ÒÃÃͤÍ ÂÔ觴֡¡çÂÔè§àË§Ò äÁèÃÙéÇèÒÍÕ¡¹Ò¹á¤èä˹¡ÇèÒªÕÇÔµ¨ÐŧµÑÇ ä´éà´Ô¹ÍÍ¡¨Ò¡¡Ãͺ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¤¹Í×è¹ ä´éãªéªÕÇÔµã¹ÊÔ觷ÕèÍÂÒ¡à»ç¹......... ÍÔÊÃÐ ¤Ó¹ÕéÊС´§èÒ áµèÍÂÒ¡·Õè¨Ðà»ç¹

 

So lonely..........I never feel home

where is my own life???????????

where is the love??????????????

what's happiness like????????????

 

 

In our life it's hard to say

Everything we can do and something we can't do

So long lifes journey it's far away from happiness

No one understand and no freedom

Will I be happy in this life??

Please send someone to guide me to the way of peace

So tired in my life......I wanna rest my life

In the place I love and feel free to be myself

Can I crying out.................

Will someone wipe my tears  away?

Nobody's know how I feel

Deep down in my heart......" I be here alone"........

¹ 20 .. 2552 12:55:04
ѧդ鹵