< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
àÍÔê¡æ [12240/2]àÍÔê¡æ
ÊÒËÇÑ´´Õ ¡ÑºªÕÇÔµÍѹáʹÇØè¹ÇÒ 5555+ ÂØ觨ÃÔ§æ¡ÑºªÕÇÔµ¹Õé àÃÒ¹ÔÁѹà»ç¹¼ÙéªÒ·ÕèäÁèà¡è§àÍÒÊÐàÅ ÃÑ¡ã¤ÃÊÑ¡¤¹¡ç....·ÓãËéËÑÇã¨à¢ÒÁÒà»ç¹¢Í§àÃÒäÁèä´é ¡ÒÂà¸Í¹Ñé¹ÊӤѭ䩹 áµè¨Ôµã¨¢Í§à¸Í¹Ñé¹ÊӤѭ·ÕèÊØ´´´´´´´ ÃÑ¡¹Ð¼ÙéË­Ô§·ÕèÁÒËҩѹ·Ø¡¤×¹ã¹¤ÇÒÁ½Ñ¹ ¤×¹¹Õé¼Á¨ÐÃͤسÍÂÙè·Õè·ÕèàÃÒ¾º¡Ñ¹·Ø¡¤×¹ (äÁèÍÂÒ¡¨Ðµ×è¹àŨÃÔ§æ¾Ñº¼èÒÊÔàÃÒ)
¹ 17 .. 2550 20:52:09
 2 鹵
¹Ò¹Ôà»ç¹ªÒ·Õè¹èÒÃÑ¡¨ÃÔ§æ¹Ð
¹Ô¹èÒ
17 .. 2550 20:54:53
§Ñé¹ ...¤×¹¹Õéà¨Í¡Ñ¹ã¹½Ñ¹àËÁ×͹à´ÔÁ¹Ð ...55555
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
18 .. 2550 01:10:29