< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
[8657/0]
¾ÃØ觹Õé .. á¤èÇѹ¾ÃØ觹Õé .. [238/1]
ÁÒªéÒ .. Âѧ´Õ¡ÇèÒ äÁèÁÒ.. [321/0]
Good morning ^^ [224/1]
ËÒÂä» .. [201/0]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´ ... [299/1]
... [220/0]
á¤èáÇÐÁÒËҡѹ [226/0]
´Õ㨨ѧ áµè......... [249/1]
ÁÒ¡àËÅ×Íà¡Ô¹ [228/0]
ã¡Åé¨Ð¶Ö§àÇÅÒ [291/0]
à´ÔÁæ [228/0]
´Õ㨨ѧ [259/0]
àµçÁ·Õè..........ÊÙé ÊÙé.........ÊÙéµÒ [231/2]
ÅÒ¡è͹ [250/0]
äÁèàËÅ×ÍÍÐäÃàÅ [248/0]
¨Ôµã¨áÅФÇÒÁ¤Ô´ [325/0]
¡ÅÑÇ¡ÒÃà¨çº»Ç´ [254/0]
¤Ô´¶Ö§ÁÒ¡æææ [217/0]
¡Í´µÑÇàͧ [263/0]
ÍÔÍÔ...........¢Óæ [223/0]
ÃÙÊÖ¡´Õ [287/0]
¤ÇÒÁ¾Í´Õ [227/0]
¤Ô´¶Ö§ [212/0]
¤Ô´´´´´´ [265/0]
à¡Ô¹àÅ .. [225/0]
ÍÂèÒÅ×Á©Ñ¹ .. [202/0]
¾ÃØ觹Õé. .. [223/0]
.. DoN't PitY mE,, [242/0]
.. NormaL daY .. [214/0]
½¹µ¡ ·Ñé§Çѹ.. [183/0]
à¾×èÍÍÐäÃ?? [156/0]
¤ÇÒÁÇèÒ§à»ÅèÒ... [214/0]
äÁèÃÙé·ÓäÁ.. [198/0]
Where r u??.. [189/0]
.. TimE.. [353/0]
Up UP... [210/0]
¤¹ÅÐÁØÁ.. [247/0]
1st....DiaRy [181/0] 

 H a P p Y  B i R T H D a Y

¨Ô§æ áÅéÇ .. ©Ñ¹á·º¨ÐäÁè¨Óà»ç¹µéͧÍǾà ÍÐäÃàÅÂÊÔ¹Ð
¡çµÍ¹¹Õé ... ¤Ø³ÂÔéÁä´é â´ÂäÁèµéͧ¤Ô´¶Ö§¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ
¶éҩѹÂѧËǹ¡ÅѺä»ÁÒ¡ÁÒ .. ¡ç¤§·ÓãËé¤Ø³ÅӺҡ㨻èÒÇæ ,,

áµè©Ñ¹¡çÂѧ ÍÂÒ¡·ÓÊÔ觷ÕèÍÂÒ¡·Ó .. µÒÁ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡µÑÇàͧÍÂÙè´Õ

ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ^^

Happy All DayS,,
HapPy AlL Nights,,
HaPpY All MontHs,,
HaPPy AlL YeaRs,,

HaPpY BirtHDaY to U

 

 

¹ 04 .. 2550 08:27:34
ѧդ鹵