µé͹ÃѺµÃØɨչ ~ ´Ç§(à¡×ͺ¨Ð)àΧ !! áµèá¶Á´éÇÂàÃ×èͧà«ç§æ + à¤ÃÕ´ T^T


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


µÃØɨչ»ÕàÊ×͹Õé
·èÒ·Ò§¨Ðà»ç¹»Õ¢Í§ ”¤ÇÒÁ(à¡×ͺ¨Ð)àΧ” ¢Í§àÃÒ

µéͧãÊèǧàÅçºäÇé ... à¾ÃÒÐàËÁ×͹¨ÐÁÕ⪤
áµèÊØ´·éÒ ¡çÍÍ¡ÍÒ¡ÒõԴ¢Ñ´
T.T

µÒÁÊäµÅìàÃÒ ·Õè¨Ð·ÓÍÐäà ÁÑ¡¨ÐäÁè¤èÍÂÃÒºÃ×è¹µÑé§áµèµé¹
µéͧÁÕ ”º··´Êͺ” ãËé¼èҿѹ¡Ñ¹·Ø¡¤ÃÑé§ä»

µé͹ÃѺµÃØɨչ
~ ´Ç§(à¡×ͺ¨Ð)àΧ !!
à¾ÃÒÐä´éÃѺ·Ñé§ÃÒ§ÇÑÅ áÅзÃѾÂì ÀÒÂã¹àÇÅÒäÅèàÅÕè¡ѹ

ÍÂèÒ§áá ¤×Í “àÃ×èͧÃÒ§ÇÑÅ”
«Ö觹Ѻà»ç¹ “ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駷Õè 3” ¢Í§»Õ 2553 ¹Õé

ÇÔÇÒË캹¹ÀÒ à˹×Í·éͧ¿éÒÁô¡âÅ¡ à¢ÒãË­è
(
Khao Yai HiFlyer Wedding : Love is in the Air)

- ¤ÃÑ駷Õè
1 ”

¤×Í ·ÕèÁҢͧÃÒ§ÇÑŤÃÑé§ÅèÒÊØ´¤èÐ
[ÅÔ§¤ìÍéÒ§ÍÔ§]

§Ò¹¹Õé à¢ÒäÁèä´é¨Ó¡Ñ´ÇèÒ à©¾ÒФ¹·ÕèÂѧäÁèä´éáµè§§Ò¹
¤¹·Õèáµè§áÅéÇ ¡çÁÕÊÔ·¸Ôà¢éÒÃèÇÁä´é ... àÃÒàÅÂÁÕâÍ¡ÒÊÊè§ãºÊÁѤÃà¢éÒÃèÇÁ

â´ÂãËéà˵ؼŧèÒÂæÇèÒ ...
àÃÒà¤Âáµè§§Ò¹º¹ºÍÅÅÙ¹ àÁ×èÍÇѹ·Õè 14 ¡.¾. 2547

«Ö觤§¨Ð´ÕäÁè¹éÍ ËÒ¡àÃÒ¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊä´éä»ËǹÃÓÅÖ¡"¤ÇÒÁËÅѧº¹ºÍÅÙ¹”
ã¹Çѹ¤ÃºÃͺáµè§§Ò¹(º¹ºÍÅÅÙ¹) »Õ·Õè 6 ¢Í§àÃÒ

·Ò§à¨éÒ˹éÒ·Õè â·ÃµÔ´µèÍ¡ÅѺÁÒá¨é§¼Å
ÇèÒàÃÒä´éÃѺ¡ÒäѴàÅ×Í¡ à»ç¹ 1 ã¹ 9 ¤Ùè ·Õè¨Ðä´é·Ó¾Ô¸ÕÇÔÇÒË캹ºÍÅÅÙ¹

áµèÁÕà˵ØãËéÊдش ... ¡çà¾ÃÒÐàÃҴѹµÔ´§Ò¹ Çѹ·Õè 14 ¡ØÁÀҾѹ¸ì
àÅÂäÁèÊÒÁÒöÂ×¹Âѹ¡ÒÃà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ä´é·Ñ¹·Õ

áÅТͷҧ¼Ùé¨Ñ´§Ò¹ÇèÒ
¢Íä»à¤ÅÕÂÃìµÒÃÒ§§Ò¹ ¡Ñº·Ò§·Õè·Ó§Ò¹¡è͹

«Ö觷ҧà¨éÒ˹éÒ·Õè·ÕèµÔ´µèÍÁÒ ¡çäÁèÂÍÁãËéàºÍÃìâ·Ã¡ÅѺ
áµèºÍ¡ÇèÒ à¢Ò¨ÐµÔ´µèÍ¡ÅѺÁÒËÒàͧ ... ÀÒÂã¹ÇѹÈØ¡ÃìªèǧºèÒÂ

àŵѴÊԹ㨤Ø¡Ѻ¹Òµçæ
à¹×èͧ¨Ò¡ÍÒ·ÔµÂì¡è͹ àÃÒâ´¹àÃÕ¡价ӧҹÇѹËÂØ´
àÃÒàÅ¢͹ÒÂÇèÒ ¢ÍËÂØ´ÍÒ·ÔµÂì¹Õéá·¹ä´éÁÑêÂ
?? à¾ÃÒÐàÃÒÁÕà˵بÓà»ç¹

¹Òº͡ÇèÒ ·Õè¼èÒ¹ÁÒäÁèà¤ÂÁաóÕẺ¹Õé
áÅеèÍÃͧ¢ÍãËéàÃÒ ËÒáÅ¡µÒÃÒ§§Ò¹àͧãËéä´é
â´Â¨ÐäÁè¹Ñºâ¤ÇµéÒ¡ÒâÍáÅ¡ «Öè§à¢Ò¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹¡ÒÃãªéã¹áµèÅÐà´×͹

«Öè§à´×͹¹Õé â¤ÇµéÒàÃÒàµçÁä»àÃÕºÃéÍÂáÅéǤèÐ
à¾ÃÒÐÁÕâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»à¡ÒËÅÕãµé »ÅÒÂà´×͹¹Õé

àÃÒàͧ¡çàŵéͧÇÔè§ÇØè¹ ªØÅÁعàÃ×èͧáÅ¡µÒÃÒ§§Ò¹
áµèÊØ´·éÒ ... ËÒ¤¹áÅ¡äÁèä´é

à¾ÃÒÐÇÒàŹ䷹ì»Õ¹Õé µÃ§¡ÑºÇѹµÃØɨչ´éÇÂ
áµèÅФ¹¡çµÔ´ÀÒáԨ·Ò§ºéÒ¹

ÊØ´·éÒ àÅÂ仨º·Õè¡ÒÃáÅ¡
duty
â´Â¢ÍàÃÔèÁ·Ó§Ò¹µÑé§áµèµÕ 5 ... à¾×èÍãËéä´éàÅÔ¡§Ò¹µÍ¹ 1200 ¹.
áÅéǡШкÖè§Ã¶ä» ”à¢ÒãË­è” µèͷѹ·Õ

·Ø¡ÍÂèÒ§àÃÕºÃéÍ ... ¶Ö§áÁé¨Ð¢ÅØ¡¢Åѡ仺éÒ§

áµèáÅéÇÊÔ觷ÕèäÁè¤Ò´¤Ô´¡çà¡Ô´¢Öé¹
àÁ×èÍà¨éÒ˹éÒ·Õè¢Í§·Ò§
Greenery Resort äÁèÂÍÁµÔ´µèÍ¡ÅѺÁÒ
µÒÁ·Õ赡ŧ¡Ñ¹äÇé
!!!!!

Êè§ÍÕàÁÅìä» 2 Ãͺ ¡çäÃé¡ÒõԴµèÍ¡ÅѺ
àºÍÃì·Õèâ·Ãà¢éÒÁÒ ... â·Ã¡ÅÑºä» äÁèÁÕ¤¹ÃѺÊÒÂ
((à¢Òá¨é§áÅéÇÇèÒ à»ç¹àºÍÃìÊÓËÃѺâ·ÃÍÍ¡à·èÒ¹Ñé¹ áµèàÃÒäÁèÁÕ˹·Ò§Í×蹨ÃÔ§æ))

¢ÍºÍ¡ÇèÒ “àÊÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÁÒ¡¤èД ¡Ñº¡ÒèѴ§Ò¹¢Í§·Õè¹Õè
äÁèÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹Á×ÍÍÒªÕ¾àÅÂ

¨ÐµÑ´ÊÔ·¸ÔìàÃÒ äÁèãËéà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹
àÃÒ¡çäÁèÇèҹФР... à¾ÃÒÐàÃÒà¢éÒã¨´Õ ÇèÒàÃÒäÁè¾ÃéÍÁàͧµÑé§áµèáá

áµèàÃÒ¡ç¨Ñ´¡ÒÃà¤ÅÕÂÃì·Ø¡ÍÂèÒ§ä´é µÒÁà§×è͹ä¢àÇÅÒ·Õè¤Ø³µÑé§äÇé
áµè¡ÅѺÁÒÅÍÂá¾àÃÒ·Ôé§ â´ÂäÁèá¨é§ÍÐäÃãËé·ÃÒºàÅÂ
»ÅèÍÂãËéàÃÒÃͤÍÂä»àÃ×èÍÂæ ¨¹¶Ö§àÇÅÒ

ÍÂèÒ§¹éÍ á¤èá¨é§µÑ´ÊÔ·¸Ôì
á¤è¹Ñé¹áËÅФèÐ ... ·ÕèàÃÒµéͧ¡ÒäÓÂ×¹Âѹ¨Ò¡¤Ø³
.
.
.

ÍÂèÒ§äà ¡ç¢Íº¤Ø³´éÇÂÅСѹ
à¾ÃÒСÒ÷ÕèàÃÒµéͧ´Ôé¹Ã¹ à¤ÅÕÂÃìµÒÃÒ§§Ò¹¤ÃÑ駹Õé
àÅ·ÓãËéãËéàÃÒÃÙéÇèÒ “¹ÒÂàÃÒ¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡ÁÒ”

¹ÒÂÂÔ¹´ÕªèÇÂàËÅ×ÍàÃÒàµçÁ·Õè
à¾×èÍãËéàÃÒä´éÊÁËÇѧ ¡Ñº¡ÒÃ仩Åͧ¤ÃºÃͺáµè§§Ò¹º¹ºÍÅÅÙ¹
áÁé¡ÃзÑè§Ê觢éͤÇÒÁÁÒ¶ÒÁä¶è ÇèÒµ¡Å§¼Åà»ç¹Âѧä§

??

àÃҺ蹡Ѻ¹ÒÂ
ÇèÒàÃÒ¤§â´¹µÑ´ÊÔ·¸Ôì 㹡ÒÃà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ä»áÅéÇ

áÅТÍâ·É ... ·Õè·ÓãËéµéͧÁÒà´×Í´Ãé͹ – ÇØè¹ÇÒÂ仡ѺàÃÒ´éÇÂ
áµè¡ÃйÑé¹ ¹Ò¡çÂѧ¾Ù´ÍǾÃÇѹ¤ÃºÃͺáµè§§Ò¹ãËé¡ÑºàÃÒ

¾ÃéÍÁ¡ÑººÍ¡ àÃÒÇèÒ
Êè§ÃÙ»§Ò¹áµè§§Ò¹º¹ºÍÅÅÙ¹¤ÃÑ駡è͹ ÁÒãËé´ÙºéÒ§¹Ð

àÃҵѴã¨áÅéǤèÐ ¡Ñº”ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駹Õé” 
áÅТÍâ·É¾èÍËÁÕÍéǹ´éÇ ·Õè·ÓãËé¼Ô´ËÇѧ
àÃÒÃÙéÇèÒ ËÁÕÍéǹ´Õã¨ÁÒ¡ ·Õè¨Ðä´é仩Åͧ´éÇ¡ѹÍÕ¡¤ÃÑé§ º¹ºÍÅÅÙ¹

àÃÒ´ÙÃÙ»à¡èÒæ ·ÕèàµÃÕÂÁ¨ÐÊè§ä»ãËé¹Ò´Ù
»Åͺ㨵ÑÇàͧÇèÒ ¢ÍãËé¡ÒÃáµè§§Ò¹º¹ºÍÅÅÙ¹¤ÃÑ駹Ñé¹
à»ç¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè´Õ·ÕèÊØ´ ... á¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ¡çáÅéǡѹ

µÍ¹¹Õé àÃÒà˹×èÍÂáÅéǤèÐ
à˹×èÍ¡Ѻ¡ÒôÔé¹Ã¹ ... áÅÐà½éÒÍ´·¹ÃͤÍÂ
ÁѹäÁèʹءàŹÐ
.
.
.

ÂѧäÁè·Ñ¹ËÒÂÇØè¹ ¡ÑºàÃ×èͧáá
~ àÃ×èͧ·Õè 2 ¡ç»Ãдѧà¢éÒÁÒ
“ÃѺ·ÃѾÂì”

¢èÒÇ´Õ¤×Í ÁÕ¤¹µÔ´µèÍ«×éͺéÒ¹à¡èÒ·ÕèÅÒ´¾ÃéÒÇáÅéǤèÐ
ËÅѧ¨Ò¡»ÃСÒÈ¢ÒÂÁÒ 3 »Õ¡ÇèÒ

áµè¾Í¨Ð¢ÒÂä´é¨ÃÔ§
à¡Ô´¡ÒÃáÂ觡ѹ¤èÐ ÃÐËÇèÒ§¼Ùé«×éÍ 2 ¤¹
><

·Õè¼èÒ¹ÁÒÃÒÂáá ´Ö§ÃÒ¤ÒäÇé ¾ÂÒÂÒÁµèÍÃͧ äÁèÊÙéÃÒ¤Ò
áµè¾ÍÃÒ·Õè 2 ÂÍÁÊÙé ¹Ñ´¨Ð¨èÒÂà§Ô¹à·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ
àÅÂà»ç¹àÃ×èͧ
!!!

¡ÅÒÂà»ç¹ÇèÒ ÃÒ·Õè 1 ÂÍÁÊÙéÃÒ¤Ò ÂÍÁÃѺà§×è͹䢷ÕèàÃÒàʹÍ
áÅШТÍÇÒ§à§Ô¹ÁÑ´¨Ó·ÓÊÑ­­Ò«×éÍ¢Ò·ѹ·Õ
à¾×è͵Ѵ˹éÒÍÕ¡ÃÒÂ

¡çà»ç¹àÃ×èͧÊÔ¤Ð
!!! ~ àÃÒÃѺ»Ò¡¡ÑºÃÒ·Õè 2 äÇéáÅéǹÔ
à«ÅÅì¡çâ·ÃÁÒà¡ÅÕé¡ÅèÍÁ ãËéàÃÒ¢ÒÂãËéÃÒÂáá
à¾ÃÒÐà¢ÒµÔ´µèͼèÒ¹ÁÒ·Ò§à«ÅÅì

»Ç´ËÑÇàŤèЧҹ¹Õé ... äÁèÃÙé¨ÐºÍ¡¡ÑºÍÕ¡½èÒÂÂѧä§
µÍ¹¹Õé ¡çÂѧÇØè¹äÁèËÒÂ
><

áµèàÍÒà¶ÍФèÐ ...
ºÍ¡µÑÇàͧÇèÒ ¡ÓÅѧ¨ÐÃѺ·ÃѾÂì¡é͹ãË­è ¾ÃéÍÁ»Å´Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙè
Âѧä§áÅéÇ ¨Ð¢ÒÂãËéã¤Ã ¡çà»ç¹àÃ×èͧ·Õè¹èÒÂÔ¹´Õ

àÎéÍ ... äÁèÃÙé¨ÐºÍ¡ÇèÒ àΧ
!! ÃѺµÃØɨչ´ÕÁÑêÂà¹ÕèÂ
à¾ÃÒÐÂѧÃÙéÊÖ¡à¤ÃÕ´äÁèËÒÂàÅÂ

T.T


»Å. ¢Íà¢Õ¹¶Ö§àÃ×èͧ´ÕæÊÑ¡àÃ×èͧ ¡è͹¨ºä´ÏµÍ¹¹ÕéÅСѹ
¾èÍËÁÕÍéǹºÍ¡ÇèÒ ¶éÒ¢ÒºéÒ¹ä´éáÅéÇ ¨Ð«×éͧ͢¢ÇÑ­·ÕèàÃÒÍÂÒ¡ä´éãËé 1 ªÔé¹
à»ç¹¢Í§¢ÇÑ­ÇѹÇÒàŹ䷹ì»Õ¹Õé

àÍ ... àÍÒÍÐäôչêÒ
^__^Brochure Design - Small Business Bible 
- Since August 12, 2005 -

¹ 13 .. 2553 18:26:51
 16 鹵
¢ÍãËé⪤´Õµé͹ÃѺµÃØɨչ¤Ð ÁÕÃéÒµéͧÁÕ´ÕàÊÁÍ àÍÒ㨪èÇ ÊÙéæ (add face book µÒÁ mail ´éÒ¹º¹ãËé´éÇÂä´éÁÑê ¢Íà»ç¹à¾×è͹ÍÕ¡¤¹ ¶éÒäÁèÃѧà¡Õ¨)
áÁè¹éͧä¢èÁØ¡
  13 .. 2553 19:51:41
ÂÔ¹´Õ¤èÐ ¤Ø³áÁè¹éͧä¢èÁØ¡
Êè§ request ä»áÅéǹФÐ
^^
àÍë (aeandpop)
13 .. 2553 20:12:10
Âѧä§à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð¤Ø³àÍë
¤Ô´áÅéÇÇèҤسàÍëµéͧä´éÃѺàÅ×Í¡ áµè·Ò§¼Ùé¨Ñ´§Ò¹¡çá»Å¡¹Ð¤Ð
¹èÒ¨Ðâ·Ã¡ÅѺÁÒËÒ«Ð˹èÍ ¨Ðä´éÃÙéàÃ×èͧ¡Ñ¹ä»
àÅÂÍ´à¨Í¡Ñ¹ÍÕ¡ÃͺàŤèÐ

»Å.¨ÃÔ§æ µÍ¹ááÍÂÒ¡¨ÐÊÅÐÊÔ·¸ÔìáÅéÇ
áµèàËç¹à»ç¹âÍ¡ÒʤÃÑé§Ë¹Öè§ã¹ªÕÇÔµ¡çàŵѴÊÔ¹ã¨ä»¤èÐ
áµèµÍ¹¹ÕéÂѧäÁèÁժشÊÇÂàÅÂÍèÒ¤èÐ ^^"
µØê¡¡Õé
13 .. 2553 21:42:26
¶×ÍÇèÒ ä´éà¨Í¤¹´Õæ áÅÐ⪤´ÕáÅéÇÅèФРàÃ×èͧ§Ò¹ºÍÅÅÙ¹ ªèÒ§Áѹà¶ÍÐà¹ÍÐ ÊèǹàÃ×èͧºéÒ¹ ÃѺ»Ò¡ã¤ÃäÇé¡è͹¡ç¤§¨Ðà»ç¹¤¹¹Ñé¹ (ËÃ×Íã¤ÃÊÙéÁÒ¡¡ÇèÒ) ¢ÍãËéä´éÃѺà§Ô¹â´ÂäÇ à¨Í¤¹«×éÍ´Õæ¹Ð¤Ð

Êèǹ¢Í§¢ÇÑ­ ¢ÍãËé¶Ù¡ã¨¤Ø³àÍë·ÕèÊØ´ÅСѹ¤èÐ (¶éÒà»ç¹àÃÒ Áѹ¤§à»ç¹à»ëÒá¹è¹Í¹ )
áÁèàÍ ¡Ð »Ñ¹»Ñ¹
14 .. 2553 00:59:55
·Ò§¼Ùé¨Ñ´§Ò¹ Êè§ msg ÁÒËÒàÁ×èͤ׹ µÍ¹à¡×ͺà·Õ觤׹
¤§à¾ÃÒÐàÃÒâǼèÒ¹ÍÕàÁÅìä»´éÇ ...

äÇé¨ÐÁÒàÅèÒµè͹ФР...
µÍ¹¹Õé µéͧÃÕºÍÍ¡ä»·Ó§Ò¹¡è͹áÅéÇ

ÇѹÇÒàŹ䷹ì·Ñé§·Õ ËÁÕÍéǹ¡ÓÅѧ¨Ð¡ÅѺºéÒ¹´éÇ ...
ËÒ¤ÇÒÁÊØ¢ãÊèµÑÇ´Õ¡ÇèÒ ...

Happy Valentine's Day ¤èÐ ^^
àÍë (aeandpop)
14 .. 2553 05:22:49
Happy Valentine's Day and Happy Chinese New Year ¤ÃѺ¾ÕèàÍë

¶éÒà»ç¹ÇÔ­­ìÇÔ­­ì¨Ð¢ÒÂãË餹·Õè 2 äÁè¢ÒºéÒ¹ãË餹·Õè 1
WinTh
14 .. 2553 11:18:45
«Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕê «Ô¹¹ÕéÎÇ´ãªé¤Ðè ¾ÕèàÍë
ÍèÒ¹áÅéÇ à¹ÍÐ à«ç§á·¹¤èÐ
¶éÒà»ç¹»Øê¨Ð¢ÒÂãËé ¤¹«×éÍ 2 ¤èÐ
noopu
14 .. 2553 20:41:11
¹éͧ»Øê & ¹éͧÇÔ­­ì >>

àÃ×èͧ¢ÒºéÒ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕ´àÂÍФèÐ
à¾ÃÒÐÃÒ·Õè 1 à¢ÒÂÍÁ·Ôé§à§Ô¹ 6 ËÁ×è¹·Õè¨Í§¤Í¹â´ÏäÇé ÁÒàÍÒºéÒ¹¾Õèá·¹
à¢ÒàÅ¢ͤÇÒÁàËç¹ã¨¤èÐ ...
äÁè§Ñ鹨СÅÒÂà»ç¹àÊÕ·Ñé§ 2 ´éÒ¹ äÁèä´é·Õèä˹ÊÑ¡·ÕèàÅÂ

áµèÃÒ·Õè 2 ¹Õè à¢ÒËÑ¡¤Íà«ÅÅì â´Â¨èÒ¤èÒ commission ¹éÍ¡ÇèÒ
¤×Í à¢éÒËÒ¾Õèâ´ÂµÃ§ÇèÒ§Ñé¹à¶ÍÐ ...
àÍë (aeandpop)
14 .. 2553 20:56:39
àÃ×èͧ¢ÒºéÒ¹à¤Âà»ç¹»ÃÐÁÒ³¹ÕéàËÁ×͹¡Ñ¹¤èоÕèàÍë....
à¾ÃÒЫ×éͺéÒ¹ãËÁèâ´Â»ÃСÒÈ¢ÒºéÒ¹à¡èÒà¤Êà´ÕÂǡѹàÅÂ
ÁÕ¤¹µÔ´µèÍÁÒÁÒ¡ áµè⪤´ÕÇèÒ¢ÒÂàͧ
áµè¾Í¨Ð¢ÒÂä´é¡çÁÕ¤¹¨ÐàÍÒËÅÒ¤¹....ÊØ´·éÒÂàÅÂàÍÒà»ç¹ÇèÒã¤ÃÊдǡÁÒÁÑ´¨Ó·ÓÊÑ­­Ò¡è͹¡ç¢ÒÂãË餹¹Ñ鹫Ö觡çäÁèá¹èÇèÒà¤éҨСÙé¼èÒ¹ÃÖ»èÒÇ´éÇ ¡çµéͧá¨é§¤¹Í×è¹ä»ÇèÒ¶éÒ¤¹¹Õé¡ÙéäÁè¼èÒ¹¶Ö§¨ÐãËé¹Ð áÅéÇ¡çÁÕ¤¹¹Ö§·ÕèäÁèÂÍÁ¨èÒÂÁÑ´¨Ó áµè·ÓàÃ×èͧ¡Ùé ¡çâÍठáµèäÁèÃѺÃͧ¹ÐÇèÒ¶éÒ¡Ùé¼èÒ¹¨Ðä´é«×éÍÃÖ»èÒÇ à¾ÃÒФ¹·Õèà¤éÒÁÑ´¨Ó¡çÍÒ¨¨Ð¡Ùé¼èÒ¹àËÁ×͹¡Ñ¹....
à»ç¹àÃ×èͧ·Õè¤è͹¢éÒ§ÂØè§ÂÒ¡«Ñº«é͹¹Ð¤Ð¾ÕèàÍë...

áµè¶éÒ㹡óբͧ¾ÕèàÍë ˹ÙÇèÒ¹èҨТÒÂãËéÃÒ·Õè 1 à¾ÃÒФÓÇèÒÃÒ·Õè 1 ¤×Íà¤éÒµÔ´µèÍÁÒ¡è͹ ã¹àÁ×èÍà¤éÒÊÙéÃÒ¤ÒáÅéÇ¡ç¹èҨТÒÂãËéà¤éÒ áµèãËéà¤éÒÁÒ·ÓÊÑ­­ÒÁÑ´¨Ó¡è͹¨Ð´Õ·ÕèÊØ´ à¼×èÍà¤éÒà»ÅÕè¹ã¹äÁèàÍÒ ÊèǹÃÒ·Õè 2 àÃÒ¡çÂѧäÁèµéͧºÍ¡ÇèÒÍÂèÒ§äà ÃÍÃÒ·Õè 1 ÁÒ·ÓÊÑ­­ÒàÃÕºÃéÍÂáÅéǤèͺ͡ÇèÒÁÕ¤¹·Õèà¤éÒÁÒµÔ´µèÍ¡è͹¤Ø³à¤éҵѴÊÔ¹ã¨áÅзÓÊÑ­­ÒàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ...
à»ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àË繹ФÐ...¾ÕèàÍëÅͧ¤Ô´´Õæ ¡è͹ áÅéǵѴÊԹ㨹êÒ...
à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¨éÒ...
beautypu
14 .. 2553 21:23:38
âÍé ÍèÒ¹ä»ÅØé¹ä» áͺà«ç§á·¹ä»´éÇ àÍÒ¹èҤسàÍë ¢ÍãËé¼èÒ¹¾é¹àÃ×èͧµÔ´¢Ñ´ä»´éÇ´չФРäÇé¨ÐáÇеÒÁ¢èÒÇÍÕ¡·Õ ÇèÒàÃ×èͧµ¡Å§à»ç¹ÂÑ§ä§ ÁÒÍѾഷ´éǹÐ
»ÍÅÍ áλ»ÕéÇÒàŹ䷹ìáÅÐàΧæ¡ÑºµÃØɨչÊÕªÁ¾Ù´éÇ¹Р¤Ô´¶Ö§æ¤èÐ
deeda
14 .. 2553 23:34:10
¢ÒºéÒ¹ä´éáÅéÇ µèÍ仡çµéͧÁÕÅÙ¡¤èÐ ÍÔÍÔ

¢Í§¢ÇÑ­¹èÒÃÑ¡æ Ẻ¹Õé äÁèÁÕäÁèä´éáÅéÇ

´Õ㨴éǹФР¨Ð¢ÒºéÒ¹ä´éáÅéÇ ^^*

patti
15 .. 2553 08:05:56
àÃ×èͧºéÒ¹ ã¤ÃµÔ´µèÍÁÒ¡è͹¡éÍ¢ÒÂãË餹¹Ñé¹ ´Õ¡èÒÁèФÐ
Êèǹ¢Í§¢ÇÕ­àÍÒäôչêÒ ¤Ô´àËÁ×͹¡Ðä´éàͧ ÍÔÍÔ
à»ç¹Íéͤ§«×éÍྪÃËÃ×ÍäÁè¡éͷͧà¡çºäÇé¤èÐ
ninenana
15 .. 2553 13:58:22
·ÒÂÇèҤسàÍëÍÂÒ¡ä´éÍÐä÷Õèà¡ÕèÂǡСÅéͧ..¶Ù¡»èÒÇÍèÐ ^^"
cute kik
15 .. 2553 14:19:41
ÊØ¢ÊѹµìÇѹáË觤ÇÒÁÃÑ¡Âé͹ËÅѧ 1 Çѹ¹éÒ

àÃ×èͧ¢ÒºéÒ¹ Âѧ䧫Р¤Ô´ÇèÒà»ç¹àÃ×èͧ´ÕáÃСѹà¹éÍ à¾ÃÒШÐä´éà§Ô¹ÁÒÍÕ¡¡é͹(âµ) »Ñ­ËҹԴ˹èÍ ¹èÒ¨Ðà¤ÅÕÂÃìä´é¹Ð¤Ð
KaTe2007
15 .. 2553 15:11:53
¢ÍãËéà¤ÅÕÂÃì»Ñ­ËÒàÃ×èͧºéÒ¹ãËéä´é¹Ð¤Ð
Mucki_girl
15 .. 2553 16:47:18
ÊÓËÃѺ¡Ã³Õ·Õè¤Ø³à¢Õ¹ÁÒ¹Ñé¹ ·Ò§¼Ùé¨Ñ´§Ò¹¢Í͹حҵÔ͸ԺÒÂà˵ؼŹФÃѺà¹×èͧ´éÇ¡Ó˹´¡ÒÃáÅÐàÇÅÒ·ÓãËéäÁèÊÒÁÒöÃÍàÃ×èͧ¨Ò¡·Ò§¤Ø³ä´é

áÅТͷҧ¼Ùé¨Ñ´§Ò¹ÇèÒ
¢Íä»à¤ÅÕÂÃìµÒÃÒ§§Ò¹ ¡Ñº·Ò§·Õè·Ó§Ò¹¡è͹ >>>> µÒÁ¤ÇÒÁà»ç¹¨Ô§¤ÇèÐà¤ÅÕÂÃìµÒÃÒ§§Ò¹¡è͹ÊÁѤäÃѺ

«Ö觷ҧà¨éÒ˹éÒ·Õè·ÕèµÔ´µèÍÁÒ ¡çäÁèÂÍÁãËéàºÍÃìâ·Ã¡ÅѺ
áµèºÍ¡ÇèÒ à¢Ò¨ÐµÔ´µèÍ¡ÅѺÁÒËÒàͧ ... ÀÒÂã¹ÇѹÈØ¡ÃìªèǧºèÒÂ>>>>àºÍÃì·ÕèµÔ´µèÍ¡ÅѺà»ç¹àºÍÃ×·Õèãªéâ·ÃÍÍ¡à·èÒ¹Ñ鹤ÃѺáÅÐà»ç¹àºÍÃìâ·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í·Ø¡àºÍÃìãªéÃкºµèÍà¢éҡѺâ·ÃÈѾ·ìÍÍ¿¿Ôµ ·ÓãËéàÇÅÒâ·Ã¡ÅѺÁÒ äÁèÁÕàÊÕ§ËÃ×ÍäÁèÁÕ¼Ùé¤ÍÂÃѺÊÒ ¡Ã³ÕµÔ´µèͧҹ ÊÒÁÒöâ·Ãà¢éÒ·ÕèÍÍ¿¿Ôµ áÅÐàºÍÃì02ä´é «×è§á¨§äÇéã¹website áÅÐÊÒÁÒöËÒ¢éÍÁÙÅä´é

Êè§ÍÕàÁÅìä» 2 Ãͺ ¡çäÃé¡ÒõԴµèÍ¡ÅѺ>>>>¡Ã³Õ¡ÒÃÊè§ e-mail ·Ò§à¨éÒ˹éÒ·ÕèäÁèä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ·Ò§àÁÅì áÅÐà»ç¹àÇÅÒ·ÕèäÁèÁÕ¼Ùé·Ó§Ò¹áÅéÇ à¹×èͧ¨Ò¡ÊèǹÃѺ¼Ô´ªÍºµéͧàµÃÕÂÁ§Ò¹·Õèà¢ÒãË­è áÅеÒÁ·Õèá¨é§¤×ͻԴÃѺ¢éÍÁÙÅáÅСÒÃÂ×¹Âѹã¹Çѹ·Õè 11 à¾ÃÒеéͧ¹ÓÃÒª×èÍÊ觷ҧÍÓàÀÍáÅмÙé¨Ñ¡§Ò¹à¾×èÍàµÃÕÂÁÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§¼Ùéà¢éÒÃèÇÁ

¢ÍºÍ¡ÇèÒ “àÊÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÁÒ¡¤èД ¡Ñº¡ÒèѴ§Ò¹¢Í§·Õè¹Õè
äÁèÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹Á×ÍÍÒªÕ¾àÅÂ>>>>µéͧ¢Íâ·É´éǤÃѺ·Õè·ÓãËé·Ò§¤Ø³àÊÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ ·Ò§àÃҢ͹éÍÁÃѺäÇé áµèà¹×èͧ´éǤÇÒÁà»ç¹Á×ÍÍҪվ㹡ÒèѴ§Ò¹·ÓãËéàÃÒäÁèÊÒÁÁÒö¹Ó§Ò¹·Ñé§ËÁ´·ÕèàÃÒàµÃÕÂÁàÍÒäÇé¹Ñé¹ÁÒÃ͡Ѻ·Ò§¤Ø³´éÇ áÅÐàÃÒµéͧ´Óà¹Ô¹¡ÒõèÍä» áµèàÃÒ¡éÍäÁèä´éµÑ´ÊÔ·¸Ôì¢Í§¤Ø³ «Öè§à»ç¹·Õèà¢éÒã¨ÇèҤسÊÒÁÒöÁÒÃèÇÁ§Ò¹ã¹¤ÃÑ駹Õéä´é à¹×èͧ¨Ò¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´éÃкغäÇéÍÂèÒ§ªÑ´à¨¹µÒÁ·Õèä´éŧàÍÒäÇé

àÃҵѴã¨áÅéǤèÐ ¡Ñº”ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駹Õé”
áÅТÍâ·É¾èÍËÁÕÍéǹ´éÇ ·Õè·ÓãËé¼Ô´ËÇѧ
àÃÒÃÙéÇèÒ ËÁÕÍéǹ´Õã¨ÁÒ¡ ·Õè¨Ðä´é仩Åͧ´éÇ¡ѹÍÕ¡¤ÃÑé§ º¹ºÍÅÅÙ¹>>>>·Ò§àÃÒ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºáÅФÇÒÁàÊÕÂ㨡Ѻ·Ò§¤Ø³ÁÒ ³ ·Õè¹Õé¤ÃѺ àÃÒà¢éÒã¨ÇèÒÇѹ©Åͧ¤ÃºÃͺ¡éÍà»ç¹ÍÕ¡Çѹ·ÕèÊӤѭµèͤÇÒÁÃÙéÊÖ¡´Ñ§¹Ñé¹ã¹âÍ¡ÒÊ˹éÒ ¤Ø³ÊÒÁÒöàµÃÕÂÁ¾ÃéÍÁ áÅШѴ¡ÒÃÅèǧ˹éÒä´é áÅÐÂѧÊÒÁÒöà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ä´é·Ø¡æ¤ÃÑ駷ÕèàÃҨѴ à¾ÃÒСÒèѴ㹤ÃÑ駹ÕéáÅеèÍæä» ·Ò§¤³Ð¼Ùé¨Ñ´ÁÔä´éÁØè§ËÇѧ¼Å»ÃÐ⪹ìã´æ áµè¨Ø´»ÃÐʧ¤ì¤×͵éͧ¡ÒÃãËé¤ÙèÃÑ¡·Ø¡æ¤Ùèä´éÁÕâÍ¡ÒÊáʤ§ÍÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁÃÑ¡ÍÕ¡·Ò§ áÅÐÂѧÊè§àÊÃÔÁ¡Ò÷èͧà·ÕèÂǢͧ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ à¢ÒãË­è áÅÐÍÓàÀͻҡªèͧãËéà»ç¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡ áÅЪѡªÇ¹·Ø¡·èÒ¹ÁÒ·èͧà·ÕèÂÇ㹺ÃÔàdzࢵÍØ·ÂÒ¹áË觪ҵÔà¢ÒãË­è ãËéà»ç¹·Õè·èͧà·ÕèÂÇ·Õè¹èÒʹã¨ÍÕ¡áË觢ͧ»ÃÐà·È ËÇѧÇèÒ»Õ˹éÒ·Ò§¤³Ð¼Ùé¨Ñ´§Ò¹¨Ðä´éÃѺ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍáÅСÒÃʹѺʹع¨Ò¡·Ò§·Ø¡·èÒ¹à»ç¹ÍÂèÒ§´Õ¹Ð¤ÃѺ ÊØ´·éÒ¹Õé¢ÍÍǾÃãËé¤Ùè¢Í§¤Ø³ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡·Õèà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹·Ø¡æ´éÒ¹áÁéÁÕÊÔè§ÃéÒÂà¢éÒÁҤس¡éͨÐÊÒÁÒö¼èÒ¹¾é¹ÊÔ觹Ñé¹ä»ä´é´éÇÂ´Õ àËÁ×͹¡ÑºàÃ×èͧÃÒǵèÒ§æ·Õè¤Ø³à¨ÍÁÒ¤ÃѺ ¾º¡Ñ¹ãËÁè»Õ˹éÒ ËÒ¡ÁÕ¢éÍʧÊÑ»ÃСÒÃã´ ÊÒÁÒöµÔ´µèÍ·Ò§àÃÒã¹àÇÅÒ·Ó¡ÒÃä´éµÅÍ´àÇÅÒ¤ÃѺ â´ÂÁÕËÅÒªèͧ·Ò§ ·Ñé§ website facebook e-mail livechat ·Õè˹éÒàÇçº ËÃ×Í ·Ò§¨´ËÁÒ¡éÍä´é¹Ð¤ÃѺ

¢Íº¾ÃФسÍÂèÒ§ÊÙ§

´éǤÇÒÁà¤Òþ


Asen
  17 .. 2553 17:21:06
< չҤ 2561  
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
All Post(s)
µé͹ÃѺµÃØɨչ ~ ´Ç§(à¡×ͺ¨Ð)àΧ !! áµèá¶Á´éÇÂàÃ×èͧà«ç§æ + à¤ÃÕ´ T^T [100536/16]
àʹèËìÍѹ´ÒÁѹ ÁËÑȨÃÃÂì·ÐàÅä·Â @ ËÁÙèà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì : Day 4 – ÍèÒǨҡ [3277/3]
àʹèËìÍѹ´ÒÁѹ ÁËÑȨÃÃÂì·ÐàÅä·Â @ ËÁÙèà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì : Day 3 – all day snorkelling [3201/5]
àʹèËìÍѹ´ÒÁѹ ÁËÑȨÃÃÂì·ÐàÅä·Â @ ËÁÙèà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì : Day 2 – ÍèÒǪèͧ¢Ò´ [2849/3]
àʹËìÍѹ´ÒÁѹ ÁËÑȨÃÃÂì·ÐàÅä·Â @ ËÁÙèà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì : Day 1 – ¤ØÃкØÃÕ [3207/7]
KTC Travel Master (4) : ÁҢ͡ÓÅѧ㨠áÅФÐá¹¹âËǵ¤èÐ !!!! [2254/10]
KTC Travel Master (3) : Ëéͧá¹Ð¹ÓµÑÇ áÅÐáÊ´§¼Å§Ò¹à¢Õ¹ [1887/6]
KTC Travel Master (2) : ¶èÒÂÀÒ¾»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì @ UBC II [2280/8]
KTC Travel Master : áÅÐáÅéÇ ... ¡ç¼èÒ¹à¢éÒÊÙèÃͺÊØ´·éÒ¨¹ä´é :) [2106/13]
Home Sweet Home : ·ÓºØ­»ÕãËÁè [1637/0]
⪤´Õ ÃѺ»ÕãËÁè : »ÃÐà´ÔÁ 2 ÃÒ§ÇÑÅáá¢Í§»Õ àÂé ^^V [1388/1]
Çѹ¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ ~ A surprise from family [1433/1]
Çѹà¡Ô´áʹàÈÃéҢͧàÃÒ ~ My Sad Birthday T^T [1593/0]
Ê觷éÒÂ»Õ : ÊÃØ»ªÕÇÔµ»ÕÇÑÇ (©ÅÙ) 2552 [1302/1]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 8 – Naladhu [3133/6]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 7 – A BiG Surprise !! [5080/8]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 6 – Anantara Dhigu [4435/8]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 5 – Anantara Veli [4076/7]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 4 – Angsana Ihuru [4591/5]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 3 – House Reef [5055/12]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 2 – Banyan Tree Vabbinfaru [5561/17]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 1 - Male [4874/26]
¡Åéͧ¹Ó⪤ ~ ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駷Õè 18 ¢Í§»Õ :) [3645/8]
ªÕÇÔµµèÒ§¶Ôè¹ … in ÀÙà¡çµ (4) : 6th Wedding Anniversary ~ Alone [2313/1]
ªÕÇÔµµèÒ§¶Ôè¹ … in ÀÙà¡çµ (3) : Relax after Work [2075/0]
ªÕÇÔµµèÒ§¶Ôè¹ ... in ÀÙà¡çµ (2) : ¡ÓäêÕÇÔµ [4829/2]
ªÕÇÔµµèÒ§¶Ôè¹ … in ÀÙà¡çµ (1) : Ferry Flight !! [2889/6]
Where the East meets West @ Macau : Day 3 – The Venetian [3587/2]
Where the East meets West @ Macau : Day 2 – City of Dreams [4630/6]
Where the East meets West @ Macau : Day 1 – Senado Square [4803/9]
NGV ·Ò§àÅ×Í¡ ¢Í§¡ÒûÃÐËÂÑ´à§Ô¹ [2298/4]
¾èÍËÁÕÍéǹ·ÕèÃÑ¡ &#9829; ÊØ¢Êѹµì”Çѹá¡è” ¹Ð¤Ð [2509/16]
·ÑÇÃìâç¾ÂÒºÒÅ : E.N.T. --> âä·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒà --> ÊÙµÔ ¹ÃÕàǪ T^T [2866/13]
Home Sweet Home : Full Moon Night @ Chollada ~ 4th Year (2009) [3291/14]
Fairs : §Ò¹ºéÒ¹áÅÐÊǹá¿Ãì»Õ·Õè 10 & ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 17 @ Impact [3178/16]
àªÕ§ãËÁè ã¹»ÅÒ½¹ @ áÁè¡ÅÒ§ËÅǧ-áÁèá¨èÁ : Review Version ~ Part II [4351/8]
àªÕ§ãËÁè ã¹»ÅÒ½¹ @ áÁè¡ÅÒ§ËÅǧ-áÁèá¨èÁ : Review Version ~ Part I [6623/12]
ºÑ¹·Ö¡à¡çºµ¡ ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駷Õè 16 - 17 [2233/6]
ä´ÍÒÃÕè੾ÒСԨ : ËÅÒ¹¤¹áá ~ ´ª. ÊÒ¸Ø [6094/46]
àªÕ§ãËÁè ~ ã¹»ÅÒ½¹ : Day 3 – Vieng Joom On Teahouse [3429/8]
àªÕ§ãËÁè ~ ã¹»ÅÒ½¹ : Day 2 – áÁèá¨èÁ [6060/14]
àªÕ§ãËÁè ~ ã¹»ÅÒ½¹ : Day 1 – áÁè¡ÅÒ§ËÅǧ [7750/9]
à·ÕèÂÇẺÇØè¹æ ªØÅÁع·ÕèàªÕ§ãËÁè : Day 2 – Çѹà¡Ô´ËÅÔ¹ÎØè + á¾¹´éÒ¹éÍ ËÅÔ¹»Ô§ [4280/11]
à·ÕèÂÇẺÇØè¹æ ªØÅÁع·ÕèàªÕ§ãËÁè : Day 1 – ¶¹¹¤¹à´Ô¹ [3727/20]
Enjoy Cooking :: àÁ¹Ùà¡ÒËÅÕ – µêÍ¡â»¡Ô [4621/8]
Enjoy Cooking :: ÍÍÊèǹ [3752/7]
Enjoy Cooking :: ËÍÂÅÒ¼Ѵ¹éÓ¾ÃÔ¡à¼Ò [3382/1]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹à¨ê¨Ø¡ ÊÒ¢Ò 2 @ ¾Ñ·ÂÒ [5266/8]
Delicious Taste :: Elements @ Sheraton Pattaya [3939/1]
à·ÕèÂÇ¿ÃÕ ÍÃèÍÂ´Õ ·Õè¾Ñ·ÂÒ : Day 2 – ZThrough by The Zign [4407/8]
à·ÕèÂÇ¿ÃÕ ÍÃèÍÂ´Õ ·Õè¾Ñ·ÂÒ : Day 1 – The Zign [3846/9]
¡ÃÕê´´´´´ !!! Surprise No. 15 !!!! [2837/8]
Fair : §Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 16 @ QSNCC [2023/7]
ÃǺÂÍ´ : 12 – 13 - 14 [2116/13]
·èͧà·ÕèÂǼ¨­ÀÑ º¹·Ò§ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 12 (¾ÔɳØâÅ¡ – ËÅèÁÊÑ¡) : Day 3 – ·ÐàÅËÁÍ¡ [5311/7]
·èͧà·ÕèÂǼ¨­ÀÑ º¹·Ò§ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 12 (¾ÔɳØâÅ¡ – ËÅèÁÊÑ¡) : Day 2 – Coffee Hill & à¢Ò¤éÍ [4602/9]
·èͧà·ÕèÂǼ¨­ÀÑ º¹·Ò§ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 12 (¾ÔɳØâÅ¡ – ËÅèÁÊÑ¡) : Day 1 - Åèͧá¡è§ÅÓ¹éÓà¢ç¡ [4163/4]
Delicious Taste :: Korean BBQ Buffet @ Go Ki Jip [3271/3]
àªÕ§ÃÒ ~ à͹¡Ò ÃÔÁÊÒ¹éÓ : Day 3 – ÃÔÁ¹éÓ¡¡ @ Le Meridien [4263/10]
àªÕ§ÃÒ ~ à͹¡Ò ÃÔÁÊÒ¹éÓ : Day 2 – ¨Ò¡ÅÓ¹éÓ⢧ ÊÙèÃÔÁ¹éÓ¡¡ [6152/9]
àªÕ§ÃÒ ~ à͹¡Ò ÃÔÁÊÒ¹éÓ : Day 1 – ÅÓ¹éÓ⢧ @ äÃèáʧÍÃس [4080/20]
à˹×èÍ .... ÁÒ¡ÁÒ T.T [1963/7]
ÍÕ¡ÊÑ¡¤ÃÑé§ ~ ¡ÑºÃÒ§ÇÑÅ ¨Ò¡º·¤ÇÒÁ·èͧà·ÕèÂÇ :) [4024/19]
ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駷Õè 10 ã¹Ãͺ»Õ áµè ...... (àÊÕ´Ò¨ѧ T.T) [2546/9]
Indonesia ~ äÁèãªè Bali áµè·Õè¹Õè Bintan : Day 4 [6863/10]
Indonesia ~ äÁèãªè Bali áµè·Õè¹Õè Bintan : Day 3 – Banyan Tree [4980/18]
Indonesia ~ äÁèãªè Bali áµè·Õè¹Õè Bintan : Day 2 – Selamat Datang di Bintan [4867/14]
Indonesia ~ äÁèãªè Bali áµè·Õè¹Õè Bintan : Day 1 – via Singapore [8534/20]
µÑ´¼Á Ãͺ·Õè 3 ~ ÊÑ鹡شàÅÂÍèÒ [1759/0]
Big Pro Days (by Big Camera) @ CTW ~ â´¹¨¹ä´é T^T [2857/0]
Delicious Taste :: Seafood Buffet Dinner @ Novotel Siam Square [4673/5]
Delicious Taste :: Korean B.B.Q. Buffet @ Ko Si Rae ·Í§ËÅèÍ [5082/9]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ ¨Ò¡ Chill 89FM @ GMM Grammy [4613/13]
KTC Group Interview + Anywhere Travel Fair 2009 @ CTW [2658/14]
˹ѧÊ×Í´Õæ ~ ¡Ñº¤ÇÒÁËèǧã¨ҡà¾×è͹à¡èÒ [1814/9]
ªèǧ¹Õé ´Ç§¢Öé¹ ~ ä´éÃÒ§ÇÑÅÍÕ¡áÅéÇ ^^” [4049/11]
World Acrobats Show 2009 @ Impact Arena [2488/7]
ÊÒúѭ¤ÇÒÁ⪤´Õ »Õ 2551 [4384/0]
Enjoy Cooking : ÂÓËÍÂá¤Ã§ [4020/10]
ÊÒúѭä´ÍÒÃÕè »Õ 2551 : ËÁÇ´·èͧà·ÕèÂÇ ~ ¤ÙèÃÑ¡ ¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§ [6808/4]
ÊÒúѭä´ÍÒÃÕè »Õ 2551 : ËÁÇ´·èͧà·ÕèÂÇ ~ à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ [2829/1]
ÊÒúѭä´ÍÒÃÕè »Õ 2549 & 2551 : ËÁÇ´à¢éÒ¤ÃÑÇ ~ Enjoy Cooking [3817/1]
Japanese Cooking Class @ Scene Bar, King Power Complex [4585/422]
ÊÒúѭä´ÍÒÃÕè »Õ 2551 : ËÁÇ´ºéÒ¹ ~ Home Sweet Home [1640/3]
Fair : à·È¡ÒÅà·ÕèÂÇàÁ×ͧä·Â @ àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ [3853/11]
Rainy Season : ˹չéÓ (¼Á)ÊÑé¹ä´éÍÕ¡ ^^” [2598/4]
Delicious Taste :: Sunday Brunch @ Cuisine Unplugged, Pullman [6476/2]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ (ÍÕ¡áÅéÇ) @ Double A Book Tower [2351/5]
à·ÕèÂÇäÁèã¡Åé-äÁèä¡Å á¤è¾Ñ·ÂÒ : Day 3 – Sheraton Pattaya [5555/20]
à·ÕèÂÇäÁèã¡Åé-äÁèä¡Å á¤è¾Ñ·ÂÒ : Day 2 – Sheraton Pattaya [5236/4]
à·ÕèÂÇäÁèã¡Åé-äÁèä¡Å á¤è¾Ñ·ÂÒ : Day 1 – All Seasons [4088/7]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ AKA, Hua Hin # 2 [5458/15]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ AKA, Hua Hin # 1 [5170/3]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ : ÊؾÃÃ³Ï ËÃÃÉÒ - Çѹà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇäÁèËÁ´ [8254/15]
ËÅÇÁµÑÇ à¼ÅÍ㨠&#9829; ÁÒ 8 »Õ ^^” [1895/16]
Delicious Taste :: ªÇ¹ËÁèÓËͪѡµÕ¹ @ ¡ØÅÒ¡ÒÊÑ ¨.¡ÃкÕè [5461/10]
Delicious Taste :: Gecko’s @ Sheraton Krabi Beach [2873/3]
Delicious Taste :: »Ò¡¹éÓ«Õ¿Ùê´ @ Ãйͧ [3571/1]
Delicious Taste :: Caf&eacute; Lilawadee @ Le Meridien Khao Lak [3992/5]
Delicious Taste :: Bird’s of Paradise @ Sheraton Grande Laguna Phuket [2241/2]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ getsomeone.net @ Nestle [3299/4]
My Summer ~ My New Look :) [2807/78]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 6 [3854/3]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 5 – Unseen Krabi [9593/941]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 4 – ¡ÃкÕè [8568/13]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 3 – Ãйͧ [4903/15]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 2 – ¾Ñ§§Ò [4535/10]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 1 – ÀÙà¡çµ [3979/9]
à˹×è͹ѡ ¡ç¾Ñ¡Ãé͹ [2020/9]
«Ç«éÓ «Ç«é͹ T^T [2998/18]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ »ÃСǴ blog ·èͧà·ÕèÂÇ @ ʶҹ±Ùµ¹ÔÇ«ÕᏴì [4582/19]
Meet the Girls : ¤Ø³ÍØéÁ (deeda) in BKK ~ Part II [1440/9]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ : ËÁ͹Ãͧ¡Ãд١ ¡´·ÑºàÊé¹»ÃÐÊÒ· # 2 [1829/8]
ÊÒúѭ»Õ 2551 - ËÁÇ´ÍÒËÒà :: µÐÅ͹ªÔÁ (Delicious Taste) [10323/1]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ : ËÁ͹Ãͧ¡Ãд١ ¡´·ÑºàÊé¹»ÃÐÊÒ· # 1 [2024/22]
âäÃéÒÂÁÒàÂ×͹ ~ ËÁ͹Ãͧ¡Ãд١ᵡ ¡´·ÑºàÊé¹»ÃÐÊÒ· !! [5878/43]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ËÑÇ㨤֡¤Ñ¡ @ ʵÙÅ : Day 3 – ÍÓÅÒËÅÕà»êÐ (áÅСÃÐà»ëÒ¤Ùèã¨) [4621/7]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ËÑÇ㨤֡¤Ñ¡ @ ʵÙÅ : Day 2 – à¡ÒÐÍҴѧ & ÃÒÇÕ [5592/14]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ËÑÇ㨤֡¤Ñ¡ @ ʵÙÅ : Day 1 – µÐÃØàµÒ & ËÅÕà»êÐ [7511/19]
Delicious Taste :: MK Gold Service Buffet (THB 299.-nett) @ Esplanade [6065/16]
·ÃԻ੾ÒСԨ @ ËÑÇËÔ¹ : Day 2 – Green Gallery Bed & Breakfast [4858/15]
[#994] ·ÃԻ੾ÒСԨ @ ËÑÇËÔ¹ : Day 1 – ʶҺѹ¡ÒúԹ¾ÅàÃ×͹ ºèͽéÒ [5356/9]
ËÑÇ㨠&#9829; µÔ´»Õ¡ : à·ÕèÂǺԹÊØ´·éÒ @ TG [3701/21]
Delicious Taste : àʺÕ§àÅ @ à¡ÒÐÊÁØ [4326/10]
AttEnTioN PLeaSE !! ¤ÅÔ»ËÅØ´¨Ò¡ Sirocco ~ ¢Í¤Ðá¹¹âËǵ ¡Ñº¡ÓÅѧ㨴éǤèÐ [3230/35]
Beach Paradise (Episode III) : Day 4 - Koh Samui [2466/11]
Beach Paradise (Episode III) : Day 3 – Shasa Hotel, Casavela [3474/7]
Beach Paradise (Episode III) : Day 2 – Karmakamet Aromatic Hotel [5838/7]
Beach Paradise (Episode III) : Day 1 – à¡Òо§Ñ¹ [3944/12]
Delicious Taste :: ¡Ô¹»Ù ´ÙàÃ×ͺԹ @ à¡ÒÐÅѹµÒ ÊØÇÃóÀÙÁÔ [5418/5]
ÈØ¡Ãì (ÊØ¢) 13 &#9829; Happy (Before) Valentine @ Sirocco [6460/27]
¢Í¡ÃÕê´ !! ¡ÑºÃÒ§ÇÑÅÅèÒÊØ´ : Pre-Valentine Dinner @ Sirocco [2913/26]
ÃÒ§ÇÑÅ(àÅç¡æ¹éÍÂæ)¤ÃÑ駷Õè 2 ¢Í§»Õ 2552 [7271/3]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا : ÅФÃËØè¹àÅç¡ ÍÑ¡ÉÃÒ @ King Power Complex [3242/0]
à§Ô¹âº¹ÑÊËÁ´áÂéÇÇÇ !! àÍÒ仫×éÍ¡ÅéͧãËÁè [1779/8]
ËÑÇ㨠&#9829; µÔ´»Õ¡ : àÁ×èͤÇÒÁ½Ñ¹ àÃÔèÁµ¡µÐ¡Í¹ [2800/26]
Delicious Taste : ¼Ñ´ä·Â¡Øé§áÁè¹éÓ @ ÃéÒ¹ÅاàÅç¡ – ÍÑÁ¾ÇÒ [3866/13]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا : ªØÁ¹ØÁ¤¹àÊ×éÍá´§ @ §Ò¹µÃØɨչ - àÂÒÇÃÒª [6404/10]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ : Çѹà´ÕÂÇà·ÕèÂÇ 3 µÅÒ´ (ÁËҪіÍÑÁ¾ÇÒ–áÁè¡Åͧ) [16395/13]
áÁèÎèͧÊ͹ – ´Ô¹á´¹ÊÒÁËÁÍ¡ : Day 3 – via àªÕ§ãËÁè @ »Ù¤Ò [4246/14]
áÁèÎèͧÊ͹ – ´Ô¹á´¹ÊÒÁËÁÍ¡ : Day 2 – ÃØè§ÍÃسã¹ÊÒÂËÁÍ¡ @ »Ò§ÍØë§ [5366/21]
áÁèÎèͧÊ͹ – ´Ô¹á´¹ÊÒÁËÁÍ¡ : Day 1 – ºéÒ¹ÃÑ¡ä·Â & »Ò§ÍØë§ [7028/20]
⪤´Õ »ÕãËÁè : ÃÒ§ÇÑÅáá »ÃÐà´ÔÁ»Õ 2552 [2491/10]
Kia Ora !! New Zealand (Episode III) : Day 4 – Return Home [3255/6]
Kia Ora !! New Zealand (Episode III) : Day 3 – Flight Experience [4086/8]
Kia Ora !! New Zealand (Episode III) : Day 2 – Auckland Again !! [3993/10]
Kia Ora !! New Zealand (Episode III) : Day 1 – Come fly with me :) [2877/9]
ËÑÇ㨠&#9829; µÔ´»Õ¡ : àÃÕ¹ºÔ¹ºÍÅÅÙ¹ µÍ¹·Õè 1 - µÒÁ½Ñ¹ [2474/13]
©ÅͧÇѹà¡Ô´Âé͹ËÅѧ :: Korean BBQ Buffet @ ´§ºÑ§ªÔ¹¡Ô - ºÒ§¹Ò [4178/16]
My lonely birthday T^T [1432/14]
⪤´Õ Ê觷éÒÂ»Õ : ÃÒ§ÇÑÅàÅç¡æ ¨Ò¡ NARS [2028/13]
Ê觷éÒÂ»Õ : ÊÃØ»ªÕÇÔµ»Õ˹٠(ªÇ´) 2551 [1966/15]
Delicious Taste :: ¤ÃÑǹèÒ¹¹éÓ @ »Ò¡ªèͧ [4323/2]
¼Å§Ò¹ÀÒ¾¶èÒ º¹»®Ô·Ô¹ Blue Planet 2009 ^^ [3010/24]
Áբͧ¢ÇÑ­»ÕãËÁè ãËé 1 ªÔé¹ ... ã¤Ãʹã¨ÁÒÃèÇÁʹء¡Ñ¹¹Ð¤Ð ^^ [1861/24]
ÇѹÇØè¹æ ... àÃÔèÁ¨Ò¡ÍÙè 仨º·ÕèÇÑ´ – ËÅѺãËéʺÒ¹ФР[1637/14]
ã¡Åé»ÕãËÁè ... ·ÓäÁ ÁÕáµèàÃ×èͧ˴ËÙè T^T [1528/18]
Romantic Night &#9829; Candle in the Winter @ The Scenery Êǹ¼Öé§ [5222/17]
Delicious Taste :: ¤ÃÑÇ¡Øé§ËÅǧ @ à¢×è͹»èÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì [3811/2]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¤ÃÙµéÍ @ ÁÇ¡àËÅç¡ [3109/2]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒÂÅÁ @ ÁÇ¡àËÅç¡ : Day 2 – Åèͧá¡è§ ¹éÓµ¡à¨ç´ÊÒǹéÍ [3845/11]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒÂÅÁ @ ÁÇ¡àËÅç¡ : Day 1 – ·Ø觷ҹµÐÇѹ [4015/8]
ʺÒÂæ ÇѹÍÒ·ÔµÂì : ¹Ñ´à´· Sunday Brunch ¡Ñº "â¨ѧ" :) [2430/2]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ : ÅÑÅÅéÒ &#9834; µÒ¡¹éÓ¤éÒ§ ³ ÅÒ¹àºÕÂÃì @ CTW [2384/10]
5th Wedding Anniversary &#9829; Âé͹ʹյËÇÒ¹ @ §Ò¹ºÍÅÅÙ¹»Ò¡ªèͧ [3716/25]
Photo Fair 2008 : ÃѺÃÒ§ÇÑÅ »ÃСǴÀÒ¾¶èÒ “¤ÇÒÁÊØ¢ ¡¡êǹ” @ Bitec [2572/11]
5th Anniversary &#9829; ªèǧàÇÅÒ´Õæ ¡Ð§Ò¹à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹ @ »Ò¡ªèͧ # 3 [4844/15]
5th Anniversary &#9829; ªèǧàÇÅÒ´Õæ ¡Ð§Ò¹à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹ @ »Ò¡ªèͧ # 2 [4282/14]
5th Anniversary &#9829; ªèǧàÇÅÒ´Õæ ¡Ð§Ò¹à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹ @ »Ò¡ªèͧ # 1 [4025/16]
ÁҢ͡ÓÅѧã¨áÅÐáçàªÕÂÃì 㹧ҹ Photo Fair @ Bitec [2025/22]
ÃÒ§ҹ´èǹ !! à¾Ô觡ÅѺÁÒ ¨Ò¡Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ T^T [2089/43]
Delicious Taste : ÍÒËÒíÕè»Øè¹ @ Kisso, Westin Grande Sukhumvit [3330/3]
Delicious Taste :: Bakery Buffet @ Le Boulanger [3308/4]
Home Sweet Home :: Full Moon Night @ Chollada [3563/14]
Delicious Taste :: ¡Ô¹ÅÁ ªÁºÃÃÂÒ¡ÒÈ @ â»è§á§áÍ觴Í àªÕ§ãËÁè [3111/9]
»ÅÒ½¹ µé¹Ë¹ÒÇ @ àªÕ§ãËÁè : Day 3 – Veranda [3630/15]
»ÅÒ½¹ µé¹Ë¹ÒÇ @ àªÕ§ãËÁè : Day 2 – Birthday Surprise !! [4441/9]
»ÅÒ½¹ µé¹Ë¹ÒÇ @ àªÕ§ãËÁè : Day 1 - ÂÕèà»ç§Êѹ·ÃÒ ¸Ø´§¤Ê¶Ò¹ÅéÒ¹¹Ò [5196/3]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ : µÅÒ´¹éÓ 4 ÀÒ¤ @ ¾Ñ·ÂÒ [3084/19]
·ÃÔ»¾Ñ·ÂÒ ¢Ñ´ã¨¤Ø§ÀÃÃàÁÕ @ IBIS # 2 [3144/7]
·ÃÔ»¾Ñ·ÂÒ ¢Ñ´ã¨¤Ø§ÀÃÃàÁÕ @ IBIS # 1 [3647/12]
·ÃÔ»¾Ñ·ÂÒ ¢Ñ´ã¨¤Ø§ÀÃÃàÁÕ : ÍÒÃÑÁÀº· (¨Ò¡àÁÕ¢Õéºè¹) [2058/2]
My World My Memory : ÍÕ¡¤ÃÑé§! ¡ÑºÃÒ§ÇÑŨҡàÃ×èͧÃÒÇ¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇ :) [2553/9]
Delicious Taste :: Êоҹ»ÅÒªÐÍÓ @ ¤ÃÑÇä¢èÁØ¡ [3845/10]
ÅÑÅÅéÒ ÍÐäÃÅèÐ @ aLiLa, Cha-am #3 [3226/11]
ÅÑÅÅéÒ ÍÐäÃÅèÐ @ aLiLa, Cha-am #2 [3274/17]
ÅÑÅÅéÒ ÍÐäÃÅèÐ @ aLiLa, Cha-am #1 [3530/19]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 16 (Bye~Bye New Zealand) [2623/11]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 15 (Whale Watch @ Kaikoura) [3015/13]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 14 (Seal Colony @ Kaikoura) [3299/10]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 13 (Christchurch) [2223/1]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 12 (Akaroa) [3124/9]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 11 (Mt. Cook & Lake Tekapo) [3369/6]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 10 (TSS Earnslaw & Queenstown's Gondola) [3679/6]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 9 (Kingston Flyer) [2815/10]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 8 (Snow Fall - Milford Sound - Farm Stay) [2920/11]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 7 (Deer Park Heights & Te Anau) [3027/7]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 6 (Snow Experience at Cardrona) [3071/9]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 5 (Raining Day Through the West Coast) [3590/6]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 4 (Franz Josef and the Glacier) [2479/10]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 3 (Through the Beauty of Arthur's Pass) [3825/7]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 2 (Christchurch) [3663/4]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 1 [2144/1]
Kia Ora !! Greetings from New Zealand :) [2247/3]
My Passport Essential : µÑǪèÇÂãËÁè »Ç´ËÑÇ´Õ ^^” [1639/2]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II – ÇèÒ´éÇÂàÃ×èͧ·Õè¾Ñ¡ [2946/5]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II – Visa áÅÐ㺢Ѻ¢ÕèµèÒ§»ÃÐà·È [2676/11]
Delicious Taste :: Sunday Brunch @ The Square, Novotel Suvarnabhumi [2994/0]
¤ÃÑ駷Õè 2 !! ¡ÑºÃÒ§ÇÑÅ ¨Ò¡¡ÒûÃСǴÀÒ¾¶èÒ :) [2503/1092]
Fair : §Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 13 + §Ò¹ Health & Beauty @ QSNCC [1309/0]
Monthly Index : August 2008 [1427/0]
´éÇÂÃÑ¡ áÅÐÍÒÅÑ ... [1211/1]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹ÁØÁÍÃèÍ ÊÒ¢ÒºÒ§ÅÐÁا (¹Òà¡Å×Í) [4604/4]
KTC World Photo Workshop – by Moment Club @ UBC II [1404/0]
Pattaya Trip : Day 2 - Best Western Bella Villa Cabana [2784/1]
Pattaya Trip : Day 1 - Ripley's Believe it or not !! [3085/3]
Fair : à·È¡ÒŵØê¡µÒ¹Ò¹ÒªÒµÔ @ «Õ¤Í¹ Êá¤ÇÃì [1360/0]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ :: µÅÒ´ºéÒ¹ãËÁè (ÍÕ¡ÊÑ¡·Õ) [1337/0]
Home Sweet Home :: º¹ºÒ¹ ÊÔè§ÈÑ¡´ìÊÔ·¸Ôì [1133/0]
ÃÒ§ÇÑÅÅèÒÊØ´ – µéͧËÒàÃ×èͧà·ÕèÂÇÍÕ¡áÅéÇÊÔà¹Õè àÎéÍ ^^” [1377/1]
Home Sweet Home :: 1st Home Party – OX Crew Batch 3 Reunion [1674/7]
SEP Recurrent : Dual Fleet – B737 & A320 # 4 – Slide Drills [1112/0]
SEP Recurrent : Dual Fleet – B737 & A320 # 3 – Wet & Door Drills [1489/0]
SEP Recurrent : Dual Fleet B737 & A320 # 2 – Fire Drills [1357/0]
SEP Recurrent : Dual Fleet B737 & A320 # 1 – First Aid [1430/0]
Monthly Index :: July 2008 [1496/2]
Delicious Taste :: Sky Buffet @ 76th Floor, Baiyoke [1993/0]
Review :: Executive Suite Cottage @ ÀÙã¨ãÊ ¨.àªÕ§ÃÒ [2566/5]
ä» ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ¨.à¨Õ§ÎÒ # 3 - ÇÑ´Ãèͧ¢Øè¹ [1684/0]
ä» ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ¨.à¨Õ§ÎÒ # 2 – The Mantrini [2704/0]
ä» ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ¨.à¨Õ§ÎÒ # 1 - ÀÙã¨ãÊ [2581/1]
Delicious Taste :: á¨èÇÎé͹⾹ÂÒ§¤Ó @ Íè͹¹Øª 68 [2994/0]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¢¹Á ¢Í§¤¹ÃÑ¡¹éͧËÁÕ @ Bearkery [2593/1]
à»×èÍ T.T ... ËÒËÁÍ ·Ñé§Ã¶ ·Ñ駤¹ [1288/0]
Enjoy Cooking :: ä´éÁÒ ¨Ò¡µÅÒ´·Ò§Ã¶ä¿ - »Ù·ÐàŹÖè§ + ¹éÓ¨ÔéÁ«Õ¿Ùê´ [2054/2]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ :: µÅÒ´ËغÃèÁ @ ʶҹÕöä¿áÁè¡Åͧ [2182/0]
Monthly Index :: June 2008 [2580/0]
ÃÒ§ÇÑÅàÃÕ¹·ÓÍÒËÒà ^^ ¡Ñºàª¿¹¡ËÇÕ´ [2086/1]
Kia Ora !! New Zealand : Day 6 – Last day in Auckland [1943/3]
Kia Ora !! New Zealand : Day 5 – Rotorua + Auckland [3479/0]
Kia Ora !! New Zealand : Day 4 – Taupo + Rotorua [3423/0]
Kia Ora !! New Zealand : Day 3 – Waitomo Cave + Taupo [2541/0]
Kia Ora !! New Zealand : Day 2 – Nau mai, Haere mai ki Aotearoa [2213/4]
Kia Ora !! New Zealand : Day 1 – Inflight Entertainment [2686/0]
Kia Ora !! New Zealand :: µÍ¹ àµÃÕÂÁµÑÇ¡è͹à´Ô¹·Ò§ [1934/4]
Enjoy Cooking :: ¾Ô««èÒ­Õè»Øè¹ – Okonomiyaki [2480/2]
Home Sweet Home :: New Sofa bed [1375/0]
Travel Fair : §Ò¹à·È¡ÒÅà·ÕèÂÇàÁ×ͧä·Â @ Challenger Hall [1371/0]
Enjoy Cooking :: ¡ëÇÂàµÕëÂǵéÁÂÓ«Õèâ¤Ã§ËÁÙ [1949/2]
Enjoy Cooking :: àÁ¹Ùä¢è - ÂÓä¢èµéÁ [1926/2]
Delicious Taste :: ºØ¿à¿èµìÍÒËÒèչ @ Stella Palace - ãºË¡ [2532/4]
Monthly Updated :: May 2008 [2832/3]
Delicious Taste :: ÍÒËÒ÷ÐàÅ @ ÃéÒ¹»Ò¡¤Åͧ - ªÐÍÓ [2540/0]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹à¤é¡ ÃÔÁ·ÐàÅËÑÇËÔ¹ @ ºéÒ¹ã¡ÅéÇѧ [1519/2]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹â»Ã´ (ÃÕÇÔÇ Ãͺ·Õè 3) @ ÃéÒ¹¹éͧàÁÂì ËÑÇËÔ¹ [4610/0]
¤ÃºÃͺ 7 »Õ &#9829; Honeymoon Pool Villa @ Dhevan Dara, Hua Hin # 2 [4016/3]
¤ÃºÃͺ 7 »Õ &#9829; Honeymoon Pool Villa @ Dhevan Dara, Hua Hin # 1 [3546/5]
Enjoy Cooking :: ÊÐãÀéà˹×Í à¢éÒ¤ÃÑÇ – ¢éÒÇ«ÍÂä¡è ¡Øê¡ ¡Øê¡ [1861/12]
¢Í§½Ò¡ ~~ Sweet &#9829; ¨Ò¡ Swiss [1513/0]
Review :: Baan Puka Boutique Resort - Chiang Mai [1712/0]
Delicious Taste :: ·èÒÁ¡ÅÒ§ËÁÙèÁÇÅäÁé´Í¡ @ ÃéÒ¹¡ÒáÅ ¨.àªÕ§ãËÁè [3660/0]
Delicious Taste :: ÍÒËÒþ×é¹àÁ×ͧ ÀÒ¤à˹×Í @ ÃéÒ¹àÎ×͹à¾ç­ ¨.àªÕ§ãËÁè [1898/1]
à´ç¡áÇê¹ + ÊÒÇÊ¡êÍ ^^ ¾ÒáÍèÇà¨Õ§ãËÁè # 2 [2323/0]
à´ç¡áÇê¹ + ÊÒÇÊ¡êÍ ^^ ¾ÒáÍèÇà¨Õ§ãËÁè # 1 [3518/5]
Êè§ TAG :: ÇѹÇÒ¹ ÂѧËÇÒ¹ÍÂÙè [1357/3]
Home Sweet Home :: àÁ×èÍâ´¹ TAG ãËéà»Ô´ºéÒ¹ [1688/1]
Enjoy Cooking :: ¡ëÇÂàµÕëÂÇᡧÊéÁ [2226/0]
May Day !! May Day !! – Labour Day Uniform Party @ Landmark [2604/8]
Monthly Updated :: April 2008 [3188/13]
Delicious Taste :: à¹×é͹ØèÁ ¹Á´Õ @ Dairy Home (ÀÒ¤ 2) [2279/4]
Delicious Taste :: Homemade Ham @ ¤ÃÑÇà¢ÒãË­è [4134/0]
Umm! Milk … – Ice Cream Workshop @ Farm Chokchai [2948/0]
Let’s be a CoWBoY @ Panther Creek – à¢ÒãË­è # 2 [2672/0]
Let’s be a CowBoy @ Panther Creek – à¢ÒãË­è # 1 [3171/0]
Delicious Taste :: ÍÃèÍ ÃÔÁ¹éÓáÁè¡Åͧ @ ¤ÃÑǪءⴹ ¨.¡Ò­¨¹ºØÃÕ [1035/0]
Delicious Taste :: ÍÒËÒûèÒ àÁ¹Ù»ÅÒ @ ¤ÃÑÇÅاÃѵ¹ì ¨.¡Ò­¨¹ºØÃÕ [2166/0]
˹ÕÃé͹ ¹Í¹á¾ áªè¹éÓ @ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ # 2 [2650/0]
˹ÕÃé͹ ¹Í¹á¾ áªè¹éÓ @ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ # 1 [3289/0]
Monthly Updated :: MarCH 2008 [2611/31]
Ê觢èÒÇ ... ÍÕ¡·Õ [2576/121]
¢èÒÇÃéÒ T.T [2355/46]
ÃÕÇÔÇ©ºÑº¾ÔàÈÉ :: Lighthouse @ The Racha [3029/0]
ÁÒÅÒ¤èÐ ... ¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ·Ø¡ÊÔ觷ءÍÂèÒ§·Õè¼èÒ¹ÁҹФР[2287/65]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 5 [2487/11]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 4 [2609/12]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 3 [2887/21]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 2 [2787/4]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 1 [2517/4]
§Ò¹à·ÕèÂÇ·ÑèÇä·Â ä»·ÑèÇâÅ¡ @ QSNCC [2268/27]
Thailand Game Show 2008 @ QSNCC [2137/9]
ÁË¡ÃÃÁÍÃèÍ·ÑèÇá¼è¹´Ô¹ @ QSNCC [1336/3]
Home Sweet Home :: àµÃÕÂÁ (»)Ŵ˹Õé !!!! [2464/17]
ºÑ¹·Ö¡¨Ò¡»ÃÐʺ¡Òóì :: ¹Ç´¨Ñ´¡Ãд١ - ä¤âÃá¾Ã¡µÔ¡ [3265/24]
Delicious Taste :: àÅÕé§Çѹà¡Ô´áÁè @ ÀѵµÒ¤ÒÃàÍÕèÂÇä¶è - »Ôè¹à¡ÅéÒ [3375/2]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: µÅÒ´¹éÓâºÃÒ³ ºÒ§¾ÅÕ [2132/5]
à¡çºµ¡ ÇѹÇÒàŹ䷹ì ... ¡ÑºËÇҹ㨤¹à´ÔÁ &#9829; [1968/13]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: Çѹà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇ 3 µÅÒ´ – µÅÒ´¤ÅͧÊǹ 100 »Õ (#3) [4948/8]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: Çѹà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇ 3 µÅÒ´ – µÅÒ´ºéÒ¹ãËÁè (#2) [3754/4]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: Çѹà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇ 3 µÅÒ´ – µÅÒ´¹éÓºÒ§¤ÅéÒ (# 1) [2739/10]
Enjoy Cooking :: àÁ¹Ùà¡èÒ àÍÒÁÒ·ÓãËÁè – ä¡è¡Ãͺ«ÍÊÁйÒÇ [4471/10]
Delicious Taste :: Seafood Buffet Dinner @ Bon Vivant, Tawana [5207/12]
Delicious Taste :: Pizza Pizza by Yanee @ Central World [6300/9]
Çѹ·Õè©Ñ¹»èÇ :: ¹Ñ´ËÁÍ ... µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ [1716/13]
Enjoy Cooking :: àÁ¹ÙÇѹà´ÕÂÇ´Ò – Tonkatsu Udon [2653/7]
Çѹ·Õè©Ñ¹»èÇ :: 3 Çѹ¼èÒ¹ä» .... [1233/5]
Çѹ·Õè©Ñ¹»èÇ :: ¤ÇÒÁËèǧã ¨Ò¡¤Ãͺ¤ÃÑÇ [1961/21]
Movie :: ÃÑ¡ÊÂÒÁ à·èÒ¿éÒ – First Flight [1378/8]
»Õ¡ËÑ¡ T.T ... »èÇ ¨¹µéͧËÂØ´ºÔ¹ÍÕ¡áÅéÇ [1699/20]
Enjoy Cooking :: àÁ¹ÙÃѺᢡ – «ÙªÔ ä¢è»ÅÒ¤ÒÃìàÇÕÂÃì [3291/13]
à§éÍ áͺ»Ñ¹ã¨ - ËŧÃѡʨêǵ½Ö¡ËÑ´ÍèÐ ^^" [1888/12]
Mocktail Review :: Ice Mocha [2057/7]
Cocktail Review :: Strawberry Magarita [2120/12]
ÊÒúѭ ¤ÇÒÁ⪤´Õ »Õ 2543 - 2550 [4483/12]
⪤´Õ ÃѺ»ÕãËÁè :: »ÃÐà´ÔÁÃÒ§ÇÑÅáá ¢Í§»Õ 2551 :) [2648/22]
Çѹà´ç¡ ... ¡ÑºÀÒáԨ¹Ò§§ÒÁ (¹Ò§¿éÒ) ÃÑ¡à´ç¡ :P [1892/21]
Enjoy Cooking :: àÁ¹ÙÇѹÊáµ¹´ì ºÒ – »Ù¹ÔèÁ¼Ñ´¼§¡ÃÐËÃÕè [4162/13]
Enjoy Cooking :: ËÁÖ¡¼Ñ´ä¢èà¤çÁ [2065/4]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: ËÅǧ¾èÍâʸà + §Ò¹ÁË¡ÃÃÁ»Ñé¹·ÃÒÂâÅ¡ [2557/12]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´·èͧà·ÕèÂÇ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ËÑÇ㨠[5098/12]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´·èͧà·ÕèÂÇ :: ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا [3455/0]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´ºéÒ¹ :: Home Sweet Home [2173/1]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´ÊѵÇìàÅÕé§ :: We are family ... [3592/1]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´ÍÒËÒà :: ä´ÍÒÃÕèà¢éÒ¤ÃÑÇ - Enjoy Cooking [3087/8]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´ÍÒËÒà :: µÐÅ͹ªÔÁ - Delicious Taste [6072/8]
My Sweet Birthday @ Lord Jim's, The Oriental Bangkok &#9829; [5670/22]
Ê觷éÒ ... ÊÃØ»ªÕÇÔµ »ÕËÁÙ 2550 [2378/17]
Delicious Taste :: Yakiniku Buffet @ Giants [3453/8]
©ÅͧÇѹà¡Ô´ áÅлÕãËÁè(Åèǧ˹éÒ) @ ºéÒ¹¹éÓà¤Õ§´Ô¹ [3915/10]
Delicious Taste :: Çѧ»ÅÒ ÃÕÊÍÃì· á͹´ì ¿ÔÔªªÔ觻ÒÃì¤ @ ¨Ñ¹·ºØÃÕ [4437/7]
ËŧàʹèËì ·ÐàŵÃÒ´ @ Captain Hook – à¡ÒСٴ #4 [3417/4]
ËŧàʹèËì ·ÐàŵÃÒ´ @ Captain Hook – à¡ÒСٴ #3 [2886/9]
ËŧàʹèËì ·ÐàŵÃÒ´ @ Captain Hook – à¡ÒСٴ #2 [3949/10]
ËŧàʹèËì ·ÐàŵÃÒ´ @ Captain Hook – à¡ÒСٴ #1 [3875/5]
Enjoy Cooking :: LSQ Cooking Tag - Bulgogi [2417/8]
Êè§ Diary TAG – ¨Ò¡ ¤Ø³ÍØéÁ (deeda) [1393/7]
Êè§ TAG ¤Ó¶ÒÁ 50 ¢éÍ – ¨Ò¡ ¹éͧ¾Ôé§¤ì ¡Ð¤Ø³¹Øê¡ [2281/14]
Return to Retro Night :: ´Ç§à´Ô¹·Ò§ ·Ó§Ò¹ÍÕ¡áÅéǤèÐ ^^ [3118/17]
18th Photo Fair 2007 @ BITEC [2564/10]
¹éÓ㨠¨Ò¡ã¤Ã¤¹Ë¹Öè§ – ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤èÐ :) [1939/12]
àÃ×èͧàÈÃéÒ T.T ... ÇѹÅÍ¡Ãз§ [2916/18]
From BKK to MEL : HaPPy BiRtHDaY, Darling &#9829; [2505/27]
à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ 2007 @ »Ò¡ªèͧ # 2 [3112/7]
à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ 2007 @ »Ò¡ªèͧ # 1 [2837/15]
Lucky Voyage en France – Day 7 : A320 1st Landing in BKK [2450/16]
Lucky Voyage en France – Day 6 : Airbus Delivery Centre [2978/9]
Lucky Voyage en France – Day 5 : Visit AIRBUS [3841/9]
Lucky Voyage en France – Day 4 : Carcassonne [3087/12]
Lucky Voyage en France – Day 3 : Andorra [3408/16]
Lucky Voyage en France – Day 2 : To Toulouse [3874/13]
Lucky Voyage en France – Day 1 : via Frankfurt [2295/8]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¡Òá¿ “â¡»Õê” @ ÈÒÅÒ¡ÅÒ§ ¨.¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª [3478/16]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹ÅÓ¾Ù 3 @ »Ò¡¹éÓµÒ»Õ ¨.ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ [3386/10]
Delicious Taste :: à¤Õ§àÅ «Õ¿Ùê´ @ »Ò¡¹éÓ¡Ðá´Ð ¨. ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ [6150/10]
A320 Conversion Training in KL – Day 14 : Back to BKK & ¢èÒÇ´Õ :) [3051/21]
A320 Conversion Training in KL – Day 13 : Last SNY Flight [2501/11]
A320 Conversion Training in KL – Day 12 : Cockpit & Roti Bom [2232/0]
A320 Conversion Training in KL – Day 11 : Aquaria + Petronas Twin Towers [2975/13]
A320 Conversion Training in KL – Day 10 : When he comes :) [2179/2]
A320 Conversion Training in KL – Day 9 : BKK flight & Cockpit Seat [2157/1]
A320 Conversion Training in KL – Day 8 : Being off-loaded !! [2212/0]
A320 Conversion Training in KL – Day 7 : 1st SNY Flight [2152/5]
A320 Conversion Training in KL – Day 6 : Rest Day [2018/1]
A320 Conversion Training in KL – Day 5 : Door & Slide Drills [2079/9]
A320 Conversion Training in KL – Day 4 : Exam & Mock-up [2829/3]
A320 Conversion Training in KL – Day 3 : Classroom [1972/3]
A320 Conversion Training in KL - Day 2 : CBT Self-Learning [1907/13]
A320 Conversion Training in KL – Day 1 : Alamanda @ Putrajaya [2995/3]
ºÍ¡ÅÒ ... ´éÇÂÍÒÅÑ [2559/5]
µÒÁÃͨµØ¤ÒÁ - ¨Ò¡ÊØÃÒÉ®Ãì ÊÙèàÁ×ͧ¤Í¹ #3 [1872/2]
µÒÁÃͨµØ¤ÒÁ - ¨Ò¡ÊØÃÒÉ®Ãì ÊÙèàÁ×ͧ¤Í¹ #2 [3483/12]
µÒÁÃͨµØ¤ÒÁ - ¨Ò¡ÊØÃÒÉ®Ãì ÊÙèàÁ×ͧ¤Í¹ #1 (Racha Kiri) [4383/11]
ÃèÇÁäÇéÍÒÅÑ ... ¡Ñº¼ÙéàÊÕªÕÇÔµã¹à·ÕèÂǺԹ OG269 DMK/HKT [6252/63]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¿ÒÃìÁ»Ù¹ÔèÁ ¿ÔªªÔ觻ÒÃì¤ @ Í.¢Åا ¨.¨Ñ¹·ºØÃÕ [6933/27]
Delicious Taste :: äÍÂÃÒ «Õ¿Ùê´ @ à¡ÒЪéÒ§ [3505/11]
Rabbits’ Story :: ÍÕ¡¤ÃÑé§ ... ¡Ñº¹éÓµÒ áÅСÒÃÊÙ­àÊÕ T.T [2640/21]
Rabbits’ Story :: áÅéÇà¢Ò¡ç¡ÅѺÁÒ - “᫹´ì” ÅÙ¡ªÒµÑÇãËÁè [2340/13]
à·ÕèÂǹéÓµ¡¤Åͧ¾ÅÙ ´ÙËÔè§ËéÍ @ Aana Resort & Spa à¡ÒЪéÒ§ #3 [2079/8]
à·ÕèÂǹéÓµ¡¤Åͧ¾ÅÙ ´ÙËÔè§ËéÍ @ Aana Resort & Spa à¡ÒЪéÒ§ #2 [3859/10]
à·ÕèÂǹéÓµ¡¤Åͧ¾ÅÙ ´ÙËÔè§ËéÍ @ Aana Resort & Spa à¡ÒЪéÒ§ #1 [3245/19]
Delicious Taste :: Seafood Buffet Dinner @ Ramayana [4031/12]
§Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 11 @ QSNCC [2355/8]
Enjoy Cooking :: ÇѹÇèÒ§ ¡ÑºàÁ¹ÙẺà¡ÒËÅÕ – Kimbab [3320/17]
Review Cocktail #2 : El Inferno [2204/5]
Review Cocktail #1 : Emerald Punch [3019/9]
Enjoy Eating :: Western Menu - Dinner @ Home [2784/7]
Enjoy Cooking :: àÁ×èͤس¾èͺéÒ¹ ¢Íà¢éÒ¤ÃÑÇ – ÁÒÁèҼѴä¢è [2494/13]
My 1st Flight to NST … on Mother’s Day [1687/14]
Home Sweet Home :: Through my home windows ... [2482/9]
Delicious Taste :: Bourguignon Fondue @ The Classic Place [2721/8]
In a Kitchen :: áÁè¤ÃÑÇÊÓàÃç¨ÃÙ» - Blackberry Cheese Cake [2284/14]
Enjoy Cooking :: ᡧ¡ÃÐËÃÕè ä¡è·Í´ [2630/12]
Aromatherapy & Swedish Massage (Ẻ¿ÃÕæ) @ True Spa [3459/20]
Enjoy Cooking :: Åͧ·Ó ¤ÃÑé§áá - ËÍÂáŧÀÙèͺªÕÊ [4673/15]
Enjoy Cooking :: à¢éÒ¤ÃÑÇÍÕ¡·Õ ¢Í§àËÅ×Í – ËÁÙÁйÒÇ [4111/6]
Enjoy Cooking :: àÁ¹ÙÃÓÅÖ¡¤ÇÒÁËÅѧ – ä¡èÁйÒÇ [2869/7]
Âѧ¤§ÁÕ¹éÓµÒ ... à¾ÃÒÐÃÑ¡ áÅФԴ¶Ö§ [2392/12]
à¢Õ¹ä´Ï ·Ñ駹éÓµÒ ... äÇéÍÒÅÑ “«ÒµÔ¹” [2625/35]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧà·ÕèÂÇ :: ÍØ·ÂÒ¹ËØè¹¢Õé¼Öé§ÊÂÒÁ [3011/20]
³ ÍéÍÁ¡Í´¢Í§ÊÒ¹éÓ áÅТعà¢Ò @ ÍÑÁ¾ÇÒ – Êǹ¼Öé§ #3 [2767/22]
³ ÍéÍÁ¡Í´¢Í§ÊÒ¹éÓ áÅТعà¢Ò @ ÍÑÁ¾ÇÒ – Êǹ¼Öé§ #2 [6843/23]
³ ÍéÍÁ¡Í´¢Í§ÊÒ¹éÓ áÅТعà¢Ò @ ÍÑÁ¾ÇÒ – Êǹ¼Öé§ #1 [5131/22]
Delicious Taste :: Buffet Lunch @ Ramayana, King Power Complex [4346/12]
Home Sweet Home :: à˵ءÒóìà©Õ´ àÁ×è͵é¹äÁéâ¤è¹ !! [2579/13]
The Horizon Beauty of Mediterranean @ GREECE #4 [2293/15]
The Horizon Beauty of Mediterranean @ GREECE #3 [3222/22]
The Horizon Beauty of Mediterranean @ GREECE #2 [3408/22]
The Horizon Beauty of Mediterranean @ GREECE #1 [3244/24]
¿éҨô¹éÓ &#9733; The Horizon Beauty of Mediterranean @ Greece >> when the journey begins … [1777/24]
Amazing Thailand Grand Sales 2007 @ QSNCC [1628/19]
Satin’s Stories :: àÁ×èÍà¨éÒµÑÇàÅç¡»èÇ ⴹ¨Ñº x-ray [2234/11]
Rabbits' Stories :: ¤Ø§áÁèà»ç¹»Å×éÁ ÃÑ¡¡Ñ¹~ÃÑ¡¡Ñ¹ [2824/18]
âÍêÐ âÍ ... àª×èÍä´éÁÑêÂÅèйÑè¹ ?? [1748/19]
Rabbits’ Stories :: ¨Ò¡ºéҹ㹽ѹ ... ÊÙè'à¾Ô§ËÁÒá˧¹' [10179/22]
Test MV Clip :: ¤¹ã¨§èÒ - Bossa Blossom [1487/8]
»ÃСÒÈ !! ª×èͼÙé⪤´Õ¤¹µèÍä» [1443/7]
áµè¹ áµê¹·ì !! ª×èͼÙé⪤´Õ¤¹áá + ¤Ó¶ÒÁµèÍ令èÐ [2436/27]
ä´éàÇÅÒᨡ¢Í§½Ò¡ ... ã¤Ãʹ㨠àªÔ­·Ò§¹ÕéàŤèÒ ^^ [2483/38]
Delicious Taste :: ¡Ô¹¡Øé§ ¡Ãاà¡èÒ @ µÅÒ´¡ÅÒ§ à¾×èÍà¡ÉµÃ¡Ã [5203/16]
Delicious Taste :: ¡Ô¹ÅÁ ªÁÇÔÇ @ ÊǹàÁ×ͧ¾Ã [3707/9]
Delicious Taste :: à¹×é͹ØèÁ ¹Á´Õ @ Dairy Home [5349/16]
à·ÕèÂÇä» ªÔÁä» :: à¹×é͹ØèÁ ¹Á´Õ ¡ÃÐËÃÕè´Ñ§ #2 (ÁÇ¡àËÅç¡ - ÍÂظÂÒ) [3149/12]
à·ÕèÂÇä» ªÔÁä» :: à¹×é͹ØèÁ ¹Á´Õ ¡ÃÐËÃÕè´Ñ§ #1 (»Ò¡ªèͧ - ÊÕ¤ÔéÇ) [4573/16]
¢Í§½Ò¡ ¨Ò¡ Osaka :) [2550/9]
ºÑ¹·Ö¡Ë¹éÒ¹Õé ... á´è ”ÊÒÂäËÁ” [2312/17]
Rabbits’ Stories :: ºéҹ㹽ѹ(¢Í§ÁèÒÁÔê) ãËéÅÙ¡ªÒ [3007/15]
Satin’s Story :: ¾ÔàÈÉ !! ¨Ñ´ËÑê ”¹Ùë¿èÒ§”â´Â੾ÒÐ [2480/24]
Home Sweet Home :: ÁѹÁÒáÇéÇÇÇÇ ÃÍÁÒµÑé§ 8 à´×͹á¹èÐ !! [1861/15]
Home Sweet Home :: ä´éÁÒ ¨Ò¡§Ò¹ Power Buy Expo [2128/10]
Rabbits’ Stories :: àÃ×èͧ´èǹ ... ¶Ö§»èлêÒ ·Õè Zurich [3825/15]
Private Gallery :: My DiaRy HeaderS [1874/14]
à¸Í ... ÁҡѺ½¹ [1828/11]
à¡çºµ¡ ... ¨Ò¡Çѹ¤ÃºÃͺ 6 »Õ [3041/14]
¤ÃºÃͺ 6 »Õ ¡ÑºËÑÇ㨴Õæ &#9829;... ´Ç§à´ÔÁ [2556/21]
¾Ô¸Õ©ÅͧÁ§¤ÅÊÁÃÊ ÂØéÂ&#9829;¡Äɳì @ Rama Garden [3758/31]
Delicious Taste :: ºéÒ¹¾ÅÍÂàÊÁç´ @ à¡ÒÐàÊÁç´ [4411/9]
á´´¨éÒ ¿éÒãÊ ¾ÒËÑÇ㨠仵Դà¡ÒÐ @ Lima Bella, Koh Samed #2 [4314/21]
á´´¨éÒ ¿éÒãÊ ¾ÒËÑÇ㨠仵Դà¡ÒÐ @ Lima Bella, Koh Samed #1 [4884/25]
¢Í§½Ò¡ ¨Ò¡ Munich :) [1958/14]
Home Alone :: ÀÒ¤ÊÒÁÕ Ë¹Õä» London & Munich [2676/16]
Home Sweet Home :: ¡ÅѺÁҹ͹Ãѧ ... ºéҹ㹽ѹ¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑǤ¹ºÔ¹ [2978/25]
Once in a Lifetime ~ Let’s be a Mermaid @ ¨Ñ¹·ºØÃÕ #2 [5412/10]
Once in a Lifetime ~ Let’s be a Mermaid @ ¨Ñ¹·ºØÃÕ #1 [4443/21]
§Ò¹ Commart Thailand @ QSNCC [1599/11]
¡ÃÕê´´´´!! ¡ÃÕê´´´´!! ¡ÃÕê´´´´!! §Ùà¢éÒºéÒ¹ÍèÒ >< [2037/22]
Delicious Taste :: ÃÕÇÔÇÂèÍÂæ ẺÃÇÁÁԵà #1 [4435/14]
ÁҢͤÐá¹¹âËǵ˹èͨéÒ ^^ [1584/14]
Home Sweet Home :: ¡éÒÇáá ÊÙè¡ÒÃà»ç¹ presenter ºéÒ¹áŹ´ì :) [3019/16]
Puffy’s Story :: àÁ×èÍà¨éÒµÑÇàÅç¡ ... »èÇ [2212/10]
§Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 10 @ QSNCC [2407/9]
Home Sweet Home :: à»Ô´ãËéªÁºéÒ¹ ¼èÒ¹¹ÔµÂÊÒà Home & Style [2529/16]
Home Sweet Home :: Handmade Gallery [3827/7]
áÍèÇà¨Õ§ãËÁè ÊäµÅ줹ºÔ¹ #2 [2363/8]
áÍèÇà¨Õ§ãËÁè ÊäµÅ줹ºÔ¹ #1 [3384/14]
ÍѹÂͧÎÒà«â !! àÂ×͹ᴹ¡ÔÁ¨Ô @ Busan #3 [2490/8]
ÍѹÂͧÎÒà«â !! àÂ×͹ᴹ¡ÔÁ¨Ô @ Busan #2 [3124/18]
ÎѹÂͧÎÒà«â !! àÂ×͹ᴹ¡ÔÁ¨Ô @ Busan #1 [4408/16]
Get all the love @ Pai (with Get 102.5 FM) #3 [2099/11]
Get all the love @ Pai (with Get 102.5 FM) #2 [2878/6]
Get all the love @ Pai (with Get 102.5 FM) #1 [4458/16]
Delicious Taste :: ¡Ô¹ÅÁ ªÁÍÒ·ÔµÂ쵡´Ô¹ @ ÃÐàºÕ§·ÐàÅ [6047/9]
àÂè àÂé !! ÃÒ§ÇÑÅáá »ÃÐà´ÔÁ»ÕËÁÙ ^^ [2467/17]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: Siam Ocean World @ Siam Paragon [4361/6]
ÃÇÁÅÔ§¤ì «ÕÃÕèÂì *Home Sweet Home* ã¹Ãͺ»Õ 2549 [4546/5]
Puffy’s Story :: àÃ×èͧàÅèÒ à¨éÒµÑǹéÍ #1 [2521/18]
µé͹ÃѺÊÁÒªÔ¡ãËÁè ... ÊÙè¤Ãͺ¤ÃÑÇËÁÕ¨éÒ ^^ [10361/33]
ÃÇÁÅÔ§¤ì «ÕÃÕèÂì *¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ËÑÇã¨* ã¹Ãͺ»Õ 2549 [6162/7]
Blog Tag ... ÁÒà»Ô´à¼ÂàÃ×èͧÃÒÇ(äÁè)ÅѺ¤èÒ [3479/19]
¢Í§¢ÇÑ­Çѹà¡Ô´ ¨Ò¡¾èÍËÁÕ (¶Ö§¨ÐªéÒä» ¡çÁÕãËé¹êÒ ^^) [1755/7]
The Magical Day @ Hong Kong #6 (à¡çºµ¡ ¢éÍÁÙÅ) [3596/5]
The Magical Day @ Hong Kong #5 [3170/14]
The Magical Day @ Hong Kong #4 [2278/11]
The Magical Day @ Hong Kong #3 (½Ñè§Îèͧ¡§) [3234/9]
The Magical Day @ Hong Kong #2 (à¡ÒÐÅѹàµÒ) [3647/10]
The Magical Day @ Hong Kong #1 (½Ñè§à¡ÒÅÙ¹) [3838/17]
ÃÇÁÅÔ§¤ì «ÕÃÕèÂì *Delicious Taste* ã¹Ãͺ»Õ 2549 [8513/10]
ÃÇÁÅÔ§¤ì «ÕÃÕèÂì *ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا* ã¹Ãͺ»Õ 2549 [3941/13]
mY BiRThDaY :: µÍ¹·Õè 3 – µØ꡵ÒËÁÕ áÅÐä¾è·Ó¹ÒÂÇѹà¡Ô´ [1823/8]
mY BiRThDaY :: µÍ¹·Õè 2 – ¢Í§¢ÇÑ­Çѹà¡Ô´ ¨Ò¡¾èÍËÁÕ [2161/19]
mY BiRThDaY :: µÍ¹·Õè 1 – ©ÅͧÇѹà¡Ô´Åèǧ˹éÒ ¡Ñº¹éͧæ @ Hot Pot Buffet [4041/10]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: Twinkle Night @ Central World Plaza [2468/15]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: ªÁ¹¡¹Ò§¹ÇÅ @ ºÒ§»Ù [2594/9]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: àÁ×ͧâºÃÒ³ [2326/5]
Delicious Taste :: Homemade Cake @ Love at First Bite ¨.àªÕ§ãËÁè [6045/19]
Delicious Taste :: Pan Pan Ristorante Capri [5515/17]
Delicious Taste :: Yakiniku Japanese BBQ @ Nami [5691/11]
ÁÒáÇéÇÇǤèÒ !! ÃÙ»¨Ò¡ Studio 2099 [2199/18]
Delicious Taste :: The Mirror of Bangkok @ Sky Lounge, Baiyoke Suite Hotel [4367/14]
17th Photo Fair 2006 @ BITEC ºÒ§¹Ò [1351/14]
Delicious Taste :: Teppanyaki Buffet @ Log Home [7472/469]
A380 – 1st Landing at Suvarnabhumi Airport [2372/17]
Happy 3rd Wedding Anniversary &#9829; #2 [1544/17]
Happy 3rd Wedding Anniversary &#9829; #1 [2544/30]
ÀÒ¾¶èÒÂʵٴÔâÍ vs. ½ÕÁ×ͪèÒ§ÀÒ¾ÊÁѤÃàÅè¹ [2938/34]
Home Sweet Home :: ¤ÇÒÁËÁÒ´Õæ º¹àÅ¢·ÕèºéÒ¹ :) [2618/24]
»ÃСÒȪ×èͼÙé⪤´Õ¤èÒ ^^ [1695/22]
ᨡ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ¨Ò¡§Ò¹¾×ªÊǹâÅ¡¿ÃÕ 1 ªÔ鹨éÒ ^^ [2677/39]
VDO Clip :: ¢ºÇ¹¾ÒàËô @ §Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2459 ¨.àªÕ§ãËÁè [1173/6]
·ÃÔ»©ÅͧÇѹà¡Ô´-¡Ñº-§Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2549 @ àªÕ§ãËÁè #3 [4585/18]
·ÃÔ»©ÅͧÇѹà¡Ô´-¡Ñº-§Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2549 @ àªÕ§ãËÁè #2 [6687/31]
·ÃÔ»©ÅͧÇѹà¡Ô´-¡Ñº-§Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2549 @ àªÕ§ãËÁè #1 [2437/7]
VDO Clip :: ¹éÓ¾Øàµé¹ÃÐºÓ (Kinree Walt) @ §Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2459 ¨.àªÕ§ãËÁè [1693/15]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: ÊÂÒÁ¹ÔÃÁÔµ [7677/19]
Full Moon Night @ ªÅÅ´Ò ÊØÇÃóÀÙÁÔ [4004/23]
§Ò¹ºéÒ¹áÅÐÊǹá¿Ãì 2006 @ Challenger Hall [4213/8]
Home Sweet Home :: ªÕÇÔµ ËÅѧÍÍ¡àÃ×͹ [2939/22]
Home Sweet Home :: äÁé´Í¡ »ÃдѺºéÒ¹ [2622/13]
*ËÁÕ¹éÍ PiNkY* ... ¾ÒªÁºéÒ¹¤Ãͺ¤ÃÑÇËÁÕ¤èÒ (- o -) [4149/40]
ÅÒ»èÇ ... â´ÂÁÔä´éµÑé§ã¨ [11679/28]
Something in the Rain @ Pattaya #2 [4167/11]
Something in the Rain @ Pattaya #1 [5685/2]
Home Sweet Home :: µÔ´¼éÒÁèÒ¹áÅéǤèÐ [9569/29]
“ºéÒ¹¶Ø§à§Ô¹”á¼Å§Ä·¸Ôì ... àΧ-àΧ-àΧ !! [2760/14]
Home Sweet Home :: ©ÅͧºéÒ¹ãËÁè ¡Ñº¢Í§¢ÇÑ­ãËéµÑÇàͧ [2516/1]
Home Sweet Home :: µÙéàÂç¹ ¡çãËÁè [3270/4]
Home Sweet Home :: ¢Í§¢ÇÑ­¢Ö鹺éÒ¹ãËÁè ¨Ò¡áÁè [2625/3]
Visit The Merlion City @ Singapore #4 [3323/9]
Visit The Merlion City @ Singapore #3 [2843/6]
Visit The Merlion City @ Singapore #2 [4488/18]
Visit The Merlion City @ Singapore #1 [5337/4]
Home Sweet Home :: ¢¹¢Í§ à¢éÒºéÒ¹ãËÁè #2 [3608/22]
Home Sweet Home :: ¢¹¢Í§ à¢éÒºéÒ¹ãËÁè #1 [3041/8]
See you again, Bye-Bye !! [1800/30]
Home Sweet Home :: «×éͧ͢à¢éÒºéÒ¹ Çѹà´ÕÂÇ 4 ËéÒ§ !! [3396/28]
Home Sweet Home :: ¹Ñ´ÃѺ¡Ø­á¨ºéÒ¹ [3050/25]
Pre-Opening Day @ ªÅÅ´Ò ÊØÇÃóÀÙÁÔ [4256/23]
Home Sweet Home :: ¹Ñ´·ÓÊÑ­­Ò àµÃÕÂÁâ͹ºéÒ¹áÅéǤèÒ !! [2498/10]
Delicious Taste :: YAYOI – Hot Quick Japanese Restaurant by MK [4277/20]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ ‘Love Diary Contest’ @ Major ÃѪâ¸Թ :) [2701/39]
ÊØÇÃóÀÙÁÔÍÕ¡áÂéÇÇÇÇÇ !! [2518/31]
Orientation to Suvarnabhumi Airport #3 [3698/25]
Orientation to Suvarnabhumi Airport #2 [11609/26]
Orientation to Suvarnabhumi Airport #1 [5367/13]
§Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 9 @ QSNCC [1921/20]
Delicious Taste :: The Seafood Galleria @ Sea Munch [3777/24]
´Õà´Âì ÊÙèÊØÇÃóÀÙÁÔ (©ºÑºÍѾഷÅèÒÊØ´ !!) [1850/24]
Delicious Taste :: ÃéҹʺÒ ªÒ·ÐàÅ @ ËÑÇËÔ¹ [4717/18]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹âÊÀÒ @ ´Í¹ËÍÂËÅÍ´ [2781/5]
ËÑÇËÔ¹ (äÁè)ÊÔé¹Á¹µìÃÑ¡ @ Wora Bura Resort & Spa #2 [4567/29]
ËÑÇËÔ¹ (äÁè)ÊÔé¹Á¹µìÃÑ¡ @ Wora Bura Resort & Spa #1 [4773/24]
¹Ñ´·ÓÊÑ­­Ò¨Í§ºéÒ¹ ÁÕÃÙ»ÁÒ½Ò¡ÍÕ¡áÅéÇÇÇ [5331/43]
à˵ؼŠ¢Í§¤¹ËÅÒÂ㨠[1964/17]
àµÃÕÂÁµÑÇà»ç¹Ë¹Õé¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ #3 [8558/31]
àµÃÕÂÁµÑÇà»ç¹Ë¹Õé¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ #2 [3153/20]
àµÃÕÂÁµÑÇà»ç¹Ë¹Õé¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ !! [2648/17]
à¼Ââ©Á !! ºéÒ¹ãËÁè¢Í§àÃÒ @ ªÅÅ´Ò ÊØÇÃóÀÙÁÔ [8785/37]
ºÑ¹·Ö¡¨Ò¡ã¨ ÍØè¹äÍáËè§ÃÑ¡ … á´èáÁè ·ÕèÃÑ¡ÂÔè§ [1363/10]
´Õà´Âì ÊÙèʹÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ ... 28 ¡Ñ¹ÂÒ¹¹Õé !! [1775/21]
Home Search @ ÊØÇÃóÀÙÁÔ #2 [5760/26]
Delicious Taste :: Suki Buffet @ Suki Bar [3401/8]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¾ÕèÍÔëÁ &#9829; ¾Õè»éÍÁ @ Rama Garden [2498/5]
Test VDO Clip :: à¶Õ§¡Ñ¹·ÓäÁ - àºÔÃì´ [1447/5]
Home Search @ ÊØÇÃóÀÙÁÔ #1 [5797/37]
Thailand Franchise & Business Opportunities 2006 @ BITEC [2027/16]
Îèͧ¡§ µ¡Å§¨Ðä´éä»ÁÑêÂ?? [1923/6]
ÅÑÅÅéÒ &#9834; ~~ ¢èÒÇ´Õ ÃѺÊÔé¹à´×͹ [2457/31]
¢Í§½Ò¡(ãËé¡Åéͧ¤Ùèã¨) ... ¨Ò¡ Fukuoka [1906/28]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ Phuket (The Racha) #3 [3019/13]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ Phuket (The Racha) #2 [5057/36]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ Phuket (Boat Lagoon) #1 [2726/9]
Greetings from The Racha, Phuket !! [1484/22]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: ·Ø觴͡¡ÃÐà¨ÕÂÇ – ÍØ·ÂÒ¹áË觪ҵԻèÒËÔ¹§ÒÁ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ [4599/19]
Delicious Taste :: Japanese Buffet @ INAHO [4341/14]
¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì :: à·ÕèÂÇãµé ä´é⺹ÑÊ [2751/10]
ÍÃèͧèÒÂæ ÊäµÅìà¡ÒËÅÕ :: ªÕÊ ÃÒàÁÂ͹ [4012/20]
á§ê T^T … â´¹àÅ×è͹·ÃÔ»ä»Îèͧ¡§ – ä»ä˹(á·¹)´ÕÍèÒ?? [3963/29]
Delicious Taste :: ºØ¿à¿èµì»ÅÒà¼Ò @ Big Fish [4826/15]
¡Ó˹´Çѹà´Ô¹·Ò§ ä»*Îèͧ¡§*áÅéǤèÒ ^^ [1597/23]
ÊØÇÃóÀÙÁÔ – µ¡Å§µéͧÂéÒÂãªèÁÑêÂ?? [1818/31]
Delicious Taste :: Karaoke @ ÃéÒ¹¨Ñ¹¼Ò [2300/23]
µÍ¹¨º ¢Í§*¤ÓÊÒ»¿ÒâÃËì* [4393/39]
Âé͹ʹյ ÇÑÂà´ç¡ (¡Ñº¡ÒÃìµÙ¹àÃ×èͧâ»Ã´) :: ·ÃÒÁÇÑ¡ÒÂÊÔ·¸Ôì [4009/16]
¨ÐàÍ×éÍÁÁ×Í âͺ½Ñ¹ ... ·Õè»ÅÒ¿éÒ [1857/23]
à¾ÃÒФس¤×ͨÔê¡«ÍÇì ªÔé¹ÊØ´·éÒ ... µÃ§ËÑÇ㨠[1734/27]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: ´éǾÃкÒÃÁÕ – ä¿à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ [3140/25]
ÅͧÍÕ¡·Õ ... ¡Ñº Banana Lucky Vacation [1425/17]
¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì :: Thai Air Asia Travel Fair ¤ÃÑ駷Õè 1 [1923/23]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ #5 [1396/27]
¤ÇÒÁ½Ñ¹ÍѹÊÙ§ÊØ´ ... [2829/14]
¢Í¾ÃÐͧ¤ì ·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔ­ ÂÔè§Â×¹¹Ò¹ [3126/17]
VDO Clip *We Love the King* :: In Your Heart [1574/18]
ÃÇÁÅÔ§¤ì “¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ËÑÇ㨔 ã¹Í´Õµ (»Õ 2544 – 2548) [3924/24]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #15 (Nagoya) [5856/22]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #14 (Phuket Submarine) [3495/16]
Beauty & The Beach @ à¡ÒзÐÅØ #3 [3617/16]
Beauty & The Beach @ à¡ÒзÐÅØ #2 [5363/27]
Beauty & The Beach @ à¡ÒзÐÅØ #1 [4848/30]
¾ÒËÑÇ㨠价ÐàÅ :: ¢¹¢Í§àÅè¹ä»à¾ÕºàÅ :) [2981/18]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§µØé &#9829; ¾ÕèËÁèÍÁ @ ÊâÁÊõÓÃǨ [6229/19]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 13 [2813/12]
¤ÃÑé§áá ¡ÑºÃÒ§ÇÑÅ»ÃСǴ¶èÒÂÀÒ¾ !! [2954/31]
Thaifex – World of Food Asia 2006 @ Impact [2427/21]
Delicious Taste :: Yuu - Yakiniku Japanese Restaurant (ÊÒ¢Ò J-Avenue) [4287/11]
Selamat Datang KL #2 :: Air Asia Academy – ½Ö¡ÀҤʹÒÁ (Drill) [3308/10]
§Ò¹Çѹ¸ÃÃÁ´Ò ¹èÒà·ÕèÂÇ @ QSNCC [1492/19]
Selamat Datang KL #1 :: ¾ÒªÁ LCC Terminal [1921/12]
½Ò¡ä´Ï äÇéÊÑ¡ 2 - 3 Çѹ¹Ð¤Ð [1379/24]
Delicious Taste :: ËÁÙËѹ ¤ÃÑÇÅاàËÅÒ @ ËÒ´ªÐÍÓ [5306/22]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¹éͧàÁÂì @ ËÑÇËÔ¹ [3990/19]
Delicious Taste :: I-Talay Coffee & Crepe @ ËÑÇËÔ¹ [5732/21]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¤Øé¹ÅÔé¹ @ ´Í¹ËÍÂËÅÍ´ [2533/16]
àÍÒÁÒãËéàÅ蹡ѹ˹ءæ¤èÐ :: Fashion Room [1340/14]
Dinner @ Shinla Korean B.B.Q. [2769/17]
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ :: ÃÒ§ÇÑÅ HK Disneyland Trip &#9733; [1648/15]
The Magic Begins !! ä´éÃÒ§ÇÑÅä»à·ÕèÂÇ Hong Kong Disneyland ¤èÐ :) [2499/38]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìªéÒ§àÍÃÒÇѳ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà [4467/20]
à·ÕèÂÇä» ªÔÁä» :: µÅÒ´¹éÓºÒ§¹éÓ¼Öé§ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà [7115/21]
Delicious Taste :: ºéÒ¹¾ÃÐÍÒ·ÔµÂì Coffee & More [2576/21]
Delicious Taste :: In Love - Bar & Restaurant [2498/17]
à¡çºµ¡ ... ¨Ò¡Çѹ¤ÃºÃͺ 5 »Õ¢Í§àÃÒ @ Log Home [2863/16]
¤ÃºÃͺ 5 »Õ ·ÕèÁաѹáÅСѹ &#9829;... ¤×ÍÃÑ¡ áÅм١¾Ñ¹ [2395/25]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: ÇÑ´¾ÃÐá¡éÇ – ¾ÃкÃÁÁËÒÃÒªÇѧ [4313/16]
Recurrent :: First Aid @ àǪÈÒʵÃì¡ÒúԹ [2296/11]
à˧Ҩѧ ... [1919/20]
½Ö¡ºÔ¹ ¡Ñºà¨éÒáÁ§»Í¢ÒÇ @ ÊÇ¹Ã¶ä¿ [2580/12]
¢Í§àÅè¹ãËÁè :: áÁ§»ÍàËÅ×ͧ VS áÁ§»Í¢ÒÇ [3225/24]
¤ÇÒÁËÇѧ ¤ÇÒÁ½Ñ¹ ... äÁèà¤Â¨Ò§ËÒ 仨ҡ㨠[3076/36]
àÃ×èͧÃÒǢͧä¡è·Í´ ... 㹤ÇÒÁ·Ã§¨Ó [1630/27]
ÍÕàÁÅì¢Í§ÊÁÒªÔ¡ä´ÏàÅÔ¿¨éÒ !! [7138/453]
ú¡Ç¹¢ÍÍÕàÁÅìà¾×è͹æ´éǨéÒ !! [2458/49]
Çѹ¾Ñ¡¼è͹ (¡Ñº¹éͧæ) @ µÅÒ´¹éÓµÅÔ觪ѹ [3131/21]
àÂç¹·ÑèÇËÅéÒ ÁËÒʧ¡ÃÒ¹µì :: ÍØ·ÂÒ¹¹éÓ¾ØÇԨԵà ¹ÔÃÁÔµ @ ʹÒÁËÅǧ [2343/17]
Delicious Taste :: Bangkok Sea View (ÃéÒ¹¨Ø´ªÁÇÔÇ·ÐàÅ¡Ãا෾) [4045/12]
New Look in Old Uniform [1507/14]
àÊÕ§Å×Í àÊÕ§àÅèÒÍéÒ§ Íѹ㴠[1666/28]
Delicious Taste :: äµé¡ë§ – B.B.Q. Seafood Buffet [11547/31]
§Ò¹¡ÒªÒ´ 2549 @ ÊǹÍÑÁ¾Ã [1612/21]
ʹÁÑêÂ?? ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡ 5.125% [1902/22]
»Ñ­ËÒªÕÇÔµ ¤Ô´äÁ赡 T^T [1943/55]
àÊÕ§·Ñ¡·Ò ¨Ò¡à¾×è͹à¡èÒ [1575/12]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ #4 [1534/24]
Çѹ¹Õé à»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì ... àÁ×èÍÇÒ¹ à»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ [1448/13]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ #3 + ¡ÅѺä»à»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ Çѹáá [1709/17]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ #2 [1383/20]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ #1 [1520/23]
¶Ö§¤ÔǵҢÇÒ ... µÔ´àª×éÍ à»ç¹Ë¹Í§(ÍÕ¡áÅéÇ) !! [1755/42]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§á¾¹ &#9829; ¾Õè˹Øè @ Star 29, Plaza Athenee [5454/15]
ÀÒ¾à¡çºµ¡ ¨Ò¡¡Åéͧãµé¹éÓ @ à¡ÒÐàËÅÒàËÅÕ§ & à¡ÒÐàµèÒ [2644/17]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 5 [2442/13]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 4 [4789/13]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 3 [3416/14]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 2 [4584/20]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 1 [4689/32]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 12 (¡ÃкÕè µÍ¹·Õè 2) [3528/8]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 12 (¡ÃкÕè µÍ¹·Õè 1) [4951/43]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¹éͧ¹Øé &#9829; ¾ÕèµèÍ @ Century Park [2336/26]
àÊÕµѧ¤ì¨¹ä´é T^T... §Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 8 [1474/18]
ä»ÊÑÁÀÒɳìàÃÕ¹µèÍâ·ÁÒáÂéÇÇÇÇ [2295/22]
¤×¹·Õè¹Í¹äÁèËÅѺ ... [1838/25]
Test :: Mr.Boomba's Animation [1355/13]
ä»ÁÒáÂéÇÇÇ ... §Ò¹à·ÕèÂÇä·Â·ÑèÇ·ÔÈ 2549 [1651/27]
Yahooo !! ⺹ÑÊÍÍ¡áÅéÇ ä´é»ÃѺà§Ô¹à´×͹´éÇ [1492/29]
Delicious Taste :: ¼ÒÅÒ´µÐÇѹÃ͹ @ àªÕ§ãËÁè [3861/23]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: àʹèËìÅéÒ¹¹Ò @ àªÕ§ãËÁè # 4 [4231/17]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: àʹèËìÅéÒ¹¹Ò @ àªÕ§ãËÁè # 3 [4484/11]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: àʹèËìÅéÒ¹¹Ò @ àªÕ§ãËÁè # 2 [4421/16]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: àʹèËìÅéÒ¹¹Ò @ àªÕ§ãËÁè # 1 [5708/26]
TTAA International Travel Fair 2006 @ BEC Tero Hall [3735/14]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¹éͧ¹Ñ· &#9829; àÃÕÂÇ @ Century Park [2780/23]
¡ÃÕê´´´´ !!! ä´éÃÒ§ÇÑŶèÒÂÀÒ¾ÊÁã¨áÅéǤèÒ :D [3022/27]
TG Graduation Ceremony REC. Course 2006/2 [2878/16]
ËÇÒ¹ÃÑ¡ &#9829; ÇÒàŹ䷹ì [4954/14]
ªéÓÃÑ¡ ÇÒàŹ䷹ì [2544/11]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ... áÁè¢Ò [2063/14]
ÍÔ ÍÔ ¨Ðä´éÃÒ§ÇÑÅà»ç¹ÍÐäùÐ?? [2771/9]
àÃ×èͧà¡èÒ àÅèÒãËÁè :: äÁèä´éÁͧ´éÇÂµÒ áµèàËç¹ä´é´éÇÂ㨠&#9829; [3452/27]
¹Ñ§áÍÃìÏàÍë à»Ô´á¶Å§¢èÒÇ [3046/28]
DIY Mocktail : Baby Strawberry [2500/15]
DIY Mocktail : Banana Milkshake [2432/17]
àÅè¹´éǤ¹ [2750/24]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ᡧ¡ÃÐËÃÕè ËÁÙ·Í´ [2055/24]
¤ÇÒÁÃÙéÊÙè·éͧ¿éÒ :: ¾ÒªÁ Flight Simulator @ TG [2957/16]
Photo Class with Gomed [1627/23]
Home Alone :: ÀÒ¤ÊÒÁÕ Ë¹Õä»ÅÐÎÍÃì [1444/12]
Delicious Taste :: Sukishi B.B.Q. [4737/18]
Çѹà¡Ô´¤Ø³ÂÒ & ËÅÒ¹ªÒ¤¹â»Ã´ [1264/11]
ä»ËÒËÁÍ : ¤ÃÒǹÕé ¨ÁÙ¡¾Ñ§ T^T [1459/21]
ÇѹËÂØ´¢Í§àÃÒ @ Siam Paragon [2180/8]
ªÕÇÔµàÃÒ ... ¡çàËÁ×͹¡Ñºà¤Ã×èͧºÔ¹ [2501/20]
Delicious Taste :: Okonomiyaki @ Michitsure [4213/16]
¤¹á¡è ËÑÇã¨à´ç¡ : §Ò¹Çѹà´ç¡ @ ÊØÇÃóÀÙÁÔ [2505/18]
à¨éÒ¾ÃÐÂÒ Çѹ¹Õé @ ÈÔÃÔÃÒª [1822/21]
¢èÒÇÃéÒÂ!! ¨Ò¡¡ÒÃä»Ê»Ò [2322/27]
Âé͹ʹյÇÑÂà´ç¡ @ ºéÒ¹¾Ô¾Ô¸Àѳ±ì [4258/17]
¤×¹ªØÅÁع @ Kota Kinabalu, Malaysia [1416/15]
ÊͺÀÒ¤ÍÒ¡ÒÈ ... ⪤´Õ¹Ð¤Ð ·ÕèÃÑ¡ [2056/24]
àÃ×èͧàÅèÒ ¨Ò¡Çѹ¤ÃºÃͺÇѹà¡Ô´ [2655/19]
·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃ Çѹ¢Öé¹»ÕãËÁè [1398/10]
¤ÃºÃͺÇѹà¡Ô´ :: à»Ô´ºÑ¹·Ö¡ÃÑ¡ &#9829; ¨Ò¡¾èÍáÅÐáÁè [2176/27]
ÃÇÁÅÔ§¤ì”ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§” ã¹Ãͺ»Õ 2548 [6098/10]
ä´éá¤è áͺ¤Ô´¶Ö§ [1326/10]
(My) Santa Claus is coming (back) to town :) [2368/25]
Ã͹éÓµÒ ... ã¹Çѹ¤ÃºÃͺ 1 »Õ Tsunami [1189/20]
Merry Christmas !! ºÔ¹áËÅ¡ÅÒ¹µÅÍ´È¡ T^T [1380/16]
ÃÇÁÅÔ§¤ì Delicious Taste ã¹Ãͺ»Õ [12398/18]
¼èÒ¹áÅéÇÇÇÇ !! ¢èÒÇ´Õ Â¡¡ÓÅѧ 2 :) [1974/35]
ÍØè¹ã¨ ã¹ÊÒÂÅÁ˹ÒÇ @ »Ò¡ªèͧ #2 [6295/21]
ÍØè¹ã¨ ã¹ÊÒÂÅÁ˹ÒÇ @ »Ò¡ªèͧ #1 [5786/19]
GMAT : ·èÒ¨ÐäÁèÃÍ´ + àÊ×éÍãËÁèⴹ㨠!! [1583/21]
Delicious Taste :: Izumi Japanese B.B.Q. [3504/12]
Welcome ... First A320 to BKK !! [3102/27]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: ·Ø觷ҹµÐÇѹ – à¢×è͹»èÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì [4638/22]
Photo Fair 2005 @ BITEC + Japan Food Fair @ QSNCC [1807/15]
¢Í§¢ÇÑ­... ÃÒ§ÇÑÅ... ã¹Çѹ¤ÃºÃͺáµè§§Ò¹ &#9829; [2811/19]
Anniversary Celebration @ ÊÇ¹Ã¶ä¿ [2170/16]
Anniversary Celebration @ Log Home’s B-B-Q ‘n Shabu-Shabu [4679/11]
Happy 2nd Wedding Anniversary -- ¢Íº¤Ø³ ·ÕèÃÑ¡¡Ñ¹ &#9829; [1957/27]
§Ò¹ÊÑ»´ÒËìÊоҹ¢éÒÁáÁè¹éÓá¤Ç @ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ [2911/8]
ÇѹÊØ´·éÒ·ÕèµÃѧ ... ¡ÅѺÁÒà¨ÍÇѹÂØè§æ¢Í§¤¹àÁ×ͧ¡Ãا [1249/9]
Finding Nemo @ à¡ÒÐàËÅÒàËÅÕ§ ¨.µÃѧ #3 [3554/9]
Finding Nemo @ à¡ÒÐàËÅÒàËÅÕ§ ¨.µÃѧ #2 [2442/8]
Finding Nemo @ à¡ÒÐàËÅÒàËÅÕ§ ¨.µÃѧ #1 [3474/13]
¶Ö§àÇÅÒ ... ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ [1628/19]
àÊÕÂà·ÕèÂÇ ToT [1518/20]
ÊÕÊѹáËè§Êоҹ¾ÃÐÃÒÁ 8 @ ÊÒÁàʹ«Í 3 [4504/26]
Love Harmony&#9834; :: ÅÁ˹ÒÇáÅдÒÇà´×͹ [2354/24]
Êͺ CU-TEP ... àÃÕ¹µèÍâ·´ÕÁÑê¹Ð?? [2123/19]
If We Hold on Together &#9829; [1866/14]
*¤Ø³¹ÒÂá¹¹* ¤ÅÍ´áÅéǨéÒ !! [1340/19]
àÃ×èͧàÈÃéÒ ... ÇѹÅÍ¡Ãз§ [1492/22]
Wing Ceremony :: ¾Ô¸ÕµÔ´»Õ¡¢Í§¤¹ºÔ¹ ÍÂèÒ§©Ñ¹ !! [3450/18]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ·ÕèÃÑ¡ &#9829; :: à¼Ââ©Á¢Í§¢ÇÑ­Çѹà¡Ô´ [4050/21]
©ÅͧÇѹà¡Ô´¾èÍËÁÕ @ ºéÒ¹¹éÓà¤Õ§´Ô¹ [3103/21]
¾Ô¸Õ©ÅͧÊÁÃÊ»Ãзҹ ¢Í§¡Ôê¡ &#9829; ÇÕ [5230/30]
͸ÔÉ°Ò¹ÊԤР... ÍÂÒ¡ä´éÍÐäÃ?? [2029/12]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¾ÕèÊØ¢ &#9829; ¾ÕèáµÁ @ àªÍÃҵѹ àªÕ§ãËÁè [6314/19]
áÍèÇà˹×͡мÑÇ µÕéà¨Õ§ãËÁèà¨êÒ #2 [3282/9]
áÍèÇà˹×͡мÑÇ µÕéà¨Õ§ãËÁèà¨êÒ #1 [2461/11]
à·ÕèÂǺԹ»°ÁÄ¡Éì ÊÙè¾¹Áà»­ [1778/20]
ÍÕ¡¤ÃÑ駷Õè Shinla BBQ +¢Í§àÅè¹ãËÁè ·ÓàÍÒ¡ÃÐà»ëÒ©Õ¡ T^T [2713/15]
HoReCa Extravaganza + §Ò¹ÍÑÁ¾ÇÒ @ Impact [3271/13]
Í.áÍÃìÏ Í.ÍÖ´ ... ÍÂèÒ§©Ñ¹ [1673/20]
Love Harmony &#9834; :: When I'm Feeling Blue [1294/8]
µÒÁ¤Ó¢Í ... ÇÔ¸ÕãÊèà¾Å§¨Ò¡ Postjung.com &#9834; [2599/17]
ÍÕ¡ 1 Çѹ¢Í§¾èÍËÁÕ-¡Ð-ÅÙ¡ËÁÕ¹éÍ “) [1492/24]
Kavin’s Birthday @ à¡ÒÐÅѹµÒ ¾Ô«à«ÍàÃÕ [2613/17]
¡ÔꡨëÒ ... ·Ó¡ÒúéÒ¹ãËéá¡(à¡×ͺ)àÊÃç¨áÅéǹêÒ !! [1463/13]
¡ÒŤÃÑé§Ë¹Öè§ ... Âѧ¨Óä´éÁÑê¤Ð?? ·ÕèÃÑ¡ &#9829; [2689/23]
Delicious Taste :: Yuu @ Sukhumvit 31 [3782/19]
ÅØé¹æ ... ¡Ñº rosterãËÁè [1614/14]
Delicious Taste :: Saturday High Tea @ Sheraton Grande Sukhumvit [3143/31]
à·ÕèÂÇä» ªÔÁä» :: ´Í¹ËÍÂËÅÍ´+µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ @ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ [8557/13]
à·¾Õ¹Ó⪤ !! ¤Ãͺ¤ÃÑÇËÁÕä´éÃÒ§ÇÑÅÍÕ¡áÅéǨéÒ :) [2475/35]
Delicious Taste :: Shinla Korean Restaurant [5120/21]
à´Õé§ !! »èǨ¹µéͧËÂØ´ºÔ¹ÍÕ¡áÅéÇ T^T [1652/24]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 11 [3334/17]
ä»ÍèÒ¹à¨ÍÁÒ ... àÍÒÁÒ½Ò¡¢Óæ [1558/9]
ÍÂÒ¡¾Ñ¡Ãé͹(ÍÕ¡áÅéÇ)ÍèÐ ËÖ ËÖ [1472/14]
¡ÃÕê´´´´´ !!!! ⪤ 2 ªÑé¹ã¹Çѹà´ÕÂÇ !! [3030/30]
ÀÒ¾Êآ㨠¡Ñºã¤ÃÊÑ¡¤¹ :) [4701/28]
·èÇÁ ... ¨¹¾Ñ§ !! [1554/19]
ÍÂèÒ§¹Õé ... µéͧⴹÊÑ¡·Õ !! [1363/23]
»Ç´¡ºÒŠʹÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ ... ÂéÒÂ-äÁèÂéÒ !?!? [1636/20]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 5 [2640/29]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 4 [3206/19]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 3 [3601/14]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 2 [2293/22]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 1 [4376/22]
»ÃСÒÈ !! Attention Please !! [1447/23]
¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´Õæ ... ¨Ò¡¾èÍËÁÕ·ÕèÃÑ¡ &#9829; [1716/15]
àÂÕèÂÁºéÒ¹ :) [1312/16]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¹éͧÊÒÇáÅйéͧà¢Â - áÍëÁ &#9829; ºÕ #2 [8247/52]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¹éͧÊÒÇáÅйéͧà¢Â - áÍëÁ &#9829; ºÕ #1 [4696/31]
2 »Õ·Õè¨Ò¡ÁÒ &#9734; ... ¡Ñº¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·ÕèÂѧÍÂÙèã¹ã¨ [2311/26]
¾èÍËÁÕ·ÕèÃÑ¡ &#9829; ... ¢Íº¤Ø³¹Ð¤Ð [1838/25]
ÍÕ¡ 1 ÍÒ·ÔµÂì ... ÇØè¹´Õá·é¹êÍ [1512/20]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #10 [2721/18]
Happy Friday ... à˹×èÍÂ(ã¨)ÁÑê¤Р·ÕèÃÑ¡?? [1449/15]
Çѹáá @ TrueLife ... ºéÒ¹¹éÍÂËÅѧãËÁè [1470/20]
ÍÂÒ¡´ÙáÅ㨠... ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé [1611/16]
âÈ¡¹Ò®¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒúԹ ã¹Ãͺ 1 à´×͹ [2129/14]
Çѹà¡Ô´»êлëÒ ... 㹪èǧàÇÅÒ·ÕèÂѧàÈÃéÒ [1271/14]
ºÇª ... à¾×è;èÍ [1844/15]
äÇéÍÒÅÑ ãËé¤Ø³ÍÒ [1356/15]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 9 [2186/7]
3 Çѹ 3 ¤×¹ @ Muscat, Oman ... ¢Óæä§ T^T [1382/23]
Delicious Taste :: Bug & Bee ÊÕÅÁ [2242/14]
Unforgettable Memory @ ¤ÃÑÇ¡ÒúԹ &#9829; [3895/24]
à¤Ã×èͧºÔ¹ : ¤ÇÒÁÃÙéÊÙè·éͧ¿éÒ # 2 [4181/17]
Delicious Taste :: PLATFORM 1 - Steak & Pasta [4249/17]
§Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 7 >> àÊÕµѧ¤ìÍÕ¡¨¹ä´é á§êÇ !! [1652/19]
Miniature Lovers : Thai Carnival !! [5934/25]
ä´éáÂéÇÇÇÇ !! µØ꡵ҹéͧÊآ㨠ÃØè¹¾ÔàÈɨҡ»ëÒàºÔÃì´ ^^ [3929/27]
áͺàÁéÒÊì*ʨêǵÊÒÇ* º¹ä¿Åì·àÅÕé§à´ç¡ :) [1337/25]
à¤Ã×èͧºÔ¹ : ¤ÇÒÁÃÙéÊÙè·éͧ¿éÒ [3160/14]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 8 [2385/20]
Enjoy Eating & Meeting with Friends [3275/21]
à¡çºµ¡¨Ò¡ÇѹËÂØ´ ... à´Ô¹àÅè¹@ ¨µØ¨Ñ¡Ã [1448/18]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ä¡èÁйÒÇ [1472/17]
ÁÒÊ觡ÓÅѧ㨠ãËéÊØ´·ÕèÃÑ¡ &#9829; ... ¾èÍËÁÕÊÙé-ÊÙé !! [1996/23]
Ben & Wan's Wedding @ Miracle Grand [2162/17]
*áÁè* ¼ÙéË­Ô§¤¹¹Õé ÁÕáµèãËé &#9829; [1268/9]
YEAH !!! ä´éáÅéÇ !! µØ꡵ҹéͧÊآ㨠¾ÃéÍÁÅÒÂà«ç¹µì»ëÒàºÔÃì´ [2251/15]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ... ¹éͧáÍëÁ !! [2180/26]
à˹×èͨѧ !! µÐÅ͹·Ñé§Çѹ T^T [1484/27]
Talk of the Town Çѹ¹Õé !! áÍÃìÏÊÒÇ â´¹¼Ùéâ´ÂÊÒÃàÍÒ¹éÓÃé͹ÊҴ˹éÒ [7150/61]
à¡çºÁÒ½Ò¡... ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈ 1st Diarylove Party @ ¨Ñ¹¼Ò [4050/46]
¡ÃÕê´´´´´ !! ÅÙ¡ËÁÕä´éÃÒ§ÇÑÅä»à·ÕèÂÇÍÕ¡áÅéǤèÒ :D [2387/29]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: µéÁ«Ø»ä¡è [1433/17]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 7 [2872/13]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 6 [2023/19]
Oriental Spa Treatment @ Dahra [2940/24]
¢ÍâªÇì˹è͹Р... ¹Ò¹æ¨Ð·ÓÊÑ¡·Õ :) [1821/17]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 3-4-5 [2478/16]
¡Í´¡Ò ... ãËéÍØè¹ã¨ &#9829; [1430/20]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #2 [3929/20]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #1 [3682/22]
26 ¡Ã¡®Ò ... ¡ÑºÇѹàÇÅÒã¹Í´Õµ &#9829; [2815/22]
¢ÍàÃÕ¹àªÔ­ ᢡ¼ÙéÁÕà¡ÕÂõԷء·èÒ¹&#9834; [2448/27]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ᡧÁÑÊÁÑè¹ä¡è+ÂÓä¢èàÂÕèÂÇÁéÒ [1895/20]
¤ÃºÃͺ 31 »Õ &#9829;... ÁÒ¡ÂÔ觡ÇèÒÃÑ¡ ¼Ù¡¾Ñ¹ÂÔ觡ÇèÒà¤Â [2130/23]
ËÂØ´µÃ§¡Ñ¹ ... ÇѹÊØ´·éÒ¢ͧà´×͹ [2522/22]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ËÁÖ¡¼Ñ´ä¢èà¤çÁ [1507/20]
Divert to Labuan !! Ãз֡ÍÕ¡¤ÃÑé§ ·èÒÁ¡ÅÒ§¾ÒÂؽ¹ [1483/20]
´Í¡äÁé ... ¨Ò¡ªÒ·ÕèÃÑ¡ &#9829; [1322/21]
Lonely Night ... [1317/22]
Âé͹ʹյ ... ¡ÑºÂÑÂÅÙ¡ËÁժǹÁÒÇÇÇÇ !! [3080/31]
ÊØ¢Êѹµì¡ÑºÇѹ¾Ñ¡¼è͹ @ ÃÒªºØÃÕ #2 [4324/23]
ÊØ¢Êѹµì¡ÑºÇѹ¾Ñ¡¼è͹ @ ÃÒªºØÃÕ #1 [5914/28]
àµÃÕÂÁµÑÇà´Ô¹·Ò§ [1505/19]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ #4 [2680/18]
½Ñ¹àËç¹*§Ù* ... à¡ÕèÂÇÍÐäáѺà¹×éͤÙèÃÖ»èÒǹêÒ?? [1940/17]
àÊÕÂà·ÕèÂÇ >-< ... àÊÕÂÍÒÃÁ³ì T^T [1373/12]
àµÃÕÂÁµÑÇ*ÅÑÅ~ÅéÒ*&#9834;... ¡ÑºÇѹ¾Ñ¡¼è͹ [1444/16]
àªéÒÇѹÍÒ·ÔµÂì Âѧ§ÑÇà§Õ¡è͹价ӧҹ [1255/15]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ä¢èàÂÕèÂÇÁéÒ ¡ÃÐà¾ÃÒ¡Ãͺ [1407/16]
Thailand Dog Show 2005 @ Impact [2970/18]
¢Í§½Ò¡¨Ò¡*à«Ôè¹ËÂÒ§*à«Õè§äÎé #2 [1559/18]
3 §Ò¹ã¹ 1 Çѹ @ Impact àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ [7602/17]
>>Siphon<< ·ÓàÍÒËÑÇ㨨ÐÇÒ !! [1842/14]
>> Go Around << ¡ÅѺºéÒ¹¹Í¹µÕ 4 !! [1406/13]
¾ÃÇѹà¡Ô´ .. ¨Ò¡*à³Ã* [1437/13]
àÍéÒ!! ÁÒËÁÑè¹äÊé¡Ñ¹Ë¹èÍÂàÃéÇ ä´é¢Í§¿ÃÕÍÕ¡áÅéǨéÒ ^^ [2042/19]
¾ÒàÂÕèÂÁ¤Ãͺ¤ÃÑÇ˹ÙáÎÁÏ :) [1488/14]
ÍÒ¨ÒÃÂìãË­è ... ¤ÃÙ¼ÙéãËé ·ÕèäÃéªÕÇÔµ [2248/31]
Thailand Travel Mart 2005 @ Impact [1867/9]
Love Harmony&#9834;- You [1346/22]
Delicious Taste :: Korean BBQ Buffet @ Kongju [2921/20]
ÍØ»ÊÃä¢Çҡ˹ÒÁ º¹àÊé¹·Ò§áË觤ÇÒÁ½Ñ¹ [2332/25]
¤Óàµ×͹ !! ¨Ò¡¤Ø³ËÁÍàǪÈÒʵÃì¡ÒúԹ [3166/37]
¤Í¹àÊÔÃìµà¾Å§ÃÑ¡ &#9834; ... ¡Ñº¾èÍËÁÕ·ÕèÃÑ¡ &#9829; [1412/14]
»ÔëÇ«ÐáÅéÇ T^T ... áµèäÁèà»ç¹äà ÊÙéµèÍ仹ФР[2290/31]
àÂè àÂé !! ¤ÃÒǹÕéä´éµÑëÇ仴٤͹àÊÔÃìµà¾Å§ÃÑ¡¤èÐ :) [1657/15]
Turbulence #2 >> à¢ÂèÒ ¡ÃШÒ [1412/20]
¼èÒ¹ä»ÍÕ¡¢Ñé¹ ¡Ñº¤ÇÒÁ½Ñ¹·Õè»ÅÒ¿éÒä¡Å !! [2400/33]
¡ÓäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ ... ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繨ҡ¤Ø³»êлëÒ ^^ [1462/17]
«×éÍÎÒâËÅÁ×Ͷ×ÍÃØè¹ä˹´ÕÍèÐ !?!? [1521/15]
»ÃСÒȼŠJorjae Diary Contest áÅéǤèÐ :) [2254/23]
*Ju-on* ... ÊÂͧ¢ÇÑ­º¹à¤Ã×èͧºÔ¹ !! [1383/28]
ªèÇ´éÇÂ!! âËǵÇѹÊØ´·éÒÂáÅéǤèÒ [1321/30]
á§ê§§§§§ !! â·-©ÑºÁ×Ͷ×ÍËÒÂÍèÐ T-T [1409/13]
áͺà˧Ò㨠... ã¤Ãæ¡çäÁèÃÑ¡ T^T [1093/17]
àÂé !! ¾èÍËÁÕ¼èÒ¹¡ÒÃÊͺ¢éÍà¢Õ¹ TG Qualified Pilot áÅéǤèÐ [2312/33]
ºØ¤¤Å¹ÔùÒÁ·Ñé§ËÅÒ ¨§»ÃÒ¡®µÑÇ ... à¾Õé§ !! [1638/45]
¡éÒÇáá ÊÙèʹÒÁÊͺ TG Qualified Pilot [1935/19]
>>Bomb Hoax<< àÁ×èÍà·ÕèÂǺԹ¢Í§¾èÍËÁÕ ¶Ù¡¢ÙèÇÒ§ÃÐàºÔ´ !! [1533/16]
¾èÍËÁÕÍèÐ ... ¢ÓÍÂÙèä´é [1292/14]
Delicious Taste :: ¡Ô¹´ÕÍÂÙè´Õ ¡Ø駡зР[4032/13]
Home Spa ... by ¾èÍËÁÕáʹ´Õ &#9829; [1288/13]
Çѹ·Õè¾ÒÂؽ¹¡ÃÐ˹èÓ ¿éҤйͧ [1429/16]
¾èÍËÁÕ äÁè©ÐºÒÂÍèÐ ... à»ç¹Ëèǧ¨Ñ§ T^T [1271/13]
»Åͺ㨵ÑÇàͧ ... ¡ÑºÇѹ´Õæ¢Í§ÊͧàÃÒ·Õè Perth &#9829; [1304/14]
§Ò¹Å´¡ÃÐ˹èÓ Çѹ¸ÃÃÁ´Ò >> ¡ÃÕê´´´´ !! ÅÙ¡ËÁÕä´éÃÒ§ÇÑÅÁÒÍÕ¡áÅéǨéÒ :D [4254/22]
Delicious Taste :: à¨ê¨Ø¡ÍÒËÒ÷ÐàÅ ¾Ñ·ÂÒà˹×Í [2714/10]
àÍÒÍÕ¡áÅéÇ !! ÁË¡ÃÃÁÃèÇÁ´éǪèÇ¡ѹâËǵ [1146/17]
¾èÍËÁÕ¡ÐÅÙ¡ËÁÕ ... ä»à·ÕèÂǾѷÂÒ #2 [2667/11]
¾èÍËÁÕ¡ÐÅÙ¡ËÁÕ ... ä»à·ÕèÂǾѷÂÒ #1 [3986/12]
Test :: ãÊèà¾Å§ [1457/8]
à§Ò·Õè«Ø¡«è͹ ã¹ÁØÁ˹Ö觢ͧÀÒ¾¶èÒ ... áÅФÇÒÁã¹ã¨¢Í§¾ÕèÊÒÇ [1594/16]
*¼Å§Ò¹*¨Ò¡ÇÕáÃÃÁÃÑ¡ ¢Í§à¨éÒáÎÁϹéÍ [1747/12]
¢èÒÇ´ÕáÅТèÒÇÃéÒ ... ¨Ò¡¤Ø³ËÁÍ(µÒ) [1306/27]
Delicious Taste :: The Coco Castaway Restaurant & Bar [6258/13]
&#9829; 4 »Õ·ÕèÃÑ¡¡Ñ¹ &#9829;... ¢Íº¤Ø³¨ÃÔ§æ [2188/16]
Delicious Taste :: No.43 Italian Bistro [2888/14]
äÁèä´é仾ѷÂÒáÅéÇ :( [1258/10]
My Hair Styles ... ã¹Ãͺ»Õ [2465/19]
¾èÍËÁÕ ... ä»ÊÁѤùѡºÔ¹¡ÒúԹä·Â [2392/12]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ # 3 [1807/15]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ # 2 [1831/11]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ !! [2076/25]
~*High Flyer*~ à»Ô´ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÊÓàÃ稢ͧ(ÇèÒ·Õè)¹Ñ¡ºÔ¹¾Ò³ÔªÂìµÃÕ¤¹ãËÁè [7171/34]
à¡çºÁÒ½Ò¡ ... àÃ×èͧÃÒǨҡáǴǧÊÒ¡ÒúԹ [2021/22]
Çѹ¹Õé ... ¡Ñº¤ÇÒÁÊÓàÃ稷ÕèÃͤÍ [1637/20]
¤ÃÑé§Ë¹Öè§ã¹ªÕÇÔµ ... ¡Ñº UN Flight ÊÙè East Timor [2412/22]
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§µÒÁËÒÃÑ¡ ... ¢Í§à¨éÒáÎÁϹéÍ [1258/16]
ºÔ¹¡ÃÐ˹èÓ ... ÃѺʧ¡ÃÒ¹µì [1444/13]
Turbulence ... à·ÕèÂǺԹÃз֡㨠!! [1335/12]
ÊÕÊѹáÅÐÅÒ´͡ ... º¹à¤Ã×èͧ TG Çѹʧ¡ÃÒ¹µì [1859/18]
¤ÃÑé§Ë¹Öè§ã¹ªÕÇÔµ ... ¡ÑºàÇ·Õ»ÃСǴ¹Ò§§ÒÁ [1598/17]
¡ÅѺ价ӧҹÇѹáá ... ©Ñ¹¨ÐºÔ¹ !! [1594/13]
ËÑÇËÔ¹... ÍÕ¡áÅéÇ >> µÍ¹·Õè 4 *¡ÅѺºéÒ¹¡è͹¹Ð¤Ð... ·ÕèÃÑ¡* [2958/21]
ËÑÇËÔ¹... ÍÕ¡áÅéÇ >> µÍ¹·Õè 3 *¨º·ÕèµÅÒ´âµéÃØ觷ء·Õ* [1859/10]
ËÑÇËÔ¹... ÍÕ¡áÅéÇ >> µÍ¹·Õè 2 *ʶҹÕöä¿ËÑÇËÔ¹ & ÃéÒ¹¹éͧàÁÂì* [4367/11]
ËÑÇËÔ¹... ÍÕ¡áÅéÇ >> µÍ¹·Õè 1 *ÊØ´à«ç§* [2272/11]
§Ò¹¡ÒªÒ´ »Õ 2548 @ ÊǹÍÑÁ¾Ã [1586/22]
ÁË¡ÃÃÁá¡é¨¹ @ Impact àÁ×ͧ·Í§ [1374/24]
à˵ءÒóìÇÒ§ÃÐàºÔ´ ·ÕèËÒ´ãË­è [1409/22]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 8 *ÍѾഷ¨¹à˹×èÍÂ* [1844/10]
ºÑ¹·Ö¡ÍÕ¡ 1 ˹éÒ... á·¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó´Õæ¢Í§ÊͧàÃÒ [1304/15]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 6 *ÍÕ¡ 32 ªÑèÇâÁ§¤ÃÖè§* [2275/14]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 5 *¤×¹ÊØ´·éÒÂ* [2370/9]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 4 *µÅÒ´âµéÃØè§(ÍÕ¡áÅéÇ)* [3464/16]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 3 *¾ÃÐÃÒª¹ÔàÇȹìÁĤ·ÒÂÇѹ* [2141/11]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 2 *à½éÒËéͧ* (á¶Á Delicious Taste) [3393/11]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 1 *à´Ô¹·Ò§* [2692/14]
Delicious Taste :: âµêШչ ÃéÒ¹¨Ôµ »ÃÐÀÑÊÊà [4617/23]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 7 *28.8 Kbps* [1461/16]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 6 *ªÐµÒ¡ÃÃÁ* [1307/18]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 5 *¤×¹àË§Ò à½éÒºéÒ¹* [1377/21]
Test >> ãÊè Movie Clip (â¦É³Ò···. â´ÂàºÔÃì´ ¸§äªÂ) [1462/22]
Flight Review :: à·ÕèÂǺԹ¾ÔàÈÉ *ËÑÇËÔ¹-ÀÙà¡çµ* [4334/17]
Delicious Taste :: Let’s Sea, Hua Hin’s Beach Restaurant [3277/15]
ÊÑ¡Çѹ ... ¿éҨеéͧà»ÅÕè¹ÊÕ [1644/13]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 4 *ËÁ´ËÇѧ* [1493/20]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 3 *˧ش˧Դ·Ñé§Çѹ* [1452/15]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 2 *áÁè¤ÃÑǨÓà»ç¹* [2217/18]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 1 *ºéÒ¹¢Í§àÃÒ* [1643/17]
áç㨠... à¾×ÍÇѹ¢éҧ˹éÒ [1588/20]
à¾ÔèÁÅÙ¡àÅè¹ãËéä´ÍÒÃÕè -- Ãéͧà¾Å§, ÅÔ§¤ìÃÙ», àÅè¹ video clip :) [12137/37]
ä»ÁÒàËÁ×͹¡Ñ¹ :) §Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 6 [1245/19]
à¨Í(ËÑÇ)§Ù ... º¹à¤Ã×èͧ !! [1711/24]
¾Ô¸Õ¨´·ÐàºÕ¹ÊÁÃʺ¹ºÍÅÅÙ¹ »Õ·Õè 3 [1821/15]
ÅÒ»èÇ ... ä»ËÒËÁÍÍÕ¡ÅèÐ [1307/13]
ÃÓÅÖ¡¤ÇÒÁËÅѧ ... ¤ÃÑé§àÃÕ¹ÁѸÂÁ [4112/21]
¤Ø³ÊÒÁժǹáµè§§Ò¹ ... Ãͺ·Õè 3 !!!! [1605/11]
»ÃСÒȼšÒûÃСǴ... äÁèä´éÁ×Ͷ×Í T^T áµèä´é... [1890/14]
â¤é§ÊØ´·éÒ ... ¡ÒûÃСǴ [1443/9]
¼Å¡ÒõÃǨàÅ×Í´ ... Çѹ¹Õé [1575/11]
Test >> ·´ÊͺãÊèà¾Å§¨Ò¡ dseason [2004/13]
¹éÓᵡ (ÍÕ¡áÅéÇ) ^^" [2044/10]
27 ¡.¾. 46 >> ¡ÒõѴÊԹ㨠à¾×èÍ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ãË­è㹪ÕÇÔµ [1654/10]
¤ÃºÃͺ 2 à´×͹*Tsunami* ... ¡ÓÅѧã¨ãËé¼ÙéÊÙ­àÊÕ·ء¤¹ [1055/10]
ÊÑ»´ÒËì·ÕèÊØ´áʹ ... à¤ÃÕ´-à¤ÃÕ´-à¤ÃÕ´ [1223/13]
â´¹§Ñ´ºéÒ¹ !!! [1490/15]
ÊÐà·×͹㨠,,, ªÕÇÔµ¢Í§ÅÙ¡·ÕèÊÙ­àÊÕ [1735/11]
ºéÒ¹ºÑÇËÅǧ Paradise Trip @ Evason Hua Hin #2 [2366/13]
ºéÒ¹ºÑÇËÅǧ Paradise Trip @ Evason Hua Hin #1 [5055/27]
àÂé!!¼èÒ¹à¢éÒÃͺáÅéÇ ... ¢Íáç㨠áçàªÕÂÃì ÃèÇÁâËǵãËé*¤Ãͺ¤ÃÑÇËÁÕ*´éǹФР^^ [1663/19]
ÃͼÅÇÔ¹Ô¨©Ñ ... *âäá¾éÀÙÁÔµÑÇàͧ* [2224/36]
¡Òäé¹ËÒ·ÕèÂÒǹҹ ... ÊØ´·éÒ¡çä´é¾ºáÅÐÅÒ¨Ò¡ [1655/19]
1st Anniversary ~* Our Wedding in the Air on Valentine’s Day*~ [4067/21]
ÍØè¹äÍÃÑ¡áÅФÇÒÁËèǧã ... ¨Ò¡ã¨ã¤Ã¤¹Ë¹Öè§ [1313/18]
áçã¨à¡Ô¹ÃéÍ ... ¨Ð*µÔ´»Õ¡*âºÂºÔ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ [1995/18]
ÍÐäáѹà¹ÕèÂ?? … ˹ѧÊ×Í Take Off ˹éÒ 7 [1499/15]
ÅÙ¡ËÁÕ˹Õà·ÕèÂÇ ... »Ù«Ò¹ # 3 [2601/16]
ÅÙ¡ËÁÕ˹Õà·ÕèÂÇ ... »Ù«Ò¹ # 2 [3853/7]
ÅÙ¡ËÁÕ˹Õà·ÕèÂÇ ... »Ù«Ò¹ # 1 [3077/12]
ªÕÇÔµ·Õèµéͧ´Óà¹Ô¹µèÍä» ~*Live & Learn*~ [1564/22]
ËÑ´¾ÔÁ¾ìÀÒÉÒ­Õè»Øè¹ ... äÎé!! [1754/13]
ÁÔµÃÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§àÃÒ ...áÅоԸÕÇÔÇÒËì¢Í§*á¹¹* [17966/21]
¡ÃÕê´...¡ÃÕê´!! ÅÙ¡ËÁÕá¼Å§Ä·¸Ôì... ä´éÃÒ§ÇÑÅÍÕ¡áÅéǨéÒ !!!!! [2027/17]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒúҴá¼ÅµÔ´àª×éÍ㹡ÃШ¡µÒ (ÀÒ¤ 2) [5253/20]
**On the Wings of Love** >> ¿Ñ§à¾Å§ä´éáÅéÇ ´Õ㨨ѧ !! [1876/16]
¢Í§¢ÇÑ­ÇѹÇÒàŹ䷹ì... àÃçÇä»ÁÑêÂà¹ÕèÂ?? [2525/16]
>Âé͹ÃÍÂ<ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒÃá¼ÅµÔ´àª×éÍ㹡ÃШ¡µÒ [2925/22]
¢Í§¢ÇÑ­»Åͺã¨... ã¹ÇѹÍè͹ÅéÒ [1583/13]
ÇèÒ·Õè¹éͧà¢Â... ÁÒ*ÊÙè¢Í*¹éͧÊÒÇ [1522/14]
¾Ô¸ÕÃѺ»ÃÔ­­Ò㺷Õè 2 ... ¢Í§¤Ø³¾èÍÊÒÁÕ [1497/10]
⪤ÅÒÀ... ã¹Çѹ»èÇ [2203/15]
¤§àËÅ×Íà¾Õ§... ÀÒ¾áË觤ÇÒÁ·Ã§¨Ó [1838/18]
à·ÕèÂǺԹ¹Õé ... ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ [1647/20]
¼Åà¾ÒÐàª×éÍ [1302/7]
äÁèä´éÁͧ´éÇÂµÒ ... áµèàËç¹ä´é*´éÇÂã¨* [1654/21]
àªéÒ¹ÕéÁչѴ¡ÑºËÁÍ ... à¡×ͺµéͧ¹Í¹âç¾ÂÒºÒŵèÍáÅéÇ [1518/5]
¡ÅѺÁҾѡ¿×é¹·ÕèºéÒ¹áÅéǨéÒ [1399/15]
Âѧ¹Í¹ÍÂÙèâç¾ÂÒºÒÅ... ÍÂÒ¡¡ÅѺºéÒ¹¨Ñ§ T^T [1561/10]
ºÍºªéÓ... ÍÒ¡Ò÷ÃØ´... ËÂØ´ºÔ¹ !!!!!!! [2560/23]
ÍÒÅÑÂÍѹ´ÒÁѹ ... ÀÒ¾¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè¡ÃкÕè [1413/20]
àÃ×èͧËÁÕ-ËÁÕ ... My Teddy Bear Collections !! [1961/9]
Lovely Message from My Beloved Husband :) [1468/14]
Home Sweet Home @ Crystal Ville [3772/31]
10 »Õ·Õè¼Ù¡¾Ñ¹... ¨¹¶Ö§ÇѹÅÒ¨Ò¡ [1346/21]
¤ÇÒÁà§Õºà˧ÒáÅÐàÃ×èͧàÅèÒ...¢Í§à·ÕèÂǺԹ*ÀÙà¡çµ* [1420/14]
àÃ×èͧÇØè¹æ(ÍÕ¡¤ÃÑé§) ... ¢Í§¤¹à»ç¹*¹Ò§* [2368/26]
¤×¹¹Õé¨Ð¹Í¹¡Í´¡Ñºã¤Ã?? T^T [1679/15]
Delicious Taste :: Banana Leaf [2395/6]
Delicious Taste :: Hanyang Korean Restaurant [3548/14]
ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè(´éǤ¹)¤ÃêÒººººº !!! [1593/13]
++ ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè 2548 ++ [1872/8]
1 »Õ·Õè¼èÒ¹ä» ... ¡ÑºÇѹ¾ÔàÈÉÍÕ¡ 1 Çѹ [1656/14]
Çѹ¹Õé·Óä¿Åì·ä»Êè§ Rescue Team [1182/3]
à˵ءÒóì¤ÇÒÁ¤×ºË¹éÒ... àÃ×èͧÇØè¹æÂѧäÁ診 [1398/11]
ÍÒÅÑÂà¾×è͹... *ÍëÍÂ*˹Öè§ã¹¼ÙéàÊÕªÕÇÔµà¾ÃÒФÅ×è¹ÂÑ¡Éì [2897/39]
Tsunami ... àÃ×èͧÃÒÇÍÕ¡ÁØÁ¨Ò¡¤¹ºÔ¹ [1326/18]
ÅͧãÊè video clip [1288/7]
Merry Christmas... áÍÃìÏÊÒÇá»Å§ÃèÒ§ !! [1331/12]
º·¤ÇÒÁàªÔ§ÇÔ¢Ò¡ÒÃ(ÁÑê§??)...àÃ×èͧÍÒËÒú¹à¤Ã×èͧºÔ¹ [2967/11]
à˹×èÍÂ㨨¹ÅéÒ ... ¹éÓµÒµ¡ T-T [1253/16]
ÍèÒ... â´¹Á×Í´Õá»ÐÃÙ»ÍÕ¡áÅéÇ - -" [1562/11]
µ×鹵ѹ... ªÕÇÔµ¹éÍÂæ¢Í§à¾×è͹ [1414/13]
àº×èͨѧàŹêÒ .... [1434/8]
¹Ò§¿éÒÅèҽѹ...ã¤Ã ã¤Ã¡çºÔ¹ä´é [2005/7]
¹éÓᵡ !!! [2651/11]
¾èÍËÁÕ ... ¢Õé¨Øê !! [1405/14]
Motor Expo'04 & Coca Cola World Carnival [2885/12]
1 »Õ 1 Çѹ... ¡ÑºÇѹáµè§§Ò¹(¢Í§à¢Ò) [1683/8]
~* HaPpY WeDdiNg AnNivErSarY *~ [2557/11]
ÂÅâ©Á... ·èÒ¹¹Ò¡ ·Ñ¡ÉÔ³ [1365/6]
ᢡÅé¹ËÅÒÁ... §Ò¹áµè§§Ò¹à¾×è͹¢Í§àÃÒÊͧ¤¹ [1500/7]
¤×¹à˧Òæ à½éÒºéÒ¹ ... ÇѹÅÍ¡Ãз§ [1394/9]
¶Ù¡ã¨ÅèÐÊÔ !! [1193/2]
Í×ÁÁ..ã¡ÅéáÅéÇÊԹР>> Our First Wedding Anniversary << [2248/9]
>>> RoYaL FliGHt <<< [1280/4]
à·Õè§ÇѹÂѹà·Õ觤׹ ... 6 µØêºá¨¡áËÅ¡ [1279/7]
¾èÍËÁÕ¡ÅѺ价ӧҹáÅéÇ... à˧Ҩѧ [1527/3]
¢Í§àÅè¹ãËÁè.. «éÓàµÔÁÍÒ¡ÒõÒà¨çº [1655/7]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ·ÕèÃÑ¡ !! [2552/6]
´Õ㨨ѧ... ¾èÍËÁÕÍÍ¡¨Ò¡âç¾ÂÒºÒÅáÅéÇ :) [1154/7]
¤Ø³ÊÒÁÕºÒ´à¨çº à¢éÒâç¾ÂÒºÒÅ [2075/16]
ÄÒ¨Ðà»ç¹ÅÒ§ÃéÒÂ... µéͧ¶Í´»Õ¡ ÍÓÅÒÍÒªÕ¾·ÕèÃÑ¡ [1718/20]
á¼¹¡ÒÃ... ÂÒÁ¤Ø³ÊÒÁÕà¼ÅÍ [1306/9]
à¾×è͹à¡èÒ...·ÕèËèÒ§ËÒ [1314/9]
âÍéÇ ¾ÃÐà¨éÒ ¨ÍÃì¨ ...ÁѹÂÍ´ÁÒ¡ !! [1138/13]
¤¹ÍÒÀѾ Çѹ¾Ñ¡Ãé͹ [1147/8]
ÍÂèÒËÖ§*à¢Ò*àŹФР... ·ÕèÃÑ¡ [1342/9]
Fear of Altitude [1147/6]
´éÇÂÃÑ¡áÅÐÍÒÅÑ [1072/3]
ʧÊѨР...·éͧ !! [1202/8]
¤¹ºÔ¹ÍÂèÒ§àÃÒ....äÁè¡ÅÑǹ¡ [1278/4]
¹¡¡ÃлٴµÒá´§ .. ¹éÓµÒ¨ÐäËÅ [895/8]
à˹×èͨѧ «Ç´éÇ ... àǧ¡Ó¨Ô§æ T-T [1045/9]
ÍÂèÒµÒÁºè͹ѡÊÔ ... ¢Í¾Ñ¡ºéÒ§¹Ð [1129/7]
ä´éËÂØ´µÃ§¡Ñ¹áÅéÇ !! [1136/11]
仺Թ¡Ñº¤Ùèá½´¨ÍÁ»èǹ [1339/4]
(¤ÅéÒÂæà»ç¹)ªÕÇÔµâÊ´...ËÅѧáµè§§Ò¹ [1062/8]
¤Ô¡ ¤Ô¡ ´Õ㨨ѧ...ä´éÃѺÃÒ§ÇÑÅÍÕ¡áÂéÇ !! :D [2128/11]
á§ê ... àÃÒ¨Ðâ´¹ grounded (ÁÑêÂà¹ÕèÂ)?? [1433/11]
ÍÂÒ¡¢Íº¤Ø³¤¹´Õ ... ·Õè·ÓãËéÁÕÇѹ¹Õé [1590/16]
ÁÒáÅéÇ!! µÒÁ¤Ó¢Í >>ÇÔ¸Õá»Ðà¾Å§ã¹ä´ÍÒÃÕè<< [2262/6]
Trainee on board :: ä¿Åì·áá¢Í§¹Ôê§ ¡ØÅʵÃÕ [4680/9]
»ÒÃìµÕé...¶ÅèÁºéÒ¹ [1260/5]
¼Å§Ò¹...¨Ò¡ÇѹÇèÒ§#2 [1365/2]
¼Å§Ò¹...¨Ò¡ÇѹÇèÒ§#1 [1744/7]
ÍêÒÂËÂëÒ!! … µÒÃÒ§ºÔ¹ãËÁèËÃ×Íà¹ÕèÂ?? [1260/8]
ÀÃÃÂÒ¢Õéà˧Ò...áͺÁÒàÁéÒÊìÊÒÁÕ [1144/5]
Îǧ¨Øé·Õè¹Í¹ [1154/4]
ÍÂèÒ§¹éÍ ... ¼ÙéªÒ¤¹¹Õé¡çÃÑ¡àÁÕÂÁÒ¡·ÕèÊØ´ [1326/6]
¡Òèҡ仢ͧà¡ÕéÂÁÍÕë T-T [1344/9]
S'mor Spa Village and Resort [1998/4]
âÍéÅÐ˹Í...µÒÃÒ§ºÔ¹¢Í§ÊͧàÃÒ [1488/6]
¼ÙéªÒ¤¹¹Õé ... ´ÙáÅàÃÒä´é´ÕÂÔ觡ÇèÒ»ÙèªÔÇ«ÐÍÕ¡ [1298/9]
仧ҹä·Âà·ÕèÂÇä·ÂÁÒáÅéǨéÒ ... [1536/6]
àÅèÒä»àÃ×èÍÂà»×èÍ [1525/5]
à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á»Õ¹Õé...¨ÐàµçÁä»´éǤÇÒÁÊØ¢¢Í§ÇѹÇÔÇÒËì [1188/4]
àÁ×è;èÍËÁÕ-ÅÙ¡ËÁÕ...˹յÒÁ¡Ñ¹(ä»à·ÕèÂÇ)#2 [1892/10]
àÁ×è;èÍËÁÕ-ÅÙ¡ËÁÕ...˹յÒÁ¡Ñ¹(ä»à·ÕèÂÇ)#1 [2044/5]
à»ç¹Ëèǧ¾èÍËÁըѧ (-o-) [1201/5]
˹·Ò§ÊÙè¹Ñ¡ºÔ¹...¤ÇÒÁ½Ñ¹ ·ÕèÃÍÇѹà»ç¹¨ÃÔ§ [1376/7]
Miss Air Hostess 2004 :: à¨éÒË­Ô§áË觿ҡ¿éÒ [1886/9]
Çѹ¹Õé ... Çѹ¢Í§áÁè [1199/4]
ä»ËÒËÁÍÍÕ¡áÃÐ T-T [962/5]
·ÓäÁàÍÒã¨àÃҨѧÅèФèÐ ... ·ÕèÃÑ¡ [1122/9]
¤Ô´¶Ö§ÃÙ¿ ... à¨éÒµÑÇàÅ硢ͧàÍë [1142/4]
Êáµ¹´ì ºÕé Êáµ¹´ì ºÒ ... à«ç§àÅÂàÃÒ :( [991/4]
ÍÕ¡â¦É³Ò ... ·Õè·ÓãËé¹éÓµÒ«ÖÁ [1174/6]
ÇѹÇèÒ§æ 仹͡ºéÒ¹´éÇ¡ѹ [1033/9]
àÃ×èͧÃÒǤÇÒÁÃÑ¡¢éÒÁÃѹàÇÂì [1794/9]
¼Å¡ÒõÃǨàÅ×Í´ !!! [1261/10]
仧ҹ Pet Expo'04 ¡Ñº¤Ø³ÊÒÁÕÁÒ¤èÐ :) [2158/6]
when we make a home [1485/15]
à»ÅÕè¹ËÁÍÍÕ¡áÅéÇ ... ÍÒ¡ÒÃ˹ѡ¡ÇèÒà´ÔÁÍÕ¡ ᧧§§ T-T [1370/10]
à¤ÃÕ´¨Ò¡§Ò¹ - -" [1180/5]
àÃ×èͧàÅèÒà¢ÂèÒ¢ÇÑ­·Õè ICN [1377/5]
¢Í§½Ò¡¨Ò¡à«Ôè¹ËÂÒ§ [1387/6]
µÑÇáʺ ÊØ´«èÒÊì ...»ÃШӺéÒ¹ [1508/4]
30 »ÕáËè§ÃÑ¡áÅм١¾Ñ¹...ÂÔè§ãË­èà¡Ô¹ºÃÃÂÒ [1922/4]
»ÃСÒÈ ... ·èÒ¹¼Ùéâ´ÂÊÒÃâ»Ã´«Òº!! (µÍ¹·Õè 2) [1190/5]
ÍÕ¡¤ÃÑé§ ... ¡Ñºâ¦É³ÒªØ´ Everlasting Love [1058/3]
¡ÃШ¡µÒºÇÁ à¾ÃÒТҴÍÍ¡«Ôਹ !! [1317/9]
â¦É³Ò»ÃзѺã¨...Everlasting Love [1639/10]
ÍÒ¡ÒûèÇÂ...·ÕèÅÙ¡àÃ×;֧ÃÐÇѧ !!! [1441/9]
¼Ùéâ´ÂÊÒùèÒÃÑ¡ ... ¡Ñº¡Ñ»µÑ¹ã¨´Õ [1436/8]
Çѹ·Ó§Ò¹ÍÕ¡ 1 Çѹ ... ¡Ñº¤×¹à˧ÒæÍÕ¡ 1 ¤×¹ [1008/4]
¤ÇÒÁËÅѧàÁ×èÍÇѹÇÒ¹...ÇѹËÇÒ¹º¹ÃѹàÇÂì [2385/7]
ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ...¨Ò¡ÊÒ¡ÒúԹ¹éͧãËÁè--¹¡áÍÃì !! [1961/7]
ÁÒºÃÃÂÒÂÍÒªÕ¾"ÅÙ¡àÃ×Í"ãËéÍèÒ¹¡Ñ¹¤èÐ [1370/8]
ÁÒâªÇì¼Å§Ò¹Í͡ẺÍÕ¡ªÔé¹ [1369/9]
àÁ×èÍÊͧ¼ÑÇàÁÕÂ...ä»à»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃѺàªÔ­ [2207/4]
ä»à¶Åä¶Å¡Ñº¤Ø³ÊÒÁÕÁÒ¤ÃÖè§Çѹ [1282/2]
·ÕèÁҢͧª×èÍ"littlelunar"...¡ÑºÁÔµÃÀÒ¾·ÕèÂѧ¤§ÍÂÙèã¹ã¨ [2169/3]
»ÃСÒÈ »ÃСÒÈ...·èÒ¹¼Ùéâ´ÂÊÒÃâ»Ã´«Òººº !!! [1370/2]
Çѹ¹Õé¢ÍàÁéÒÊì¶Ö§à¾×è͹æã¹ WSQ [1279/7]
Live and Learn [1758/4]
˹ѧ»ÃзѺã¨...¡Ñºá§è¤Ô´´ÕæÊÓËÃѺªÕÇÔµ¤Ùè [2685/4]
ÍÕ¡Çѹ·Õèà˹×èÍÂáÅÐÇØè¹ÇÒ [1132/0]
Çѹà˧Òæ...ËÂØ´äÁèµÃ§¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéǹР[1251/1]
BKK-SIN/BKK-KKC Çѹ¹Õé ... ¡ÑºÊÒÁÕ¼Ùéáʹ´Õ [1215/2]
àÁ×èÍäËÃè¨Ðä´éà¨Í [1247/1]
ÊØ´·éÒ¢ͧ»ÅÒ·ҧªÕÇÔµ [1233/3]
äÁè·Ñ¹áÅéÇ ... äÁèÁÕâÍ¡ÒÊÍÕ¡áÅéÇ [1106/7]
ÃÍ˹è͹ФР... ¤Ø³ÂèÒ [1524/1]
´Ùã¨à»ç¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ¡è͹¨Ò¡¡Ñ¹ªÑèǹÔÃѹ´Ãì [1575/0]
ÃÐÅÖ¡¶Ö§Çѹááà¨Í [3012/0]
ºÑ¹·Ö¡ÃÑ¡º¹¿Ò¡¿éÒ [1817/1]
Diary Index : Year 2008 (¾.È. 2551) [1275/0]
Diary Index : Year 2007 (¾.È. 2550) [1670/0]
Diary Index : Year 2006 (¾.È. 2549) [1752/0]
Diary Index : Year 2005 (¾.È. 2548) [2070/0]
Diary Index : Year 2004 (¾.È. 2547) [1906/0]
àÍë¡Ñº¾Õè»êÍ» ... ã¹ÃÒ¡ÒÃÃÑ¡Åé¹¨Í [2080/1]