µé͹ÃѺµÃØɨչ ~ ´Ç§(à¡×ͺ¨Ð)àΧ !! áµèá¶Á´éÇÂàÃ×èͧà«ç§æ + à¤ÃÕ´ T^T


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


µÃØɨչ»ÕàÊ×͹Õé
·èÒ·Ò§¨Ðà»ç¹»Õ¢Í§ ”¤ÇÒÁ(à¡×ͺ¨Ð)àΧ” ¢Í§àÃÒ

µéͧãÊèǧàÅçºäÇé ... à¾ÃÒÐàËÁ×͹¨ÐÁÕ⪤
áµèÊØ´·éÒ ¡çÍÍ¡ÍÒ¡ÒõԴ¢Ñ´
T.T

µÒÁÊäµÅìàÃÒ ·Õè¨Ð·ÓÍÐäà ÁÑ¡¨ÐäÁè¤èÍÂÃÒºÃ×è¹µÑé§áµèµé¹
µéͧÁÕ ”º··´Êͺ” ãËé¼èҿѹ¡Ñ¹·Ø¡¤ÃÑé§ä»

µé͹ÃѺµÃØɨչ
~ ´Ç§(à¡×ͺ¨Ð)àΧ !!
à¾ÃÒÐä´éÃѺ·Ñé§ÃÒ§ÇÑÅ áÅзÃѾÂì ÀÒÂã¹àÇÅÒäÅèàÅÕè¡ѹ

ÍÂèÒ§áá ¤×Í “àÃ×èͧÃÒ§ÇÑÅ”
«Ö觹Ѻà»ç¹ “ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駷Õè 3” ¢Í§»Õ 2553 ¹Õé

ÇÔÇÒË캹¹ÀÒ à˹×Í·éͧ¿éÒÁô¡âÅ¡ à¢ÒãË­è
(
Khao Yai HiFlyer Wedding : Love is in the Air)

- ¤ÃÑ駷Õè
1 ”

¤×Í ·ÕèÁҢͧÃÒ§ÇÑŤÃÑé§ÅèÒÊØ´¤èÐ
[ÅÔ§¤ìÍéÒ§ÍÔ§]

§Ò¹¹Õé à¢ÒäÁèä´é¨Ó¡Ñ´ÇèÒ à©¾ÒФ¹·ÕèÂѧäÁèä´éáµè§§Ò¹
¤¹·Õèáµè§áÅéÇ ¡çÁÕÊÔ·¸Ôà¢éÒÃèÇÁä´é ... àÃÒàÅÂÁÕâÍ¡ÒÊÊè§ãºÊÁѤÃà¢éÒÃèÇÁ

â´ÂãËéà˵ؼŧèÒÂæÇèÒ ...
àÃÒà¤Âáµè§§Ò¹º¹ºÍÅÅÙ¹ àÁ×èÍÇѹ·Õè 14 ¡.¾. 2547

«Ö觤§¨Ð´ÕäÁè¹éÍ ËÒ¡àÃÒ¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊä´éä»ËǹÃÓÅÖ¡"¤ÇÒÁËÅѧº¹ºÍÅÙ¹”
ã¹Çѹ¤ÃºÃͺáµè§§Ò¹(º¹ºÍÅÅÙ¹) »Õ·Õè 6 ¢Í§àÃÒ

·Ò§à¨éÒ˹éÒ·Õè â·ÃµÔ´µèÍ¡ÅѺÁÒá¨é§¼Å
ÇèÒàÃÒä´éÃѺ¡ÒäѴàÅ×Í¡ à»ç¹ 1 ã¹ 9 ¤Ùè ·Õè¨Ðä´é·Ó¾Ô¸ÕÇÔÇÒË캹ºÍÅÅÙ¹

áµèÁÕà˵ØãËéÊдش ... ¡çà¾ÃÒÐàÃҴѹµÔ´§Ò¹ Çѹ·Õè 14 ¡ØÁÀҾѹ¸ì
àÅÂäÁèÊÒÁÒöÂ×¹Âѹ¡ÒÃà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ä´é·Ñ¹·Õ

áÅТͷҧ¼Ùé¨Ñ´§Ò¹ÇèÒ
¢Íä»à¤ÅÕÂÃìµÒÃÒ§§Ò¹ ¡Ñº·Ò§·Õè·Ó§Ò¹¡è͹

«Ö觷ҧà¨éÒ˹éÒ·Õè·ÕèµÔ´µèÍÁÒ ¡çäÁèÂÍÁãËéàºÍÃìâ·Ã¡ÅѺ
áµèºÍ¡ÇèÒ à¢Ò¨ÐµÔ´µèÍ¡ÅѺÁÒËÒàͧ ... ÀÒÂã¹ÇѹÈØ¡ÃìªèǧºèÒÂ

àŵѴÊԹ㨤Ø¡Ѻ¹Òµçæ
à¹×èͧ¨Ò¡ÍÒ·ÔµÂì¡è͹ àÃÒâ´¹àÃÕ¡价ӧҹÇѹËÂØ´
àÃÒàÅ¢͹ÒÂÇèÒ ¢ÍËÂØ´ÍÒ·ÔµÂì¹Õéá·¹ä´éÁÑêÂ
?? à¾ÃÒÐàÃÒÁÕà˵بÓà»ç¹

¹Òº͡ÇèÒ ·Õè¼èÒ¹ÁÒäÁèà¤ÂÁաóÕẺ¹Õé
áÅеèÍÃͧ¢ÍãËéàÃÒ ËÒáÅ¡µÒÃÒ§§Ò¹àͧãËéä´é
â´Â¨ÐäÁè¹Ñºâ¤ÇµéÒ¡ÒâÍáÅ¡ «Öè§à¢Ò¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹¡ÒÃãªéã¹áµèÅÐà´×͹

«Öè§à´×͹¹Õé â¤ÇµéÒàÃÒàµçÁä»àÃÕºÃéÍÂáÅéǤèÐ
à¾ÃÒÐÁÕâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»à¡ÒËÅÕãµé »ÅÒÂà´×͹¹Õé

àÃÒàͧ¡çàŵéͧÇÔè§ÇØè¹ ªØÅÁعàÃ×èͧáÅ¡µÒÃÒ§§Ò¹
áµèÊØ´·éÒ ... ËÒ¤¹áÅ¡äÁèä´é

à¾ÃÒÐÇÒàŹ䷹ì»Õ¹Õé µÃ§¡ÑºÇѹµÃØɨչ´éÇÂ
áµèÅФ¹¡çµÔ´ÀÒáԨ·Ò§ºéÒ¹

ÊØ´·éÒ àÅÂ仨º·Õè¡ÒÃáÅ¡
duty
â´Â¢ÍàÃÔèÁ·Ó§Ò¹µÑé§áµèµÕ 5 ... à¾×èÍãËéä´éàÅÔ¡§Ò¹µÍ¹ 1200 ¹.
áÅéǡШкÖè§Ã¶ä» ”à¢ÒãË­è” µèͷѹ·Õ

·Ø¡ÍÂèÒ§àÃÕºÃéÍ ... ¶Ö§áÁé¨Ð¢ÅØ¡¢Åѡ仺éÒ§

áµèáÅéÇÊÔ觷ÕèäÁè¤Ò´¤Ô´¡çà¡Ô´¢Öé¹
àÁ×èÍà¨éÒ˹éÒ·Õè¢Í§·Ò§
Greenery Resort äÁèÂÍÁµÔ´µèÍ¡ÅѺÁÒ
µÒÁ·Õ赡ŧ¡Ñ¹äÇé
!!!!!

Êè§ÍÕàÁÅìä» 2 Ãͺ ¡çäÃé¡ÒõԴµèÍ¡ÅѺ
àºÍÃì·Õèâ·Ãà¢éÒÁÒ ... â·Ã¡ÅÑºä» äÁèÁÕ¤¹ÃѺÊÒÂ
((à¢Òá¨é§áÅéÇÇèÒ à»ç¹àºÍÃìÊÓËÃѺâ·ÃÍÍ¡à·èÒ¹Ñé¹ áµèàÃÒäÁèÁÕ˹·Ò§Í×蹨ÃÔ§æ))

¢ÍºÍ¡ÇèÒ “àÊÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÁÒ¡¤èД ¡Ñº¡ÒèѴ§Ò¹¢Í§·Õè¹Õè
äÁèÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹Á×ÍÍÒªÕ¾àÅÂ

¨ÐµÑ´ÊÔ·¸ÔìàÃÒ äÁèãËéà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹
àÃÒ¡çäÁèÇèҹФР... à¾ÃÒÐàÃÒà¢éÒã¨´Õ ÇèÒàÃÒäÁè¾ÃéÍÁàͧµÑé§áµèáá

áµèàÃÒ¡ç¨Ñ´¡ÒÃà¤ÅÕÂÃì·Ø¡ÍÂèÒ§ä´é µÒÁà§×è͹ä¢àÇÅÒ·Õè¤Ø³µÑé§äÇé
áµè¡ÅѺÁÒÅÍÂá¾àÃÒ·Ôé§ â´ÂäÁèá¨é§ÍÐäÃãËé·ÃÒºàÅÂ
»ÅèÍÂãËéàÃÒÃͤÍÂä»àÃ×èÍÂæ ¨¹¶Ö§àÇÅÒ

ÍÂèÒ§¹éÍ á¤èá¨é§µÑ´ÊÔ·¸Ôì
á¤è¹Ñé¹áËÅФèÐ ... ·ÕèàÃÒµéͧ¡ÒäÓÂ×¹Âѹ¨Ò¡¤Ø³
.
.
.

ÍÂèÒ§äà ¡ç¢Íº¤Ø³´éÇÂÅСѹ
à¾ÃÒСÒ÷ÕèàÃÒµéͧ´Ôé¹Ã¹ à¤ÅÕÂÃìµÒÃÒ§§Ò¹¤ÃÑ駹Õé
àÅ·ÓãËéãËéàÃÒÃÙéÇèÒ “¹ÒÂàÃÒ¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡ÁÒ”

¹ÒÂÂÔ¹´ÕªèÇÂàËÅ×ÍàÃÒàµçÁ·Õè
à¾×èÍãËéàÃÒä´éÊÁËÇѧ ¡Ñº¡ÒÃ仩Åͧ¤ÃºÃͺáµè§§Ò¹º¹ºÍÅÅÙ¹
áÁé¡ÃзÑè§Ê觢éͤÇÒÁÁÒ¶ÒÁä¶è ÇèÒµ¡Å§¼Åà»ç¹Âѧä§

??

àÃҺ蹡Ѻ¹ÒÂ
ÇèÒàÃÒ¤§â´¹µÑ´ÊÔ·¸Ôì 㹡ÒÃà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ä»áÅéÇ

áÅТÍâ·É ... ·Õè·ÓãËéµéͧÁÒà´×Í´Ãé͹ – ÇØè¹ÇÒÂ仡ѺàÃÒ´éÇÂ
áµè¡ÃйÑé¹ ¹Ò¡çÂѧ¾Ù´ÍǾÃÇѹ¤ÃºÃͺáµè§§Ò¹ãËé¡ÑºàÃÒ

¾ÃéÍÁ¡ÑººÍ¡ àÃÒÇèÒ
Êè§ÃÙ»§Ò¹áµè§§Ò¹º¹ºÍÅÅÙ¹¤ÃÑ駡è͹ ÁÒãËé´ÙºéÒ§¹Ð

àÃҵѴã¨áÅéǤèÐ ¡Ñº”ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駹Õé” 
áÅТÍâ·É¾èÍËÁÕÍéǹ´éÇ ·Õè·ÓãËé¼Ô´ËÇѧ
àÃÒÃÙéÇèÒ ËÁÕÍéǹ´Õã¨ÁÒ¡ ·Õè¨Ðä´é仩Åͧ´éÇ¡ѹÍÕ¡¤ÃÑé§ º¹ºÍÅÅÙ¹

àÃÒ´ÙÃÙ»à¡èÒæ ·ÕèàµÃÕÂÁ¨ÐÊè§ä»ãËé¹Ò´Ù
»Åͺ㨵ÑÇàͧÇèÒ ¢ÍãËé¡ÒÃáµè§§Ò¹º¹ºÍÅÅÙ¹¤ÃÑ駹Ñé¹
à»ç¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè´Õ·ÕèÊØ´ ... á¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ¡çáÅéǡѹ

µÍ¹¹Õé àÃÒà˹×èÍÂáÅéǤèÐ
à˹×èÍ¡Ѻ¡ÒôÔé¹Ã¹ ... áÅÐà½éÒÍ´·¹ÃͤÍÂ
ÁѹäÁèʹءàŹÐ
.
.
.

ÂѧäÁè·Ñ¹ËÒÂÇØè¹ ¡ÑºàÃ×èͧáá
~ àÃ×èͧ·Õè 2 ¡ç»Ãдѧà¢éÒÁÒ
“ÃѺ·ÃѾÂì”

¢èÒÇ´Õ¤×Í ÁÕ¤¹µÔ´µèÍ«×éͺéÒ¹à¡èÒ·ÕèÅÒ´¾ÃéÒÇáÅéǤèÐ
ËÅѧ¨Ò¡»ÃСÒÈ¢ÒÂÁÒ 3 »Õ¡ÇèÒ

áµè¾Í¨Ð¢ÒÂä´é¨ÃÔ§
à¡Ô´¡ÒÃáÂ觡ѹ¤èÐ ÃÐËÇèÒ§¼Ùé«×éÍ 2 ¤¹
><

·Õè¼èÒ¹ÁÒÃÒÂáá ´Ö§ÃÒ¤ÒäÇé ¾ÂÒÂÒÁµèÍÃͧ äÁèÊÙéÃÒ¤Ò
áµè¾ÍÃÒ·Õè 2 ÂÍÁÊÙé ¹Ñ´¨Ð¨èÒÂà§Ô¹à·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ
àÅÂà»ç¹àÃ×èͧ
!!!

¡ÅÒÂà»ç¹ÇèÒ ÃÒ·Õè 1 ÂÍÁÊÙéÃÒ¤Ò ÂÍÁÃѺà§×è͹䢷ÕèàÃÒàʹÍ
áÅШТÍÇÒ§à§Ô¹ÁÑ´¨Ó·ÓÊÑ­­Ò«×éÍ¢Ò·ѹ·Õ
à¾×è͵Ѵ˹éÒÍÕ¡ÃÒÂ

¡çà»ç¹àÃ×èͧÊÔ¤Ð
!!! ~ àÃÒÃѺ»Ò¡¡ÑºÃÒ·Õè 2 äÇéáÅéǹÔ
à«ÅÅì¡çâ·ÃÁÒà¡ÅÕé¡ÅèÍÁ ãËéàÃÒ¢ÒÂãËéÃÒÂáá
à¾ÃÒÐà¢ÒµÔ´µèͼèÒ¹ÁÒ·Ò§à«ÅÅì

»Ç´ËÑÇàŤèЧҹ¹Õé ... äÁèÃÙé¨ÐºÍ¡¡ÑºÍÕ¡½èÒÂÂѧä§
µÍ¹¹Õé ¡çÂѧÇØè¹äÁèËÒÂ
><

áµèàÍÒà¶ÍФèÐ ...
ºÍ¡µÑÇàͧÇèÒ ¡ÓÅѧ¨ÐÃѺ·ÃѾÂì¡é͹ãË­è ¾ÃéÍÁ»Å´Ë¹ÕéÊÔ¹·ÕèÁÕÍÂÙè
Âѧä§áÅéÇ ¨Ð¢ÒÂãËéã¤Ã ¡çà»ç¹àÃ×èͧ·Õè¹èÒÂÔ¹´Õ

àÎéÍ ... äÁèÃÙé¨ÐºÍ¡ÇèÒ àΧ
!! ÃѺµÃØɨչ´ÕÁÑêÂà¹ÕèÂ
à¾ÃÒÐÂѧÃÙéÊÖ¡à¤ÃÕ´äÁèËÒÂàÅÂ

T.T


»Å. ¢Íà¢Õ¹¶Ö§àÃ×èͧ´ÕæÊÑ¡àÃ×èͧ ¡è͹¨ºä´ÏµÍ¹¹ÕéÅСѹ
¾èÍËÁÕÍéǹºÍ¡ÇèÒ ¶éÒ¢ÒºéÒ¹ä´éáÅéÇ ¨Ð«×éͧ͢¢ÇÑ­·ÕèàÃÒÍÂÒ¡ä´éãËé 1 ªÔé¹
à»ç¹¢Í§¢ÇÑ­ÇѹÇÒàŹ䷹ì»Õ¹Õé

àÍ ... àÍÒÍÐäôչêÒ
^__^Brochure Design - Small Business Bible 
- Since August 12, 2005 -

¹ 13 .. 2553 18:26:51
 16 鹵
¢ÍãËé⪤´Õµé͹ÃѺµÃØɨչ¤Ð ÁÕÃéÒµéͧÁÕ´ÕàÊÁÍ àÍÒ㨪èÇ ÊÙéæ (add face book µÒÁ mail ´éÒ¹º¹ãËé´éÇÂä´éÁÑê ¢Íà»ç¹à¾×è͹ÍÕ¡¤¹ ¶éÒäÁèÃѧà¡Õ¨)
áÁè¹éͧä¢èÁØ¡
  13 .. 2553 19:51:41
ÂÔ¹´Õ¤èÐ ¤Ø³áÁè¹éͧä¢èÁØ¡
Êè§ request ä»áÅéǹФÐ
^^
àÍë (aeandpop)
13 .. 2553 20:12:10
Âѧä§à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð¤Ø³àÍë
¤Ô´áÅéÇÇèҤسàÍëµéͧä´éÃѺàÅ×Í¡ áµè·Ò§¼Ùé¨Ñ´§Ò¹¡çá»Å¡¹Ð¤Ð
¹èÒ¨Ðâ·Ã¡ÅѺÁÒËÒ«Ð˹èÍ ¨Ðä´éÃÙéàÃ×èͧ¡Ñ¹ä»
àÅÂÍ´à¨Í¡Ñ¹ÍÕ¡ÃͺàŤèÐ

»Å.¨ÃÔ§æ µÍ¹ááÍÂÒ¡¨ÐÊÅÐÊÔ·¸ÔìáÅéÇ
áµèàËç¹à»ç¹âÍ¡ÒʤÃÑé§Ë¹Öè§ã¹ªÕÇÔµ¡çàŵѴÊÔ¹ã¨ä»¤èÐ
áµèµÍ¹¹ÕéÂѧäÁèÁժشÊÇÂàÅÂÍèÒ¤èÐ ^^"
µØê¡¡Õé
13 .. 2553 21:42:26
¶×ÍÇèÒ ä´éà¨Í¤¹´Õæ áÅÐ⪤´ÕáÅéÇÅèФРàÃ×èͧ§Ò¹ºÍÅÅÙ¹ ªèÒ§Áѹà¶ÍÐà¹ÍÐ ÊèǹàÃ×èͧºéÒ¹ ÃѺ»Ò¡ã¤ÃäÇé¡è͹¡ç¤§¨Ðà»ç¹¤¹¹Ñé¹ (ËÃ×Íã¤ÃÊÙéÁÒ¡¡ÇèÒ) ¢ÍãËéä´éÃѺà§Ô¹â´ÂäÇ à¨Í¤¹«×éÍ´Õæ¹Ð¤Ð

Êèǹ¢Í§¢ÇÑ­ ¢ÍãËé¶Ù¡ã¨¤Ø³àÍë·ÕèÊØ´ÅСѹ¤èÐ (¶éÒà»ç¹àÃÒ Áѹ¤§à»ç¹à»ëÒá¹è¹Í¹ )
áÁèàÍ ¡Ð »Ñ¹»Ñ¹
14 .. 2553 00:59:55
·Ò§¼Ùé¨Ñ´§Ò¹ Êè§ msg ÁÒËÒàÁ×èͤ׹ µÍ¹à¡×ͺà·Õ觤׹
¤§à¾ÃÒÐàÃÒâǼèÒ¹ÍÕàÁÅìä»´éÇ ...

äÇé¨ÐÁÒàÅèÒµè͹ФР...
µÍ¹¹Õé µéͧÃÕºÍÍ¡ä»·Ó§Ò¹¡è͹áÅéÇ

ÇѹÇÒàŹ䷹ì·Ñé§·Õ ËÁÕÍéǹ¡ÓÅѧ¨Ð¡ÅѺºéÒ¹´éÇ ...
ËÒ¤ÇÒÁÊØ¢ãÊèµÑÇ´Õ¡ÇèÒ ...

Happy Valentine's Day ¤èÐ ^^
àÍë (aeandpop)
14 .. 2553 05:22:49
Happy Valentine's Day and Happy Chinese New Year ¤ÃѺ¾ÕèàÍë

¶éÒà»ç¹ÇÔ­­ìÇÔ­­ì¨Ð¢ÒÂãË餹·Õè 2 äÁè¢ÒºéÒ¹ãË餹·Õè 1
WinTh
14 .. 2553 11:18:45
«Ô¹à¨ÕÂÂÙèÍÕê «Ô¹¹ÕéÎÇ´ãªé¤Ðè ¾ÕèàÍë
ÍèÒ¹áÅéÇ à¹ÍÐ à«ç§á·¹¤èÐ
¶éÒà»ç¹»Øê¨Ð¢ÒÂãËé ¤¹«×éÍ 2 ¤èÐ
noopu
14 .. 2553 20:41:11
¹éͧ»Øê & ¹éͧÇÔ­­ì >>

àÃ×èͧ¢ÒºéÒ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕ´àÂÍФèÐ
à¾ÃÒÐÃÒ·Õè 1 à¢ÒÂÍÁ·Ôé§à§Ô¹ 6 ËÁ×è¹·Õè¨Í§¤Í¹â´ÏäÇé ÁÒàÍÒºéÒ¹¾Õèá·¹
à¢ÒàÅ¢ͤÇÒÁàËç¹ã¨¤èÐ ...
äÁè§Ñ鹨СÅÒÂà»ç¹àÊÕ·Ñé§ 2 ´éÒ¹ äÁèä´é·Õèä˹ÊÑ¡·ÕèàÅÂ

áµèÃÒ·Õè 2 ¹Õè à¢ÒËÑ¡¤Íà«ÅÅì â´Â¨èÒ¤èÒ commission ¹éÍ¡ÇèÒ
¤×Í à¢éÒËÒ¾Õèâ´ÂµÃ§ÇèÒ§Ñé¹à¶ÍÐ ...
àÍë (aeandpop)
14 .. 2553 20:56:39
àÃ×èͧ¢ÒºéÒ¹à¤Âà»ç¹»ÃÐÁÒ³¹ÕéàËÁ×͹¡Ñ¹¤èоÕèàÍë....
à¾ÃÒЫ×éͺéÒ¹ãËÁèâ´Â»ÃСÒÈ¢ÒºéÒ¹à¡èÒà¤Êà´ÕÂǡѹàÅÂ
ÁÕ¤¹µÔ´µèÍÁÒÁÒ¡ áµè⪤´ÕÇèÒ¢ÒÂàͧ
áµè¾Í¨Ð¢ÒÂä´é¡çÁÕ¤¹¨ÐàÍÒËÅÒ¤¹....ÊØ´·éÒÂàÅÂàÍÒà»ç¹ÇèÒã¤ÃÊдǡÁÒÁÑ´¨Ó·ÓÊÑ­­Ò¡è͹¡ç¢ÒÂãË餹¹Ñ鹫Ö觡çäÁèá¹èÇèÒà¤éҨСÙé¼èÒ¹ÃÖ»èÒÇ´éÇ ¡çµéͧá¨é§¤¹Í×è¹ä»ÇèÒ¶éÒ¤¹¹Õé¡ÙéäÁè¼èÒ¹¶Ö§¨ÐãËé¹Ð áÅéÇ¡çÁÕ¤¹¹Ö§·ÕèäÁèÂÍÁ¨èÒÂÁÑ´¨Ó áµè·ÓàÃ×èͧ¡Ùé ¡çâÍठáµèäÁèÃѺÃͧ¹ÐÇèÒ¶éÒ¡Ùé¼èÒ¹¨Ðä´é«×éÍÃÖ»èÒÇ à¾ÃÒФ¹·Õèà¤éÒÁÑ´¨Ó¡çÍÒ¨¨Ð¡Ùé¼èÒ¹àËÁ×͹¡Ñ¹....
à»ç¹àÃ×èͧ·Õè¤è͹¢éÒ§ÂØè§ÂÒ¡«Ñº«é͹¹Ð¤Ð¾ÕèàÍë...

áµè¶éÒ㹡óբͧ¾ÕèàÍë ˹ÙÇèÒ¹èҨТÒÂãËéÃÒ·Õè 1 à¾ÃÒФÓÇèÒÃÒ·Õè 1 ¤×Íà¤éÒµÔ´µèÍÁÒ¡è͹ ã¹àÁ×èÍà¤éÒÊÙéÃÒ¤ÒáÅéÇ¡ç¹èҨТÒÂãËéà¤éÒ áµèãËéà¤éÒÁÒ·ÓÊÑ­­ÒÁÑ´¨Ó¡è͹¨Ð´Õ·ÕèÊØ´ à¼×èÍà¤éÒà»ÅÕè¹ã¹äÁèàÍÒ ÊèǹÃÒ·Õè 2 àÃÒ¡çÂѧäÁèµéͧºÍ¡ÇèÒÍÂèÒ§äà ÃÍÃÒ·Õè 1 ÁÒ·ÓÊÑ­­ÒàÃÕºÃéÍÂáÅéǤèͺ͡ÇèÒÁÕ¤¹·Õèà¤éÒÁÒµÔ´µèÍ¡è͹¤Ø³à¤éҵѴÊÔ¹ã¨áÅзÓÊÑ­­ÒàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ...
à»ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àË繹ФÐ...¾ÕèàÍëÅͧ¤Ô´´Õæ ¡è͹ áÅéǵѴÊԹ㨹êÒ...
à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¨éÒ...
beautypu
14 .. 2553 21:23:38
âÍé ÍèÒ¹ä»ÅØé¹ä» áͺà«ç§á·¹ä»´éÇ àÍÒ¹èҤسàÍë ¢ÍãËé¼èÒ¹¾é¹àÃ×èͧµÔ´¢Ñ´ä»´éÇ´չФРäÇé¨ÐáÇеÒÁ¢èÒÇÍÕ¡·Õ ÇèÒàÃ×èͧµ¡Å§à»ç¹ÂÑ§ä§ ÁÒÍѾഷ´éǹÐ
»ÍÅÍ áλ»ÕéÇÒàŹ䷹ìáÅÐàΧæ¡ÑºµÃØɨչÊÕªÁ¾Ù´éÇ¹Р¤Ô´¶Ö§æ¤èÐ
deeda
14 .. 2553 23:34:10
¢ÒºéÒ¹ä´éáÅéÇ µèÍ仡çµéͧÁÕÅÙ¡¤èÐ ÍÔÍÔ

¢Í§¢ÇÑ­¹èÒÃÑ¡æ Ẻ¹Õé äÁèÁÕäÁèä´éáÅéÇ

´Õ㨴éǹФР¨Ð¢ÒºéÒ¹ä´éáÅéÇ ^^*

patti
15 .. 2553 08:05:56
àÃ×èͧºéÒ¹ ã¤ÃµÔ´µèÍÁÒ¡è͹¡éÍ¢ÒÂãË餹¹Ñé¹ ´Õ¡èÒÁèФÐ
Êèǹ¢Í§¢ÇÕ­àÍÒäôչêÒ ¤Ô´àËÁ×͹¡Ðä´éàͧ ÍÔÍÔ
à»ç¹Íéͤ§«×éÍྪÃËÃ×ÍäÁè¡éͷͧà¡çºäÇé¤èÐ
ninenana
15 .. 2553 13:58:22
·ÒÂÇèҤسàÍëÍÂÒ¡ä´éÍÐä÷Õèà¡ÕèÂǡСÅéͧ..¶Ù¡»èÒÇÍèÐ ^^"
cute kik
15 .. 2553 14:19:41
ÊØ¢ÊѹµìÇѹáË觤ÇÒÁÃÑ¡Âé͹ËÅѧ 1 Çѹ¹éÒ

àÃ×èͧ¢ÒºéÒ¹ Âѧ䧫Р¤Ô´ÇèÒà»ç¹àÃ×èͧ´ÕáÃСѹà¹éÍ à¾ÃÒШÐä´éà§Ô¹ÁÒÍÕ¡¡é͹(âµ) »Ñ­ËҹԴ˹èÍ ¹èÒ¨Ðà¤ÅÕÂÃìä´é¹Ð¤Ð
KaTe2007
15 .. 2553 15:11:53
¢ÍãËéà¤ÅÕÂÃì»Ñ­ËÒàÃ×èͧºéÒ¹ãËéä´é¹Ð¤Ð
Mucki_girl
15 .. 2553 16:47:18
ÊÓËÃѺ¡Ã³Õ·Õè¤Ø³à¢Õ¹ÁÒ¹Ñé¹ ·Ò§¼Ùé¨Ñ´§Ò¹¢Í͹حҵÔ͸ԺÒÂà˵ؼŹФÃѺà¹×èͧ´éÇ¡Ó˹´¡ÒÃáÅÐàÇÅÒ·ÓãËéäÁèÊÒÁÒöÃÍàÃ×èͧ¨Ò¡·Ò§¤Ø³ä´é

áÅТͷҧ¼Ùé¨Ñ´§Ò¹ÇèÒ
¢Íä»à¤ÅÕÂÃìµÒÃÒ§§Ò¹ ¡Ñº·Ò§·Õè·Ó§Ò¹¡è͹ >>>> µÒÁ¤ÇÒÁà»ç¹¨Ô§¤ÇèÐà¤ÅÕÂÃìµÒÃÒ§§Ò¹¡è͹ÊÁѤäÃѺ

«Ö觷ҧà¨éÒ˹éÒ·Õè·ÕèµÔ´µèÍÁÒ ¡çäÁèÂÍÁãËéàºÍÃìâ·Ã¡ÅѺ
áµèºÍ¡ÇèÒ à¢Ò¨ÐµÔ´µèÍ¡ÅѺÁÒËÒàͧ ... ÀÒÂã¹ÇѹÈØ¡ÃìªèǧºèÒÂ>>>>àºÍÃì·ÕèµÔ´µèÍ¡ÅѺà»ç¹àºÍÃ×·Õèãªéâ·ÃÍÍ¡à·èÒ¹Ñ鹤ÃѺáÅÐà»ç¹àºÍÃìâ·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í·Ø¡àºÍÃìãªéÃкºµèÍà¢éҡѺâ·ÃÈѾ·ìÍÍ¿¿Ôµ ·ÓãËéàÇÅÒâ·Ã¡ÅѺÁÒ äÁèÁÕàÊÕ§ËÃ×ÍäÁèÁÕ¼Ùé¤ÍÂÃѺÊÒ ¡Ã³ÕµÔ´µèͧҹ ÊÒÁÒöâ·Ãà¢éÒ·ÕèÍÍ¿¿Ôµ áÅÐàºÍÃì02ä´é «×è§á¨§äÇéã¹website áÅÐÊÒÁÒöËÒ¢éÍÁÙÅä´é

Êè§ÍÕàÁÅìä» 2 Ãͺ ¡çäÃé¡ÒõԴµèÍ¡ÅѺ>>>>¡Ã³Õ¡ÒÃÊè§ e-mail ·Ò§à¨éÒ˹éÒ·ÕèäÁèä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ·Ò§àÁÅì áÅÐà»ç¹àÇÅÒ·ÕèäÁèÁÕ¼Ùé·Ó§Ò¹áÅéÇ à¹×èͧ¨Ò¡ÊèǹÃѺ¼Ô´ªÍºµéͧàµÃÕÂÁ§Ò¹·Õèà¢ÒãË­è áÅеÒÁ·Õèá¨é§¤×ͻԴÃѺ¢éÍÁÙÅáÅСÒÃÂ×¹Âѹã¹Çѹ·Õè 11 à¾ÃÒеéͧ¹ÓÃÒª×èÍÊ觷ҧÍÓàÀÍáÅмÙé¨Ñ¡§Ò¹à¾×èÍàµÃÕÂÁÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§¼Ùéà¢éÒÃèÇÁ

¢ÍºÍ¡ÇèÒ “àÊÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÁÒ¡¤èД ¡Ñº¡ÒèѴ§Ò¹¢Í§·Õè¹Õè
äÁèÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹Á×ÍÍÒªÕ¾àÅÂ>>>>µéͧ¢Íâ·É´éǤÃѺ·Õè·ÓãËé·Ò§¤Ø³àÊÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ ·Ò§àÃҢ͹éÍÁÃѺäÇé áµèà¹×èͧ´éǤÇÒÁà»ç¹Á×ÍÍҪվ㹡ÒèѴ§Ò¹·ÓãËéàÃÒäÁèÊÒÁÁÒö¹Ó§Ò¹·Ñé§ËÁ´·ÕèàÃÒàµÃÕÂÁàÍÒäÇé¹Ñé¹ÁÒÃ͡Ѻ·Ò§¤Ø³´éÇ áÅÐàÃÒµéͧ´Óà¹Ô¹¡ÒõèÍä» áµèàÃÒ¡éÍäÁèä´éµÑ´ÊÔ·¸Ôì¢Í§¤Ø³ «Öè§à»ç¹·Õèà¢éÒã¨ÇèҤسÊÒÁÒöÁÒÃèÇÁ§Ò¹ã¹¤ÃÑ駹Õéä´é à¹×èͧ¨Ò¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´éÃкغäÇéÍÂèÒ§ªÑ´à¨¹µÒÁ·Õèä´éŧàÍÒäÇé

àÃҵѴã¨áÅéǤèÐ ¡Ñº”ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駹Õé”
áÅТÍâ·É¾èÍËÁÕÍéǹ´éÇ ·Õè·ÓãËé¼Ô´ËÇѧ
àÃÒÃÙéÇèÒ ËÁÕÍéǹ´Õã¨ÁÒ¡ ·Õè¨Ðä´é仩Åͧ´éÇ¡ѹÍÕ¡¤ÃÑé§ º¹ºÍÅÅÙ¹>>>>·Ò§àÃÒ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºáÅФÇÒÁàÊÕÂ㨡Ѻ·Ò§¤Ø³ÁÒ ³ ·Õè¹Õé¤ÃѺ àÃÒà¢éÒã¨ÇèÒÇѹ©Åͧ¤ÃºÃͺ¡éÍà»ç¹ÍÕ¡Çѹ·ÕèÊӤѭµèͤÇÒÁÃÙéÊÖ¡´Ñ§¹Ñé¹ã¹âÍ¡ÒÊ˹éÒ ¤Ø³ÊÒÁÒöàµÃÕÂÁ¾ÃéÍÁ áÅШѴ¡ÒÃÅèǧ˹éÒä´é áÅÐÂѧÊÒÁÒöà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ä´é·Ø¡æ¤ÃÑ駷ÕèàÃҨѴ à¾ÃÒСÒèѴ㹤ÃÑ駹ÕéáÅеèÍæä» ·Ò§¤³Ð¼Ùé¨Ñ´ÁÔä´éÁØè§ËÇѧ¼Å»ÃÐ⪹ìã´æ áµè¨Ø´»ÃÐʧ¤ì¤×͵éͧ¡ÒÃãËé¤ÙèÃÑ¡·Ø¡æ¤Ùèä´éÁÕâÍ¡ÒÊáʤ§ÍÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁÃÑ¡ÍÕ¡·Ò§ áÅÐÂѧÊè§àÊÃÔÁ¡Ò÷èͧà·ÕèÂǢͧ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ à¢ÒãË­è áÅÐÍÓàÀͻҡªèͧãËéà»ç¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡ áÅЪѡªÇ¹·Ø¡·èÒ¹ÁÒ·èͧà·ÕèÂÇ㹺ÃÔàdzࢵÍØ·ÂÒ¹áË觪ҵÔà¢ÒãË­è ãËéà»ç¹·Õè·èͧà·ÕèÂÇ·Õè¹èÒʹã¨ÍÕ¡áË觢ͧ»ÃÐà·È ËÇѧÇèÒ»Õ˹éÒ·Ò§¤³Ð¼Ùé¨Ñ´§Ò¹¨Ðä´éÃѺ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍáÅСÒÃʹѺʹع¨Ò¡·Ò§·Ø¡·èÒ¹à»ç¹ÍÂèÒ§´Õ¹Ð¤ÃѺ ÊØ´·éÒ¹Õé¢ÍÍǾÃãËé¤Ùè¢Í§¤Ø³ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡·Õèà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹·Ø¡æ´éÒ¹áÁéÁÕÊÔè§ÃéÒÂà¢éÒÁҤس¡éͨÐÊÒÁÒö¼èÒ¹¾é¹ÊÔ觹Ñé¹ä»ä´é´éÇÂ´Õ àËÁ×͹¡ÑºàÃ×èͧÃÒǵèÒ§æ·Õè¤Ø³à¨ÍÁÒ¤ÃѺ ¾º¡Ñ¹ãËÁè»Õ˹éÒ ËÒ¡ÁÕ¢éÍʧÊÑ»ÃСÒÃã´ ÊÒÁÒöµÔ´µèÍ·Ò§àÃÒã¹àÇÅÒ·Ó¡ÒÃä´éµÅÍ´àÇÅÒ¤ÃѺ â´ÂÁÕËÅÒªèͧ·Ò§ ·Ñé§ website facebook e-mail livechat ·Õè˹éÒàÇçº ËÃ×Í ·Ò§¨´ËÁÒ¡éÍä´é¹Ð¤ÃѺ

¢Íº¾ÃФسÍÂèÒ§ÊÙ§

´éǤÇÒÁà¤Òþ


Asen
  17 .. 2553 17:21:06
< ѹ¹ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
All Post(s)
µé͹ÃѺµÃØɨչ ~ ´Ç§(à¡×ͺ¨Ð)àΧ !! áµèá¶Á´éÇÂàÃ×èͧà«ç§æ + à¤ÃÕ´ T^T [92321/16]
àʹèËìÍѹ´ÒÁѹ ÁËÑȨÃÃÂì·ÐàÅä·Â @ ËÁÙèà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì : Day 4 – ÍèÒǨҡ [3085/3]
àʹèËìÍѹ´ÒÁѹ ÁËÑȨÃÃÂì·ÐàÅä·Â @ ËÁÙèà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì : Day 3 – all day snorkelling [3018/5]
àʹèËìÍѹ´ÒÁѹ ÁËÑȨÃÃÂì·ÐàÅä·Â @ ËÁÙèà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì : Day 2 – ÍèÒǪèͧ¢Ò´ [2722/3]
àʹËìÍѹ´ÒÁѹ ÁËÑȨÃÃÂì·ÐàÅä·Â @ ËÁÙèà¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ãì : Day 1 – ¤ØÃкØÃÕ [3061/7]
KTC Travel Master (4) : ÁҢ͡ÓÅѧ㨠áÅФÐá¹¹âËǵ¤èÐ !!!! [2033/10]
KTC Travel Master (3) : Ëéͧá¹Ð¹ÓµÑÇ áÅÐáÊ´§¼Å§Ò¹à¢Õ¹ [1769/6]
KTC Travel Master (2) : ¶èÒÂÀÒ¾»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì @ UBC II [2113/8]
KTC Travel Master : áÅÐáÅéÇ ... ¡ç¼èÒ¹à¢éÒÊÙèÃͺÊØ´·éÒ¨¹ä´é :) [1960/13]
Home Sweet Home : ·ÓºØ­»ÕãËÁè [1480/0]
⪤´Õ ÃѺ»ÕãËÁè : »ÃÐà´ÔÁ 2 ÃÒ§ÇÑÅáá¢Í§»Õ àÂé ^^V [1242/1]
Çѹ¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ ~ A surprise from family [1310/1]
Çѹà¡Ô´áʹàÈÃéҢͧàÃÒ ~ My Sad Birthday T^T [1451/0]
Ê觷éÒÂ»Õ : ÊÃØ»ªÕÇÔµ»ÕÇÑÇ (©ÅÙ) 2552 [1167/1]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 8 – Naladhu [2953/6]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 7 – A BiG Surprise !! [4813/8]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 6 – Anantara Dhigu [4206/8]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 5 – Anantara Veli [3856/7]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 4 – Angsana Ihuru [4327/5]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 3 – House Reef [4773/12]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 2 – Banyan Tree Vabbinfaru [5302/17]
Dream Destination : ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ㹽ѹ &#9829; 8 Çѹ ³ MALDIVES : Day 1 - Male [4638/26]
¡Åéͧ¹Ó⪤ ~ ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駷Õè 18 ¢Í§»Õ :) [3360/8]
ªÕÇÔµµèÒ§¶Ôè¹ … in ÀÙà¡çµ (4) : 6th Wedding Anniversary ~ Alone [2092/1]
ªÕÇÔµµèÒ§¶Ôè¹ … in ÀÙà¡çµ (3) : Relax after Work [1872/0]
ªÕÇÔµµèÒ§¶Ôè¹ ... in ÀÙà¡çµ (2) : ¡ÓäêÕÇÔµ [4549/2]
ªÕÇÔµµèÒ§¶Ôè¹ … in ÀÙà¡çµ (1) : Ferry Flight !! [2607/6]
Where the East meets West @ Macau : Day 3 – The Venetian [3349/2]
Where the East meets West @ Macau : Day 2 – City of Dreams [4404/6]
Where the East meets West @ Macau : Day 1 – Senado Square [4535/9]
NGV ·Ò§àÅ×Í¡ ¢Í§¡ÒûÃÐËÂÑ´à§Ô¹ [2048/4]
¾èÍËÁÕÍéǹ·ÕèÃÑ¡ &#9829; ÊØ¢Êѹµì”Çѹá¡è” ¹Ð¤Ð [2316/16]
·ÑÇÃìâç¾ÂÒºÒÅ : E.N.T. --> âä·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒà --> ÊÙµÔ ¹ÃÕàǪ T^T [2722/13]
Home Sweet Home : Full Moon Night @ Chollada ~ 4th Year (2009) [3069/14]
Fairs : §Ò¹ºéÒ¹áÅÐÊǹá¿Ãì»Õ·Õè 10 & ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 17 @ Impact [2956/16]
àªÕ§ãËÁè ã¹»ÅÒ½¹ @ áÁè¡ÅÒ§ËÅǧ-áÁèá¨èÁ : Review Version ~ Part II [4032/8]
àªÕ§ãËÁè ã¹»ÅÒ½¹ @ áÁè¡ÅÒ§ËÅǧ-áÁèá¨èÁ : Review Version ~ Part I [6308/12]
ºÑ¹·Ö¡à¡çºµ¡ ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駷Õè 16 - 17 [2027/6]
ä´ÍÒÃÕè੾ÒСԨ : ËÅÒ¹¤¹áá ~ ´ª. ÊÒ¸Ø [5871/46]
àªÕ§ãËÁè ~ ã¹»ÅÒ½¹ : Day 3 – Vieng Joom On Teahouse [3177/8]
àªÕ§ãËÁè ~ ã¹»ÅÒ½¹ : Day 2 – áÁèá¨èÁ [5765/14]
àªÕ§ãËÁè ~ ã¹»ÅÒ½¹ : Day 1 – áÁè¡ÅÒ§ËÅǧ [7462/9]
à·ÕèÂÇẺÇØè¹æ ªØÅÁع·ÕèàªÕ§ãËÁè : Day 2 – Çѹà¡Ô´ËÅÔ¹ÎØè + á¾¹´éÒ¹éÍ ËÅÔ¹»Ô§ [4042/11]
à·ÕèÂÇẺÇØè¹æ ªØÅÁع·ÕèàªÕ§ãËÁè : Day 1 – ¶¹¹¤¹à´Ô¹ [3525/20]
Enjoy Cooking :: àÁ¹Ùà¡ÒËÅÕ – µêÍ¡â»¡Ô [4340/8]
Enjoy Cooking :: ÍÍÊèǹ [3517/7]
Enjoy Cooking :: ËÍÂÅÒ¼Ѵ¹éÓ¾ÃÔ¡à¼Ò [3123/1]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹à¨ê¨Ø¡ ÊÒ¢Ò 2 @ ¾Ñ·ÂÒ [4883/8]
Delicious Taste :: Elements @ Sheraton Pattaya [3615/1]
à·ÕèÂÇ¿ÃÕ ÍÃèÍÂ´Õ ·Õè¾Ñ·ÂÒ : Day 2 – ZThrough by The Zign [4201/8]
à·ÕèÂÇ¿ÃÕ ÍÃèÍÂ´Õ ·Õè¾Ñ·ÂÒ : Day 1 – The Zign [3656/9]
¡ÃÕê´´´´´ !!! Surprise No. 15 !!!! [2589/8]
Fair : §Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 16 @ QSNCC [1841/7]
ÃǺÂÍ´ : 12 – 13 - 14 [1893/13]
·èͧà·ÕèÂǼ¨­ÀÑ º¹·Ò§ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 12 (¾ÔɳØâÅ¡ – ËÅèÁÊÑ¡) : Day 3 – ·ÐàÅËÁÍ¡ [5045/7]
·èͧà·ÕèÂǼ¨­ÀÑ º¹·Ò§ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 12 (¾ÔɳØâÅ¡ – ËÅèÁÊÑ¡) : Day 2 – Coffee Hill & à¢Ò¤éÍ [4270/9]
·èͧà·ÕèÂǼ¨­ÀÑ º¹·Ò§ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 12 (¾ÔɳØâÅ¡ – ËÅèÁÊÑ¡) : Day 1 - Åèͧá¡è§ÅÓ¹éÓà¢ç¡ [3955/4]
Delicious Taste :: Korean BBQ Buffet @ Go Ki Jip [3049/3]
àªÕ§ÃÒ ~ à͹¡Ò ÃÔÁÊÒ¹éÓ : Day 3 – ÃÔÁ¹éÓ¡¡ @ Le Meridien [4008/10]
àªÕ§ÃÒ ~ à͹¡Ò ÃÔÁÊÒ¹éÓ : Day 2 – ¨Ò¡ÅÓ¹éÓ⢧ ÊÙèÃÔÁ¹éÓ¡¡ [5965/9]
àªÕ§ÃÒ ~ à͹¡Ò ÃÔÁÊÒ¹éÓ : Day 1 – ÅÓ¹éÓ⢧ @ äÃèáʧÍÃس [3874/20]
à˹×èÍ .... ÁÒ¡ÁÒ T.T [1818/7]
ÍÕ¡ÊÑ¡¤ÃÑé§ ~ ¡ÑºÃÒ§ÇÑÅ ¨Ò¡º·¤ÇÒÁ·èͧà·ÕèÂÇ :) [3780/19]
ÃÒ§ÇÑŤÃÑ駷Õè 10 ã¹Ãͺ»Õ áµè ...... (àÊÕ´Ò¨ѧ T.T) [2360/9]
Indonesia ~ äÁèãªè Bali áµè·Õè¹Õè Bintan : Day 4 [6448/10]
Indonesia ~ äÁèãªè Bali áµè·Õè¹Õè Bintan : Day 3 – Banyan Tree [4659/18]
Indonesia ~ äÁèãªè Bali áµè·Õè¹Õè Bintan : Day 2 – Selamat Datang di Bintan [4582/14]
Indonesia ~ äÁèãªè Bali áµè·Õè¹Õè Bintan : Day 1 – via Singapore [8076/20]
µÑ´¼Á Ãͺ·Õè 3 ~ ÊÑ鹡شàÅÂÍèÒ [1661/0]
Big Pro Days (by Big Camera) @ CTW ~ â´¹¨¹ä´é T^T [2661/0]
Delicious Taste :: Seafood Buffet Dinner @ Novotel Siam Square [4404/5]
Delicious Taste :: Korean B.B.Q. Buffet @ Ko Si Rae ·Í§ËÅèÍ [4783/9]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ ¨Ò¡ Chill 89FM @ GMM Grammy [4323/13]
KTC Group Interview + Anywhere Travel Fair 2009 @ CTW [2424/14]
˹ѧÊ×Í´Õæ ~ ¡Ñº¤ÇÒÁËèǧã¨ҡà¾×è͹à¡èÒ [1671/9]
ªèǧ¹Õé ´Ç§¢Öé¹ ~ ä´éÃÒ§ÇÑÅÍÕ¡áÅéÇ ^^” [3781/11]
World Acrobats Show 2009 @ Impact Arena [2316/7]
ÊÒúѭ¤ÇÒÁ⪤´Õ »Õ 2551 [4134/0]
Enjoy Cooking : ÂÓËÍÂá¤Ã§ [3729/10]
ÊÒúѭä´ÍÒÃÕè »Õ 2551 : ËÁÇ´·èͧà·ÕèÂÇ ~ ¤ÙèÃÑ¡ ¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§ [6469/4]
ÊÒúѭä´ÍÒÃÕè »Õ 2551 : ËÁÇ´·èͧà·ÕèÂÇ ~ à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ [2557/1]
ÊÒúѭä´ÍÒÃÕè »Õ 2549 & 2551 : ËÁÇ´à¢éÒ¤ÃÑÇ ~ Enjoy Cooking [3612/1]
Japanese Cooking Class @ Scene Bar, King Power Complex [4270/422]
ÊÒúѭä´ÍÒÃÕè »Õ 2551 : ËÁÇ´ºéÒ¹ ~ Home Sweet Home [1485/3]
Fair : à·È¡ÒÅà·ÕèÂÇàÁ×ͧä·Â @ àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ [3608/11]
Rainy Season : ˹չéÓ (¼Á)ÊÑé¹ä´éÍÕ¡ ^^” [2470/4]
Delicious Taste :: Sunday Brunch @ Cuisine Unplugged, Pullman [6196/2]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ (ÍÕ¡áÅéÇ) @ Double A Book Tower [2147/5]
à·ÕèÂÇäÁèã¡Åé-äÁèä¡Å á¤è¾Ñ·ÂÒ : Day 3 – Sheraton Pattaya [5305/20]
à·ÕèÂÇäÁèã¡Åé-äÁèä¡Å á¤è¾Ñ·ÂÒ : Day 2 – Sheraton Pattaya [4998/4]
à·ÕèÂÇäÁèã¡Åé-äÁèä¡Å á¤è¾Ñ·ÂÒ : Day 1 – All Seasons [3840/7]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ AKA, Hua Hin # 2 [5240/15]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ AKA, Hua Hin # 1 [4895/3]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ : ÊؾÃÃ³Ï ËÃÃÉÒ - Çѹà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇäÁèËÁ´ [8033/15]
ËÅÇÁµÑÇ à¼ÅÍ㨠&#9829; ÁÒ 8 »Õ ^^” [1739/16]
Delicious Taste :: ªÇ¹ËÁèÓËͪѡµÕ¹ @ ¡ØÅÒ¡ÒÊÑ ¨.¡ÃкÕè [5142/10]
Delicious Taste :: Gecko’s @ Sheraton Krabi Beach [2655/3]
Delicious Taste :: »Ò¡¹éÓ«Õ¿Ùê´ @ Ãйͧ [3335/1]
Delicious Taste :: Caf&eacute; Lilawadee @ Le Meridien Khao Lak [3702/5]
Delicious Taste :: Bird’s of Paradise @ Sheraton Grande Laguna Phuket [2018/2]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ getsomeone.net @ Nestle [3024/4]
My Summer ~ My New Look :) [2596/78]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 6 [3634/3]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 5 – Unseen Krabi [9417/941]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 4 – ¡ÃкÕè [8266/13]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 3 – Ãйͧ [4625/15]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 2 – ¾Ñ§§Ò [4288/10]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ~ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒ½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ : Day 1 – ÀÙà¡çµ [3763/9]
à˹×è͹ѡ ¡ç¾Ñ¡Ãé͹ [1900/9]
«Ç«éÓ «Ç«é͹ T^T [2893/18]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ »ÃСǴ blog ·èͧà·ÕèÂÇ @ ʶҹ±Ùµ¹ÔÇ«ÕᏴì [4370/19]
Meet the Girls : ¤Ø³ÍØéÁ (deeda) in BKK ~ Part II [1329/9]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ : ËÁ͹Ãͧ¡Ãд١ ¡´·ÑºàÊé¹»ÃÐÊÒ· # 2 [1721/8]
ÊÒúѭ»Õ 2551 - ËÁÇ´ÍÒËÒà :: µÐÅ͹ªÔÁ (Delicious Taste) [9968/1]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ : ËÁ͹Ãͧ¡Ãд١ ¡´·ÑºàÊé¹»ÃÐÊÒ· # 1 [1894/22]
âäÃéÒÂÁÒàÂ×͹ ~ ËÁ͹Ãͧ¡Ãд١ᵡ ¡´·ÑºàÊé¹»ÃÐÊÒ· !! [5556/43]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ËÑÇ㨤֡¤Ñ¡ @ ʵÙÅ : Day 3 – ÍÓÅÒËÅÕà»êÐ (áÅСÃÐà»ëÒ¤Ùèã¨) [4404/7]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ËÑÇ㨤֡¤Ñ¡ @ ʵÙÅ : Day 2 – à¡ÒÐÍҴѧ & ÃÒÇÕ [5446/14]
à·ÕèÂÇä·Â¤ÃÖ¡¤Ã×é¹ ËÑÇ㨤֡¤Ñ¡ @ ʵÙÅ : Day 1 – µÐÃØàµÒ & ËÅÕà»êÐ [7289/19]
Delicious Taste :: MK Gold Service Buffet (THB 299.-nett) @ Esplanade [5819/16]
·ÃԻ੾ÒСԨ @ ËÑÇËÔ¹ : Day 2 – Green Gallery Bed & Breakfast [4608/15]
[#994] ·ÃԻ੾ÒСԨ @ ËÑÇËÔ¹ : Day 1 – ʶҺѹ¡ÒúԹ¾ÅàÃ×͹ ºèͽéÒ [5127/9]
ËÑÇ㨠&#9829; µÔ´»Õ¡ : à·ÕèÂǺԹÊØ´·éÒ @ TG [3488/21]
Delicious Taste : àʺÕ§àÅ @ à¡ÒÐÊÁØ [4095/10]
AttEnTioN PLeaSE !! ¤ÅÔ»ËÅØ´¨Ò¡ Sirocco ~ ¢Í¤Ðá¹¹âËǵ ¡Ñº¡ÓÅѧ㨴éǤèÐ [3054/35]
Beach Paradise (Episode III) : Day 4 - Koh Samui [2251/11]
Beach Paradise (Episode III) : Day 3 – Shasa Hotel, Casavela [3257/7]
Beach Paradise (Episode III) : Day 2 – Karmakamet Aromatic Hotel [5535/7]
Beach Paradise (Episode III) : Day 1 – à¡Òо§Ñ¹ [3801/12]
Delicious Taste :: ¡Ô¹»Ù ´ÙàÃ×ͺԹ @ à¡ÒÐÅѹµÒ ÊØÇÃóÀÙÁÔ [5133/5]
ÈØ¡Ãì (ÊØ¢) 13 &#9829; Happy (Before) Valentine @ Sirocco [6153/27]
¢Í¡ÃÕê´ !! ¡ÑºÃÒ§ÇÑÅÅèÒÊØ´ : Pre-Valentine Dinner @ Sirocco [2707/26]
ÃÒ§ÇÑÅ(àÅç¡æ¹éÍÂæ)¤ÃÑ駷Õè 2 ¢Í§»Õ 2552 [6925/3]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا : ÅФÃËØè¹àÅç¡ ÍÑ¡ÉÃÒ @ King Power Complex [3106/0]
à§Ô¹âº¹ÑÊËÁ´áÂéÇÇÇ !! àÍÒ仫×éÍ¡ÅéͧãËÁè [1665/8]
ËÑÇ㨠&#9829; µÔ´»Õ¡ : àÁ×èͤÇÒÁ½Ñ¹ àÃÔèÁµ¡µÐ¡Í¹ [2681/26]
Delicious Taste : ¼Ñ´ä·Â¡Øé§áÁè¹éÓ @ ÃéÒ¹ÅاàÅç¡ – ÍÑÁ¾ÇÒ [3675/13]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا : ªØÁ¹ØÁ¤¹àÊ×éÍá´§ @ §Ò¹µÃØɨչ - àÂÒÇÃÒª [6170/10]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ : Çѹà´ÕÂÇà·ÕèÂÇ 3 µÅÒ´ (ÁËҪіÍÑÁ¾ÇÒ–áÁè¡Åͧ) [16053/13]
áÁèÎèͧÊ͹ – ´Ô¹á´¹ÊÒÁËÁÍ¡ : Day 3 – via àªÕ§ãËÁè @ »Ù¤Ò [4047/14]
áÁèÎèͧÊ͹ – ´Ô¹á´¹ÊÒÁËÁÍ¡ : Day 2 – ÃØè§ÍÃسã¹ÊÒÂËÁÍ¡ @ »Ò§ÍØë§ [5118/21]
áÁèÎèͧÊ͹ – ´Ô¹á´¹ÊÒÁËÁÍ¡ : Day 1 – ºéÒ¹ÃÑ¡ä·Â & »Ò§ÍØë§ [6742/20]
⪤´Õ »ÕãËÁè : ÃÒ§ÇÑÅáá »ÃÐà´ÔÁ»Õ 2552 [2276/10]
Kia Ora !! New Zealand (Episode III) : Day 4 – Return Home [3073/6]
Kia Ora !! New Zealand (Episode III) : Day 3 – Flight Experience [3859/8]
Kia Ora !! New Zealand (Episode III) : Day 2 – Auckland Again !! [3797/10]
Kia Ora !! New Zealand (Episode III) : Day 1 – Come fly with me :) [2690/9]
ËÑÇ㨠&#9829; µÔ´»Õ¡ : àÃÕ¹ºÔ¹ºÍÅÅÙ¹ µÍ¹·Õè 1 - µÒÁ½Ñ¹ [2317/13]
©ÅͧÇѹà¡Ô´Âé͹ËÅѧ :: Korean BBQ Buffet @ ´§ºÑ§ªÔ¹¡Ô - ºÒ§¹Ò [3918/16]
My lonely birthday T^T [1324/14]
⪤´Õ Ê觷éÒÂ»Õ : ÃÒ§ÇÑÅàÅç¡æ ¨Ò¡ NARS [1864/13]
Ê觷éÒÂ»Õ : ÊÃØ»ªÕÇÔµ»Õ˹٠(ªÇ´) 2551 [1789/15]
Delicious Taste :: ¤ÃÑǹèÒ¹¹éÓ @ »Ò¡ªèͧ [4053/2]
¼Å§Ò¹ÀÒ¾¶èÒ º¹»®Ô·Ô¹ Blue Planet 2009 ^^ [2800/24]
Áբͧ¢ÇÑ­»ÕãËÁè ãËé 1 ªÔé¹ ... ã¤Ãʹã¨ÁÒÃèÇÁʹء¡Ñ¹¹Ð¤Ð ^^ [1710/24]
ÇѹÇØè¹æ ... àÃÔèÁ¨Ò¡ÍÙè 仨º·ÕèÇÑ´ – ËÅѺãËéʺÒ¹ФР[1490/14]
ã¡Åé»ÕãËÁè ... ·ÓäÁ ÁÕáµèàÃ×èͧ˴ËÙè T^T [1388/18]
Romantic Night &#9829; Candle in the Winter @ The Scenery Êǹ¼Öé§ [4964/17]
Delicious Taste :: ¤ÃÑÇ¡Øé§ËÅǧ @ à¢×è͹»èÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì [3548/2]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¤ÃÙµéÍ @ ÁÇ¡àËÅç¡ [2888/2]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒÂÅÁ @ ÁÇ¡àËÅç¡ : Day 2 – Åèͧá¡è§ ¹éÓµ¡à¨ç´ÊÒǹéÍ [3543/11]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒÂÅÁ @ ÁÇ¡àËÅç¡ : Day 1 – ·Ø觷ҹµÐÇѹ [3694/8]
ʺÒÂæ ÇѹÍÒ·ÔµÂì : ¹Ñ´à´· Sunday Brunch ¡Ñº "â¨ѧ" :) [2249/2]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ : ÅÑÅÅéÒ &#9834; µÒ¡¹éÓ¤éÒ§ ³ ÅÒ¹àºÕÂÃì @ CTW [2219/10]
5th Wedding Anniversary &#9829; Âé͹ʹյËÇÒ¹ @ §Ò¹ºÍÅÅÙ¹»Ò¡ªèͧ [3420/25]
Photo Fair 2008 : ÃѺÃÒ§ÇÑÅ »ÃСǴÀÒ¾¶èÒ “¤ÇÒÁÊØ¢ ¡¡êǹ” @ Bitec [2367/11]
5th Anniversary &#9829; ªèǧàÇÅÒ´Õæ ¡Ð§Ò¹à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹ @ »Ò¡ªèͧ # 3 [4595/15]
5th Anniversary &#9829; ªèǧàÇÅÒ´Õæ ¡Ð§Ò¹à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹ @ »Ò¡ªèͧ # 2 [4062/14]
5th Anniversary &#9829; ªèǧàÇÅÒ´Õæ ¡Ð§Ò¹à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹ @ »Ò¡ªèͧ # 1 [3805/16]
ÁҢ͡ÓÅѧã¨áÅÐáçàªÕÂÃì 㹧ҹ Photo Fair @ Bitec [1862/22]
ÃÒ§ҹ´èǹ !! à¾Ô觡ÅѺÁÒ ¨Ò¡Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ T^T [1993/43]
Delicious Taste : ÍÒËÒíÕè»Øè¹ @ Kisso, Westin Grande Sukhumvit [3142/3]
Delicious Taste :: Bakery Buffet @ Le Boulanger [3069/4]
Home Sweet Home :: Full Moon Night @ Chollada [3304/14]
Delicious Taste :: ¡Ô¹ÅÁ ªÁºÃÃÂÒ¡ÒÈ @ â»è§á§áÍ觴Í àªÕ§ãËÁè [2897/9]
»ÅÒ½¹ µé¹Ë¹ÒÇ @ àªÕ§ãËÁè : Day 3 – Veranda [3439/15]
»ÅÒ½¹ µé¹Ë¹ÒÇ @ àªÕ§ãËÁè : Day 2 – Birthday Surprise !! [4248/9]
»ÅÒ½¹ µé¹Ë¹ÒÇ @ àªÕ§ãËÁè : Day 1 - ÂÕèà»ç§Êѹ·ÃÒ ¸Ø´§¤Ê¶Ò¹ÅéÒ¹¹Ò [4900/3]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ : µÅÒ´¹éÓ 4 ÀÒ¤ @ ¾Ñ·ÂÒ [2870/19]
·ÃÔ»¾Ñ·ÂÒ ¢Ñ´ã¨¤Ø§ÀÃÃàÁÕ @ IBIS # 2 [2881/7]
·ÃÔ»¾Ñ·ÂÒ ¢Ñ´ã¨¤Ø§ÀÃÃàÁÕ @ IBIS # 1 [3375/12]
·ÃÔ»¾Ñ·ÂÒ ¢Ñ´ã¨¤Ø§ÀÃÃàÁÕ : ÍÒÃÑÁÀº· (¨Ò¡àÁÕ¢Õéºè¹) [1939/2]
My World My Memory : ÍÕ¡¤ÃÑé§! ¡ÑºÃÒ§ÇÑŨҡàÃ×èͧÃÒÇ¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇ :) [2414/9]
Delicious Taste :: Êоҹ»ÅÒªÐÍÓ @ ¤ÃÑÇä¢èÁØ¡ [3552/10]
ÅÑÅÅéÒ ÍÐäÃÅèÐ @ aLiLa, Cha-am #3 [3081/11]
ÅÑÅÅéÒ ÍÐäÃÅèÐ @ aLiLa, Cha-am #2 [3024/17]
ÅÑÅÅéÒ ÍÐäÃÅèÐ @ aLiLa, Cha-am #1 [3305/19]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 16 (Bye~Bye New Zealand) [2433/11]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 15 (Whale Watch @ Kaikoura) [2822/13]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 14 (Seal Colony @ Kaikoura) [3044/10]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 13 (Christchurch) [2029/1]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 12 (Akaroa) [2927/9]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 11 (Mt. Cook & Lake Tekapo) [3114/6]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 10 (TSS Earnslaw & Queenstown's Gondola) [3491/6]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 9 (Kingston Flyer) [2564/10]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 8 (Snow Fall - Milford Sound - Farm Stay) [2702/11]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 7 (Deer Park Heights & Te Anau) [2834/7]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 6 (Snow Experience at Cardrona) [2846/9]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 5 (Raining Day Through the West Coast) [3354/6]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 4 (Franz Josef and the Glacier) [2257/10]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 3 (Through the Beauty of Arthur's Pass) [3578/7]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 2 (Christchurch) [3497/4]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II µÐÅØÂà¡ÒÐãµé - Day 1 [1981/1]
Kia Ora !! Greetings from New Zealand :) [2077/3]
My Passport Essential : µÑǪèÇÂãËÁè »Ç´ËÑÇ´Õ ^^” [1531/2]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II – ÇèÒ´éÇÂàÃ×èͧ·Õè¾Ñ¡ [2762/5]
Kia Ora !! New Zealand : Episode II – Visa áÅÐ㺢Ѻ¢ÕèµèÒ§»ÃÐà·È [2475/11]
Delicious Taste :: Sunday Brunch @ The Square, Novotel Suvarnabhumi [2871/0]
¤ÃÑ駷Õè 2 !! ¡ÑºÃÒ§ÇÑÅ ¨Ò¡¡ÒûÃСǴÀÒ¾¶èÒ :) [2326/1092]
Fair : §Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 13 + §Ò¹ Health & Beauty @ QSNCC [1214/0]
Monthly Index : August 2008 [1300/0]
´éÇÂÃÑ¡ áÅÐÍÒÅÑ ... [1135/1]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹ÁØÁÍÃèÍ ÊÒ¢ÒºÒ§ÅÐÁا (¹Òà¡Å×Í) [4424/4]
KTC World Photo Workshop – by Moment Club @ UBC II [1290/0]
Pattaya Trip : Day 2 - Best Western Bella Villa Cabana [2654/1]
Pattaya Trip : Day 1 - Ripley's Believe it or not !! [2944/3]
Fair : à·È¡ÒŵØê¡µÒ¹Ò¹ÒªÒµÔ @ «Õ¤Í¹ Êá¤ÇÃì [1222/0]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ :: µÅÒ´ºéÒ¹ãËÁè (ÍÕ¡ÊÑ¡·Õ) [1203/0]
Home Sweet Home :: º¹ºÒ¹ ÊÔè§ÈÑ¡´ìÊÔ·¸Ôì [1032/0]
ÃÒ§ÇÑÅÅèÒÊØ´ – µéͧËÒàÃ×èͧà·ÕèÂÇÍÕ¡áÅéÇÊÔà¹Õè àÎéÍ ^^” [1249/1]
Home Sweet Home :: 1st Home Party – OX Crew Batch 3 Reunion [1573/7]
SEP Recurrent : Dual Fleet – B737 & A320 # 4 – Slide Drills [1039/0]
SEP Recurrent : Dual Fleet – B737 & A320 # 3 – Wet & Door Drills [1354/0]
SEP Recurrent : Dual Fleet B737 & A320 # 2 – Fire Drills [1217/0]
SEP Recurrent : Dual Fleet B737 & A320 # 1 – First Aid [1307/0]
Monthly Index :: July 2008 [1283/2]
Delicious Taste :: Sky Buffet @ 76th Floor, Baiyoke [1843/0]
Review :: Executive Suite Cottage @ ÀÙã¨ãÊ ¨.àªÕ§ÃÒ [2402/5]
ä» ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ¨.à¨Õ§ÎÒ # 3 - ÇÑ´Ãèͧ¢Øè¹ [1602/0]
ä» ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ¨.à¨Õ§ÎÒ # 2 – The Mantrini [2590/0]
ä» ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ä»àµêÍÐä»áÍèÇ ¨.à¨Õ§ÎÒ # 1 - ÀÙã¨ãÊ [2389/1]
Delicious Taste :: á¨èÇÎé͹⾹ÂÒ§¤Ó @ Íè͹¹Øª 68 [2825/0]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¢¹Á ¢Í§¤¹ÃÑ¡¹éͧËÁÕ @ Bearkery [2392/1]
à»×èÍ T.T ... ËÒËÁÍ ·Ñé§Ã¶ ·Ñ駤¹ [1209/0]
Enjoy Cooking :: ä´éÁÒ ¨Ò¡µÅÒ´·Ò§Ã¶ä¿ - »Ù·ÐàŹÖè§ + ¹éÓ¨ÔéÁ«Õ¿Ùê´ [1902/2]
à´Ô¹´Ô¹ ¡Ô¹ à·ÕèÂÇ :: µÅÒ´ËغÃèÁ @ ʶҹÕöä¿áÁè¡Åͧ [2031/0]
Monthly Index :: June 2008 [2483/0]
ÃÒ§ÇÑÅàÃÕ¹·ÓÍÒËÒà ^^ ¡Ñºàª¿¹¡ËÇÕ´ [1910/1]
Kia Ora !! New Zealand : Day 6 – Last day in Auckland [1824/3]
Kia Ora !! New Zealand : Day 5 – Rotorua + Auckland [3309/0]
Kia Ora !! New Zealand : Day 4 – Taupo + Rotorua [3202/0]
Kia Ora !! New Zealand : Day 3 – Waitomo Cave + Taupo [2370/0]
Kia Ora !! New Zealand : Day 2 – Nau mai, Haere mai ki Aotearoa [2036/4]
Kia Ora !! New Zealand : Day 1 – Inflight Entertainment [2558/0]
Kia Ora !! New Zealand :: µÍ¹ àµÃÕÂÁµÑÇ¡è͹à´Ô¹·Ò§ [1807/4]
Enjoy Cooking :: ¾Ô««èÒ­Õè»Øè¹ – Okonomiyaki [2270/2]
Home Sweet Home :: New Sofa bed [1256/0]
Travel Fair : §Ò¹à·È¡ÒÅà·ÕèÂÇàÁ×ͧä·Â @ Challenger Hall [1275/0]
Enjoy Cooking :: ¡ëÇÂàµÕëÂǵéÁÂÓ«Õèâ¤Ã§ËÁÙ [1805/2]
Enjoy Cooking :: àÁ¹Ùä¢è - ÂÓä¢èµéÁ [1745/2]
Delicious Taste :: ºØ¿à¿èµìÍÒËÒèչ @ Stella Palace - ãºË¡ [2302/4]
Monthly Updated :: May 2008 [2657/3]
Delicious Taste :: ÍÒËÒ÷ÐàÅ @ ÃéÒ¹»Ò¡¤Åͧ - ªÐÍÓ [2344/0]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹à¤é¡ ÃÔÁ·ÐàÅËÑÇËÔ¹ @ ºéÒ¹ã¡ÅéÇѧ [1412/2]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹â»Ã´ (ÃÕÇÔÇ Ãͺ·Õè 3) @ ÃéÒ¹¹éͧàÁÂì ËÑÇËÔ¹ [4432/0]
¤ÃºÃͺ 7 »Õ &#9829; Honeymoon Pool Villa @ Dhevan Dara, Hua Hin # 2 [3876/3]
¤ÃºÃͺ 7 »Õ &#9829; Honeymoon Pool Villa @ Dhevan Dara, Hua Hin # 1 [3461/5]
Enjoy Cooking :: ÊÐãÀéà˹×Í à¢éÒ¤ÃÑÇ – ¢éÒÇ«ÍÂä¡è ¡Øê¡ ¡Øê¡ [1709/12]
¢Í§½Ò¡ ~~ Sweet &#9829; ¨Ò¡ Swiss [1379/0]
Review :: Baan Puka Boutique Resort - Chiang Mai [1625/0]
Delicious Taste :: ·èÒÁ¡ÅÒ§ËÁÙèÁÇÅäÁé´Í¡ @ ÃéÒ¹¡ÒáÅ ¨.àªÕ§ãËÁè [3516/0]
Delicious Taste :: ÍÒËÒþ×é¹àÁ×ͧ ÀÒ¤à˹×Í @ ÃéÒ¹àÎ×͹à¾ç­ ¨.àªÕ§ãËÁè [1703/1]
à´ç¡áÇê¹ + ÊÒÇÊ¡êÍ ^^ ¾ÒáÍèÇà¨Õ§ãËÁè # 2 [2188/0]
à´ç¡áÇê¹ + ÊÒÇÊ¡êÍ ^^ ¾ÒáÍèÇà¨Õ§ãËÁè # 1 [3287/5]
Êè§ TAG :: ÇѹÇÒ¹ ÂѧËÇÒ¹ÍÂÙè [1227/3]
Home Sweet Home :: àÁ×èÍâ´¹ TAG ãËéà»Ô´ºéÒ¹ [1581/1]
Enjoy Cooking :: ¡ëÇÂàµÕëÂÇᡧÊéÁ [2089/0]
May Day !! May Day !! – Labour Day Uniform Party @ Landmark [2485/8]
Monthly Updated :: April 2008 [3013/13]
Delicious Taste :: à¹×é͹ØèÁ ¹Á´Õ @ Dairy Home (ÀÒ¤ 2) [2102/4]
Delicious Taste :: Homemade Ham @ ¤ÃÑÇà¢ÒãË­è [3976/0]
Umm! Milk … – Ice Cream Workshop @ Farm Chokchai [2785/0]
Let’s be a CoWBoY @ Panther Creek – à¢ÒãË­è # 2 [2592/0]
Let’s be a CowBoy @ Panther Creek – à¢ÒãË­è # 1 [3055/0]
Delicious Taste :: ÍÃèÍ ÃÔÁ¹éÓáÁè¡Åͧ @ ¤ÃÑǪءⴹ ¨.¡Ò­¨¹ºØÃÕ [915/0]
Delicious Taste :: ÍÒËÒûèÒ àÁ¹Ù»ÅÒ @ ¤ÃÑÇÅاÃѵ¹ì ¨.¡Ò­¨¹ºØÃÕ [1977/0]
˹ÕÃé͹ ¹Í¹á¾ áªè¹éÓ @ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ # 2 [2495/0]
˹ÕÃé͹ ¹Í¹á¾ áªè¹éÓ @ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ # 1 [3233/0]
Monthly Updated :: MarCH 2008 [2485/31]
Ê觢èÒÇ ... ÍÕ¡·Õ [2426/121]
¢èÒÇÃéÒ T.T [2229/46]
ÃÕÇÔÇ©ºÑº¾ÔàÈÉ :: Lighthouse @ The Racha [2836/0]
ÁÒÅÒ¤èÐ ... ¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ·Ø¡ÊÔ觷ءÍÂèÒ§·Õè¼èÒ¹ÁҹФР[2134/65]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 5 [2347/11]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 4 [2424/12]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 3 [2713/21]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 2 [2655/4]
ÊÇÃäì Íѹ´ÒÁѹ @ ÊÔÁÔÅѹ + ÀÙà¡çµ # 1 [2375/4]
§Ò¹à·ÕèÂÇ·ÑèÇä·Â ä»·ÑèÇâÅ¡ @ QSNCC [2138/27]
Thailand Game Show 2008 @ QSNCC [1936/9]
ÁË¡ÃÃÁÍÃèÍ·ÑèÇá¼è¹´Ô¹ @ QSNCC [1228/3]
Home Sweet Home :: àµÃÕÂÁ (»)Ŵ˹Õé !!!! [2320/17]
ºÑ¹·Ö¡¨Ò¡»ÃÐʺ¡Òóì :: ¹Ç´¨Ñ´¡Ãд١ - ä¤âÃá¾Ã¡µÔ¡ [3072/24]
Delicious Taste :: àÅÕé§Çѹà¡Ô´áÁè @ ÀѵµÒ¤ÒÃàÍÕèÂÇä¶è - »Ôè¹à¡ÅéÒ [3194/2]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: µÅÒ´¹éÓâºÃÒ³ ºÒ§¾ÅÕ [1938/5]
à¡çºµ¡ ÇѹÇÒàŹ䷹ì ... ¡ÑºËÇҹ㨤¹à´ÔÁ &#9829; [1883/13]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: Çѹà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇ 3 µÅÒ´ – µÅÒ´¤ÅͧÊǹ 100 »Õ (#3) [4677/8]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: Çѹà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇ 3 µÅÒ´ – µÅÒ´ºéÒ¹ãËÁè (#2) [3459/4]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: Çѹà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇ 3 µÅÒ´ – µÅÒ´¹éÓºÒ§¤ÅéÒ (# 1) [2455/10]
Enjoy Cooking :: àÁ¹Ùà¡èÒ àÍÒÁÒ·ÓãËÁè – ä¡è¡Ãͺ«ÍÊÁйÒÇ [4304/10]
Delicious Taste :: Seafood Buffet Dinner @ Bon Vivant, Tawana [4941/12]
Delicious Taste :: Pizza Pizza by Yanee @ Central World [6153/9]
Çѹ·Õè©Ñ¹»èÇ :: ¹Ñ´ËÁÍ ... µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ [1564/13]
Enjoy Cooking :: àÁ¹ÙÇѹà´ÕÂÇ´Ò – Tonkatsu Udon [2366/7]
Çѹ·Õè©Ñ¹»èÇ :: 3 Çѹ¼èÒ¹ä» .... [1127/5]
Çѹ·Õè©Ñ¹»èÇ :: ¤ÇÒÁËèǧã ¨Ò¡¤Ãͺ¤ÃÑÇ [1783/21]
Movie :: ÃÑ¡ÊÂÒÁ à·èÒ¿éÒ – First Flight [1310/8]
»Õ¡ËÑ¡ T.T ... »èÇ ¨¹µéͧËÂØ´ºÔ¹ÍÕ¡áÅéÇ [1567/20]
Enjoy Cooking :: àÁ¹ÙÃѺᢡ – «ÙªÔ ä¢è»ÅÒ¤ÒÃìàÇÕÂÃì [3126/13]
à§éÍ áͺ»Ñ¹ã¨ - ËŧÃѡʨêǵ½Ö¡ËÑ´ÍèÐ ^^" [1792/12]
Mocktail Review :: Ice Mocha [1949/7]
Cocktail Review :: Strawberry Magarita [1951/12]
ÊÒúѭ ¤ÇÒÁ⪤´Õ »Õ 2543 - 2550 [4251/12]
⪤´Õ ÃѺ»ÕãËÁè :: »ÃÐà´ÔÁÃÒ§ÇÑÅáá ¢Í§»Õ 2551 :) [2454/22]
Çѹà´ç¡ ... ¡ÑºÀÒáԨ¹Ò§§ÒÁ (¹Ò§¿éÒ) ÃÑ¡à´ç¡ :P [1744/21]
Enjoy Cooking :: àÁ¹ÙÇѹÊáµ¹´ì ºÒ – »Ù¹ÔèÁ¼Ñ´¼§¡ÃÐËÃÕè [3981/13]
Enjoy Cooking :: ËÁÖ¡¼Ñ´ä¢èà¤çÁ [1917/4]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: ËÅǧ¾èÍâʸà + §Ò¹ÁË¡ÃÃÁ»Ñé¹·ÃÒÂâÅ¡ [2380/12]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´·èͧà·ÕèÂÇ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ËÑÇ㨠[4780/12]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´·èͧà·ÕèÂÇ :: ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا [3261/0]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´ºéÒ¹ :: Home Sweet Home [2005/1]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´ÊѵÇìàÅÕé§ :: We are family ... [3425/1]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´ÍÒËÒà :: ä´ÍÒÃÕèà¢éÒ¤ÃÑÇ - Enjoy Cooking [2774/8]
ÊÒúѭ »Õ 2550 - ËÁÇ´ÍÒËÒà :: µÐÅ͹ªÔÁ - Delicious Taste [5817/8]
My Sweet Birthday @ Lord Jim's, The Oriental Bangkok &#9829; [5353/22]
Ê觷éÒ ... ÊÃØ»ªÕÇÔµ »ÕËÁÙ 2550 [2166/17]
Delicious Taste :: Yakiniku Buffet @ Giants [3201/8]
©ÅͧÇѹà¡Ô´ áÅлÕãËÁè(Åèǧ˹éÒ) @ ºéÒ¹¹éÓà¤Õ§´Ô¹ [3715/10]
Delicious Taste :: Çѧ»ÅÒ ÃÕÊÍÃì· á͹´ì ¿ÔÔªªÔ觻ÒÃì¤ @ ¨Ñ¹·ºØÃÕ [4295/7]
ËŧàʹèËì ·ÐàŵÃÒ´ @ Captain Hook – à¡ÒСٴ #4 [3205/4]
ËŧàʹèËì ·ÐàŵÃÒ´ @ Captain Hook – à¡ÒСٴ #3 [2731/9]
ËŧàʹèËì ·ÐàŵÃÒ´ @ Captain Hook – à¡ÒСٴ #2 [3745/10]
ËŧàʹèËì ·ÐàŵÃÒ´ @ Captain Hook – à¡ÒСٴ #1 [3625/5]
Enjoy Cooking :: LSQ Cooking Tag - Bulgogi [2175/8]
Êè§ Diary TAG – ¨Ò¡ ¤Ø³ÍØéÁ (deeda) [1271/7]
Êè§ TAG ¤Ó¶ÒÁ 50 ¢éÍ – ¨Ò¡ ¹éͧ¾Ôé§¤ì ¡Ð¤Ø³¹Øê¡ [2165/14]
Return to Retro Night :: ´Ç§à´Ô¹·Ò§ ·Ó§Ò¹ÍÕ¡áÅéǤèÐ ^^ [2873/17]
18th Photo Fair 2007 @ BITEC [2385/10]
¹éÓ㨠¨Ò¡ã¤Ã¤¹Ë¹Öè§ – ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤èÐ :) [1824/12]
àÃ×èͧàÈÃéÒ T.T ... ÇѹÅÍ¡Ãз§ [2657/18]
From BKK to MEL : HaPPy BiRtHDaY, Darling &#9829; [2352/27]
à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ 2007 @ »Ò¡ªèͧ # 2 [2991/7]
à·È¡ÒźÍÅÅÙ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ 2007 @ »Ò¡ªèͧ # 1 [2646/15]
Lucky Voyage en France – Day 7 : A320 1st Landing in BKK [2300/16]
Lucky Voyage en France – Day 6 : Airbus Delivery Centre [2808/9]
Lucky Voyage en France – Day 5 : Visit AIRBUS [3647/9]
Lucky Voyage en France – Day 4 : Carcassonne [2919/12]
Lucky Voyage en France – Day 3 : Andorra [3237/16]
Lucky Voyage en France – Day 2 : To Toulouse [3670/13]
Lucky Voyage en France – Day 1 : via Frankfurt [2119/8]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¡Òá¿ “â¡»Õê” @ ÈÒÅÒ¡ÅÒ§ ¨.¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª [3347/16]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹ÅÓ¾Ù 3 @ »Ò¡¹éÓµÒ»Õ ¨.ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ [3256/10]
Delicious Taste :: à¤Õ§àÅ «Õ¿Ùê´ @ »Ò¡¹éÓ¡Ðá´Ð ¨. ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ [5981/10]
A320 Conversion Training in KL – Day 14 : Back to BKK & ¢èÒÇ´Õ :) [2844/21]
A320 Conversion Training in KL – Day 13 : Last SNY Flight [2391/11]
A320 Conversion Training in KL – Day 12 : Cockpit & Roti Bom [2036/0]
A320 Conversion Training in KL – Day 11 : Aquaria + Petronas Twin Towers [2838/13]
A320 Conversion Training in KL – Day 10 : When he comes :) [2027/2]
A320 Conversion Training in KL – Day 9 : BKK flight & Cockpit Seat [2003/1]
A320 Conversion Training in KL – Day 8 : Being off-loaded !! [2032/0]
A320 Conversion Training in KL – Day 7 : 1st SNY Flight [2003/5]
A320 Conversion Training in KL – Day 6 : Rest Day [1864/1]
A320 Conversion Training in KL – Day 5 : Door & Slide Drills [1917/9]
A320 Conversion Training in KL – Day 4 : Exam & Mock-up [2587/3]
A320 Conversion Training in KL – Day 3 : Classroom [1812/3]
A320 Conversion Training in KL - Day 2 : CBT Self-Learning [1769/13]
A320 Conversion Training in KL – Day 1 : Alamanda @ Putrajaya [2833/3]
ºÍ¡ÅÒ ... ´éÇÂÍÒÅÑ [2354/5]
µÒÁÃͨµØ¤ÒÁ - ¨Ò¡ÊØÃÒÉ®Ãì ÊÙèàÁ×ͧ¤Í¹ #3 [1763/2]
µÒÁÃͨµØ¤ÒÁ - ¨Ò¡ÊØÃÒÉ®Ãì ÊÙèàÁ×ͧ¤Í¹ #2 [3334/12]
µÒÁÃͨµØ¤ÒÁ - ¨Ò¡ÊØÃÒÉ®Ãì ÊÙèàÁ×ͧ¤Í¹ #1 (Racha Kiri) [4199/11]
ÃèÇÁäÇéÍÒÅÑ ... ¡Ñº¼ÙéàÊÕªÕÇÔµã¹à·ÕèÂǺԹ OG269 DMK/HKT [6007/63]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¿ÒÃìÁ»Ù¹ÔèÁ ¿ÔªªÔ觻ÒÃì¤ @ Í.¢Åا ¨.¨Ñ¹·ºØÃÕ [6650/27]
Delicious Taste :: äÍÂÃÒ «Õ¿Ùê´ @ à¡ÒЪéÒ§ [3328/11]
Rabbits’ Story :: ÍÕ¡¤ÃÑé§ ... ¡Ñº¹éÓµÒ áÅСÒÃÊÙ­àÊÕ T.T [2461/21]
Rabbits’ Story :: áÅéÇà¢Ò¡ç¡ÅѺÁÒ - “᫹´ì” ÅÙ¡ªÒµÑÇãËÁè [2176/13]
à·ÕèÂǹéÓµ¡¤Åͧ¾ÅÙ ´ÙËÔè§ËéÍ @ Aana Resort & Spa à¡ÒЪéÒ§ #3 [1959/8]
à·ÕèÂǹéÓµ¡¤Åͧ¾ÅÙ ´ÙËÔè§ËéÍ @ Aana Resort & Spa à¡ÒЪéÒ§ #2 [3724/10]
à·ÕèÂǹéÓµ¡¤Åͧ¾ÅÙ ´ÙËÔè§ËéÍ @ Aana Resort & Spa à¡ÒЪéÒ§ #1 [3027/19]
Delicious Taste :: Seafood Buffet Dinner @ Ramayana [3840/12]
§Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 11 @ QSNCC [2197/8]
Enjoy Cooking :: ÇѹÇèÒ§ ¡ÑºàÁ¹ÙẺà¡ÒËÅÕ – Kimbab [3125/17]
Review Cocktail #2 : El Inferno [2019/5]
Review Cocktail #1 : Emerald Punch [2777/9]
Enjoy Eating :: Western Menu - Dinner @ Home [2546/7]
Enjoy Cooking :: àÁ×èͤس¾èͺéÒ¹ ¢Íà¢éÒ¤ÃÑÇ – ÁÒÁèҼѴä¢è [2313/13]
My 1st Flight to NST … on Mother’s Day [1593/14]
Home Sweet Home :: Through my home windows ... [2339/9]
Delicious Taste :: Bourguignon Fondue @ The Classic Place [2567/8]
In a Kitchen :: áÁè¤ÃÑÇÊÓàÃç¨ÃÙ» - Blackberry Cheese Cake [2095/14]
Enjoy Cooking :: ᡧ¡ÃÐËÃÕè ä¡è·Í´ [2460/12]
Aromatherapy & Swedish Massage (Ẻ¿ÃÕæ) @ True Spa [3324/20]
Enjoy Cooking :: Åͧ·Ó ¤ÃÑé§áá - ËÍÂáŧÀÙèͺªÕÊ [4458/15]
Enjoy Cooking :: à¢éÒ¤ÃÑÇÍÕ¡·Õ ¢Í§àËÅ×Í – ËÁÙÁйÒÇ [3829/6]
Enjoy Cooking :: àÁ¹ÙÃÓÅÖ¡¤ÇÒÁËÅѧ – ä¡èÁйÒÇ [2645/7]
Âѧ¤§ÁÕ¹éÓµÒ ... à¾ÃÒÐÃÑ¡ áÅФԴ¶Ö§ [2252/12]
à¢Õ¹ä´Ï ·Ñ駹éÓµÒ ... äÇéÍÒÅÑ “«ÒµÔ¹” [2392/35]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧà·ÕèÂÇ :: ÍØ·ÂÒ¹ËØè¹¢Õé¼Öé§ÊÂÒÁ [2741/20]
³ ÍéÍÁ¡Í´¢Í§ÊÒ¹éÓ áÅТعà¢Ò @ ÍÑÁ¾ÇÒ – Êǹ¼Öé§ #3 [2582/22]
³ ÍéÍÁ¡Í´¢Í§ÊÒ¹éÓ áÅТعà¢Ò @ ÍÑÁ¾ÇÒ – Êǹ¼Öé§ #2 [6448/23]
³ ÍéÍÁ¡Í´¢Í§ÊÒ¹éÓ áÅТعà¢Ò @ ÍÑÁ¾ÇÒ – Êǹ¼Öé§ #1 [4860/22]
Delicious Taste :: Buffet Lunch @ Ramayana, King Power Complex [4088/12]
Home Sweet Home :: à˵ءÒóìà©Õ´ àÁ×è͵é¹äÁéâ¤è¹ !! [2447/13]
The Horizon Beauty of Mediterranean @ GREECE #4 [2082/15]
The Horizon Beauty of Mediterranean @ GREECE #3 [3056/22]
The Horizon Beauty of Mediterranean @ GREECE #2 [3107/22]
The Horizon Beauty of Mediterranean @ GREECE #1 [3018/24]
¿éҨô¹éÓ &#9733; The Horizon Beauty of Mediterranean @ Greece >> when the journey begins … [1698/24]
Amazing Thailand Grand Sales 2007 @ QSNCC [1553/19]
Satin’s Stories :: àÁ×èÍà¨éÒµÑÇàÅç¡»èÇ ⴹ¨Ñº x-ray [2059/11]
Rabbits' Stories :: ¤Ø§áÁèà»ç¹»Å×éÁ ÃÑ¡¡Ñ¹~ÃÑ¡¡Ñ¹ [2635/18]
âÍêÐ âÍ ... àª×èÍä´éÁÑêÂÅèйÑè¹ ?? [1651/19]
Rabbits’ Stories :: ¨Ò¡ºéҹ㹽ѹ ... ÊÙè'à¾Ô§ËÁÒá˧¹' [9876/22]
Test MV Clip :: ¤¹ã¨§èÒ - Bossa Blossom [1369/8]
»ÃСÒÈ !! ª×èͼÙé⪤´Õ¤¹µèÍä» [1303/7]
áµè¹ áµê¹·ì !! ª×èͼÙé⪤´Õ¤¹áá + ¤Ó¶ÒÁµèÍ令èÐ [2220/27]
ä´éàÇÅÒᨡ¢Í§½Ò¡ ... ã¤Ãʹ㨠àªÔ­·Ò§¹ÕéàŤèÒ ^^ [2279/38]
Delicious Taste :: ¡Ô¹¡Øé§ ¡Ãاà¡èÒ @ µÅÒ´¡ÅÒ§ à¾×èÍà¡ÉµÃ¡Ã [4909/16]
Delicious Taste :: ¡Ô¹ÅÁ ªÁÇÔÇ @ ÊǹàÁ×ͧ¾Ã [3531/9]
Delicious Taste :: à¹×é͹ØèÁ ¹Á´Õ @ Dairy Home [5160/16]
à·ÕèÂÇä» ªÔÁä» :: à¹×é͹ØèÁ ¹Á´Õ ¡ÃÐËÃÕè´Ñ§ #2 (ÁÇ¡àËÅç¡ - ÍÂظÂÒ) [2971/12]
à·ÕèÂÇä» ªÔÁä» :: à¹×é͹ØèÁ ¹Á´Õ ¡ÃÐËÃÕè´Ñ§ #1 (»Ò¡ªèͧ - ÊÕ¤ÔéÇ) [4309/16]
¢Í§½Ò¡ ¨Ò¡ Osaka :) [2323/9]
ºÑ¹·Ö¡Ë¹éÒ¹Õé ... á´è ”ÊÒÂäËÁ” [2149/17]
Rabbits’ Stories :: ºéҹ㹽ѹ(¢Í§ÁèÒÁÔê) ãËéÅÙ¡ªÒ [2830/15]
Satin’s Story :: ¾ÔàÈÉ !! ¨Ñ´ËÑê ”¹Ùë¿èÒ§”â´Â੾ÒÐ [2301/24]
Home Sweet Home :: ÁѹÁÒáÇéÇÇÇÇ ÃÍÁÒµÑé§ 8 à´×͹á¹èÐ !! [1692/15]
Home Sweet Home :: ä´éÁÒ ¨Ò¡§Ò¹ Power Buy Expo [2009/10]
Rabbits’ Stories :: àÃ×èͧ´èǹ ... ¶Ö§»èлêÒ ·Õè Zurich [3623/15]
Private Gallery :: My DiaRy HeaderS [1703/14]
à¸Í ... ÁҡѺ½¹ [1690/11]
à¡çºµ¡ ... ¨Ò¡Çѹ¤ÃºÃͺ 6 »Õ [2861/14]
¤ÃºÃͺ 6 »Õ ¡ÑºËÑÇ㨴Õæ &#9829;... ´Ç§à´ÔÁ [2307/21]
¾Ô¸Õ©ÅͧÁ§¤ÅÊÁÃÊ ÂØéÂ&#9829;¡Äɳì @ Rama Garden [3632/31]
Delicious Taste :: ºéÒ¹¾ÅÍÂàÊÁç´ @ à¡ÒÐàÊÁç´ [4242/9]
á´´¨éÒ ¿éÒãÊ ¾ÒËÑÇ㨠仵Դà¡ÒÐ @ Lima Bella, Koh Samed #2 [4106/21]
á´´¨éÒ ¿éÒãÊ ¾ÒËÑÇ㨠仵Դà¡ÒÐ @ Lima Bella, Koh Samed #1 [4666/25]
¢Í§½Ò¡ ¨Ò¡ Munich :) [1863/14]
Home Alone :: ÀÒ¤ÊÒÁÕ Ë¹Õä» London & Munich [2499/16]
Home Sweet Home :: ¡ÅѺÁҹ͹Ãѧ ... ºéҹ㹽ѹ¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑǤ¹ºÔ¹ [2816/25]
Once in a Lifetime ~ Let’s be a Mermaid @ ¨Ñ¹·ºØÃÕ #2 [5099/10]
Once in a Lifetime ~ Let’s be a Mermaid @ ¨Ñ¹·ºØÃÕ #1 [4180/21]
§Ò¹ Commart Thailand @ QSNCC [1453/11]
¡ÃÕê´´´´!! ¡ÃÕê´´´´!! ¡ÃÕê´´´´!! §Ùà¢éÒºéÒ¹ÍèÒ >< [1903/22]
Delicious Taste :: ÃÕÇÔÇÂèÍÂæ ẺÃÇÁÁԵà #1 [4167/14]
ÁҢͤÐá¹¹âËǵ˹èͨéÒ ^^ [1441/14]
Home Sweet Home :: ¡éÒÇáá ÊÙè¡ÒÃà»ç¹ presenter ºéÒ¹áŹ´ì :) [2894/16]
Puffy’s Story :: àÁ×èÍà¨éÒµÑÇàÅç¡ ... »èÇ [2038/10]
§Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 10 @ QSNCC [2200/9]
Home Sweet Home :: à»Ô´ãËéªÁºéÒ¹ ¼èÒ¹¹ÔµÂÊÒà Home & Style [2414/16]
Home Sweet Home :: Handmade Gallery [3665/7]
áÍèÇà¨Õ§ãËÁè ÊäµÅ줹ºÔ¹ #2 [2177/8]
áÍèÇà¨Õ§ãËÁè ÊäµÅ줹ºÔ¹ #1 [3193/14]
ÍѹÂͧÎÒà«â !! àÂ×͹ᴹ¡ÔÁ¨Ô @ Busan #3 [2358/8]
ÍѹÂͧÎÒà«â !! àÂ×͹ᴹ¡ÔÁ¨Ô @ Busan #2 [2842/18]
ÎѹÂͧÎÒà«â !! àÂ×͹ᴹ¡ÔÁ¨Ô @ Busan #1 [4203/16]
Get all the love @ Pai (with Get 102.5 FM) #3 [1937/11]
Get all the love @ Pai (with Get 102.5 FM) #2 [2665/6]
Get all the love @ Pai (with Get 102.5 FM) #1 [4240/16]
Delicious Taste :: ¡Ô¹ÅÁ ªÁÍÒ·ÔµÂ쵡´Ô¹ @ ÃÐàºÕ§·ÐàÅ [5712/9]
àÂè àÂé !! ÃÒ§ÇÑÅáá »ÃÐà´ÔÁ»ÕËÁÙ ^^ [2249/17]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: Siam Ocean World @ Siam Paragon [4179/6]
ÃÇÁÅÔ§¤ì «ÕÃÕèÂì *Home Sweet Home* ã¹Ãͺ»Õ 2549 [4375/5]
Puffy’s Story :: àÃ×èͧàÅèÒ à¨éÒµÑǹéÍ #1 [2322/18]
µé͹ÃѺÊÁÒªÔ¡ãËÁè ... ÊÙè¤Ãͺ¤ÃÑÇËÁÕ¨éÒ ^^ [10134/33]
ÃÇÁÅÔ§¤ì «ÕÃÕèÂì *¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ËÑÇã¨* ã¹Ãͺ»Õ 2549 [5863/7]
Blog Tag ... ÁÒà»Ô´à¼ÂàÃ×èͧÃÒÇ(äÁè)ÅѺ¤èÒ [3306/19]
¢Í§¢ÇÑ­Çѹà¡Ô´ ¨Ò¡¾èÍËÁÕ (¶Ö§¨ÐªéÒä» ¡çÁÕãËé¹êÒ ^^) [1574/7]
The Magical Day @ Hong Kong #6 (à¡çºµ¡ ¢éÍÁÙÅ) [3349/5]
The Magical Day @ Hong Kong #5 [2979/14]
The Magical Day @ Hong Kong #4 [2131/11]
The Magical Day @ Hong Kong #3 (½Ñè§Îèͧ¡§) [3034/9]
The Magical Day @ Hong Kong #2 (à¡ÒÐÅѹàµÒ) [3442/10]
The Magical Day @ Hong Kong #1 (½Ñè§à¡ÒÅÙ¹) [3595/17]
ÃÇÁÅÔ§¤ì «ÕÃÕèÂì *Delicious Taste* ã¹Ãͺ»Õ 2549 [8230/10]
ÃÇÁÅÔ§¤ì «ÕÃÕèÂì *ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا* ã¹Ãͺ»Õ 2549 [3694/13]
mY BiRThDaY :: µÍ¹·Õè 3 – µØ꡵ÒËÁÕ áÅÐä¾è·Ó¹ÒÂÇѹà¡Ô´ [1671/8]
mY BiRThDaY :: µÍ¹·Õè 2 – ¢Í§¢ÇÑ­Çѹà¡Ô´ ¨Ò¡¾èÍËÁÕ [1975/19]
mY BiRThDaY :: µÍ¹·Õè 1 – ©ÅͧÇѹà¡Ô´Åèǧ˹éÒ ¡Ñº¹éͧæ @ Hot Pot Buffet [3853/10]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: Twinkle Night @ Central World Plaza [2333/15]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: ªÁ¹¡¹Ò§¹ÇÅ @ ºÒ§»Ù [2428/9]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: àÁ×ͧâºÃÒ³ [2126/5]
Delicious Taste :: Homemade Cake @ Love at First Bite ¨.àªÕ§ãËÁè [5874/19]
Delicious Taste :: Pan Pan Ristorante Capri [5370/17]
Delicious Taste :: Yakiniku Japanese BBQ @ Nami [5478/11]
ÁÒáÇéÇÇǤèÒ !! ÃÙ»¨Ò¡ Studio 2099 [2035/18]
Delicious Taste :: The Mirror of Bangkok @ Sky Lounge, Baiyoke Suite Hotel [4185/14]
17th Photo Fair 2006 @ BITEC ºÒ§¹Ò [1263/14]
Delicious Taste :: Teppanyaki Buffet @ Log Home [7131/469]
A380 – 1st Landing at Suvarnabhumi Airport [2209/17]
Happy 3rd Wedding Anniversary &#9829; #2 [1426/17]
Happy 3rd Wedding Anniversary &#9829; #1 [2306/30]
ÀÒ¾¶èÒÂʵٴÔâÍ vs. ½ÕÁ×ͪèÒ§ÀÒ¾ÊÁѤÃàÅè¹ [2680/34]
Home Sweet Home :: ¤ÇÒÁËÁÒ´Õæ º¹àÅ¢·ÕèºéÒ¹ :) [2466/24]
»ÃСÒȪ×èͼÙé⪤´Õ¤èÒ ^^ [1553/22]
ᨡ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ¨Ò¡§Ò¹¾×ªÊǹâÅ¡¿ÃÕ 1 ªÔ鹨éÒ ^^ [2496/39]
VDO Clip :: ¢ºÇ¹¾ÒàËô @ §Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2459 ¨.àªÕ§ãËÁè [1090/6]
·ÃÔ»©ÅͧÇѹà¡Ô´-¡Ñº-§Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2549 @ àªÕ§ãËÁè #3 [4391/18]
·ÃÔ»©ÅͧÇѹà¡Ô´-¡Ñº-§Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2549 @ àªÕ§ãËÁè #2 [6488/31]
·ÃÔ»©ÅͧÇѹà¡Ô´-¡Ñº-§Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2549 @ àªÕ§ãËÁè #1 [2335/7]
VDO Clip :: ¹éÓ¾Øàµé¹ÃÐºÓ (Kinree Walt) @ §Ò¹ÃÒª¾Ä¡Éì 2459 ¨.àªÕ§ãËÁè [1561/15]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: ÊÂÒÁ¹ÔÃÁÔµ [7407/19]
Full Moon Night @ ªÅÅ´Ò ÊØÇÃóÀÙÁÔ [3781/23]
§Ò¹ºéÒ¹áÅÐÊǹá¿Ãì 2006 @ Challenger Hall [4025/8]
Home Sweet Home :: ªÕÇÔµ ËÅѧÍÍ¡àÃ×͹ [2805/22]
Home Sweet Home :: äÁé´Í¡ »ÃдѺºéÒ¹ [2412/13]
*ËÁÕ¹éÍ PiNkY* ... ¾ÒªÁºéÒ¹¤Ãͺ¤ÃÑÇËÁÕ¤èÒ (- o -) [3930/40]
ÅÒ»èÇ ... â´ÂÁÔä´éµÑé§ã¨ [11425/28]
Something in the Rain @ Pattaya #2 [3962/11]
Something in the Rain @ Pattaya #1 [5405/2]
Home Sweet Home :: µÔ´¼éÒÁèÒ¹áÅéǤèÐ [9284/29]
“ºéÒ¹¶Ø§à§Ô¹”á¼Å§Ä·¸Ôì ... àΧ-àΧ-àΧ !! [2678/14]
Home Sweet Home :: ©ÅͧºéÒ¹ãËÁè ¡Ñº¢Í§¢ÇÑ­ãËéµÑÇàͧ [2365/1]
Home Sweet Home :: µÙéàÂç¹ ¡çãËÁè [3095/4]
Home Sweet Home :: ¢Í§¢ÇÑ­¢Ö鹺éÒ¹ãËÁè ¨Ò¡áÁè [2454/3]
Visit The Merlion City @ Singapore #4 [3155/9]
Visit The Merlion City @ Singapore #3 [2659/6]
Visit The Merlion City @ Singapore #2 [4265/18]
Visit The Merlion City @ Singapore #1 [5049/4]
Home Sweet Home :: ¢¹¢Í§ à¢éÒºéÒ¹ãËÁè #2 [3405/22]
Home Sweet Home :: ¢¹¢Í§ à¢éÒºéÒ¹ãËÁè #1 [2890/8]
See you again, Bye-Bye !! [1665/30]
Home Sweet Home :: «×éͧ͢à¢éÒºéÒ¹ Çѹà´ÕÂÇ 4 ËéÒ§ !! [3175/28]
Home Sweet Home :: ¹Ñ´ÃѺ¡Ø­á¨ºéÒ¹ [2838/25]
Pre-Opening Day @ ªÅÅ´Ò ÊØÇÃóÀÙÁÔ [4086/23]
Home Sweet Home :: ¹Ñ´·ÓÊÑ­­Ò àµÃÕÂÁâ͹ºéÒ¹áÅéǤèÒ !! [2324/10]
Delicious Taste :: YAYOI – Hot Quick Japanese Restaurant by MK [4126/20]
ÃѺÃÒ§ÇÑÅ ‘Love Diary Contest’ @ Major ÃѪâ¸Թ :) [2492/39]
ÊØÇÃóÀÙÁÔÍÕ¡áÂéÇÇÇÇÇ !! [2346/31]
Orientation to Suvarnabhumi Airport #3 [3557/25]
Orientation to Suvarnabhumi Airport #2 [11275/26]
Orientation to Suvarnabhumi Airport #1 [5134/13]
§Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 9 @ QSNCC [1800/20]
Delicious Taste :: The Seafood Galleria @ Sea Munch [3509/24]
´Õà´Âì ÊÙèÊØÇÃóÀÙÁÔ (©ºÑºÍѾഷÅèÒÊØ´ !!) [1732/24]
Delicious Taste :: ÃéҹʺÒ ªÒ·ÐàÅ @ ËÑÇËÔ¹ [4519/18]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹âÊÀÒ @ ´Í¹ËÍÂËÅÍ´ [2602/5]
ËÑÇËÔ¹ (äÁè)ÊÔé¹Á¹µìÃÑ¡ @ Wora Bura Resort & Spa #2 [4422/29]
ËÑÇËÔ¹ (äÁè)ÊÔé¹Á¹µìÃÑ¡ @ Wora Bura Resort & Spa #1 [4544/24]
¹Ñ´·ÓÊÑ­­Ò¨Í§ºéÒ¹ ÁÕÃÙ»ÁÒ½Ò¡ÍÕ¡áÅéÇÇÇ [5172/43]
à˵ؼŠ¢Í§¤¹ËÅÒÂ㨠[1800/17]
àµÃÕÂÁµÑÇà»ç¹Ë¹Õé¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ #3 [8330/31]
àµÃÕÂÁµÑÇà»ç¹Ë¹Õé¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ #2 [2984/20]
àµÃÕÂÁµÑÇà»ç¹Ë¹Õé¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ !! [2462/17]
à¼Ââ©Á !! ºéÒ¹ãËÁè¢Í§àÃÒ @ ªÅÅ´Ò ÊØÇÃóÀÙÁÔ [8507/37]
ºÑ¹·Ö¡¨Ò¡ã¨ ÍØè¹äÍáËè§ÃÑ¡ … á´èáÁè ·ÕèÃÑ¡ÂÔè§ [1275/10]
´Õà´Âì ÊÙèʹÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ ... 28 ¡Ñ¹ÂÒ¹¹Õé !! [1680/21]
Home Search @ ÊØÇÃóÀÙÁÔ #2 [5584/26]
Delicious Taste :: Suki Buffet @ Suki Bar [3266/8]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¾ÕèÍÔëÁ &#9829; ¾Õè»éÍÁ @ Rama Garden [2337/5]
Test VDO Clip :: à¶Õ§¡Ñ¹·ÓäÁ - àºÔÃì´ [1381/5]
Home Search @ ÊØÇÃóÀÙÁÔ #1 [5581/37]
Thailand Franchise & Business Opportunities 2006 @ BITEC [1909/16]
Îèͧ¡§ µ¡Å§¨Ðä´éä»ÁÑêÂ?? [1779/6]
ÅÑÅÅéÒ &#9834; ~~ ¢èÒÇ´Õ ÃѺÊÔé¹à´×͹ [2232/31]
¢Í§½Ò¡(ãËé¡Åéͧ¤Ùèã¨) ... ¨Ò¡ Fukuoka [1771/28]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ Phuket (The Racha) #3 [2846/13]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ Phuket (The Racha) #2 [4832/36]
à·ÕèÂÇä» ã¹ÊÒ½¹¾ÃÓ @ Phuket (Boat Lagoon) #1 [2592/9]
Greetings from The Racha, Phuket !! [1366/22]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: ·Ø觴͡¡ÃÐà¨ÕÂÇ – ÍØ·ÂÒ¹áË觪ҵԻèÒËÔ¹§ÒÁ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ [4381/19]
Delicious Taste :: Japanese Buffet @ INAHO [4118/14]
¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì :: à·ÕèÂÇãµé ä´é⺹ÑÊ [2575/10]
ÍÃèͧèÒÂæ ÊäµÅìà¡ÒËÅÕ :: ªÕÊ ÃÒàÁÂ͹ [3802/20]
á§ê T^T … â´¹àÅ×è͹·ÃÔ»ä»Îèͧ¡§ – ä»ä˹(á·¹)´ÕÍèÒ?? [3748/29]
Delicious Taste :: ºØ¿à¿èµì»ÅÒà¼Ò @ Big Fish [4694/15]
¡Ó˹´Çѹà´Ô¹·Ò§ ä»*Îèͧ¡§*áÅéǤèÒ ^^ [1473/23]
ÊØÇÃóÀÙÁÔ – µ¡Å§µéͧÂéÒÂãªèÁÑêÂ?? [1677/31]
Delicious Taste :: Karaoke @ ÃéÒ¹¨Ñ¹¼Ò [2113/23]
µÍ¹¨º ¢Í§*¤ÓÊÒ»¿ÒâÃËì* [4138/39]
Âé͹ʹյ ÇÑÂà´ç¡ (¡Ñº¡ÒÃìµÙ¹àÃ×èͧâ»Ã´) :: ·ÃÒÁÇÑ¡ÒÂÊÔ·¸Ôì [3841/16]
¨ÐàÍ×éÍÁÁ×Í âͺ½Ñ¹ ... ·Õè»ÅÒ¿éÒ [1764/23]
à¾ÃÒФس¤×ͨÔê¡«ÍÇì ªÔé¹ÊØ´·éÒ ... µÃ§ËÑÇ㨠[1536/27]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: ´éǾÃкÒÃÁÕ – ä¿à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ [2887/25]
ÅͧÍÕ¡·Õ ... ¡Ñº Banana Lucky Vacation [1312/17]
¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì :: Thai Air Asia Travel Fair ¤ÃÑ駷Õè 1 [1803/23]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ #5 [1286/27]
¤ÇÒÁ½Ñ¹ÍѹÊÙ§ÊØ´ ... [2677/14]
¢Í¾ÃÐͧ¤ì ·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔ­ ÂÔè§Â×¹¹Ò¹ [2931/17]
VDO Clip *We Love the King* :: In Your Heart [1480/18]
ÃÇÁÅÔ§¤ì “¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ËÑÇ㨔 ã¹Í´Õµ (»Õ 2544 – 2548) [3655/24]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #15 (Nagoya) [5598/22]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #14 (Phuket Submarine) [3337/16]
Beauty & The Beach @ à¡ÒзÐÅØ #3 [3474/16]
Beauty & The Beach @ à¡ÒзÐÅØ #2 [5137/27]
Beauty & The Beach @ à¡ÒзÐÅØ #1 [4710/30]
¾ÒËÑÇ㨠价ÐàÅ :: ¢¹¢Í§àÅè¹ä»à¾ÕºàÅ :) [2828/18]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§µØé &#9829; ¾ÕèËÁèÍÁ @ ÊâÁÊõÓÃǨ [6087/19]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 13 [2598/12]
¤ÃÑé§áá ¡ÑºÃÒ§ÇÑÅ»ÃСǴ¶èÒÂÀÒ¾ !! [2723/31]
Thaifex – World of Food Asia 2006 @ Impact [2262/21]
Delicious Taste :: Yuu - Yakiniku Japanese Restaurant (ÊÒ¢Ò J-Avenue) [4097/11]
Selamat Datang KL #2 :: Air Asia Academy – ½Ö¡ÀҤʹÒÁ (Drill) [3147/10]
§Ò¹Çѹ¸ÃÃÁ´Ò ¹èÒà·ÕèÂÇ @ QSNCC [1391/19]
Selamat Datang KL #1 :: ¾ÒªÁ LCC Terminal [1793/12]
½Ò¡ä´Ï äÇéÊÑ¡ 2 - 3 Çѹ¹Ð¤Ð [1289/24]
Delicious Taste :: ËÁÙËѹ ¤ÃÑÇÅاàËÅÒ @ ËÒ´ªÐÍÓ [5097/22]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¹éͧàÁÂì @ ËÑÇËÔ¹ [3843/19]
Delicious Taste :: I-Talay Coffee & Crepe @ ËÑÇËÔ¹ [5557/21]
Delicious Taste :: ÃéÒ¹¤Øé¹ÅÔé¹ @ ´Í¹ËÍÂËÅÍ´ [2397/16]
àÍÒÁÒãËéàÅ蹡ѹ˹ءæ¤èÐ :: Fashion Room [1249/14]
Dinner @ Shinla Korean B.B.Q. [2606/17]
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ :: ÃÒ§ÇÑÅ HK Disneyland Trip &#9733; [1495/15]
The Magic Begins !! ä´éÃÒ§ÇÑÅä»à·ÕèÂÇ Hong Kong Disneyland ¤èÐ :) [2322/38]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ(ã¡Åé)¡Ãا :: ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìªéÒ§àÍÃÒÇѳ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà [4259/20]
à·ÕèÂÇä» ªÔÁä» :: µÅÒ´¹éÓºÒ§¹éÓ¼Öé§ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà [6818/21]
Delicious Taste :: ºéÒ¹¾ÃÐÍÒ·ÔµÂì Coffee & More [2445/21]
Delicious Taste :: In Love - Bar & Restaurant [2354/17]
à¡çºµ¡ ... ¨Ò¡Çѹ¤ÃºÃͺ 5 »Õ¢Í§àÃÒ @ Log Home [2647/16]
¤ÃºÃͺ 5 »Õ ·ÕèÁաѹáÅСѹ &#9829;... ¤×ÍÃÑ¡ áÅм١¾Ñ¹ [2233/25]
ÊоÒ¡Åéͧ ·èͧ¡Ãا :: ÇÑ´¾ÃÐá¡éÇ – ¾ÃкÃÁÁËÒÃÒªÇѧ [4111/16]
Recurrent :: First Aid @ àǪÈÒʵÃì¡ÒúԹ [2154/11]
à˧Ҩѧ ... [1800/20]
½Ö¡ºÔ¹ ¡Ñºà¨éÒáÁ§»Í¢ÒÇ @ ÊÇ¹Ã¶ä¿ [2370/12]
¢Í§àÅè¹ãËÁè :: áÁ§»ÍàËÅ×ͧ VS áÁ§»Í¢ÒÇ [3090/24]
¤ÇÒÁËÇѧ ¤ÇÒÁ½Ñ¹ ... äÁèà¤Â¨Ò§ËÒ 仨ҡ㨠[2856/36]
àÃ×èͧÃÒǢͧä¡è·Í´ ... 㹤ÇÒÁ·Ã§¨Ó [1513/27]
ÍÕàÁÅì¢Í§ÊÁÒªÔ¡ä´ÏàÅÔ¿¨éÒ !! [6854/453]
ú¡Ç¹¢ÍÍÕàÁÅìà¾×è͹æ´éǨéÒ !! [2346/49]
Çѹ¾Ñ¡¼è͹ (¡Ñº¹éͧæ) @ µÅÒ´¹éÓµÅÔ觪ѹ [2893/21]
àÂç¹·ÑèÇËÅéÒ ÁËÒʧ¡ÃÒ¹µì :: ÍØ·ÂÒ¹¹éÓ¾ØÇԨԵà ¹ÔÃÁÔµ @ ʹÒÁËÅǧ [2237/17]
Delicious Taste :: Bangkok Sea View (ÃéÒ¹¨Ø´ªÁÇÔÇ·ÐàÅ¡Ãا෾) [3880/12]
New Look in Old Uniform [1381/14]
àÊÕ§Å×Í àÊÕ§àÅèÒÍéÒ§ Íѹ㴠[1527/28]
Delicious Taste :: äµé¡ë§ – B.B.Q. Seafood Buffet [11061/31]
§Ò¹¡ÒªÒ´ 2549 @ ÊǹÍÑÁ¾Ã [1499/21]
ʹÁÑêÂ?? ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡ 5.125% [1782/22]
»Ñ­ËÒªÕÇÔµ ¤Ô´äÁ赡 T^T [1871/55]
àÊÕ§·Ñ¡·Ò ¨Ò¡à¾×è͹à¡èÒ [1437/12]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ #4 [1435/24]
Çѹ¹Õé à»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì ... àÁ×èÍÇÒ¹ à»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ [1355/13]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ #3 + ¡ÅѺä»à»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ Çѹáá [1595/17]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ #2 [1310/20]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒûèÇ #1 [1420/23]
¶Ö§¤ÔǵҢÇÒ ... µÔ´àª×éÍ à»ç¹Ë¹Í§(ÍÕ¡áÅéÇ) !! [1618/42]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§á¾¹ &#9829; ¾Õè˹Øè @ Star 29, Plaza Athenee [5314/15]
ÀÒ¾à¡çºµ¡ ¨Ò¡¡Åéͧãµé¹éÓ @ à¡ÒÐàËÅÒàËÅÕ§ & à¡ÒÐàµèÒ [2499/17]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 5 [2312/13]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 4 [4524/13]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 3 [3224/14]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 2 [4347/20]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: Beach Paradise @ à¡ÒÐÊÁØ – à¡ÒÐàµèÒ – à¡ÒйҧÂǹ # 1 [4403/32]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 12 (¡ÃкÕè µÍ¹·Õè 2) [3351/8]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 12 (¡ÃкÕè µÍ¹·Õè 1) [4644/43]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¹éͧ¹Øé &#9829; ¾ÕèµèÍ @ Century Park [2248/26]
àÊÕµѧ¤ì¨¹ä´é T^T... §Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 8 [1377/18]
ä»ÊÑÁÀÒɳìàÃÕ¹µèÍâ·ÁÒáÂéÇÇÇÇ [2215/22]
¤×¹·Õè¹Í¹äÁèËÅѺ ... [1689/25]
Test :: Mr.Boomba's Animation [1230/13]
ä»ÁÒáÂéÇÇÇ ... §Ò¹à·ÕèÂÇä·Â·ÑèÇ·ÔÈ 2549 [1505/27]
Yahooo !! ⺹ÑÊÍÍ¡áÅéÇ ä´é»ÃѺà§Ô¹à´×͹´éÇ [1393/29]
Delicious Taste :: ¼ÒÅÒ´µÐÇѹÃ͹ @ àªÕ§ãËÁè [3585/23]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: àʹèËìÅéÒ¹¹Ò @ àªÕ§ãËÁè # 4 [3973/17]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: àʹèËìÅéÒ¹¹Ò @ àªÕ§ãËÁè # 3 [4171/11]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: àʹèËìÅéÒ¹¹Ò @ àªÕ§ãËÁè # 2 [4131/16]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: àʹèËìÅéÒ¹¹Ò @ àªÕ§ãËÁè # 1 [5367/26]
TTAA International Travel Fair 2006 @ BEC Tero Hall [3370/14]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¹éͧ¹Ñ· &#9829; àÃÕÂÇ @ Century Park [2374/23]
¡ÃÕê´´´´ !!! ä´éÃÒ§ÇÑŶèÒÂÀÒ¾ÊÁã¨áÅéǤèÒ :D [2650/27]
TG Graduation Ceremony REC. Course 2006/2 [2552/16]
ËÇÒ¹ÃÑ¡ &#9829; ÇÒàŹ䷹ì [4483/14]
ªéÓÃÑ¡ ÇÒàŹ䷹ì [2145/11]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ... áÁè¢Ò [1699/14]
ÍÔ ÍÔ ¨Ðä´éÃÒ§ÇÑÅà»ç¹ÍÐäùÐ?? [2366/9]
àÃ×èͧà¡èÒ àÅèÒãËÁè :: äÁèä´éÁͧ´éÇÂµÒ áµèàËç¹ä´é´éÇÂ㨠&#9829; [3020/27]
¹Ñ§áÍÃìÏàÍë à»Ô´á¶Å§¢èÒÇ [2599/28]
DIY Mocktail : Baby Strawberry [2081/15]
DIY Mocktail : Banana Milkshake [2110/17]
àÅè¹´éǤ¹ [2376/24]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ᡧ¡ÃÐËÃÕè ËÁÙ·Í´ [2006/24]
¤ÇÒÁÃÙéÊÙè·éͧ¿éÒ :: ¾ÒªÁ Flight Simulator @ TG [2750/16]
Photo Class with Gomed [1515/23]
Home Alone :: ÀÒ¤ÊÒÁÕ Ë¹Õä»ÅÐÎÍÃì [1352/12]
Delicious Taste :: Sukishi B.B.Q. [4587/18]
Çѹà¡Ô´¤Ø³ÂÒ & ËÅÒ¹ªÒ¤¹â»Ã´ [1179/11]
ä»ËÒËÁÍ : ¤ÃÒǹÕé ¨ÁÙ¡¾Ñ§ T^T [1376/21]
ÇѹËÂØ´¢Í§àÃÒ @ Siam Paragon [2081/8]
ªÕÇÔµàÃÒ ... ¡çàËÁ×͹¡Ñºà¤Ã×èͧºÔ¹ [2337/20]
Delicious Taste :: Okonomiyaki @ Michitsure [4042/16]
¤¹á¡è ËÑÇã¨à´ç¡ : §Ò¹Çѹà´ç¡ @ ÊØÇÃóÀÙÁÔ [2405/18]
à¨éÒ¾ÃÐÂÒ Çѹ¹Õé @ ÈÔÃÔÃÒª [1710/21]
¢èÒÇÃéÒÂ!! ¨Ò¡¡ÒÃä»Ê»Ò [2215/27]
Âé͹ʹյÇÑÂà´ç¡ @ ºéÒ¹¾Ô¾Ô¸Àѳ±ì [4087/17]
¤×¹ªØÅÁع @ Kota Kinabalu, Malaysia [1300/15]
ÊͺÀÒ¤ÍÒ¡ÒÈ ... ⪤´Õ¹Ð¤Ð ·ÕèÃÑ¡ [1922/24]
àÃ×èͧàÅèÒ ¨Ò¡Çѹ¤ÃºÃͺÇѹà¡Ô´ [2498/19]
·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃ Çѹ¢Öé¹»ÕãËÁè [1363/10]
¤ÃºÃͺÇѹà¡Ô´ :: à»Ô´ºÑ¹·Ö¡ÃÑ¡ &#9829; ¨Ò¡¾èÍáÅÐáÁè [2060/27]
ÃÇÁÅÔ§¤ì”ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§” ã¹Ãͺ»Õ 2548 [5912/10]
ä´éá¤è áͺ¤Ô´¶Ö§ [1246/10]
(My) Santa Claus is coming (back) to town :) [2257/25]
Ã͹éÓµÒ ... ã¹Çѹ¤ÃºÃͺ 1 »Õ Tsunami [1130/20]
Merry Christmas !! ºÔ¹áËÅ¡ÅÒ¹µÅÍ´È¡ T^T [1325/16]
ÃÇÁÅÔ§¤ì Delicious Taste ã¹Ãͺ»Õ [12103/18]
¼èÒ¹áÅéÇÇÇÇ !! ¢èÒÇ´Õ Â¡¡ÓÅѧ 2 :) [1847/35]
ÍØè¹ã¨ ã¹ÊÒÂÅÁ˹ÒÇ @ »Ò¡ªèͧ #2 [6028/21]
ÍØè¹ã¨ ã¹ÊÒÂÅÁ˹ÒÇ @ »Ò¡ªèͧ #1 [5585/19]
GMAT : ·èÒ¨ÐäÁèÃÍ´ + àÊ×éÍãËÁèⴹ㨠!! [1493/21]
Delicious Taste :: Izumi Japanese B.B.Q. [3337/12]
Welcome ... First A320 to BKK !! [2979/27]
ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ :: ·Ø觷ҹµÐÇѹ – à¢×è͹»èÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì [4402/22]
Photo Fair 2005 @ BITEC + Japan Food Fair @ QSNCC [1695/15]
¢Í§¢ÇÑ­... ÃÒ§ÇÑÅ... ã¹Çѹ¤ÃºÃͺáµè§§Ò¹ &#9829; [2613/19]
Anniversary Celebration @ ÊÇ¹Ã¶ä¿ [2081/16]
Anniversary Celebration @ Log Home’s B-B-Q ‘n Shabu-Shabu [4498/11]
Happy 2nd Wedding Anniversary -- ¢Íº¤Ø³ ·ÕèÃÑ¡¡Ñ¹ &#9829; [1790/27]
§Ò¹ÊÑ»´ÒËìÊоҹ¢éÒÁáÁè¹éÓá¤Ç @ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ [2805/8]
ÇѹÊØ´·éÒ·ÕèµÃѧ ... ¡ÅѺÁÒà¨ÍÇѹÂØè§æ¢Í§¤¹àÁ×ͧ¡Ãا [1141/9]
Finding Nemo @ à¡ÒÐàËÅÒàËÅÕ§ ¨.µÃѧ #3 [3462/9]
Finding Nemo @ à¡ÒÐàËÅÒàËÅÕ§ ¨.µÃѧ #2 [2304/8]
Finding Nemo @ à¡ÒÐàËÅÒàËÅÕ§ ¨.µÃѧ #1 [3247/13]
¶Ö§àÇÅÒ ... ËÑÇã¨à´Ô¹·Ò§ [1552/19]
àÊÕÂà·ÕèÂÇ ToT [1409/20]
ÊÕÊѹáËè§Êоҹ¾ÃÐÃÒÁ 8 @ ÊÒÁàʹ«Í 3 [4347/26]
Love Harmony&#9834; :: ÅÁ˹ÒÇáÅдÒÇà´×͹ [2182/24]
Êͺ CU-TEP ... àÃÕ¹µèÍâ·´ÕÁÑê¹Ð?? [2010/19]
If We Hold on Together &#9829; [1799/14]
*¤Ø³¹ÒÂá¹¹* ¤ÅÍ´áÅéǨéÒ !! [1271/19]
àÃ×èͧàÈÃéÒ ... ÇѹÅÍ¡Ãз§ [1359/22]
Wing Ceremony :: ¾Ô¸ÕµÔ´»Õ¡¢Í§¤¹ºÔ¹ ÍÂèÒ§©Ñ¹ !! [3241/18]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ·ÕèÃÑ¡ &#9829; :: à¼Ââ©Á¢Í§¢ÇÑ­Çѹà¡Ô´ [3902/21]
©ÅͧÇѹà¡Ô´¾èÍËÁÕ @ ºéÒ¹¹éÓà¤Õ§´Ô¹ [2963/21]
¾Ô¸Õ©ÅͧÊÁÃÊ»Ãзҹ ¢Í§¡Ôê¡ &#9829; ÇÕ [5091/30]
͸ÔÉ°Ò¹ÊԤР... ÍÂÒ¡ä´éÍÐäÃ?? [1896/12]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¾ÕèÊØ¢ &#9829; ¾ÕèáµÁ @ àªÍÃҵѹ àªÕ§ãËÁè [6137/19]
áÍèÇà˹×͡мÑÇ µÕéà¨Õ§ãËÁèà¨êÒ #2 [3090/9]
áÍèÇà˹×͡мÑÇ µÕéà¨Õ§ãËÁèà¨êÒ #1 [2309/11]
à·ÕèÂǺԹ»°ÁÄ¡Éì ÊÙè¾¹Áà»­ [1654/20]
ÍÕ¡¤ÃÑ駷Õè Shinla BBQ +¢Í§àÅè¹ãËÁè ·ÓàÍÒ¡ÃÐà»ëÒ©Õ¡ T^T [2573/15]
HoReCa Extravaganza + §Ò¹ÍÑÁ¾ÇÒ @ Impact [3122/13]
Í.áÍÃìÏ Í.ÍÖ´ ... ÍÂèÒ§©Ñ¹ [1552/20]
Love Harmony &#9834; :: When I'm Feeling Blue [1210/8]
µÒÁ¤Ó¢Í ... ÇÔ¸ÕãÊèà¾Å§¨Ò¡ Postjung.com &#9834; [2420/17]
ÍÕ¡ 1 Çѹ¢Í§¾èÍËÁÕ-¡Ð-ÅÙ¡ËÁÕ¹éÍ “) [1401/24]
Kavin’s Birthday @ à¡ÒÐÅѹµÒ ¾Ô«à«ÍàÃÕ [2482/17]
¡ÔꡨëÒ ... ·Ó¡ÒúéÒ¹ãËéá¡(à¡×ͺ)àÊÃç¨áÅéǹêÒ !! [1361/13]
¡ÒŤÃÑé§Ë¹Öè§ ... Âѧ¨Óä´éÁÑê¤Ð?? ·ÕèÃÑ¡ &#9829; [2465/23]
Delicious Taste :: Yuu @ Sukhumvit 31 [3595/19]
ÅØé¹æ ... ¡Ñº rosterãËÁè [1463/14]
Delicious Taste :: Saturday High Tea @ Sheraton Grande Sukhumvit [2990/31]
à·ÕèÂÇä» ªÔÁä» :: ´Í¹ËÍÂËÅÍ´+µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ @ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ [8366/13]
à·¾Õ¹Ó⪤ !! ¤Ãͺ¤ÃÑÇËÁÕä´éÃÒ§ÇÑÅÍÕ¡áÅéǨéÒ :) [2263/35]
Delicious Taste :: Shinla Korean Restaurant [4883/21]
à´Õé§ !! »èǨ¹µéͧËÂØ´ºÔ¹ÍÕ¡áÅéÇ T^T [1531/24]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 11 [3138/17]
ä»ÍèÒ¹à¨ÍÁÒ ... àÍÒÁÒ½Ò¡¢Óæ [1464/9]
ÍÂÒ¡¾Ñ¡Ãé͹(ÍÕ¡áÅéÇ)ÍèÐ ËÖ ËÖ [1367/14]
¡ÃÕê´´´´´ !!!! ⪤ 2 ªÑé¹ã¹Çѹà´ÕÂÇ !! [2855/30]
ÀÒ¾Êآ㨠¡Ñºã¤ÃÊÑ¡¤¹ :) [4476/28]
·èÇÁ ... ¨¹¾Ñ§ !! [1468/19]
ÍÂèÒ§¹Õé ... µéͧⴹÊÑ¡·Õ !! [1292/23]
»Ç´¡ºÒŠʹÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ ... ÂéÒÂ-äÁèÂéÒ !?!? [1530/20]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 5 [2486/29]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 4 [3077/19]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 3 [3410/14]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 2 [2139/22]
Sea, Sand, & Sun ¡ÑºÇѹ¢Í§àÃÒ @ ÀÙà¡çµ # 1 [4208/22]
»ÃСÒÈ !! Attention Please !! [1400/23]
¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´Õæ ... ¨Ò¡¾èÍËÁÕ·ÕèÃÑ¡ &#9829; [1554/15]
àÂÕèÂÁºéÒ¹ :) [1267/16]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¹éͧÊÒÇáÅйéͧà¢Â - áÍëÁ &#9829; ºÕ #2 [8135/52]
¾Ô¸ÕÇÔÇÒËì¢Í§¹éͧÊÒÇáÅйéͧà¢Â - áÍëÁ &#9829; ºÕ #1 [4533/31]
2 »Õ·Õè¨Ò¡ÁÒ &#9734; ... ¡Ñº¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·ÕèÂѧÍÂÙèã¹ã¨ [2182/26]
¾èÍËÁÕ·ÕèÃÑ¡ &#9829; ... ¢Íº¤Ø³¹Ð¤Ð [1733/25]
ÍÕ¡ 1 ÍÒ·ÔµÂì ... ÇØè¹´Õá·é¹êÍ [1392/20]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #10 [2525/18]
Happy Friday ... à˹×èÍÂ(ã¨)ÁÑê¤Р·ÕèÃÑ¡?? [1368/15]
Çѹáá @ TrueLife ... ºéÒ¹¹éÍÂËÅѧãËÁè [1395/20]
ÍÂÒ¡´ÙáÅ㨠... ãËéÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé [1499/16]
âÈ¡¹Ò®¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒúԹ ã¹Ãͺ 1 à´×͹ [2022/14]
Çѹà¡Ô´»êлëÒ ... 㹪èǧàÇÅÒ·ÕèÂѧàÈÃéÒ [1193/14]
ºÇª ... à¾×è;èÍ [1742/15]
äÇéÍÒÅÑ ãËé¤Ø³ÍÒ [1281/15]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 9 [2024/7]
3 Çѹ 3 ¤×¹ @ Muscat, Oman ... ¢Óæä§ T^T [1330/23]
Delicious Taste :: Bug & Bee ÊÕÅÁ [2105/14]
Unforgettable Memory @ ¤ÃÑÇ¡ÒúԹ &#9829; [3637/24]
à¤Ã×èͧºÔ¹ : ¤ÇÒÁÃÙéÊÙè·éͧ¿éÒ # 2 [3993/17]
Delicious Taste :: PLATFORM 1 - Steak & Pasta [4050/17]
§Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 7 >> àÊÕµѧ¤ìÍÕ¡¨¹ä´é á§êÇ !! [1555/19]
Miniature Lovers : Thai Carnival !! [5798/25]
ä´éáÂéÇÇÇÇ !! µØ꡵ҹéͧÊآ㨠ÃØè¹¾ÔàÈɨҡ»ëÒàºÔÃì´ ^^ [3756/27]
áͺàÁéÒÊì*ʨêǵÊÒÇ* º¹ä¿Åì·àÅÕé§à´ç¡ :) [1275/25]
à¤Ã×èͧºÔ¹ : ¤ÇÒÁÃÙéÊÙè·éͧ¿éÒ [3002/14]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 8 [2252/20]
Enjoy Eating & Meeting with Friends [3132/21]
à¡çºµ¡¨Ò¡ÇѹËÂØ´ ... à´Ô¹àÅè¹@ ¨µØ¨Ñ¡Ã [1348/18]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ä¡èÁйÒÇ [1393/17]
ÁÒÊ觡ÓÅѧ㨠ãËéÊØ´·ÕèÃÑ¡ &#9829; ... ¾èÍËÁÕÊÙé-ÊÙé !! [1880/23]
Ben & Wan's Wedding @ Miracle Grand [2056/17]
*áÁè* ¼ÙéË­Ô§¤¹¹Õé ÁÕáµèãËé &#9829; [1198/9]
YEAH !!! ä´éáÅéÇ !! µØ꡵ҹéͧÊآ㨠¾ÃéÍÁÅÒÂà«ç¹µì»ëÒàºÔÃì´ [2104/15]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ... ¹éͧáÍëÁ !! [2043/26]
à˹×èͨѧ !! µÐÅ͹·Ñé§Çѹ T^T [1433/27]
Talk of the Town Çѹ¹Õé !! áÍÃìÏÊÒÇ â´¹¼Ùéâ´ÂÊÒÃàÍÒ¹éÓÃé͹ÊҴ˹éÒ [7035/61]
à¡çºÁÒ½Ò¡... ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈ 1st Diarylove Party @ ¨Ñ¹¼Ò [3912/46]
¡ÃÕê´´´´´ !! ÅÙ¡ËÁÕä´éÃÒ§ÇÑÅä»à·ÕèÂÇÍÕ¡áÅéǤèÒ :D [2266/29]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: µéÁ«Ø»ä¡è [1344/17]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 7 [2767/13]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 6 [1923/19]
Oriental Spa Treatment @ Dahra [2847/24]
¢ÍâªÇì˹è͹Р... ¹Ò¹æ¨Ð·ÓÊÑ¡·Õ :) [1747/17]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ # 3-4-5 [2379/16]
¡Í´¡Ò ... ãËéÍØè¹ã¨ &#9829; [1365/20]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #2 [3799/20]
ºÑ¹·Ö¡Âé͹ËÅѧ :: ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ÊͧàÃÒ #1 [3543/22]
26 ¡Ã¡®Ò ... ¡ÑºÇѹàÇÅÒã¹Í´Õµ &#9829; [2735/22]
¢ÍàÃÕ¹àªÔ­ ᢡ¼ÙéÁÕà¡ÕÂõԷء·èÒ¹&#9834; [2317/27]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ᡧÁÑÊÁÑè¹ä¡è+ÂÓä¢èàÂÕèÂÇÁéÒ [1776/20]
¤ÃºÃͺ 31 »Õ &#9829;... ÁÒ¡ÂÔ觡ÇèÒÃÑ¡ ¼Ù¡¾Ñ¹ÂÔ觡ÇèÒà¤Â [2065/23]
ËÂØ´µÃ§¡Ñ¹ ... ÇѹÊØ´·éÒ¢ͧà´×͹ [2368/22]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ËÁÖ¡¼Ñ´ä¢èà¤çÁ [1427/20]
Divert to Labuan !! Ãз֡ÍÕ¡¤ÃÑé§ ·èÒÁ¡ÅÒ§¾ÒÂؽ¹ [1368/20]
´Í¡äÁé ... ¨Ò¡ªÒ·ÕèÃÑ¡ &#9829; [1255/21]
Lonely Night ... [1277/22]
Âé͹ʹյ ... ¡ÑºÂÑÂÅÙ¡ËÁժǹÁÒÇÇÇÇ !! [2984/31]
ÊØ¢Êѹµì¡ÑºÇѹ¾Ñ¡¼è͹ @ ÃÒªºØÃÕ #2 [4145/23]
ÊØ¢Êѹµì¡ÑºÇѹ¾Ñ¡¼è͹ @ ÃÒªºØÃÕ #1 [5785/28]
àµÃÕÂÁµÑÇà´Ô¹·Ò§ [1424/19]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ #4 [2602/18]
½Ñ¹àËç¹*§Ù* ... à¡ÕèÂÇÍÐäáѺà¹×éͤÙèÃÖ»èÒǹêÒ?? [1835/17]
àÊÕÂà·ÕèÂÇ >-< ... àÊÕÂÍÒÃÁ³ì T^T [1312/12]
àµÃÕÂÁµÑÇ*ÅÑÅ~ÅéÒ*&#9834;... ¡ÑºÇѹ¾Ñ¡¼è͹ [1384/16]
àªéÒÇѹÍÒ·ÔµÂì Âѧ§ÑÇà§Õ¡è͹价ӧҹ [1177/15]
áÁè¤ÃÑÇÁ×ÍãËÁè :: ä¢èàÂÕèÂÇÁéÒ ¡ÃÐà¾ÃÒ¡Ãͺ [1325/16]
Thailand Dog Show 2005 @ Impact [2838/18]
¢Í§½Ò¡¨Ò¡*à«Ôè¹ËÂÒ§*à«Õè§äÎé #2 [1482/18]
3 §Ò¹ã¹ 1 Çѹ @ Impact àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ [7342/17]
>>Siphon<< ·ÓàÍÒËÑÇ㨨ÐÇÒ !! [1738/14]
>> Go Around << ¡ÅѺºéÒ¹¹Í¹µÕ 4 !! [1315/13]
¾ÃÇѹà¡Ô´ .. ¨Ò¡*à³Ã* [1317/13]
àÍéÒ!! ÁÒËÁÑè¹äÊé¡Ñ¹Ë¹èÍÂàÃéÇ ä´é¢Í§¿ÃÕÍÕ¡áÅéǨéÒ ^^ [1895/19]
¾ÒàÂÕèÂÁ¤Ãͺ¤ÃÑÇ˹ÙáÎÁÏ :) [1368/14]
ÍÒ¨ÒÃÂìãË­è ... ¤ÃÙ¼ÙéãËé ·ÕèäÃéªÕÇÔµ [2131/31]
Thailand Travel Mart 2005 @ Impact [1707/9]
Love Harmony&#9834;- You [1273/22]
Delicious Taste :: Korean BBQ Buffet @ Kongju [2777/20]
ÍØ»ÊÃä¢Çҡ˹ÒÁ º¹àÊé¹·Ò§áË觤ÇÒÁ½Ñ¹ [2228/25]
¤Óàµ×͹ !! ¨Ò¡¤Ø³ËÁÍàǪÈÒʵÃì¡ÒúԹ [3091/37]
¤Í¹àÊÔÃìµà¾Å§ÃÑ¡ &#9834; ... ¡Ñº¾èÍËÁÕ·ÕèÃÑ¡ &#9829; [1367/14]
»ÔëÇ«ÐáÅéÇ T^T ... áµèäÁèà»ç¹äà ÊÙéµèÍ仹ФР[2117/31]
àÂè àÂé !! ¤ÃÒǹÕéä´éµÑëÇ仴٤͹àÊÔÃìµà¾Å§ÃÑ¡¤èÐ :) [1563/15]
Turbulence #2 >> à¢ÂèÒ ¡ÃШÒ [1259/20]
¼èÒ¹ä»ÍÕ¡¢Ñé¹ ¡Ñº¤ÇÒÁ½Ñ¹·Õè»ÅÒ¿éÒä¡Å !! [2271/33]
¡ÓäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ ... ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繨ҡ¤Ø³»êлëÒ ^^ [1349/17]
«×éÍÎÒâËÅÁ×Ͷ×ÍÃØè¹ä˹´ÕÍèÐ !?!? [1440/15]
»ÃСÒȼŠJorjae Diary Contest áÅéǤèÐ :) [2125/23]
*Ju-on* ... ÊÂͧ¢ÇÑ­º¹à¤Ã×èͧºÔ¹ !! [1292/28]
ªèÇ´éÇÂ!! âËǵÇѹÊØ´·éÒÂáÅéǤèÒ [1237/30]
á§ê§§§§§ !! â·-©ÑºÁ×Ͷ×ÍËÒÂÍèÐ T-T [1327/13]
áͺà˧Ò㨠... ã¤Ãæ¡çäÁèÃÑ¡ T^T [1026/17]
àÂé !! ¾èÍËÁÕ¼èÒ¹¡ÒÃÊͺ¢éÍà¢Õ¹ TG Qualified Pilot áÅéǤèÐ [2137/33]
ºØ¤¤Å¹ÔùÒÁ·Ñé§ËÅÒ ¨§»ÃÒ¡®µÑÇ ... à¾Õé§ !! [1556/45]
¡éÒÇáá ÊÙèʹÒÁÊͺ TG Qualified Pilot [1842/19]
>>Bomb Hoax<< àÁ×èÍà·ÕèÂǺԹ¢Í§¾èÍËÁÕ ¶Ù¡¢ÙèÇÒ§ÃÐàºÔ´ !! [1488/16]
¾èÍËÁÕÍèÐ ... ¢ÓÍÂÙèä´é [1205/14]
Delicious Taste :: ¡Ô¹´ÕÍÂÙè´Õ ¡Ø駡зР[3900/13]
Home Spa ... by ¾èÍËÁÕáʹ´Õ &#9829; [1190/13]
Çѹ·Õè¾ÒÂؽ¹¡ÃÐ˹èÓ ¿éҤйͧ [1370/16]
¾èÍËÁÕ äÁè©ÐºÒÂÍèÐ ... à»ç¹Ëèǧ¨Ñ§ T^T [1192/13]
»Åͺ㨵ÑÇàͧ ... ¡ÑºÇѹ´Õæ¢Í§ÊͧàÃÒ·Õè Perth &#9829; [1240/14]
§Ò¹Å´¡ÃÐ˹èÓ Çѹ¸ÃÃÁ´Ò >> ¡ÃÕê´´´´ !! ÅÙ¡ËÁÕä´éÃÒ§ÇÑÅÁÒÍÕ¡áÅéǨéÒ :D [4047/22]
Delicious Taste :: à¨ê¨Ø¡ÍÒËÒ÷ÐàÅ ¾Ñ·ÂÒà˹×Í [2545/10]
àÍÒÍÕ¡áÅéÇ !! ÁË¡ÃÃÁÃèÇÁ´éǪèÇ¡ѹâËǵ [1092/17]
¾èÍËÁÕ¡ÐÅÙ¡ËÁÕ ... ä»à·ÕèÂǾѷÂÒ #2 [2523/11]
¾èÍËÁÕ¡ÐÅÙ¡ËÁÕ ... ä»à·ÕèÂǾѷÂÒ #1 [3799/12]
Test :: ãÊèà¾Å§ [1368/8]
à§Ò·Õè«Ø¡«è͹ ã¹ÁØÁ˹Ö觢ͧÀÒ¾¶èÒ ... áÅФÇÒÁã¹ã¨¢Í§¾ÕèÊÒÇ [1510/16]
*¼Å§Ò¹*¨Ò¡ÇÕáÃÃÁÃÑ¡ ¢Í§à¨éÒáÎÁϹéÍ [1683/12]
¢èÒÇ´ÕáÅТèÒÇÃéÒ ... ¨Ò¡¤Ø³ËÁÍ(µÒ) [1231/27]
Delicious Taste :: The Coco Castaway Restaurant & Bar [6072/13]
&#9829; 4 »Õ·ÕèÃÑ¡¡Ñ¹ &#9829;... ¢Íº¤Ø³¨ÃÔ§æ [2092/16]
Delicious Taste :: No.43 Italian Bistro [2742/14]
äÁèä´é仾ѷÂÒáÅéÇ :( [1213/10]
My Hair Styles ... ã¹Ãͺ»Õ [2295/19]
¾èÍËÁÕ ... ä»ÊÁѤùѡºÔ¹¡ÒúԹä·Â [2248/12]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ # 3 [1717/15]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ # 2 [1671/11]
¶Ö§¾èÍËÁÕÍéǹ ... ·ÕèÃÑ¡ !! [1981/25]
~*High Flyer*~ à»Ô´ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÊÓàÃ稢ͧ(ÇèÒ·Õè)¹Ñ¡ºÔ¹¾Ò³ÔªÂìµÃÕ¤¹ãËÁè [6940/34]
à¡çºÁÒ½Ò¡ ... àÃ×èͧÃÒǨҡáǴǧÊÒ¡ÒúԹ [1938/22]
Çѹ¹Õé ... ¡Ñº¤ÇÒÁÊÓàÃ稷ÕèÃͤÍ [1515/20]
¤ÃÑé§Ë¹Öè§ã¹ªÕÇÔµ ... ¡Ñº UN Flight ÊÙè East Timor [2309/22]
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§µÒÁËÒÃÑ¡ ... ¢Í§à¨éÒáÎÁϹéÍ [1214/16]
ºÔ¹¡ÃÐ˹èÓ ... ÃѺʧ¡ÃÒ¹µì [1328/13]
Turbulence ... à·ÕèÂǺԹÃз֡㨠!! [1243/12]
ÊÕÊѹáÅÐÅÒ´͡ ... º¹à¤Ã×èͧ TG Çѹʧ¡ÃÒ¹µì [1761/18]
¤ÃÑé§Ë¹Öè§ã¹ªÕÇÔµ ... ¡ÑºàÇ·Õ»ÃСǴ¹Ò§§ÒÁ [1467/17]
¡ÅѺ价ӧҹÇѹáá ... ©Ñ¹¨ÐºÔ¹ !! [1483/13]
ËÑÇËÔ¹... ÍÕ¡áÅéÇ >> µÍ¹·Õè 4 *¡ÅѺºéÒ¹¡è͹¹Ð¤Ð... ·ÕèÃÑ¡* [2779/21]
ËÑÇËÔ¹... ÍÕ¡áÅéÇ >> µÍ¹·Õè 3 *¨º·ÕèµÅÒ´âµéÃØ觷ء·Õ* [1757/10]
ËÑÇËÔ¹... ÍÕ¡áÅéÇ >> µÍ¹·Õè 2 *ʶҹÕöä¿ËÑÇËÔ¹ & ÃéÒ¹¹éͧàÁÂì* [4208/11]
ËÑÇËÔ¹... ÍÕ¡áÅéÇ >> µÍ¹·Õè 1 *ÊØ´à«ç§* [2196/11]
§Ò¹¡ÒªÒ´ »Õ 2548 @ ÊǹÍÑÁ¾Ã [1515/22]
ÁË¡ÃÃÁá¡é¨¹ @ Impact àÁ×ͧ·Í§ [1310/24]
à˵ءÒóìÇÒ§ÃÐàºÔ´ ·ÕèËÒ´ãË­è [1318/22]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 8 *ÍѾഷ¨¹à˹×èÍÂ* [1692/10]
ºÑ¹·Ö¡ÍÕ¡ 1 ˹éÒ... á·¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó´Õæ¢Í§ÊͧàÃÒ [1240/15]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 6 *ÍÕ¡ 32 ªÑèÇâÁ§¤ÃÖè§* [2087/14]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 5 *¤×¹ÊØ´·éÒÂ* [2255/9]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 4 *µÅÒ´âµéÃØè§(ÍÕ¡áÅéÇ)* [3261/16]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 3 *¾ÃÐÃÒª¹ÔàÇȹìÁĤ·ÒÂÇѹ* [2000/11]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 2 *à½éÒËéͧ* (á¶Á Delicious Taste) [3268/11]
6 Çѹã¹ËÑÇËÔ¹ >> Çѹ·Õè 1 *à´Ô¹·Ò§* [2531/14]
Delicious Taste :: âµêШչ ÃéÒ¹¨Ôµ »ÃÐÀÑÊÊà [4461/23]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 7 *28.8 Kbps* [1361/16]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 6 *ªÐµÒ¡ÃÃÁ* [1259/18]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 5 *¤×¹àË§Ò à½éÒºéÒ¹* [1297/21]
Test >> ãÊè Movie Clip (â¦É³Ò···. â´ÂàºÔÃì´ ¸§äªÂ) [1408/22]
Flight Review :: à·ÕèÂǺԹ¾ÔàÈÉ *ËÑÇËÔ¹-ÀÙà¡çµ* [4118/17]
Delicious Taste :: Let’s Sea, Hua Hin’s Beach Restaurant [3129/15]
ÊÑ¡Çѹ ... ¿éҨеéͧà»ÅÕè¹ÊÕ [1540/13]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 4 *ËÁ´ËÇѧ* [1421/20]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 3 *˧ش˧Դ·Ñé§Çѹ* [1336/15]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 2 *áÁè¤ÃÑǨÓà»ç¹* [2079/18]
ªÕÇÔµáÁèºéÒ¹¢ÊÁ¡.>> µÍ¹·Õè 1 *ºéÒ¹¢Í§àÃÒ* [1565/17]
áç㨠... à¾×ÍÇѹ¢éҧ˹éÒ [1536/20]
à¾ÔèÁÅÙ¡àÅè¹ãËéä´ÍÒÃÕè -- Ãéͧà¾Å§, ÅÔ§¤ìÃÙ», àÅè¹ video clip :) [11903/37]
ä»ÁÒàËÁ×͹¡Ñ¹ :) §Ò¹ä·Âà·ÕèÂÇä·Â ¤ÃÑ駷Õè 6 [1199/19]
à¨Í(ËÑÇ)§Ù ... º¹à¤Ã×èͧ !! [1578/24]
¾Ô¸Õ¨´·ÐàºÕ¹ÊÁÃʺ¹ºÍÅÅÙ¹ »Õ·Õè 3 [1720/15]
ÅÒ»èÇ ... ä»ËÒËÁÍÍÕ¡ÅèÐ [1253/13]
ÃÓÅÖ¡¤ÇÒÁËÅѧ ... ¤ÃÑé§àÃÕ¹ÁѸÂÁ [3944/21]
¤Ø³ÊÒÁժǹáµè§§Ò¹ ... Ãͺ·Õè 3 !!!! [1512/11]
»ÃСÒȼšÒûÃСǴ... äÁèä´éÁ×Ͷ×Í T^T áµèä´é... [1787/14]
â¤é§ÊØ´·éÒ ... ¡ÒûÃСǴ [1356/9]
¼Å¡ÒõÃǨàÅ×Í´ ... Çѹ¹Õé [1444/11]
Test >> ·´ÊͺãÊèà¾Å§¨Ò¡ dseason [1936/13]
¹éÓᵡ (ÍÕ¡áÅéÇ) ^^" [1912/10]
27 ¡.¾. 46 >> ¡ÒõѴÊԹ㨠à¾×èÍ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ãË­è㹪ÕÇÔµ [1612/10]
¤ÃºÃͺ 2 à´×͹*Tsunami* ... ¡ÓÅѧã¨ãËé¼ÙéÊÙ­àÊÕ·ء¤¹ [1009/10]
ÊÑ»´ÒËì·ÕèÊØ´áʹ ... à¤ÃÕ´-à¤ÃÕ´-à¤ÃÕ´ [1149/13]
â´¹§Ñ´ºéÒ¹ !!! [1375/15]
ÊÐà·×͹㨠,,, ªÕÇÔµ¢Í§ÅÙ¡·ÕèÊÙ­àÊÕ [1608/11]
ºéÒ¹ºÑÇËÅǧ Paradise Trip @ Evason Hua Hin #2 [2289/13]
ºéÒ¹ºÑÇËÅǧ Paradise Trip @ Evason Hua Hin #1 [4844/27]
àÂé!!¼èÒ¹à¢éÒÃͺáÅéÇ ... ¢Íáç㨠áçàªÕÂÃì ÃèÇÁâËǵãËé*¤Ãͺ¤ÃÑÇËÁÕ*´éǹФР^^ [1559/19]
ÃͼÅÇÔ¹Ô¨©Ñ ... *âäá¾éÀÙÁÔµÑÇàͧ* [2160/36]
¡Òäé¹ËÒ·ÕèÂÒǹҹ ... ÊØ´·éÒ¡çä´é¾ºáÅÐÅÒ¨Ò¡ [1579/19]
1st Anniversary ~* Our Wedding in the Air on Valentine’s Day*~ [3847/21]
ÍØè¹äÍÃÑ¡áÅФÇÒÁËèǧã ... ¨Ò¡ã¨ã¤Ã¤¹Ë¹Öè§ [1195/18]
áçã¨à¡Ô¹ÃéÍ ... ¨Ð*µÔ´»Õ¡*âºÂºÔ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ [1866/18]
ÍÐäáѹà¹ÕèÂ?? … ˹ѧÊ×Í Take Off ˹éÒ 7 [1421/15]
ÅÙ¡ËÁÕ˹Õà·ÕèÂÇ ... »Ù«Ò¹ # 3 [2448/16]
ÅÙ¡ËÁÕ˹Õà·ÕèÂÇ ... »Ù«Ò¹ # 2 [3688/7]
ÅÙ¡ËÁÕ˹Õà·ÕèÂÇ ... »Ù«Ò¹ # 1 [2894/12]
ªÕÇÔµ·Õèµéͧ´Óà¹Ô¹µèÍä» ~*Live & Learn*~ [1488/22]
ËÑ´¾ÔÁ¾ìÀÒÉÒ­Õè»Øè¹ ... äÎé!! [1640/13]
ÁÔµÃÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§àÃÒ ...áÅоԸÕÇÔÇÒËì¢Í§*á¹¹* [17676/21]
¡ÃÕê´...¡ÃÕê´!! ÅÙ¡ËÁÕá¼Å§Ä·¸Ôì... ä´éÃÒ§ÇÑÅÍÕ¡áÅéǨéÒ !!!!! [1938/17]
ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒúҴá¼ÅµÔ´àª×éÍ㹡ÃШ¡µÒ (ÀÒ¤ 2) [5107/20]
**On the Wings of Love** >> ¿Ñ§à¾Å§ä´éáÅéÇ ´Õ㨨ѧ !! [1822/16]
¢Í§¢ÇÑ­ÇѹÇÒàŹ䷹ì... àÃçÇä»ÁÑêÂà¹ÕèÂ?? [2447/16]
>Âé͹ÃÍÂ<ºÑ¹·Ö¡ÍÒ¡ÒÃá¼ÅµÔ´àª×éÍ㹡ÃШ¡µÒ [2810/22]
¢Í§¢ÇÑ­»Åͺã¨... ã¹ÇѹÍè͹ÅéÒ [1483/13]
ÇèÒ·Õè¹éͧà¢Â... ÁÒ*ÊÙè¢Í*¹éͧÊÒÇ [1414/14]
¾Ô¸ÕÃѺ»ÃÔ­­Ò㺷Õè 2 ... ¢Í§¤Ø³¾èÍÊÒÁÕ [1400/10]
⪤ÅÒÀ... ã¹Çѹ»èÇ [2079/15]
¤§àËÅ×Íà¾Õ§... ÀÒ¾áË觤ÇÒÁ·Ã§¨Ó [1730/18]
à·ÕèÂǺԹ¹Õé ... ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ [1575/20]
¼Åà¾ÒÐàª×éÍ [1232/7]
äÁèä´éÁͧ´éÇÂµÒ ... áµèàËç¹ä´é*´éÇÂã¨* [1563/21]
àªéÒ¹ÕéÁչѴ¡ÑºËÁÍ ... à¡×ͺµéͧ¹Í¹âç¾ÂÒºÒŵèÍáÅéÇ [1411/5]
¡ÅѺÁҾѡ¿×é¹·ÕèºéÒ¹áÅéǨéÒ [1328/15]
Âѧ¹Í¹ÍÂÙèâç¾ÂÒºÒÅ... ÍÂÒ¡¡ÅѺºéÒ¹¨Ñ§ T^T [1444/10]
ºÍºªéÓ... ÍÒ¡Ò÷ÃØ´... ËÂØ´ºÔ¹ !!!!!!! [2439/23]
ÍÒÅÑÂÍѹ´ÒÁѹ ... ÀÒ¾¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè¡ÃкÕè [1358/20]
àÃ×èͧËÁÕ-ËÁÕ ... My Teddy Bear Collections !! [1902/9]
Lovely Message from My Beloved Husband :) [1391/14]
Home Sweet Home @ Crystal Ville [3640/31]
10 »Õ·Õè¼Ù¡¾Ñ¹... ¨¹¶Ö§ÇѹÅÒ¨Ò¡ [1316/21]
¤ÇÒÁà§Õºà˧ÒáÅÐàÃ×èͧàÅèÒ...¢Í§à·ÕèÂǺԹ*ÀÙà¡çµ* [1349/14]
àÃ×èͧÇØè¹æ(ÍÕ¡¤ÃÑé§) ... ¢Í§¤¹à»ç¹*¹Ò§* [2245/26]
¤×¹¹Õé¨Ð¹Í¹¡Í´¡Ñºã¤Ã?? T^T [1582/15]
Delicious Taste :: Banana Leaf [2257/6]
Delicious Taste :: Hanyang Korean Restaurant [3416/14]
ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè(´éǤ¹)¤ÃêÒººººº !!! [1502/13]
++ ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè 2548 ++ [1795/8]
1 »Õ·Õè¼èÒ¹ä» ... ¡ÑºÇѹ¾ÔàÈÉÍÕ¡ 1 Çѹ [1570/14]
Çѹ¹Õé·Óä¿Åì·ä»Êè§ Rescue Team [1104/3]
à˵ءÒóì¤ÇÒÁ¤×ºË¹éÒ... àÃ×èͧÇØè¹æÂѧäÁ診 [1341/11]
ÍÒÅÑÂà¾×è͹... *ÍëÍÂ*˹Öè§ã¹¼ÙéàÊÕªÕÇÔµà¾ÃÒФÅ×è¹ÂÑ¡Éì [2726/39]
Tsunami ... àÃ×èͧÃÒÇÍÕ¡ÁØÁ¨Ò¡¤¹ºÔ¹ [1277/18]
ÅͧãÊè video clip [1229/7]
Merry Christmas... áÍÃìÏÊÒÇá»Å§ÃèÒ§ !! [1250/12]
º·¤ÇÒÁàªÔ§ÇÔ¢Ò¡ÒÃ(ÁÑê§??)...àÃ×èͧÍÒËÒú¹à¤Ã×èͧºÔ¹ [2793/11]
à˹×èÍÂ㨨¹ÅéÒ ... ¹éÓµÒµ¡ T-T [1186/16]
ÍèÒ... â´¹Á×Í´Õá»ÐÃÙ»ÍÕ¡áÅéÇ - -" [1458/11]
µ×鹵ѹ... ªÕÇÔµ¹éÍÂæ¢Í§à¾×è͹ [1307/13]
àº×èͨѧàŹêÒ .... [1375/8]
¹Ò§¿éÒÅèҽѹ...ã¤Ã ã¤Ã¡çºÔ¹ä´é [1938/7]
¹éÓᵡ !!! [2568/11]
¾èÍËÁÕ ... ¢Õé¨Øê !! [1300/14]
Motor Expo'04 & Coca Cola World Carnival [2791/12]
1 »Õ 1 Çѹ... ¡ÑºÇѹáµè§§Ò¹(¢Í§à¢Ò) [1649/8]
~* HaPpY WeDdiNg AnNivErSarY *~ [2465/11]
ÂÅâ©Á... ·èÒ¹¹Ò¡ ·Ñ¡ÉÔ³ [1302/6]
ᢡÅé¹ËÅÒÁ... §Ò¹áµè§§Ò¹à¾×è͹¢Í§àÃÒÊͧ¤¹ [1468/7]
¤×¹à˧Òæ à½éÒºéÒ¹ ... ÇѹÅÍ¡Ãз§ [1324/9]
¶Ù¡ã¨ÅèÐÊÔ !! [1116/2]
Í×ÁÁ..ã¡ÅéáÅéÇÊԹР>> Our First Wedding Anniversary << [2100/9]
>>> RoYaL FliGHt <<< [1206/4]
à·Õè§ÇѹÂѹà·Õ觤׹ ... 6 µØêºá¨¡áËÅ¡ [1180/7]
¾èÍËÁÕ¡ÅѺ价ӧҹáÅéÇ... à˧Ҩѧ [1375/3]
¢Í§àÅè¹ãËÁè.. «éÓàµÔÁÍÒ¡ÒõÒà¨çº [1538/7]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ·ÕèÃÑ¡ !! [2391/6]
´Õ㨨ѧ... ¾èÍËÁÕÍÍ¡¨Ò¡âç¾ÂÒºÒÅáÅéÇ :) [1102/7]
¤Ø³ÊÒÁÕºÒ´à¨çº à¢éÒâç¾ÂÒºÒÅ [1980/16]
ÄÒ¨Ðà»ç¹ÅÒ§ÃéÒÂ... µéͧ¶Í´»Õ¡ ÍÓÅÒÍÒªÕ¾·ÕèÃÑ¡ [1610/20]
á¼¹¡ÒÃ... ÂÒÁ¤Ø³ÊÒÁÕà¼ÅÍ [1220/9]
à¾×è͹à¡èÒ...·ÕèËèÒ§ËÒ [1248/9]
âÍéÇ ¾ÃÐà¨éÒ ¨ÍÃì¨ ...ÁѹÂÍ´ÁÒ¡ !! [1061/13]
¤¹ÍÒÀѾ Çѹ¾Ñ¡Ãé͹ [1082/8]
ÍÂèÒËÖ§*à¢Ò*àŹФР... ·ÕèÃÑ¡ [1240/9]
Fear of Altitude [1048/6]
´éÇÂÃÑ¡áÅÐÍÒÅÑ [1008/3]
ʧÊѨР...·éͧ !! [1131/8]
¤¹ºÔ¹ÍÂèÒ§àÃÒ....äÁè¡ÅÑǹ¡ [1195/4]
¹¡¡ÃлٴµÒá´§ .. ¹éÓµÒ¨ÐäËÅ [839/8]
à˹×èͨѧ «Ç´éÇ ... àǧ¡Ó¨Ô§æ T-T [981/9]
ÍÂèÒµÒÁºè͹ѡÊÔ ... ¢Í¾Ñ¡ºéÒ§¹Ð [1051/7]
ä´éËÂØ´µÃ§¡Ñ¹áÅéÇ !! [1100/11]
仺Թ¡Ñº¤Ùèá½´¨ÍÁ»èǹ [1228/4]
(¤ÅéÒÂæà»ç¹)ªÕÇÔµâÊ´...ËÅѧáµè§§Ò¹ [1008/8]
¤Ô¡ ¤Ô¡ ´Õ㨨ѧ...ä´éÃѺÃÒ§ÇÑÅÍÕ¡áÂéÇ !! :D [1996/11]
á§ê ... àÃÒ¨Ðâ´¹ grounded (ÁÑêÂà¹ÕèÂ)?? [1377/11]
ÍÂÒ¡¢Íº¤Ø³¤¹´Õ ... ·Õè·ÓãËéÁÕÇѹ¹Õé [1522/16]
ÁÒáÅéÇ!! µÒÁ¤Ó¢Í >>ÇÔ¸Õá»Ðà¾Å§ã¹ä´ÍÒÃÕè<< [2158/6]
Trainee on board :: ä¿Åì·áá¢Í§¹Ôê§ ¡ØÅʵÃÕ [4546/9]
»ÒÃìµÕé...¶ÅèÁºéÒ¹ [1175/5]
¼Å§Ò¹...¨Ò¡ÇѹÇèÒ§#2 [1287/2]
¼Å§Ò¹...¨Ò¡ÇѹÇèÒ§#1 [1559/7]
ÍêÒÂËÂëÒ!! … µÒÃÒ§ºÔ¹ãËÁèËÃ×Íà¹ÕèÂ?? [1179/8]
ÀÃÃÂÒ¢Õéà˧Ò...áͺÁÒàÁéÒÊìÊÒÁÕ [1097/5]
Îǧ¨Øé·Õè¹Í¹ [1090/4]
ÍÂèÒ§¹éÍ ... ¼ÙéªÒ¤¹¹Õé¡çÃÑ¡àÁÕÂÁÒ¡·ÕèÊØ´ [1242/6]
¡Òèҡ仢ͧà¡ÕéÂÁÍÕë T-T [1247/9]
S'mor Spa Village and Resort [1899/4]
âÍéÅÐ˹Í...µÒÃÒ§ºÔ¹¢Í§ÊͧàÃÒ [1389/6]
¼ÙéªÒ¤¹¹Õé ... ´ÙáÅàÃÒä´é´ÕÂÔ觡ÇèÒ»ÙèªÔÇ«ÐÍÕ¡ [1227/9]
仧ҹä·Âà·ÕèÂÇä·ÂÁÒáÅéǨéÒ ... [1445/6]
àÅèÒä»àÃ×èÍÂà»×èÍ [1484/5]
à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á»Õ¹Õé...¨ÐàµçÁä»´éǤÇÒÁÊØ¢¢Í§ÇѹÇÔÇÒËì [1112/4]
àÁ×è;èÍËÁÕ-ÅÙ¡ËÁÕ...˹յÒÁ¡Ñ¹(ä»à·ÕèÂÇ)#2 [1792/10]
àÁ×è;èÍËÁÕ-ÅÙ¡ËÁÕ...˹յÒÁ¡Ñ¹(ä»à·ÕèÂÇ)#1 [1950/5]
à»ç¹Ëèǧ¾èÍËÁըѧ (-o-) [1144/5]
˹·Ò§ÊÙè¹Ñ¡ºÔ¹...¤ÇÒÁ½Ñ¹ ·ÕèÃÍÇѹà»ç¹¨ÃÔ§ [1335/7]
Miss Air Hostess 2004 :: à¨éÒË­Ô§áË觿ҡ¿éÒ [1775/9]
Çѹ¹Õé ... Çѹ¢Í§áÁè [1153/4]
ä»ËÒËÁÍÍÕ¡áÃÐ T-T [931/5]
·ÓäÁàÍÒã¨àÃҨѧÅèФèÐ ... ·ÕèÃÑ¡ [1064/9]
¤Ô´¶Ö§ÃÙ¿ ... à¨éÒµÑÇàÅ硢ͧàÍë [1102/4]
Êáµ¹´ì ºÕé Êáµ¹´ì ºÒ ... à«ç§àÅÂàÃÒ :( [945/4]
ÍÕ¡â¦É³Ò ... ·Õè·ÓãËé¹éÓµÒ«ÖÁ [1105/6]
ÇѹÇèÒ§æ 仹͡ºéÒ¹´éÇ¡ѹ [989/9]
àÃ×èͧÃÒǤÇÒÁÃÑ¡¢éÒÁÃѹàÇÂì [1703/9]
¼Å¡ÒõÃǨàÅ×Í´ !!! [1179/10]
仧ҹ Pet Expo'04 ¡Ñº¤Ø³ÊÒÁÕÁÒ¤èÐ :) [2063/6]
when we make a home [1356/15]
à»ÅÕè¹ËÁÍÍÕ¡áÅéÇ ... ÍÒ¡ÒÃ˹ѡ¡ÇèÒà´ÔÁÍÕ¡ ᧧§§ T-T [1309/10]
à¤ÃÕ´¨Ò¡§Ò¹ - -" [1097/5]
àÃ×èͧàÅèÒà¢ÂèÒ¢ÇÑ­·Õè ICN [1290/5]
¢Í§½Ò¡¨Ò¡à«Ôè¹ËÂÒ§ [1316/6]
µÑÇáʺ ÊØ´«èÒÊì ...»ÃШӺéÒ¹ [1430/4]
30 »ÕáËè§ÃÑ¡áÅм١¾Ñ¹...ÂÔè§ãË­èà¡Ô¹ºÃÃÂÒ [1790/4]
»ÃСÒÈ ... ·èÒ¹¼Ùéâ´ÂÊÒÃâ»Ã´«Òº!! (µÍ¹·Õè 2) [1136/5]
ÍÕ¡¤ÃÑé§ ... ¡Ñºâ¦É³ÒªØ´ Everlasting Love [968/3]
¡ÃШ¡µÒºÇÁ à¾ÃÒТҴÍÍ¡«Ôਹ !! [1230/9]
â¦É³Ò»ÃзѺã¨...Everlasting Love [1527/10]
ÍÒ¡ÒûèÇÂ...·ÕèÅÙ¡àÃ×;֧ÃÐÇѧ !!! [1304/9]
¼Ùéâ´ÂÊÒùèÒÃÑ¡ ... ¡Ñº¡Ñ»µÑ¹ã¨´Õ [1341/8]
Çѹ·Ó§Ò¹ÍÕ¡ 1 Çѹ ... ¡Ñº¤×¹à˧ÒæÍÕ¡ 1 ¤×¹ [956/4]
¤ÇÒÁËÅѧàÁ×èÍÇѹÇÒ¹...ÇѹËÇÒ¹º¹ÃѹàÇÂì [2149/7]
ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ...¨Ò¡ÊÒ¡ÒúԹ¹éͧãËÁè--¹¡áÍÃì !! [1854/7]
ÁÒºÃÃÂÒÂÍÒªÕ¾"ÅÙ¡àÃ×Í"ãËéÍèÒ¹¡Ñ¹¤èÐ [1291/8]
ÁÒâªÇì¼Å§Ò¹Í͡ẺÍÕ¡ªÔé¹ [1260/9]
àÁ×èÍÊͧ¼ÑÇàÁÕÂ...ä»à»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃѺàªÔ­ [2048/4]
ä»à¶Åä¶Å¡Ñº¤Ø³ÊÒÁÕÁÒ¤ÃÖè§Çѹ [1238/2]
·ÕèÁҢͧª×èÍ"littlelunar"...¡ÑºÁÔµÃÀÒ¾·ÕèÂѧ¤§ÍÂÙèã¹ã¨ [2038/3]
»ÃСÒÈ »ÃСÒÈ...·èÒ¹¼Ùéâ´ÂÊÒÃâ»Ã´«Òººº !!! [1289/2]
Çѹ¹Õé¢ÍàÁéÒÊì¶Ö§à¾×è͹æã¹ WSQ [1192/7]
Live and Learn [1597/4]
˹ѧ»ÃзѺã¨...¡Ñºá§è¤Ô´´ÕæÊÓËÃѺªÕÇÔµ¤Ùè [2439/4]
ÍÕ¡Çѹ·Õèà˹×èÍÂáÅÐÇØè¹ÇÒ [1090/0]
Çѹà˧Òæ...ËÂØ´äÁèµÃ§¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéǹР[1189/1]
BKK-SIN/BKK-KKC Çѹ¹Õé ... ¡ÑºÊÒÁÕ¼Ùéáʹ´Õ [1184/2]
àÁ×èÍäËÃè¨Ðä´éà¨Í [1153/1]
ÊØ´·éÒ¢ͧ»ÅÒ·ҧªÕÇÔµ [1165/3]
äÁè·Ñ¹áÅéÇ ... äÁèÁÕâÍ¡ÒÊÍÕ¡áÅéÇ [1059/7]
ÃÍ˹è͹ФР... ¤Ø³ÂèÒ [1438/1]
´Ùã¨à»ç¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ¡è͹¨Ò¡¡Ñ¹ªÑèǹÔÃѹ´Ãì [1514/0]
ÃÐÅÖ¡¶Ö§Çѹááà¨Í [2832/0]
ºÑ¹·Ö¡ÃÑ¡º¹¿Ò¡¿éÒ [1696/1]
Diary Index : Year 2008 (¾.È. 2551) [1207/0]
Diary Index : Year 2007 (¾.È. 2550) [1579/0]
Diary Index : Year 2006 (¾.È. 2549) [1668/0]
Diary Index : Year 2005 (¾.È. 2548) [1945/0]
Diary Index : Year 2004 (¾.È. 2547) [1803/0]
àÍë¡Ñº¾Õè»êÍ» ... ã¹ÃÒ¡ÒÃÃÑ¡Åé¹¨Í [2004/1]