< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
ÂéÒºéÒ¹ãËÁè ÍÕ¡¤¹¤èÒ [6609/6]
[223/0] 
ÂéÒºéÒ¹ãËÁè ÍÕ¡¤¹¤èÒ

 ÊÇÑʴչФзء椹

       ¹Õèà»ç¹ºéÒ¹ãËÁè....ä´ÍÒÃÕèàÅèÁãËÁè¢Í§áÍêÐàͧ¤èÐ ¤×Í à¾×è͹æ·Õèà¢éÒä»ã¹ä´ÎѺ ÍÒ¨µéͧÃÍÍèÒ¹ÍÕ¡¹Ò¹¤èÐ äÁè·ÃÒºà˵ؼŷÕèṹ͹ áµè¡çäÁèà»ç¹äà áÍêÐÁÒà»Ô´ä´ ÍÕ¡áËè§Ë¹Öè§äÇé·Õè¹Õè à¾×èÍ¹æ ¡çµÒÁ¡Ñ¹à¢éÒÁÒÍèҹ䴹ФÐ

      Çѹ¡è͹ ÇéÒÇØè¹ áÅÐÂØè§àËÂÔ§¾Í´Ù à¾ÃÒÐàµÃÕÂÁàÃ×èͧ¨Ðà¢ÕÂ¹ä´ áÅéÇà¢Õ¹äÁèä´é ¾Í´Õ à¢éÒÁÒÍèҹ䴢ͧ¤Ø³àºê¹«ì à¾×è͹ÊÒǢͧÍԩѹ áÅФسáÁè ËÁèÒÁÕéÁÒôҢͧ¹éͧ˹ÙáÍÅÅÕè àŵѴÊԹ㨠àÍÒ¿Ð ÂéÒµÒÁ¤Ø³àºê¹«ìÁÒÍÂèÒ§äÁèµéͧ¤Ô´ÍÐäÃáÅéÇ

      ¡è͹Í×è¹ µéͧá¹Ð¹ÓµÑǡѹ¡è͹ÅèйФРà¨éҢͧ䴤¹¹Õéª×èÍ áÍêÐ ÊØÃѵ¹Õ  àʹժÑ ¤èÐ ¶éÒà»ç¹à¾×è͹æ·ÕèµÒÁÁÒ¤ÍÁàÁé¹·ì¨Ò¡ä´à¡èÒ ¡ç¤§¨Ð·ÃÒº¤ÇÒÁà»ç¹Áҡѹ¾ÍÊÁ¤ÇÃ

     áÅÐ ¨Ò¡¹Õé ¨Ò¡¹Ñé¹ ·Ñé§ËÁ´ ÃÇÁáÅéÇ ¡ç¢ÍãËéä´ÍÒÃÕè¹Õéà»ç¹áËÅè§ÃÇÁ·Ø¡ÊÔ觷ءÍÂèÒ§·Õèà¾×è͹æ ÍÂÒ¡¨ÐÊ觶֧¡Ñ¹¹Ð¤Ð ÍÂÒ¡ãËéà»ç¹Center ¢Í§ à¾×è͹à¡èÒÃèÇÁÃØè¹µÐËÁÑ àÃÕ¹».(ÇÑ´¾ÃÐÁËÒ¸ÒµØ/¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª) ÁÑ·ÂÁ1-6(¡ÑÅÂÒ³ÕÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒ/¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª) ÁËÒÇÔ·-µÐ-ÂÒ-ÅÑÂ(ÊÃÀ.ÊǹÊعѹ·Ò) áÅÐÊØ´·éÒÂáµèäÁè·éÒÂÊØ´¡ç à¾×èÍ¹æ ».â·(Á.ÃÒÁ¤Óá˧ mba8) ´éǹФÐ

               áÅÐ...äÁèÇèÒÇѹàÇÅҨмèÒ¹ÁÒ¹Ò¹ÊÑ¡à¾Õ§ä˹ ¡çÂѧÍÂÒ¡¨ÐãËéà¾×è͹æ äÁèÅ×Á¡Ñ¹

àËÁ×͹ª×èÍä´ÍÒÃÕèàÅèÁ¹Õé¹Ð¤Ð   Forget me not... ÍÂèÒÅ×Á©Ñ¹  ÍÂèÒÅ×Á¡Ñ¹ ãËéÂѧä§æ ¤Ô´¶Ö§¡Ñ¹ÇѹÅÐàÅç¡ à´×͹ÅйéÍ »ÕÅкèÍ ¡çà¾Õ§¾ÍáÅéÇÅèФèÐ

              ©Ñ¹Âѧ¤§......·Í´ÃÍÂà·éÒº¹¼×¹·ÃÒÂ

                        ......Âѧ¨´¨Ó¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧÇѹà¡èÒ

                        ......ÂѧÃͤÍÂÃÍÂËÇѧáÁéÃéÒ§à§Ò

                        ......Âѧ»ÃѺ·Ø¡¢ì¡Ñº¤ÇÒÁà˧ҷÕèàÃÒÁÕ

                        .......Âѧ´×èÁ´èӡѺÊմӢͧÂÒÁ¾Åº

                        .......Âѧà¤ÒþÊÃþÊÔè§ã¹ÇÔ¶Õ

                        .......ÂѧÃͤÍ ÃÍÂËÇѧ·ÕèÂѧÁÕ

                        .......ÃÍ..¾ÃØ觹Õé ÊÔ觴Õæ ¨Ð¡ÅѺ¤×¹

                              

                                                    forget me not ¹Ð¤Ð

¹ 10 .. 2548 15:14:38
 6 鹵
«ÒËÇÑ´´Õ¤èÐ..ºÍÅ¡çà»ç¹¤¹¹Ö§·ÕèÂéÒºéÒ¹¨Ò¡ä´ÎѺ..¤èÐ᧠æ æàÁ×èÍÃÒ¨СÅѺÁÒà»ç¹àËÁ×͹à´ÔÁ¡éÍÁÐÃعФоÕèáÍêÐ (áËÐæ..·ÓàËÁ×͹ÃÙé¨Ñ¡¾ÕèÁÒ¹Ò¹..ÍèÍ..äÁèà¤Â¤èÐ..äÁèà¤ÂÍèҹ䴷ÕèáÍêÐã¹ä´ÎѺàŤèÐ..à¾Ôè§ÁÒÍèÒ¹·Õè¹ÕèÅèФèÐ..ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÃبѡ¹Ð¤Ð¾Õè)àÎéÍÍÍ..³..àÇÅÒàÃÒÁÒ¹Ñè§ÀÒǹÒãËéä´ÎѺ¡ÅѺÁÒà»ç¹ºéÒ¹àÃÒàËÁ×͹à´ÔÁ¡Ñ¹à¹ÍÐ..¾ÕèáÍêÐäÍéºÍÅ«ØèÁ«èÒÁ
10 .. 2548 23:15:27
ÂéÒÂÁÒ¨Ò¡ä´ÍÒÃÕÎѺàËÁ×͹¡Ñ¹ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÃÙé¨Ñ¡¹Ð¤ÃѺ ^^¡çËÇѧÇèÒʶҹ¡ÒóìµèÒ§æ Áѹ¨Ð¼èÒ¹ä»ä´é´éÇ´Õ...¨ÃÔ§æ ·Õè¹Õè¡ç¹èÒÃÑ¡¹èÒÍÂÙè´ÕàËÁ×͹¡Ñ¹¹Ð¤ÃѺ ͺÍØè¹...˹éҵҢͧä´ÍÒÃÕ¡ç¤ÅéÒÂæ ¡Ñº·Õèä´ÎѺàÅÂ...

(¶Ö§ä´éÂéÒÂÁҧѠ^^)
** P o R ** MiRaCLe MaKer!!
11 .. 2548 21:17:37
¤Ô´¶Ö§ä´ÎѺ¨ÑꧨѧáµèÇèÒ...ºéÒ¹ËÅѧ¹Õé¡çͺÍØè¹´Õ¤èÐÇèҨеÒÁËÒ¾Õè¹éͧáËè§ä´ÎѺàËÁ×͹¡Ñ¹à¹Õè¤èÐ¾ÕèáÍêÐàͧ
  13 .. 2548 06:21:55
áÍêÐ àÍêÂ********** à¾×è͹àͧÁÒáÅéǹРµÍ¹¹Õ餧ä»ÃÐàÃÔ§ÍÂÙèËÒ´ãË­èÅÐÊÔ᡹Рà·ÕèÂÇà¼×èÍ´éǹÐ
»ÅÒ¤ÃêÒºººººººººº
15 .. 2548 12:31:29
µÒÁÁÒà»ç¹¡ÓÅѧ㨨éÒ
´Ç§
02 .. 2548 00:49:26
àÍÒÃٻŧàÃçÇæ¹ÐÍÂÒ¡àËç¹ ÍÂèÒÅ×ÁÅ´¹éÓ˹ѡ¹Ð
¢ÇÑ­
10 .. 2548 13:42:57