< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¶Í 3 ¡éÒÇà¾×èÍ´Ùà¢ÒàÅè¹ÅФáѹ [6645/0]
Fist time [259/2]¶Í 3 ¡éÒÇà¾×èÍ´Ùà¢ÒàÅè¹ÅФáѹ
º·ºÒ·áµèÅФ¹ ËÁعǹ仵ÒÁº·ºÒ··Õèà¢ÒÊÁÁصԢÖ鹤ÃѺ ºéÒ§¤¹à»ç¹à¨éÒ¹Ò à»ç¹ÅÙ¡¹éͧ à¨éÒ˹éÒ·Õè à»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ ¡ÒÃà»ÅÕ蹺·ºÒ·ã¹·Ò§¢Ö鹤×Í ¨Ò¡à´ÔÁà»ç¹ÅÙ¡¹éͧµêÍ¡¡µëÍÂä»à»ç¹à¨éÒ¹Ò ËÃ×ͨҡà¨ééÒ¹ÒÂËÅè¹µØêºä»à»ç¹ÅÙ¡¹éͧ Áѹ¡çµéͧà»ÅÕèÂ¹Ê¶Ò¹Ð¡Ñ¹ä» ºÒ§¤¹¾ÍàÅ×è͹¢Öé¹ä»à»ç¹äà ´ÕÍ¡´Õã¨¹Ñ¡Ë¹Ò áµè¾ÍËÅè¹µØêºÅ§ÁÒ¾Òã¨ËÒ ¡Ô¹äÁèä´é ¹Í¹äÁèËÅѺ Åͧ¤Ô´ã¹ÍÕ¡á§è ¡ÒöÍÂÍÍ¡ÁÒÊÑ¡ 3 ¡éÒÇà¾×èÍ´Ùà¢ÒàÅè¹ÅФáѹºéÒ§Áѹ¨Ðà»ç¹¡ÒôաÐàÃÒ¢¹Ò´ã˹ ¶éÒàÅè¹´Õ¡ÇèÒ¡çàÃÕ¹ÃÙé¨Ò¡à¢Òä» ¶éÒàÅè¹áÂè¡ÇèÒàÃÒä«é Áѹ¡çʹء´ÕàËÁ×͹¡Ñ¹ ¼ÙéªÁ¹ÐºÒ§¤ÃÑ駡çʹء¡ÇèÒ¤¹àÅ蹹ФÃѺ ÇèÒÁÑéÂ
¹ 20 .. 2551 16:26:58
ѧդ鹵