< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Çѹ¹Õéà§ÕºàË§Ò [14905/1] 
Çѹ¹Õéà§Õºà˧Ò
ÇѹÈØ¡Ãì¢Í§¡Ò÷ӧҹ·Õèµéͧá¢è§¢Ñ¹ àÃè§ÃÕºµÅÍ´àÇÅÒ àÁ×èͤ׹¤ØÂâ·ÃÈѾ·ì¡Ð¾Õè¨Ùê«Ð´Ö¡àÅ ä´é¤ÅÒÂà¤ÃÕ´ŧºéÒ§ à¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹¡çäÁè¤èͨÐŧÃÍ¡ѹà·èÒäà ËÃ×ÍÇèÒàÃÒàͧ·Õè¤Ô´ÁÒ¡à¡Ô¹ä» áµèÍÂèÒ§äáçµÒÁ ¾ÃØ觹Õé¡çÂѧÁÕ ÂѧÁÕ¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ÃÍÍÂÙè Çѹ¹ÕéäÁèãªèÇѹáá·Õèà§Õºà˧ÒËÃÍ¡¹Ð áµèäÁèÍÂÒ¡¨ÐãËéà»ç¹ÍÕ¡Çѹ·Õè äÁèÍÂҡʹ·¹Ò¡Ñºã¤ÃæàÅ à˹×èͧҹ à˹×èÍ¡ѺËÑÇ㨠¤Ô´¶Ö§¾ÕèäÁé ¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ à¢Òà»ç¹¤¹¢Í§¤¹Í×è¹ÍÂÙè àÎèÍ.....
¹ 16 .. 2551 09:05:58
 1 鹵
DDD ÁÒàÁé¹ãËé¹Ð ºÒÂæ
àÍëÂàÍëÂ
17 .. 2551 18:00:15