< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
+_+ LoVe U Jung +_+ [6466/0]
ÇѹàÃÔèÁµé¹¢Í§¤ÇÒÁÃÑ¡ [237/0] 
+_+ LoVe U Jung +_+

àÎéÍ....à»ç¹ÍÒÃÑ¡éÍÁèÒÂÃØ........

ÍÂÒ¡¡ÅѺºéÒ¹¨Ñ§....áµè¡éÍÍйÐ....

µéͧ¡ÅѺÁÒàÃÕ¹¹ÕèàÃÒ.....á§á§..àÈÃéҨѧ

Çѹ¹ÕéÍйÐ...à¤éÒÍÐà¾Ôè§ÃÙéÍйÐ..

ÇèÒµÑÇàͧÍФԴ¶Ö§à¤éÒ´éÇÂ....

¤ÃÒ¨Ðä»ÃÙéËÅÐ...

àËç¹µÑÇàͧÍÐÁèÒ¤èͨÐáÊ´§ÍÍ¡..ÇèÒµÑÇàͧ¤Ô´¶Ö§à¤éÒ¹Ô

à¤éÒÁÒàÃÔèÁÃÙé¡é͵͹·Õè.....

ºÍ¡ÇèҨСÅѺÁҹ͹Ëéͧ...

µÐàͧ¡éÍÁèÒÂàÍÒ...ËÒÇèÒà¤éÒ·Ô駵ÑÇàͧ....

»èÒÇËÃÍ¡¹Ð...

¨Ô§æÍÐ...à¤éÒÍÐÁèÒÂä´é¨Ð¹Í¹ËÍËÃÍ¡

á¤èá¡Å駵Ðàͧà©Âææ....

áÅéǵ͹·ÕèµÐàͧ¡Í´à¤éÒ¹Ð....

µÑÇàͧÁèÒÂà¤Â¡Í´à¤éÒẺ¹ÕéàÅÂÍÐ....

áÅéÇÂÔ觵͹·Õèà¸ÍÁÒà»Ô´à¾Å§ãËé¿Ñ§ÍйÐ...

âËæææ...à¤éÒ¨ÐÃéͧäËéàÅÂÍÐ..á§á§á§...

áµèÂѧ§ÑÂÍÐ..à¤éÒ¡éÍÃÑ¡µÐàͧ¹Ð...

à¤éÒÍФԴ¶Ö§µÐàͧàËÁ×͹¡Ñ¹áËÅÐ...

¤ÃÒ¨ÐÁèÒ¤Դ¶Ö§µÐàͧä´éŧ......

à¤éÒÃÑ¡¢Í§à¤éҫТ¹Ò´¹Ñé¹.....

¹Í¹ËÅѺʺÒÂàŹФФسªÒ¢Ò....

à´ëÇÍաỺ¹Ö§à¤éÒ仹͹´éǹÐ.....

à¢Õ¹Íѹ¹Õé¡è͹.....

à¤éÒÃÑ¡µÐàͧ¹Ð¤Ð...loVe u jub joob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȁ. +_+ Noo aoii LoVe Moo aoon +_+

 

 

¹ 22 .. 2551 23:21:42
ѧդ鹵