< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
à˧Ҩѧ [5244/2]
à˹×èÍ [120/1]
à»ç¹ËÇÑ´ [118/1]
à«ç§ [151/2] 
à˧Ҩѧ
Çѹ¹Õé à˧Òæ ÁÒ¡æ äÁèÁÕà¾×è͹·Õè¹ÕèàÅ ¹Ñè§ÁÍ䫵ì Í͡仡Թ¾Ô««èÒ ¤¹à´ÕÂÇ ¡Ô¹¤¹à´ÕÂÇ Áѹ¡çäÁèÍÃèÍ ...àÎéÍ ¤Ô´¶Ö§à¾×è͹æ ÁÒ¡ ¶Ö§áÁéÇèÒ äÁèä´éÍÂÙèµèÒ§»ÃÐà·È áµè ÍÂÙèÀÙà¡çµ Áѹ¡çä¡ÅÁÒ¡ææ ä»ÅÒÇ Âѧã¡Åé¡ÇèÒàÅé ..µÍ¹¹Õé ¡ç ¹Ñ觹ѺÇѹ¹Ñº¤×¹ÍÂÙè ÇèÒ Ê§¡ÃÒ¹µì¹Õé ¨Ðä´é¡ÅѺºéÒ¹ áÅéÇ àÂé ´Õã¨ÁÒ¡ææ ¨ÐàÁÒãËéËÑÇÃÒ¹éÓ àÅ ¤Í´Ù
¹ 23 .. 2549 21:25:39
 2 鹵
ÀÙà¡çµ¡çÁÕ·Õèà·ÕèÂÇàÂÍйФРªÍºÁÒ¡æàÅ ¹Ñè§Ã¶à·ÕèÂÇá¡éà˧Ò仡è͹¹éÒ äÁÁè¡çÁÒá¡éà˧Òá¶Çæä´¡çä´é¤èÐ
aum
24 .. 2549 17:28:25
Oh hello miss lonely haha like me now huhu.
r_ple
01 .. 2549 04:15:31