< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ÊÒÇàªÕ§ãËÁè winter fun ^__^ [3418/9] 
ÊÒÇàªÕ§ãËÁè winter fun ^__^

                              

àªÕ§ãËÁè˹ÒÇáÅéÇ...ä´éâÍ¡ÒȾÒÊÒÇàªÕ§ãËÁèÍÍ¡ä»à·ÕèÂÇËÅѧ¨Ò¡·ÕèäÁèʺÒÂÁÒËÅÒÂÇѹ Çѹ¹Õé¾èͨëÒäÁèÃÙé¨Ðà¢Õ¹ÍÐäö֧ÅÙ¡´Õä´éáµè¢ÍãËéÅÙ¡ÊÒǾèÍá¢ç§áç ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Ø¡æÇѹ¹Ð¤ÃѺ

                            

                                            ¾è;Òä»à·ÕèÂÇʹء¨Ñ§

                            

                                                ¡ÑºÊعѢ¾ÕèàÅÕ駵ÑÇâ»Ã´

                          

                            ·èÒÁ¡ÅÒ§áʧᴴÂÒÁàªéÒºéÒ¹»éÒ˹ØèÂ

                        

                                   ˹éÒºéÒ¹¾è;ÒÅÙ¡ÁÒà´Ô¹àÅè¹

                        

                         àµé¹áÍÃìâúԤÂÒÁàªéÒäÅè¤ÇÒÁ˹ÒÇàÂç¹

                     

                                         ˹ÒǨÃÔ§æàÅéÂÂÂÂÂÂÂ

                   

                                           áÍÃìâúԤÍÕ¡·èÒ

                  

                                              ÍÔÍÔ Ê¹Ø¡

                 

                                 Ë¹ÒǤèÐ ¢Í¾Ñ¡Ë¹è͹֧

               

                                   àÂé...ä´éä»à·ÕèÂÇáÅéÇ

             

                               ÂÔéÁËÇÒ¹ÊÙé¤ÇÒÁ˹ÒÇ

            

                             ÁͧËÒáÁè..áÁèä»ä˹                         

 Çѹ¹Õé¾èÍáÇÐÁÒá»ÐÃÙ»ÅÙ¡ÊÒÇäÇéà·èÒ¹Õé¡è͹¹Ð¤ÃѺáÅéǾèͨТÂѹÁÒà¢Õ¹ÍÐäÃãËéÅÙ¡ÍèÒ¹ÍÕ¡ ÍÂèҺ͡áÁè¹ÐÇèÒ¾èÍÁÒà¢Õ¹ä´ÍÒÃÕè ¨Øê ææ à´ÕëÂÇáÁèËÑÇàÃÒÐàÍÒ                                                                                  

                                                                                     ÃÑ¡ÅÙ¡¹Ð¤ÃѺ

                                                   ¾è͵éͧ

¹ 23 .. 2549 23:25:38
 9 鹵
¹Ñè¹á¹ê Âѧ䧡çáͺäÁè¾é¹ËÃÍ¡¨êÐ à¢Õ¹ä´éáµèËéÒÁàÁéÒ·ìÀÃÃÂÒµÑÇàͧÅСѹ
»ØéÂ(áÁè¹éͧÅÒ¹¹Ò)
23 .. 2549 23:53:55
¤Ãͺ¤ÃÑǹÕé¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àÅ ÇèÒáÅéǵ͹ááàËç¹ÃÙ»¹éͧàËÁ×͹¹éͧÅÒ¹¹ÒàÅÂ...ÍÔÍÔÍÔ¨©Ò¤èÐ
áÁè¨ÍÂ
24 .. 2549 21:45:58
555áËÁàÃÒ¡çÁͧµÑ駹ҹÇèÒ¤Øé¹æ
áÁè˹ÙáÎÁ
24 .. 2549 22:11:27
à¢Õ¹äÁèà¡è§¤ÃѺáµèàËç¹»Øéªͺ¹Ñè§ÍèÒ¹

¡çàÅÂà¢éÒÁÒà¢Õ¹ºéÒ§
¾è͵éͧ
25 .. 2549 09:37:01
ÍÐ..ÍéÒÇǹ֡ÇèÒà»ç¹ä¼è áµéæ¡èÍÊÒǹéÍÂÅÒ¹¹Ò¹Õéàͧ ªèǧ¹Õé˹ÒÇãÊèàÊ×éÍ˹Òæà´ÕèÂÇäÁʺÒÂÍÕ¡¹Ð¨êÐ..
¢ÔÁ
25 .. 2549 09:41:54
ÊÒǹéÍ ¹èÒ¡Í´¨ÃÔ§æàÅÂ¹éͧ¹èÒÎÑ¡áµêæ˹Òà¨éÒ˹ÙãËÁèà¨éÒ
25 .. 2549 10:09:53
¹éͧ¹èÒÎÑ¡áµéææ àËÁ×͹»ÕéãËÁèºÍ¡àÅÂÍèÐ

à»Ô§à»Ôé¹ÇèÒà¹ÍÐ ÊÒÇà˹×͹èÒÎÑ¡ §ÒÁ¢Ð˹Ҵ».Å. ÊÒÇà¨Õ§ãËÁèáËÁ¤¹à¨éÒ
Meen
25 .. 2549 16:49:26
ÊÒǹéÍ ¹èÒÎÑ¡áµé æ :)
àÍé - Ostojska
25 .. 2549 19:29:52
àËç¹ÃÙ»¡çÇèÒ˹éÒµÒ¤Øé¹ æ àËÁ×͹¹éͧÅÒ¹¹ÒàÅ ·Õèá·é¡ç¤Ø§¾è͹éͧÅÒ¹¹ÒáͺÁÒà¢Õ¹àͧ ÍÔ ÍÔ
~ ~á»ê´~ ~
26 .. 2549 11:57:13