< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
âÍé ¡ÃÙÊìà¤ÃÕ´ÍÕ¡áÅéÇ [6634/0]
ʺÒ ʺÒ ¨Ò [205/1]
à»Ô´µÑÇä´ÍÒÃÕè¢Í§©Ñ¹ [182/1] 
âÍé ¡ÃÙÊìà¤ÃÕ´ÍÕ¡áÅéÇ

àÍÒÍÕ¡áÅéǡصéͧàÅ×Í¡ÇÔªÒŧ«ÑÁàÁÍÃì

¨ÐàÅ×Í¡ÍÐäôÕËÅÐà¹ÕèÂ

µÍ¹¹Õé¨ÐŧÍÐäáç¡ÅÑÇä»ËÁ´àÅÂ

¡ØäÁè¹èÒ¨Ðà»ç¹¤¹áºº¹Õé¹Ðà¹Õè  àÁ×èÍ¡è͹ÁѹäÁèãªèÍèÐ

âÍé  µÍ¹¹Õé¡Øá¤èÃÍ

áµèµÑ´ÊÔ¹ã¨ä´éáÅéÇÇèÒ¨ÐäÁèÂéÒÂàÁà¨ÍÃìáÅéÇ

à»ç¹µÒÂÂѧ䧡ç¨ÐàÃÕ¹ÁѹÍÂÙèÍÂèÒ§¹Õé¹ÕèáËÅÐ

¡ØµéͧàÅ×͡͹Ҥµàͧ«ÔÇèÐ

¡Øµéͧ¡Ó˹´ªÕÇÔµ¢Í§¡Øàͧ  ¡çÁѹªÕÇÔµ¡Ø¹Õè

¡Øµéͧ·ÓãËéÁѹ´Õ¡ÇèÒ¹ÕéãËéä´é

áÅéÇÍÂèÒÁÒËéÒÁ¡Ø·ÕËÅѧ¡çáÅéǡѹ

 

 

 

 

 

¢ÍãËÊÔ觷Õè¡Ø¤Ô´Áѹ¶Ù¡´éÇÂà¶Ô´´´´´´´    à¾Õé§

 

¹ 10 .. 2551 11:49:27
ѧդ鹵