< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
LonG TimE No seE [7001/1]
¹Ò¹ÍÕ¡áÅéÇ [294/5]
The day after today!!! [273/4]
Moss' Birthday [181/2]
¹Ò¹ÍÂٹР[239/2]
3 Days in The Rama VI policezation!! [237/1]
Feel Day [302/1]
Why ? as same as it [347/2]
After Shock [294/1]
BaD DaY [315/1]
VerY Hate [159/0]
DizzY [238/0]
Hurry Up!! [255/0]
Lately but lovely [250/0]
Acting [180/0]
Keng's Birthday [213/0]
Extra Learn [285/0] 
LonG TimE No seE

¤Ô´¶Ö§¨Ñ§àÅÂ

 

äÁèä´éà¢éÒÁÒ¹Ò¹ÁÒ¡ææææææ

 

à˵ؼÅËÅÒ»ÃСÒÃàŤÃѺàÃÔèÁ¨Ò¡ÊͺÁÔ´à·ÍÁ (¤Ðá¹¹ÍÍ¡áÅéÇ´éǤÃѺ)

¤Ðá¹¹äÁèáÂè¹Ñ¡ËÃÍ¡¹éÒ àµçÁä» 2 ÇÔªÒ áÅСç·êÍ»ÍÕ¡ËÅÒÂÇÔªÒÍÂÙè¤ÃѺ

¡çäÁèä´éÍÇ´ áµèÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡¼Å¡Ò÷´ÅͧÍèҹ˹ѧÊ×ÍàµÃÕÂÁÊͺÍÂèÒ§´Õ

áÅéÇ¡çËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹡ç¡ÕÌÒÊÕ áÅéÇ¡çä»à¢éÒ¤èÒÂô.·Õèà¢Òª¹ä¡è

½Øè¹ÁÒ¹àÂÍÐÁÒ¡æàÅÂ

ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹡çÇØè¹æ¡Ñº·ÕèºéÒ¹áÅÐàÃ×èͧàÃÕ¹¾ÔàÈÉÍÕ¡

 

ÍÂÒ¡¡Ð¹Ñ¡¸ØáԨ ÇÙéÇÇÇÇÇ

à¢éÒÁÒà©ÂæÍйÐà¹Õé ºè¹äÇéæ Çѹ˹éÒÁÒãËÁè

Çéà¨Í¡Ò¹·Ø¡¤¹

¹ 22 .. 2553 21:42:36
 1 鹵
¢ÍÊÁͧ´ÕæẺà¸ÍÁÑè§´Ô àÃÒÍèÒ¹à·èÒäËÃè¡ç¨êÒ´à·èÒà´ÔÁ 555+

¢Âѹ¢¹Ò´¹Õé¢ÍãËé⪤´Õà¹éÍ ^^
Namiru
07 .. 2553 23:30:26