< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ÊѺʹ [4082/0]
à¾×èÍã¤Ã [209/0]
ÍÂÙè¡ÑºµÑÇàͧºéÒ§ [362/0]
àÃ×èͧ¢Í§»Ñ­ËÒ [173/0]
Çѹ´Õæ [151/0]
ÇѹàÊÒÃìÍÕ¡ËÅèÐ [285/0]
àÈÃéÒ㨨ѧ [219/0]
àÇÅÒ [220/0]
oh oh oh [263/0]
ÇèÒ´éÇÂàÃ×èͧ¢Í§Çѹà¡Ô´ [248/0]
¤¹´Õ¢Í§´Ò [285/0]
[296/0]
äÁèÍÂÒ¡·Ó§Ò¹àÅ [187/0]
ʧ¡ÃÒ¹µì»Õ¹Õé [255/0] 
ÊѺʹ

ºÒ§·ÕºÒ§¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÁѹÂÒ¡à¡Ô¹·Õè¨Ð͸ԺÒÂä´éà¹ÍÐ..¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¹Ö¡¤Ô´ÁѹÍÂÙè㹨Եã¨äÁèÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒ¤ÇèШѴ¡ÒáѺÁѹÂѧ§ÑÂ...

à¤ÂÁÑêÂàÇÅÒÃÙéÊÖ¡à»ç¹Ëèǧã¤ÃÊÑ¡¤¹..àÁ×èÍä´éÃѺÃÙéÁÒÇèÒà¤éÒÁÕàÃ×èͧäÁèʺÒÂã¨..àÃÒàͧ¡çà»ç¹·Ø¡¢ì¾ÅÍÂäÁèÁÕ¤ÇÒÁÊآ仴éÇÂ..à¤éÒ¨ÐÃÙéÁÑÂËÅèÐ..äÁèÁÕ·Ò§à¤éÒäÁè·Ò§ä´éÃÙéàÅÂÇèÒàÃÒà»ç¹Âѧ§ÑÂà»ç¹Ëèǧà¤éÒÁÒ¡á¤èä˹..àÃÒ¤Ô´ä»ä´éÊÒþѴ à¤éÒ¨Ðà»ç¹ÍÐäÃÁÒ¡ÃÖà»ÅèÒ..à»ç¹Âѧ§ÑºéÒ§áÅéÇ..

ÍÂÒ¡ãËéÃÙé¹Ð¤¹¤¹¹Õéà»ç¹Ëèǧ à»ç¹ËèǧµÅÍ´àÇÅÒ....´Õ㨷ÕèÁÕâÍ¡ÒÊä´éªèÇÂÃѺ¿Ñ§»Ñ­ËÒ áÁéªèÇÂä´éºéÒ§äÁèä´éºéÒ§¡çµÒÁ....

µÍ¹¹ÕéÃÙéÊÖ¡ÊѺʹ ÊѺʹ¡Ñº¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ áÅÐ ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§µÑÇàͧ ¨Ñ§àÅÂ...

äÁèÍÂÒ¡ÍÂÙè¡Ñº¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁÃÙéÊ֡Ẻ¹Õé¹Ò¹àÅÂ....

 

¹ 17 .. 2551 13:27:27
ѧդ鹵