< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
Minibreak in Amsterdam, Natherland. [27684/0]
7 Çѹ 3»ÃÐà·È ·ÃÔ»¹Õéª×èÍÇèÒÅèͧ·ÐàÅàÁ´ÔàµÍÃìàÃà¹Õ¹ [354/2]
Lanzarote, Spain ªØ´·Õè 4 [434/1]
Lanzarote, Spain ªØ´·Õè 3 [455/0]
Lanzarote, spain ªØ´·Õè 2 [367/2]
Lanzarote, Spain ªØ´·Õè 1 [335/1]
ÇѹàÇÅÒ´Õ æ ·ÕèÎèͧ¡§ [360/0]
ºéÒ¹ãËÁè·Õè¾Ñ·ÂÒ [732/7]
¾ÒÅÙ¡ä»à·ÕèÂÇ Butlins [634/10]
--à¾×è͹ãËÁè¢Í§Îѹ¹èÒ-- [1064/10]
Îѹ¹èÒÍÒÂؤú 1 »Õ (Âé͹ËÅѧ) [628/13]
Driving test pass!! [603/11]
ºéÒ¹ãËÁè¢Í§àÃÒ [1794/14]
Îѹ¹èÒ仧ҹÇѹà¡Ô´àÍÁÔÃÕè + Ê觡ÒúéÒ¹¤ÃÙàÁÂì [981/10]
**Hanna in Thailand** [680/10]
Îѹ¹èÒ 9 à´×͹áÅéǨéÒ.. [662/12]
**Îѹ¹èÒÍÒÂؤú 8 à´×͹** [664/17]
**Îѹ¹èÒÍÒÂؤú 7 à´×͹** [564/14]
Passed!! the car theory test. [548/15]
**Chistmas dinner at Winteringham ** [587/7]
Hanna 1th chistmas [563/4]
Îѹ¹èÒÍÒÂؤú 6 à´×͹ [521/7]
Hanna first snows. [448/3]
x'mas party ¤¹ä·Â [600/5]
**Îѹ¹èÒÍÒÂؤú 4 à´×͹** [488/19]
**ä´é§Ò¹·ÓáÅéǨéÒ..** [1255/16]
**Îѹ¹èÒÍÒÂؤú 3 à´×͹** [546/17]
**¡éÍ...¤¹ÁѹÇèÒ§§Ò¹¹èÐ** [1000/14]
**ºéÒ¹¹éÍÂËÅѧ¹Õé·Õè Lincoln** (ÃÙ»àÂÍйРã¤ÃâËÅ´ªéÒÍÂèÒàÊÕè§) [608/19]
**Îѹ¹èÒÍÒÂؤú 2 à´×͹** [504/20]
** ·ÃÔ»áá¢Í§Îѹ¹èÒ·ÕèÅ͹´Í¹** [811/10]
...Îѹ¹èÒÍÒÂؤú 1 à´×͹áÅéǨéÒ ... [412/22]
¾ÒÎѹ¹èÒä»à´Ô¹àÅè¹·Õè Normanby Park [386/13]
...Çѹ·Õèà¨éÒµÑǹéÍÂÅ×ÁµÒ´ÙâÅ¡... [479/23]
**ÍÃèÍÂẺàÅÕè¹ æ ã¹áºº La gondola** [443/13]
** §Ò¹Í´Ôàá¢Í§¤Ø³ÊÒÁÕ ** [2273/22]
仧ҹÇѹà¡Ô´ Granddad ·Õè Winterton [1679/12]
à·ÕèÂÇ·ÐàÅ·Õè Cleethorpe [826/14]
¡Ô¨¡ÃÃÁÂÒÁÇèÒ§¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ Barton [688/15]
¾Ñ²¹Ò¡Òâͧà¨éÒµÑÇàÅç¡... [533/16]
¡è͹¨ÐÁÒà»ç¹ Mrs. Barton [588/9]Minibreak in Amsterdam, Natherland.

·ÃÔ»¹Õéà¾Ôè§ä»ÁÒÍèР˹ÒÇÁÒ¡ËÔÁе¡·Ñé§ÇѹàÅ·ÕèÍÑÁÊàµÍÃì´ÑÁ ¹Ñ§ÊÒÁÕàÅÂä´éâÍ¡ÒÊà˹çºá¹Á á¤è¹Õé¡ç˹ÒÇáÅéÇ ¶éÒà¸Íä» Labland ¨ÐäÁè˹ÒǵÒÂàËÃÍà¸Í áËÁ.. ¡çàÃÒäÁèä´éá¾Å¹äÇé¹Õè¹ÐÇèҨеéͧÁÒà´Ô¹µÒ¡ËÔÁÐ µÐàͧ¡ç... ·ÃÔ»¹Õéä»àÃ×ͨèÐ.. ˹éÒ˹ÒÇÅ´ÃÒ¤Ò¶Ù¡à»ç¹¾ÔàÈÉ  ÁÒ´ÙÃÙ»¡Ñ¹àŨéÒ

http://070206388.multiply.com/photos/album/27/Minibreak_in_Amsterdam_Natherland.

¹ 04 .. 2552 06:10:46
ѧդ鹵