< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
NEW MY DIARY [7583/1] 
NEW MY DIARY

Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹáá·ÕèàÃÔèÁ·Ó Diary ÍèФÃéÒ 

Âѧ·ÓÍÐäÃäÁèà»ç¹àÅ  ÁÕ䤨Ðá¹Ð¹ÓÇÔ¸Õáµè§ºéÒ§ÃÖ»èÒǤÃêÐ

¤ÃÑé§áá·ÕèàËç¹àÇ»¹Õé¡çʹã¨ÁÒ¡ - ÁÒ¡ 

¡çàÅÂÅͧÊÁѤÃáÅÐà¢éÒÁÒÈÖ¡ÉÒ¹ÕèáËÅФÃéÒ ^^"

ÂѧäÁèÃÙéµÑÇàͧàÅÂÇèÒ·Õè¾ÔÁ¾ìÍÂÙèµÍ¹¹Õé  ¨Ðä»ÍѾÂѧ䧠 áÅШÐÁÕä¤àËç¹¢éͤÇÒÁàÃÒÃÖ»èÒÇ

ÍÒ¨ѧàŤèжéÒ·Ó¼Ô´  ¶éÒ ¾Õè - ¾Õè   à¾×è͹ - à¾×è͹  áÅÐ·Ø¡æ ¤¹ 

ÁÕÍÐäþͨÐá¹Ð¹Óä´é  ªèÇÂá¹Ð¹Ó´éǹФÃêÐ

 

¹ 07 .. 2552 13:51:16
 1 鹵
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙèä´ÍÒÃÕèàÅÔ¿¹Ð¤èÐ
áÁè¹éͧàÁÃÔá¤
07 .. 2552 17:38:01