< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
~ àÎéÍ á¿¹à¾×è͹ ·ÓäÁªÑé¹ÃÑ¡¹Ò T^T á§êæææ [5044/2] 
~ àÎéÍ á¿¹à¾×è͹ ·ÓäÁªÑé¹ÃÑ¡¹Ò T^T á§êæææ

áͺÃѡΌà¾×è͹  ËÖËÖ  ä¤ÇèÒäÁèà¨çºÅèР

áͺÃÑ¡¤¹·ÕèÃÑ¡äÁèä´é¹èÐ à¨çºÁÒ¡ÁÒÂàÅÂ

T^T  ºÍ¡ä¤ãËéÃØé¡éÍäÁèä´é 

¡éÍàÃÒÁѹà¾×è͹·Õèáʹ´Õ¹Ô¹Ò 

 áÂè¨Ñ§  äÁèÍÂÒ¡·ÓÃéÒÂ

à¾×è͹ àÃÒ¡éÍàŵéͧà¨çºÍÂÙ褹à´ÕÂÇ 

 àÎéÍ  à¤ÂÁÕä¤áͺÃѡΌà¾×è͹àËÁ×͹àÃÒÁÑè§

ÁÑéÂÅèÐ

·Ñé§æ·ÕèµÑÇàͧ¡éÍÁÕΌÍÂÙèáÅéÇ

 áµè¡éÍÍ´¨ÐËÇÑè¹äËǡѺà¤éÒäÁèä´é«Ñ¡·Õ ¤Ô´áÅéÇ

àÈÃéÒ¹Ð

¹ 05 .. 2551 20:36:34
 2 鹵
áÅéÇáµèÇÒÊ¹Ò ÍÂèÒ¤Ô´ÁÒ¡
d
05 .. 2551 21:41:44
ÍÂèÒàÈÃéÒä»..á¤èáͺÃÑ¡¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅéÇäÁèãªèàËÃÍ..¡ÒáÃзÓËéÒÁä´é áµèËéÒÁã¨äÁèãËéÃÑ¡ËéÒÁäÁèä´é..ÃÑ¡áÅéÇÊآ㨡çÃÑ¡ä»à¶ÍÐ..
Goszji
06 .. 2551 15:47:39