< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
"Hold my hand" ... Story ´Õ´Õ [9066/3]
~~ á¤è¹Õé¨ÃÔ§-¨ÃÔ§ ~~ [201/6]
ÊØ¢ .. àÈÃéÒ .. àË§Ò .. ÃÍÂÂÔéÁ .. ¹éÓµÒ [208/4]"Hold my hand" ... Story ´Õ´Õ

¢Íº¤Ø³ : FWD mail

ä´é¢éͤÇÒÁ´Õ´ÕÁҤР à¾×è͹æà¤ÂÍèÒ¹¡Ñ¹ÁÑé¤Ð

ÊÓËÃѺã¤Ã·Õèà¤ÂÍèÒ¹áÅéÇ ... ÍÁÂÔéÁ¡Ñ¹ÍÕ¡¤ÃÑ駹Р:)

áµèÊÓËÃѺã¤Ã·ÕèÂѧäÁèà¤ÂÍèÒ¹ ... ¤Ø³¨Ðä´éÍÁÂÔéÁ (ºÒ§¤¹¹éÓµÒ¤ÅÍ)  

...

..

.

Here is a short story with a beautiful message...                         
                                                                           
                                                                           
Little girl and her father were crossing a bridge.                        
                                                                           
                                                                           
The father was kind of scared so he asked his little daughter,            
                                                                           
                                                                           
'Sweetheart, please hold my hand so that you don't fall into the river.'  
                                                                           
                                                                           
The little girl said, 'No, Dad. You hold my hand.'                        
                                                                           
                                                                           
'What's the difference?' Asked the puzzled father.                        
                                                                           
                                                                           
'There's a big difference,' replied the little girl.                      
                                                                           
                                                                           
'If I hold your hand and something happens to me,                         
chances are that I may let your hand go.                                  
                                                                           
                                                                           
But if you hold my hand, I know for sure that no matter what happens,     
you will never let my hand go.'                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
In any relationship, the essence of trust is not in its bind, but in its bond.                                                                      
                                                                           
So hold the hand of the person who loves you rather than expecting them to hold yours...                                                              
                         
                                                                           
This message is too short......but carries a lot of Feelings.              
   

¹ 02 .. 2551 18:23:51
 3 鹵
à¤ÂÍèÒ¹¤èÐ ªÍºÁÒ¡¡¡ ÍèÒ¹áÅéǤԴ¶Ö§¾èÍÍèÐ ÍÂÒ¡¡ÅѺéÒ¹¹¹¹¹¹¹
SuperKung
03 .. 2551 06:36:58
ÍèÒ¹áÅéǹéÓµÒ¤ÅÍàŤèÐàÃÒäÁèÁÕ¾èÍ áµè¶éÒÁÕã¤Ã«Ñ¡¤¹·ÓẺ¹Õé ¤§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡¤èÐ
JustMe
03 .. 2551 20:32:02


à¤ÂÍèÒ¹ version ÀÒÉÒä·Â¤èÐ

à¢Õ¹´Õà¹ÍÐ..¤Ô´¶Ö§¤Ø³¾èÍàŤèÐ
@ Mamy à¨éÒªÒ¹éÍ @
04 .. 2551 12:15:37