< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¤ÇÒÁÃÑ¡à»ç¹àªè¹äà [8002/2] 
¤ÇÒÁÃÑ¡à»ç¹àªè¹äÃ

¤ÇÒÁÃÑ¡ã¹¹ÔÂÒÁ¢Í§áµèÅФ¹à»¹àªè¹äáѹ

¤ÇÒÁÃѡ໹·Õè·ÕèËҤӵͺäÁèä´é

à»ç¹ÊÔ觷Õè·ÓãËéà¨çº»Ç´ÁÒ¡

à»ç¹ÊÔ觷Õè·ÓãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡

¤¹¶Ù¡·Ôé§à¨çº»Ç´

¤¹·ÕèºÍ¡àÅÔ¡¼Ô´àÊÁÍä»

¤ÇÒÁÃÑ¡ÁѹÁÕµÑǵ¹ÁÑéÂ?

ʧÊѨԧæ

ã¹àÁ×èͤÇÒÁÃÑ¡·ÓãËéàÃÒà¨çº»Ç´

áÅéÇ·ÓäÁàÃÒµéͧ·¹¡Ñº¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ÍÂÙèÍÂèÒ§¹Ñé¹ÅèÐ

¶Ù¡ÃÖ»èÒÇ

 

¹ 12 .. 2550 15:10:40
 2 鹵
¶Ù¡¤Ñº
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
12 .. 2550 15:25:14
¶Ù¡µéͧ¹Ð¤ÃêÒººº

ÊÙéæ¨éÒ
¨Í tkpk
12 .. 2550 19:07:33