< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
¤Ô´¶Ö§^^ [10965/0] 
¤Ô´¶Ö§^^


     ÍÂÒ¡ºÍ¡à¸Í·Ø¡ÇѹÇèÒ¤Ô´¶Ö§
     ÍÂÒ¡ºÍ¡à¸Í·Ø¡ÇѹÇèÒËèǧËÒ
    ÍÂÒ¡ºÍ¡à¸Í·Ø¡·Ø¡Çѹ·Ø¡àÇÅÒ
     Çèҩѹ¹Ñé¹ËèǧËÒáÅФԴ¶Ö§à¸Í


           


                           ËÒ¡ÇèÒà¸ÍÁͧ¿éҤ׹¹Õé
                          ¨ÐàËç¹ÇèÒÊÕ¿éÒÊÕËÁè¹à˧Ò
                       áÅÐËÒ¡ÇèÒà¸ÍÁͧ´Ùáʧ´ÒÇ
                     ¡ç¨ÐàËç¹ÇèÒáʧÇÒÇäÁèàËÁ×͹à´ÔÁ
                          à¾ÃÒÐÇèҵç¹ÕéÁÕáµè©Ñ¹
                      ·ÕèÍÂÙè¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ã¹Çѹà¡èÒ
                                  äÁèÁÕà¸ÍäÁèÁÕàÃÒ
                            ÁÕáµè¤ÇÒÁà˧Òã¹ã¨....
                                ·Õè¹Õè´ÒÇÊÇ¿éÒãÊ
                           ËÍÁ¡ÃØ蹡ÅÔè¹äÍ»èÒà¢Ò
                          ÊÒÂÅÁâªÂÍè͹ºÒ§àºÒ
                        ¤èÍÂÅ´¤ÇÒÁà˧Òà»ÅèÒ´ÒÂ
                         ÍÂÒ¡ä´éÂÔ¹àÊÕ§à¸ÍµÍ¹¹Õé
                ÍÂÒ¡ºÍ¡ãË餹´ÕÃÙéÊÖ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊÇÂãÊ
                    ÍÂÒ¡ºÍ¡àÅèÒàÃ×èͧÃÒǢͧËÑÇã¨
                    ÃÙéºéÒ§äËÁ¤Ô´¶Ö§ÁÒ¡ÁÒ¹Ф¹´Õ...


                                      


            

   (-•»-(¯`¿´¯)-»J ð Ñ €»-(¯`¿´¯)-»•-)

                     

                           

 

¹ 19 .. 2550 11:04:58
ѧդ鹵