< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
All Post(s)
à´ç¡¡ÓÅѧ¨Ó [13481/0]
ªÍºà¾Å§¹Õé¨Ñ§ [294/0]
ä»à¹ÍÃÊÏãËÁèà»ç¹Çѹ·Õè 5 áÅéÇ [491/2]
à«ç§¨ÃÔ§æ [207/3]
HAPPY BIRTHDAY TO ME [353/10]
àªéÒÇѹ·Õè§ÑÇà§ÕÂáµèá¨èÁãÊ (àÍêÐÂѧä§) [278/1]
¨´ËÁÒ¶֧¤ÃÙáÍëÁ [547/0]
CLIP à´ç¡§èǧ¹Í¹ [250/1]
MY BOYFRIEND àÍêÂ!!! MY BEST FRIEND [292/6]
HAPPY VALENTINE 'S DAY ¤Ñº¼Á [261/8]
ÇÔ¸Õ·Óá»é§â´Çì (ãËéÅÙ¡àÅè¹) [1000/3]
¾ÃÐÃÒªÒ¼Ùéà»ç¹Ë¹Öè§ã¹âÅ¡ ©ºÑº¡ÒÃìµÙ¹ (¨Ò¡ blog ¤Ø³ MISSY PINK POISON) [364/5]
1,2,3,4,5,6,7... [277/3]
¤Ùè¡Ñ´ (áÊ´§â´Âä¨èä¨ë VS äÃÍѹ) [387/6]
¼ÁÍÂÒ¡ªèÇ [339/1]
ÍÂèÒ´èǹµÑ´ÊÔ¹¤¹Í×è¹ [362/9]
OUR FAMILY CELEBRITY LOOK-LIKES [309/3]
ä¨èä¨ë à´×͹·Õè 1 [303/4]
Âé͹ÃÍÂä¨èä¨ë µÍ¹ "»ÃÐʺ¡Òóì¤ÅÍ´" [508/11]
äÁè¹èÒàª×èÍÇèÒ¨Ðâ´¹ TAG ¡Ðà¤éÒ´éÇ (àÊÃç¨áÅéǤѺ) [462/10]
JAIJAI AT NURSERY ON CHRISTMAS DAY [396/6]
CALENDER 2007 BY JAIJAI (Q1,Q2,Q3) [418/9]
CALENDER 2007 BY JAIJAI (Q1) [270/2]
àÂé!!! ä´éÃѺ¢Í§¢ÇÑ­áÅéǤѺ áÁèË­Ô§¤Ñº [323/2]
áÁèË­Ô§¤Ñº ä¨èä¨ëÂѧäÁèä´éÃѺ¢Í§àŤѺ [416/2]
áÁèË­Ô§¤Ñº ·Ò§ÍÒ¤ÒÃà¤éÒ¢ÍàÅ¢·ÕèÊè§àÍ¡ÊÒôéǤѺ (´Ùã¹ãºàÊÃç¨ÍФѺ) [366/3]
Çѹ¹ÕéÇѹÍÐäà [298/2]
áËÇÐ ÁèÒÂÍÒËÂèÍÂà [242/3]
¡Ð´Öêº ¡Ð´Ôêº ¡Ð´Öêº ¡Ð´Öº ¡êдֺ ¡êдÖêº [357/9]
¨êÐàÍë [336/3]
¼ÁÂÔéÁÊÇÂÁÑê¤Ѻ ÎÕèæ [384/8]
ã¤Ãª×èÍä¨èä¨ë¡Á×Í¢Öé¹ [359/9]
à»Ô´µÑÇ JAIJAI [357/20]
á¹Ð¹ÓµÑÇáÅнҡà¹×éͽҡµÑÇ´éǤèÐ [303/15] 
à´ç¡¡ÓÅѧ¨Ó

àÁ×èÍàªéÒ¢³Ð·Õè¡ÓÅѧáµè§Ë¹éÒÍÂÙè

ä¨èä¨ë µ×è¹¢Öé¹ÁÒ áÅéÇà´Ô¹ÁÒ¾Ù´ÇèÒ "¤Ø³¹Ò ... ¤Ø³¹Ò áµè§ÊÇÂàªÕÂǹêÐ"

¢ÓÍèРʧÊÑÂ仨ÓÍÒÁèÒÁÒá¹èàÅÂ

¹ 29 .. 2552 09:21:36
ѧդ鹵