< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
All Post(s)
[6358/0] 

 Çѹ¹ÕéÁչѴµÃǨ¡Ñº¤Ø³ËÁÍÍÕ¡áÅéÇ ¼ÅµÃǨÍ×è¹æ¡ç»¡µÔ´Õáµè¤§µéͧµÃǨàÅ×Í´ãËÁèÍÕ¡¤ÃÑé§à¾ÃÒФسËÁÍʧÊÑÂÇèÒ¨Ðà»ç¹¸ÒÅÑÊ«ÕàÁÕ à¤ÃÕ´àÅÂàÃÒ     ¾ÍµÃǨàÊÃç¨ÃÕºâ·ÃºÍ¡¾ÕèàÍëà¾ÃÒеéͧÁÒà¨ÒÐàÅ×Í´µÃǨÍÕ¡¤ÃÑé§

¹Ñ´¡ÑºËÁÍÇèÒ¨ÐÁÒà¨ÒÐàÅ×Í´¾ÃØ觹ÕéàŨÐä´éÃÙéàÃçÇæ à¾ÃÒÐËÁ͵éͧ¡ÒüÅàÃçÇ·ÕèÊØ´...ä´éáµè»Åͺ㨵ÑÇàͧÇèÒ¤§äÁèÁÕÍÐäÃÃéÒÂáç¹Ð ¢ÍãËéà¨éÒµÑÇàÅç¡»ÅÍ´ÀÑÂ

àÊÃ稨ҡâç¾ÂÒºÒÅáÅéÇÃÕºµÃ§¡ÅѺºéÒ¹àÅ à»Ô´à¹çµËÒ¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¸ÒÅÑÊ«ÕàÁÕ ä´é¤ÇÒÁÃÙé¤ÃèÒÇæÇèÒ ¤¹ä·Âà»ç¹¾Ò˹СѹàÂÍР áÅéÇâä¹Õé¡çÁÕÍѹµÃÒÂÁÒ¡¹é͵èÒ§¡Ñ¹ ¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºÇèÒ ¾èÍáÅÐáÁèà»ç¹¾Ò˹Ъ¹Ô´ä˹

¹ 07 .. 2551 08:25:04
ѧդ鹵