< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Begint . . . LOVE . . . [5929/0]Begint . . . LOVE . . .

ºÒ§¤ÃÑé§ ¤¹àÃÒ¡çÁÕàÃ×èͧºÒ§ÍÂèÒ§·ÕèäÁèÊÒÁÒöÃкÒÂÍÍ¡ä»ä´é

.........................................................................

ÍÂèÒ§àªè¹ ¡Òþº ¤ÃÑé§áá·Õè ·ÓãËéàÃÒ ÃÙéÇèÒ .....»Ôê§ááà¨Í¹Ñé¹

Áѹà»ç¹ÂÑ§ä§ âÎêÐ âÎêÐ .....

á´è áºç§ ·Õè⪤ÃéÒ ÁÒ â´¹ 㨠àÃÒ

....¨Ò¡¹Õé ·Õè¹Õè ¨Ðà»ç¹·Õè ·Õè àÃÒ ä´é¤Ø¡Ѻà¸Í¤¹¹Õé µÅÍ´ä» .

 

¹ 29 .. 2552 16:39:06
ѧդ鹵