< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
******·ÓÍÐäáçäÁè´Õ.......... [8528/0]
.....ÃѺ»ÃÔ­­Ò ÀÒ¤ 2 [364/0]
...ÃѺ»ÃÔ­­Ò ã¡ÅéáÅéÇ... [656/2]
...¹Ñ§¼ÙéË­Ô§¤¹¹Ñé¹ ©Ñ¹à¡ÅÕ´ËÅè͹ ËÃ×ÍÇèҩѹà»ç¹... [478/4]
....ÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒä´é¡ÃÐà»ëÒ㺹Ñé¹ÁÒà»ç¹ÃÒ§ÇÑÅ äÁèÊӤѭ.... [368/2]
...........àÃ×èͧ¢Í§©Ñ¹........¡ÑºàÃ×èͧ¢Í§à¢Ò [319/0]
...........ÊÔè§ÃéÒ - ÃéÒÂ.....·ÓãËéà¡Ô´ÊÔè§´Õ - ´Õ [283/1]
.....| | | | ËÁÍ´Ùâ¡Ë¡©Ñ¹ | | | |..... [1096/4]
......Áѹ¨Ð´Õ¢Öé¹.....ËÃ×ÍàÅÇŧ¹Ð [343/3]
@@@...For You and Me [429/0]
Miss you on Tuesday [245/0]
à«ç§àÅ [328/0]
first day diary of us [393/1] 
******·ÓÍÐäáçäÁè´Õ..........

Çѹ¹Õé»ÑêÁâ¡Ã¸àÃÒ ·Õè·Ó¢éÍÊͺäÁèä´éà¾ÃÒÐÇèÒàÃÒäÁèÂÍÁãËé»ÑêÁ»ÃÔ¹·ì§Ò¹·ÕèºéÒ¹

à¾ÃÒÐÍÒ¨ÒÃÂìãËé¹Ó˹ѧÊ×Íà¢éÒä´é àÃÒµèÒ§ËÒ¡à»ç¹¤¹ËÒ¢éÍÁÙÅãËé

áµè»ÑêÁºÍ¡ÇèÒ¨ÐÊÃØ»¡è͹ àÃÒ¨Ö§ºÍ¡ÇèÒ§Ñ鹡çà¢Õ¹àÍÒ

áµèàÁ×èͤ׹»ÑêÁ¡ÅѺÇèÒãËéàÃÒÇèÒà¾ÃÒÐàÃÒàͧ·ÕèäÁèÂÍÁãËé»ÑêÁ»ÃÔ¹·ìÍÍ¡ÁÒÍèÒ¹ ¤¹Í×è¹æ à¤éÒ·Óä´é¡Ñ¹

áµè»ÑêÁ·ÓäÁèä´é àÃÒ¶ÒÁ¡ÅѺä»ÇèÒÊÒà˵Øà¾ÃÒÐàÃÒàËÃÍ·Õè·ÓãËé»ÑêÁ·Ó¢éÍÊͺäÁèä´é

ÁÒÇѹ¹Õé µÐ¡Õéâ·Ã仡çÂѧµÐ¤Í¡¡ÅѺÇèÒÍèÒ¹ºÑ­ªÕäÁè·Ñ¹ áÅéǨÐãËéàÃÒ·ÓÂѧä§ÅèÐ

áÅéǨÐãËéàÃÒ·ÓÂѧä§

¹ 13 .. 2549 10:49:28
ѧդ鹵