< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
******·ÓÍÐäáçäÁè´Õ.......... [8997/0]
.....ÃѺ»ÃÔ­­Ò ÀÒ¤ 2 [380/0]
...ÃѺ»ÃÔ­­Ò ã¡ÅéáÅéÇ... [695/2]
...¹Ñ§¼ÙéË­Ô§¤¹¹Ñé¹ ©Ñ¹à¡ÅÕ´ËÅè͹ ËÃ×ÍÇèҩѹà»ç¹... [495/4]
....ÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒä´é¡ÃÐà»ëÒ㺹Ñé¹ÁÒà»ç¹ÃÒ§ÇÑÅ äÁèÊӤѭ.... [386/2]
...........àÃ×èͧ¢Í§©Ñ¹........¡ÑºàÃ×èͧ¢Í§à¢Ò [337/0]
...........ÊÔè§ÃéÒ - ÃéÒÂ.....·ÓãËéà¡Ô´ÊÔè§´Õ - ´Õ [299/1]
.....| | | | ËÁÍ´Ùâ¡Ë¡©Ñ¹ | | | |..... [1115/4]
......Áѹ¨Ð´Õ¢Öé¹.....ËÃ×ÍàÅÇŧ¹Ð [359/3]
@@@...For You and Me [445/0]
Miss you on Tuesday [264/0]
à«ç§àÅ [347/0]
first day diary of us [410/1] 
******·ÓÍÐäáçäÁè´Õ..........

Çѹ¹Õé»ÑêÁâ¡Ã¸àÃÒ ·Õè·Ó¢éÍÊͺäÁèä´éà¾ÃÒÐÇèÒàÃÒäÁèÂÍÁãËé»ÑêÁ»ÃÔ¹·ì§Ò¹·ÕèºéÒ¹

à¾ÃÒÐÍÒ¨ÒÃÂìãËé¹Ó˹ѧÊ×Íà¢éÒä´é àÃÒµèÒ§ËÒ¡à»ç¹¤¹ËÒ¢éÍÁÙÅãËé

áµè»ÑêÁºÍ¡ÇèÒ¨ÐÊÃØ»¡è͹ àÃÒ¨Ö§ºÍ¡ÇèÒ§Ñ鹡çà¢Õ¹àÍÒ

áµèàÁ×èͤ׹»ÑêÁ¡ÅѺÇèÒãËéàÃÒÇèÒà¾ÃÒÐàÃÒàͧ·ÕèäÁèÂÍÁãËé»ÑêÁ»ÃÔ¹·ìÍÍ¡ÁÒÍèÒ¹ ¤¹Í×è¹æ à¤éÒ·Óä´é¡Ñ¹

áµè»ÑêÁ·ÓäÁèä´é àÃÒ¶ÒÁ¡ÅѺä»ÇèÒÊÒà˵Øà¾ÃÒÐàÃÒàËÃÍ·Õè·ÓãËé»ÑêÁ·Ó¢éÍÊͺäÁèä´é

ÁÒÇѹ¹Õé µÐ¡Õéâ·Ã仡çÂѧµÐ¤Í¡¡ÅѺÇèÒÍèÒ¹ºÑ­ªÕäÁè·Ñ¹ áÅéǨÐãËéàÃÒ·ÓÂѧä§ÅèÐ

áÅéǨÐãËéàÃÒ·ÓÂѧä§

¹ 13 .. 2549 10:49:28
ѧդ鹵