< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
´ª.ÍÒ«ÔâÁ ¤Ãº¢ÇºáÅéǤÃѺ.. [11271/2]
¤Ô´¶Ö§Ë¹Ù¨Ñ§àÅ [276/0]
ÃÒ§ҹµÑǤÃѺ¼Á [271/3]
[178/1]
àÁÅ紾ѹ¸ØìáË觤ÇÒÁÃÑ¡ [194/1]´ª.ÍÒ«ÔâÁ ¤Ãº¢ÇºáÅéǤÃѺ..

 

                                                       

                                                                                       

               .... Çѹ¹Õé¤ÃºÃͺ 1 ¢Çº¢Í§Ë¹Ù¹ÐÅÙ¡...

 

                 àÇÅÒÁѹ¼èÒ¹ä»àÃçÇÁÒ¡ æ àŹРáÁèÂѧ¨ÓÇÔ¹Ò·Õ·Õè˹ÙÍÍ¡ÁÒÅ×ÁµÒ´ÙâÅ¡ä´é´Õ ÁÕ·Ñé§à¨çº»Ç´

                 á·º·¹äÁèäËÇ áÅдÕã¨ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹àÇÅÒµèÍÁÒ ÅÙ¡¢Í§áÁèÅ×ÁµÒ´ÙâÅ¡ àÇÅÒ 09.34 ¹. 

                 Çѹ·Õè 5¡ØÁÀÒ 2550 ¹éÓ˹ѡ 3120 ¡ÃÑÁ à»ç¹à´ç¡¼ÙéªÒ¼ÔÇ¢ÒÇ·Õè˹éÒµÒ ¹èÒÃÑ¡ ¹èÒàÍç¹´Ù ¾Õèæ  

       ¾ÂÒºÒÅã¹Ëéͧà´ç¡Íè͹ ªÍº¶ÒÁÇèÒ¼ÙéË­Ô§ËÃ×ͼÙéªÒ ¾Õè æ à¢ÒºÍ¡ÇèÒ˹Ù˹éÒµÒàËÁ×͹         ¼ÙéË­Ô§  áÁèÂѧà»ç¹áÁèÁ×ÍãËÁè ·Õè·ÓÍÐäÃäÁè¶Ù¡ ÁÕáµè¤Ø³ÂÒÂ˹ٷÕèªèÇÂáÁèÁÒµÅÍ´ µÑé§áµè¤ÅÍ´ ·Ø¡ÍÂèÒ§

¤Ø³ÂÒ·ÓãËéáÁèÁÒµÅÍ´ áÁèà¢éÒã¨ËÑÇÍ¡¤¹à»ç¹áÁè ¡çàÁ×èÍáÁèÁÕ˹٠áÁè¶Ö§ä´éÃÙéÇèҤسÂÒÂÃÑ¡ 

 áÁèá¤èä˹ áÅÐáÁè¡çÃѡ˹ÙÁÒ¡ àËÁ×͹·Õè¤Ø³ÂÒÂÃÑ¡áÁè  ...

 

                                          .....µÍ¹¹Õé˹Ùâµà»ç¹Ë¹ØèÁ¹éÍÂáÅéǹÐÅÙ¡ ˹ÙàÃÔèÁµÑé§ä¢è Â×¹

                àͧä´éáÅéÇ áµèÂѧäÁè¹Ò¹à·èÒäËÃè ¶éÒ˹Ùà´Ô¹ä´é˹٤§«¹ÁÒ¡àÅÂÅÙ¡ à¾ÃÒТ¹Ò´ÂѧäÁèà´Ô¹Ë¹Ù

                ÂѧäÁèÍÂÙè¡Ñº·ÕèàÅÂÅÙ¡ ¤Ø³ÂÒÂ˹ٿéͧáÁèÁҹРÇèÒ˹٫¹ÊØ´ æ ·ÓàÍÒÂÒÂà˹×èÍÂàÅÂÅèШêÐ

                áµè˹Ùà»ç¹à´ç¡ÍÒÃÁ³ì ´Õ ÃèÒàÃÔ§ ·ÓãËé·Ø¡¤¹Ãѡ˹٠ÍÕ¡äÁè¡ÕèÇѹàÃÒ¡çä´éà¨Í¡Ñ¹áÅéǹÐÅÙ¡ áÁè¹Ñº

 ÇѹÃÍ ·ÕèàÃÒ¨Ðä´éà¨Í¡Ñ¹ áÁè¤Ô´¶Ö§Ë¹ÙÁÒ¡¹Ð ¶Ö§áÁéáÁè¨ÐäÁèä´éÍÂÙè¡ÑºË¹Ù·Ø¡Çѹ äÁèä´é¤Í´ÙáÅ

  ˹ÙàËÁ×͹áÁ褹Í×è¹ æ à¾ÃÒÐáÁèÁÕ˹éÒ·Õè¡Òçҹ·Õèµéͧ·Ó ·Õè¡Ãا෾ à¾×èÍ͹Ҥµ¢Í§Ë¹Ù áÁè¡ç

  µéͧʹ·¹à¾×èÍ˹٠áµèáÁè¡ç¡ÅѺä»àÂÕèÂÁ˹ٷءà´×͹àŹР...ËÇѧÇèÒ˹٤§à¢éÒã¨áÁè¹ÐÅÙ¡

 

                                     .....Çѹà¡Ô´Ë¹Ù»Õ¹Õé áÁè¡ç¢ÍãËé˹Ùà»ç¹à´ç¡·ÕèÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç äÁèà¨çºäÁèä¢é

   à»ç¹ÅÙ¡·Õè¹èÒÃÑ¡¢Í§áÁèµèÍ仹ШêÐ áÁèÃѡ˹ٹÐ......

 

 

 

 

                             ÃÑ¡¹éͧÍÒ«ÔâÁè ÁÒ¡ æ æææ àŹÐÅÙ¡

 

               

 

 

 

 

 

 

¹ 06 .. 2551 16:00:00
 2 鹵
ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ ¹éͧÍÒ«ÔâÁ

¤Ãº¢ÇºáÅéÇàËÃͤÃѺÅÙ¡

àÅÕ駧èÒÂæ âµäÇäÇ ¹Ð¤Ñº

äÇéÁÕÃÙ» ÁÒáºè§¡Ñ¹ ªÁ¤ÇÒÁËÅèÍ˹è͹ФÃѺ
pond
07 .. 2551 11:22:34
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð¹éͧÍÒ«ÔâÁè...¢ÍãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ æ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç áÅéÇ¡çà»ç¹à´ç¡´Õ¢Í§¤Ø³¾èͤسáÁè¹Ð¨êÐ...
POO
07 .. 2551 19:54:33