< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¨Ø´àÃÔèÁµé¹ ( S.)f. [1041/1]¨Ø´àÃÔèÁµé¹ ( S.)f.

¡Ò÷ÕèàÃÒ ÁÕ ÊÔ觷ÕèÃкÒ ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡

ËÃ×Íä´éºÑ¹·Ö¡ÍÒÃÁó젠 ÀÒ¾   ¤ÇÒÁ¨´¨ÓµèÒ§æ

¨Ð·ÓãËéàÃÒÃÙéÊÖ¡´Õ ÃÙéÊÖ¡äÁèàË§Ò ÃÙéÊÖ¡ÁÕà¾×è͹

ÊÔè§æ¹Ñé¹àÃÒàÃÕ¡ÇèÒ "D i a r y"

 

 

 

·ÓäÁ æææ ÅͧÂé͹µÑÇàͧÇèÒ ·Ó äÁ ??

àÃÒ¶Ö§àÅ×Í¡ËÒä´éÍÒÃÕè àÅ×Í¡ ·Õè¨ÐÁÕáÅÐÊÃéÒ§Áѹ

¤ÓµÍº·ÕèÍÂÙèã¹ã¨¤×Í ËÅÒÂæÍÂèÒ§æ·Õèä´é¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹µÍ¹áá¹Ùé¹

 

 

I  miss the good memoriers.

 


¹ 30 .. 2552 20:03:17
 1 鹵
ÊÙéææææææææææªÕÇÔµÁѹµéͧà´Ô¹µÒÁËÒ ¤ÇÒÁ½Ò¹¹¹¹
¡ÔÁà¨ÕÂ
30 .. 2552 20:16:33