< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ËÑǨÑÂÃÑé¡ÃдØÁ [4897/0] 
ËÑǨÑÂÃÑé¡ÃдØÁ

ÃÑ¡ã¤Ãä´é¢¹Ò´¹ÕéÍêÐà»èÒ ??

 

 

 

¤Ø³ÅÐÍèÒ¹¨ºáÅéÇ ÃÙéÊÖ¡ÍÂèÒ§äÃ

DO YOU  lOVE SOMEONE THISMUCH?
ÃÑ¡ ã¤Ãä´é¢¹Ò´¹ÕéÍêÐà»èÒ ??

A girl and guy were speeding over 100 kmph on the road on a motorcycle...
ªÒÂË­Ô§¤Ùè ˹Öè§àÃè§ÁÍ`䫤ì¡ÇèÒ 100 ¡ÔâÅàÁµÃµèͪÑèÇâÁ§

Girl: Slow down. Im scared.
   ªéÒæ˹èÍÂÊÔ à¤éÒ¡ÅÑǹÐ

Guy: No this is fun.
   äÁèàÍÒÍèРʹءÁÒ¡àÅÂ

Girl: No its not. Please, its too scary!
   äÁèµÅ¡¹Ð ¢ÍÃéͧÅèÐ à¤éÒ¡ÅÑÇÁÒ¡ ¨ÃÔ§æ

Guy: Then tell me you love me.
    §Ñ鹺͡¼Á¡è͹ÊÔ ÇèÒÃÑ¡¼Á

Girl: Fine, I love you. Slow down!
    ¡çä´é à¤éÒÃÑ¡µÑÇ Å´¤ÇÒÁàÃçÇŧÊÔ

Guy: Now give me a BIG hug.
    áÅéÇ¡ç¡Í´¼Áá¹è¹æ

Girl hugs him
    áÅÐà¸Í¡ç¡Í´à¢Ò

Guy: Can you take my helmet off & put it on yourself? Its bugging me.
    àÍÒËÁÇ¡¡Ñ¹¹çͤ¼Áä»ãÊèÊÔ ¼ÁÃÓ¤Ò­¹èÐ

In the paper the next day :( A motorcycle had crashed into a building because of brake failure.
  ÇѹµèÍÁÒ Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ìŧ¢èÒÇ ÁÍ䫤쪹µÖ¡ à¹×èͧ¨Ò¡àºÃ¤ ᵡ

Two people were on it, but only one had survived.
  ÁÕ¤¹ ¹Ñè§ÁÍ䫤ì 2 ¤¹ áµèÇèÒ ÃÍ´¤¹à´ÕÂÇ

The truth was that halfway down the road, the guy realized that his brakes broke, but he didn't want to let the girl know.
  ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¤×Í ·Ò§ÊÒ¹Ñé¹à»ç¹¤ÃÖè§ÊÒÂÅҴŧ ¼ÙéªÒÂÃÙéÇèÒàºÃ¤à¢Ò ᵡ áµè¡çäÁèÍÂÒ¡ã¿éΌÊÒÇÃÙé

Instead, he had her say she loved him & felt her hug him one last time, then had her wear his helmet so that she would live even though it meant that he would die.
  á·¹ ·Õè¨ÐºÍ¡à¸Í à¢ÒãËéà¸ÍºÍ¡ÃÑ¡áÅÐÃÙéÊÖ¡¶Ö§ÍéÍÁ¡Í´à¸Íà»ç¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ áÅéÇãËé à¸Í ãÊèËÁÇ¡¡Ñ¹¹çͤà¾×èÍà¸Í¨Ðä´éÁÕªÕÇÔµÍÂÙèµèÍä» ¶Ö§áÁéà¢Ò¨ÐµÒÂä»¡ç µÒÁ

 

¹ 05 .. 2552 14:33:15
ѧդ鹵