¤ÇÒÁÃÑ¡¹Õéà¾×èÍã¤Ã
"¡ÒÃÁÕã¤ÃÊÑ¡¤¹ÁÒãËéÃÑ¡ à¤éÒàÅèҡѹÇèÒ ¡çàËÁ×͹... ¡Ò÷Õèä´éªèÇÂàµÔÁàµçÁ ¨Ò¡¤ÇÒÁÇèÒ§à»ÅèҢͧªÕÇÔµàÃÒ... áµè¶éÒÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅéÇ... ·ÓãËéàÃÒ Å×Á·Õè¨ÐÃÑ¡µÑÇàͧ µéͧÊÙ­àÊÕÂÍÐäúҧÍÂèÒ§... áÁéáµè¤ÇÒÁ½Ñ¹¢Í§µÑÇàͧ ...©Ñ¹¡çÁͧäÁèÍÍ¡àËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒ ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÃÑ駹Õé ¨ÐÊ´ãÊÊǧÒÁ ä´éÍÂèÒ§äÃ...ËÒ¡¤Ø³äÁèÃÙé¨Ñ¡ ¤ÓÇèÒÃÑ¡µÑÇàͧ¡è͹..."
¹ 11 .. 2552 05:24:20
 1 鹵
...¹Ñè¹ÊÔ..

àÁ×Íè¤ÇÒÁÃÑ¡à¢éÒÁÒ
àÃÒ·Ó·Ø¡ÍÂèÒ§à¾×èͤ¹·ÕèàÃÒÃÑ¡
ààµèàÃÒÅ×ÁÃÑ¡µÑÇàͧ

ààÁé¨ÐÃÙéÇèÒÁѹà»ç¹¡ÒáÃзӷÕèâ§è
ààµè¡çàµçÁã¨

ËÒ¡à¤éÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

ààµèËÒ¡à¤éÒÃѺÃÙéºéÒ§¡ç¤§´Õ..
stangirl
11 .. 2552 19:55:19
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¤ÇÒÁÃÑ¡¹Õéà¾×èÍã¤Ã [20759/1]
¤ÇÒÁÃÑ¡·ÕèÁÕá¤è´éÒ¹à´ÕÂÇ [157/1]
·ÓäÁµéͧ¤Ô´¶Ö§ [184/1]