< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
... [18352/0]...


Çѹ¹Õéà§ÕºáµèàªéÒàÅÂ..à´ÕèÂǹÕéäÁè¤èÍÂÁÕ¤¹àÅè¹màŹÐàÁ×èÍÇÒ¹à»ç¹Çѹ·Õè¼Áà¤ÃÑ´·ÕèÊØ´à¾ÃÒÐÇèÒÁѹÁÕàÃ×èͧËÅÒÂæÍÂèÒ§à¢éÒÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹áºº·ÕèÇèÒµÑ駵ÑÇäÁè·Ñ¹ÍйÐ


áµè¡çÍйÐ........ªÕÇÔµ¤×Í¡ÒõèÍÊÙé

¼ÁÃÑ¡¿éÒÁÒ¡...¨¹Ëŧà¸Íä»áÅéÇáµè¼Á¾ÂÒÁ·ÓãËéäÁèËŧà¸Íà¾ÃÒжéÒËŧáÅéÇà¡Ô´à¸ÍºÍ¡àÅÔ¡¼Á¤§à¨çºä»¹Ò¹àÅÂáµè·Óä§ä´é - -* ÁѹËŧàʹèËìà¸Íä»áÅéÇÇÇÇÇÇÇËÑÇ㨢ͧ¼ÁÁѹÁÕáµèà¸Í¤¹à´ÕÂǼÁÂÍÁµÒÂà¾×èÍà¸Íä´éàŹÐ

I  love Fah.

¹ 25 .. 2549 23:22:45
ѧդ鹵