< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Áѹ à¡Ô´ ¢Öé¹ ä´é ä§ [8378/0] 
Áѹ à¡Ô´ ¢Öé¹ ä´é ä§

äÁèÃÙé ÇèÒÁѹà¡Ô´¢Öé¹ÁÒä´éä§ ¡éÍ''§§''¡ÑºµÑÇàͧ ºÍ¡µÃ§æÇèÒ''à¤ÃÕ´''¹Ð ·ÓäÁµéͧà¡Ô´àÃ×èͧẺ¹Õé¢Öé¹´éÇ áµèÊÔ觷ÕèºÍ¡ä»à»ç¹¨ÃÔ§·Ø¡ÍÂèÒ§¹Ð ''¤Ô´¶Ö§ ÃÑ¡ ªÍº ''·Ø¡¤Ó·ÕèºÍ¡ä» ¨Ò¡''ã¨''¨ÃÔ§æ áÅÐäÁèÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹¹Ð àÇÅÒ·Õè¶ÒÁÍÐäÃä» ''¤ÓµÍº''·ÕèµÍºÁÒ Áѹ''¨ÃÔ§''ËÃ×Íà»ÅèÒ ªèǺ͡ä´éäËÁ áÅÐ''¤Ô´''Âѧ䧵͹¹Õé ¶éÒÍèÒ¹áÅéÇ ªèÇÂ''µÍº''·Õ¹èФêÒººº

                                                                   ÃÑ¡ ¹Ð ¤Ñº

             *ËÒ¡à»ç¹ä»ä´é ¨Ð¢ÍãËéÁҵͺ ''ä´ÍÒÃÕè'' ·Ø¡Çѹä´éäËÁ*

        µÍº ºéÒ§ à¶ÍÐ ¹Ð ÍÂèÒ ÍèÒ¹ ÍÂèÒ§ à´ÕÂÇ ¹Ð ¤êÒººººººººº ¤¹´Õ        

¹ 15 .. 2550 03:07:29
ѧդ鹵