< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
¨ÐãËé©Ñ¹·ÓÂѧä§... [13395/0]
ÃÍà¾Õ§à¸Í [144/0]
ÍÂÒ¡ºÍ¡à¸Í¤¹´Õ "©Ñ¹¢Íâ·É" [121/0]
ÃÐËÇèÒ§¤ÇÒÁÃÑ¡¡ÑºÍ¹Ò¤µ... [165/0]
Unplan [155/0]
ÃÑ¡Í͡ẺäÁèä´é [118/0]¨ÐãËé©Ñ¹·ÓÂѧä§...

 

©Ñ¹¡çÃÙé㹡®à¡³±ì áÅСçàËç¹ã¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
ÇèÒàÃÒ·Ó¼Ô´ ·ÕèÁÒ¤Ô´ÃÑ¡¡Ñ¹ÍÂèÒ§¹Õé

·Ñ駷ÕèÃÙé´Õá¡è㨠ÇèÒà¨éҢͧà¸ÍÁÕ
à¨çº»Ç´¡Ñº¤Ó¹Õé áµèÁѹ¤×ÍàÃ×èͧ¨ÃÔ§ã¤Ã¡çÃÙé

áÁéÊÁͧ¨Ð¤ÍÂÊÑè§ ¤Íº͡ãËé©Ñ¹¹Ñé¹àÅÔ¡ä»
ÅÖ¡ÅÖ¡ÃÙéäËÁã¨ÍÂÒ¡¨ÐÃÑ¡

¨ÐãËé©Ñ¹·ÓÂÑ§ä§ ¨ÐãËé¶Í¹ã¨¨Ò¡à¸Í
¡ç¤§ÊÒ¨¹à¡Ô¹ä» áµè¶éҩѹ¨Ð仵èÍ ¡çäÁèàËç¹Ë¹·Ò§¨Ðä»
äÁèÁÕËÇѧÍÐäÃÍÂÙèàÅÂ..

©Ñ¹äÁèÃÙéÇѹµèÍä» ©Ñ¹äÁè¾ÃéÍÁ¨Ðà¨ÍÁѹ
©Ñ¹äÁèµéͧ¡Òà ·Õè¨Ð¶ÒÁ¶Ö§Çѹ¾ÃØ觹Õé

à¾ÃÒÐÇèҩѹ¹Ñé¹Êآ㨡ѺªÕÇÔµ·Õè´Õ ÁÕà¸ÍÍÂèÒ§Çѹ¹Õé
á¤èà·èÒ¹Õé¡ç¾ÍÊÓËÃѺ©Ñ¹

áÁéÊÁͧ¨Ð¤ÍÂÊÑè§ ¤Íº͡ãËé©Ñ¹¹Ñé¹àÅÔ¡ä»
ÅÖ¡ÅÖ¡ÃÙéäËÁã¨ÍÂÒ¡¨ÐÃÑ¡

¨ÐãËé©Ñ¹·ÓÂÑ§ä§ ¨ÐãËé¶Í¹ã¨¨Ò¡à¸Í
¡ç¤§ÊÒ¨¹à¡Ô¹ä» áµè¶éҩѹ¨Ð仵èÍ ¡çäÁèàËç¹Ë¹·Ò§¨Ðä»
äÁèÁÕËÇѧÍÐäÃÍÂÙèàÅÂ..

áµè¶éҩѹ¨Ð仵èÍ ¡çäÁèàËç¹Ë¹·Ò§¨Ðä» äÁèÁÕËÇѧÍÐäÃÍÂÙèàÅÂ..

¹ 02 .. 2552 14:28:31
ѧդ鹵