< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
Better man [7350/0] 
Better man

Better man - Robbie Williams

Send someone to love me

I need to rest in arms

Keep me safe from harm

In pouring rain

 Give me endless summer

Lord I fear the cold

Feel I'm getting old

Before my time

 As my soul heals the shame

I will grow through this pain

Lord I'm doing all I can

To be a better man

 Go easy on my conscience

'Cos it's not my fault

I know I've been taught

To take the blame

Rest assured my angels

Will catch my tears

Walk me out of here

I'm in pain

As my soul heals the shame

I will grow through this pain

Lord I'm doing all I can

To be a better man

 Once you've found that lover

You're homeward bound

Love is all around

Love is all around

 I know some have fallen

On stony ground

But love is all around

 Send someone to love me

I need to rest in arms

Keep me safe from harm

In pouring rain

Give me endless summer

Lord I fear the cold

Feel I'm getting old

Before my time

 As my soul heals the shame

I will grow through this pain

Lord I'm doing all I can

To be a better man

ä´éâ»Ã´ Êè§ã¤Ã«Ñ¡¤¹ÁÒÃÑ¡©Ñ¹·Õ ©Ñ¹µéͧ¡Ò÷Õè¨Ð¾Ñ¡¼è͹ã¹ÍéÍÁᢹ¹Ñé¹ ´ÙáũѹãËé»ÅÍ´ÀѨҡÍѹµÃÒÂ

ã¹àÇÅÒ·ÕèÊÒ½¹»ÃÍ»ÃÒ  ãËéÄ´Ù·ÕèäÁèÁÕÇѹÊÔé¹ÊØ´á¡è©Ñ¹ âÍé ·èÒ¹ ©Ñ¹ËÇÒ´¡ÅÑǤÇÒÁà˹çºË¹ÒÇ

ÃÙéÊÖ¡©Ñ¹¡ÓÅѧá¡èµÑÇŧ ¡è͹·Õè¨Ð¶Ö§àÇÅÒ·ÕèÊÁ¤Çà àËÁ×͹·Õè¨Ôµã¨©Ñ¹ËÒ¨ҡ¤ÇÒÁÍѺÍÒÂ

©Ñ¹¨ÐàµÔºâµ¼èÒ¹¾é¹¤ÇÒÁà¨çº»Ç´¹Õé ·èÒ¹ ©Ñ¹¡ÓÅѧ·Ó·Ø¡ÍÂèÒ§à·èÒ·Õè·Óä´é à¾×èÍ·Õè¨Ðà»ç¹¤¹·Õè´Õ¡ÇèÒ¹Õé

 à´Ô¹Ë¹éÒµèÍä»ÍÂèÒ§ÁÕÊµÔ à¾ÃÒÐÇèÒÁѹäÁèãªè¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§©Ñ¹ ©Ñ¹ÃÙéÇèÒ ©Ñ¹¶Ù¡Ê͹ÁÒ

à¾×èÍ·Õè¨ÐäÁèʹ㨵èͤӡÅèÒÇâ·É à·Ç´Ò¢Í§©Ñ¹ÃѺÃͧ¡Ñº©Ñ¹ÇèÒ ¨Ð«Ñº¹éӵҢͧ©Ñ¹

¾Ò©Ñ¹Í͡仨ҡ·Õè¹Õé ©Ñ¹ÃÙéÊÖ¡à¨çº»Ç´  àËÁ×͹·Õè¨Ôµã¨©Ñ¹ËÒ¨ҡ¤ÇÒÁÍѺÍÒÂ

©Ñ¹¨ÐàµÔºâµ¼èÒ¹¾é¹¤ÇÒÁà¨çº»Ç´¹Õé ·èÒ¹ ©Ñ¹¡ÓÅѧ·Ó·Ø¡ÍÂèÒ§à·èÒ·Õè·Óä´é à¾×èÍ·Õè¨Ðà»ç¹¤¹·Õè´Õ¡ÇèÒ¹Õé

 áÅéǤس¨Ð¾º¤¹·ÕèÃÑ¡¤Ø³ ¤Ø³¡ÓÅѧ¡ÅѺÊÙèºéÒ¹¢Í§¤Ø³ ¤ÇÒÁÃÑ¡¹Ñé¹ÍÂÙèÃͺæ

¤ÇÒÁÃÑ¡¹Ñé¹ÍÂÙèÃÍºæ  ©Ñ¹ÃÙéÇèÒã¤ÃºÒ§¤¹µéͧÍÂÙ躹 ˹·Ò§·ÕèäÃé¤ÇÒÁ»ÃÒ³Õ

áµè¤ÇÒÁÃÑ¡¡çÍÂÙèÃͺæ ä´éâ»Ã´ Êè§ã¤Ã«Ñ¡¤¹ÁÒÃÑ¡©Ñ¹·Õ ©Ñ¹µéͧ¡Ò÷Õè¨Ð¾Ñ¡¼è͹ã¹ÍéÍÁᢹ¹Ñé¹

´ÙáũѹãËé»ÅÍ´ÀѨҡÍѹµÃÒ ã¹àÇÅÒ·ÕèÊÒ½¹»ÃÍ»ÃÒ  ãËéÄ´Ù·ÕèäÁèÁÕÇѹÊÔé¹ÊØ´á¡è©Ñ¹

âÍé ·èÒ¹ ©Ñ¹ËÇÒ´¡ÅÑǤÇÒÁà˹çºË¹ÒÇ ÃÙéÊÖ¡©Ñ¹¡ÓÅѧá¡èµÑÇŧ ¡è͹·Õè¨Ð¶Ö§àÇÅÒ·ÕèÊÁ¤ÇÃ

àËÁ×͹·Õè¨Ôµã¨©Ñ¹ËÒ¨ҡ¤ÇÒÁÍѺÍÒ ©Ñ¹¨ÐàµÔºâµ¼èÒ¹¾é¹¤ÇÒÁà¨çº»Ç´¹Õé ·èÒ¹ ©Ñ¹¡ÓÅѧ·Ó·Ø¡ÍÂèÒ§à·èÒ·Õè·Óä´é à¾×èÍ·Õè¨Ðà»ç¹¤¹·Õè´Õ¡ÇèÒ¹Õé

 

¹ 14 .. 2550 07:54:06
ѧդ鹵