< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
¹Ò¹áÅéÇäÁèä´éà¢Õ¹ [8102/2]
The First [181/3] 
¹Ò¹áÅéÇäÁèä´éà¢Õ¹

     ªèǧ¹ÕéµÑé§ã¨·Ó§Ò¹ àÅÂäÁèà¢Õ¹ áÅéÇ¡ç Å´ææ msn ŧ´éÇ à¹×èͧ¨Ò¡ ÊͧÍÒ·ÔµÂìáá¢Í§»Õ àÁéÒÊìᵡä»Ë¹èÍ  ·ÓãËé ÊÓ¹Ö¡ä´éÇèÒ äÁèä´éáÅéǵéͧ ¡Ñ¡µØ¹§Ò¹ÁÑè§ äÁè§Ñé¹Áѹ¨ÐÁҾ͡ËÒ§¹éÍÂææ¢Í§àÃÒ 55  áÅéÇÍҨⴹäÅèÍÍ¡ä´é    áµèÇѹ¹Õé¡ç¾Í´Õ ÁÕäÍé»Ñ¹ ÁÒ·Ñ¡ÇèÒ diary äÁèãªè monthy ´Ù»Ò¡Áѹ àŤԴä´é à¢Õ¹˹èÍ¡ç´Õ

            ÍѾàÃ×èͧ¹Õé´Õ¡ÇèÒ  ËÅѧ¨Ò¡àÃÒ¤Ô´ä´éáÅéÇÇèÒ¹èÒ¨ÐáËéÇ àÃÒ¡çàÅÂãªéàÇÅҵѴã¨ÍÂÙè¹Ò¹àËÁ×͹¡Ñ¹ ¡çµÑ´ã¨äÁèä´é«Ð·Õà¾ÃÒÐà¤éҪͺ·ÓãËé¤Ô´(à¢éÒ¢éÒ§µÑÇàͧ) µÅÍ´àÇÅÒ ã¹·ÕèÊØ´ àÃÒ¡ç·Óã¨ä´éáÅéÇ ´Õ㨡ѺàÃÒ˹èÍÂà¾×è͹ææ  ¢Ò´¡Ñ¹ ¢Ò´¡Ñ¹ ÁÒËÅÍ¡àÃÒ  ÍÂèÒ ÁÒ¹Ö¡àÊÕÂ㨷ÕËÅѧáÅéǡѹ àªÍÐ àªÍÐ àªÍÐ

           ªèǧ¹ÕéàÃÒ ¾Ñ²¹Ò¡ÒáԹ¢Í§àÃÒä´é´Õà¡×ͺà·èÒà´ÔÁáÅéÇ à´ÕëÂÇÁÒà¨Í¡Ñ¹ä´éàÅ 价ӧҹµèÍáÅÐ à´Õë­Çâ´¹äÅèÍÍ¡

 

¹ 18 .. 2548 16:59:49
 2 鹵
- -'
zeed
18 .. 2548 17:05:57
àËÍÐ æ
¹Ùë
18 .. 2548 18:35:31