< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
à»ÅÕ躤ÇÒÁÃÑ¡àËÁ×͹¡Ò÷Ӣ¹Á [8179/0] 
à»ÅÕ躤ÇÒÁÃÑ¡àËÁ×͹¡Ò÷Ӣ¹Á

 

¡Ò÷Ӣ¹Á¨Óà»ç¹µéͧãªè¤ÇÒÁµÑé§ã¨ ÅÐàÍÕ´Íè͹ ´Ñ§¹Ñé¹

¢¹Á·Õè·ÓÍÍ¡ÁÒ¹Ñ鹨֧¨ÐÁÕÃÊËÍÁËÇÒ¹ÍÂèÒ§·ÕèÊØ´

áµèËÒ¡ÇèÒàÃÒ·Óà¾Õ§à¾ÃÒÐÇèÒá¤èÍÂÒ¡·ÓËÃ×ÍäÁèä´éãÊèã¨Å§ä»

¢¹Á·ÕèÍÍ¡ÁÒ¹Ñé¹Ãʪҵԡç¨ÐáÊ´§ÍÍ¡¶Ö§ÍÒÃÁ³ì¢Í§àÃÒÇèÒ

ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨á¤èä˹·Õè¨Ð·Ó¢Á¹¹Õé àËÁ×͹àªè¹¤ÇÒÁÃÑ¡

·Õè¤ÇÃäµÃèµÃͧáÅÐÅÐàÍÕ´Íè͹à¾×èÍãËéä´éÃÊËÍÁËÇÒ¹

¹ 11 .. 2549 18:46:44
ѧդ鹵