< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ÍÂÒ¡à¢Õ¹ ààµè ·ÓäÁËÑÇã¨ÁѹäÁèÊÑ觡Òà [19317/0]
ÇѹààË觤ÇÒÁÃÑ¡ ©Ñ¹ÁÕãËéà¸Í·Ø¡Çѹ [1687/0]
¢Í§·Õèà¸ÍäÁèä´éÃÑ¡ [929/3]
4 à´×͹ ·ÕèààʹÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢+·Ø¡¢ì ºÒ§àÇÅÒ [592/0]
ÃÑèÇÁËÒÅÑ ໧ÍÂÒ§¹Õé¹Õèàͧ [453/0]
»Ô´µÒàÍÒäÇé »Åè͹éÓµÒãËéÁѹäËÅ [511/0]
˹ѧÊ×Í·Õèµéͧ¡ÒÃÍèÒ¹ãË騺 [285/2]
ªÕÇÔµà຺¹Õé µÒÂä»ä´é¡ç´Õ [356/1]
¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·ÕèäÁèÍÂÒ¡ÃÙé ààµè¡çµéͧÃÙé [453/1]
¼Ô´·Õè©Ñ¹¤Ô´ÁÒ¡ä» ËÃ×Íà¸Í¤Ô´¹éÍÂä» [464/0]
ä»ËÒààÁèÍØé [417/1]
¶éÒÃÑ¡..ààÅéÇ·ÓäÁµéͧ..àÅÔ¡ [422/3]
ÁÕ¤¹ÍÂÒ¡ãËéź [420/0]
ʧÊÒÃÁÖ§ÇèÐ..ÍÑÂà¾×è͹ÃêÒ¡¡¡¡¡ [223/1]
ÇѹÍÐäÃÇèÐ..¡ÙäÁèà¢éÒã¨... [398/0]
¡è͹¶Ö§Çѹà´ç¡ [228/0]
Future [400/2]
¤¹à¨ÕÂÁµÑÇ ¡çä´éààµèà¨ÕÂÁ㨠[365/0]
¢Íº¤Ø³·ÕèÂѧÃÑ¡¡Ñ¹ [441/1]
Excuse me ..T_T.. [391/1]
90 Day [448/1]
To Miss You [284/0]
Sleep Time [388/3]
ÍÒ¡Ò÷ÕèºÍ¡ã¤ÃäÁèä´é [474/2]
1 Çѹ·ÕèààʹâË´ÃéÒÂÊÓËÃѺ©Ñ¹ [449/2]
ÊͺàÊÃç¨ààÅéÇà¿Â [1333/0]
Êͺ Êͺ Êͺ [299/0]
¾ÃØ觹Õé¡çÊͺààÅéÇ [253/0]
¹éÓµÒ·ÕèäËÅÃÔ¹ [344/5]
Christmas Day Çѹ·Õèà˧ҷÕèÊØ´à·èÒ·Õèà¤Â¾ºà¨Í [370/2]
ÊͧÃÑ¡©Ñ¹ÃѺäÁèäËÇ [430/0]
ËèÒ§ä¡Å¡Ñ¹àËÅ×Íà¡Ô¹ [2491/7]
àµÃÕÂÁµÑÇàÃÕÂÁã¨Êͺä´éààÅéÇ [396/3]
ÍÐäáѹà¹ÕëÂ..¤×¹¹Õé.. [296/0]
¨Ðä´é¾Ñ¡àÁ×èÍäËÃèÇèÐàÃÒ [265/0]
HAPPY BIRTHDAY MY MOM [389/0]
¤ÇÒÁÃÑ¡¡çàËÁ×͹¹éÓ·Õèà»ÅÕè¹仵ÒÁÀÒª¹Ð·ÕèºÃÃ¨Ø [263/2]
ÍÒ¨ÒÃÂì¤èÐ ÅÒ»èÇ 1 Çѹ [333/1]
¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¢Í§ªÕÇÔµ [265/2]
ÍÂÒ¡ãËéÍèÒ¹ààÅШÐà¢éÒ㨠[342/4]
à¾Å§¹Õé¤ÇÒÁËÁÒ´Õ...ÍÂÒ¡¿Ñ§¨Ñ§.. [415/1]
ʧÊÑÂ..àÃÒàÁÒ»Åҷ١ѹààÅéÇÅèÐ..à¾×è͹..à¾×è͹.. [255/1]
§Ò¹»ÅÒ·Ù ·Õè ààÁè¡Åͧ [466/1]
©Ñ¹ÂѧÃÑ¡¤Ø³ÍÂÙè¹èÐ [299/3]
äÁèä´é¤Ô´Çèҹ͡ã¨..àà¤èäÁèÁÑè¹ã¨.. [476/4]
àÁ×èÍà¢ÒÁҩѹ¨Ðä» [329/0]
©Ñ¹ËÂØ´ààÅéÇ..ààÅéÇà¸ÍËÂØ´ä´éäËÁ.. [474/0]
1Çѹ¡Ñº2àÃÒ [231/1]
ÍÂÙèä´éà¾ÃÒФÇÒÁàª×èÍ㨠[276/0]
Çѹ·ÕèÇèÒ§à»ÅèÒ..¢Í§©Ñ¹..àËÁ×͹àªè¹·Ø¡»Õ... [401/2]
໧ÍÐäÃÁÒ¡äËÁ..໧Ëèǧ..àà·º¢Ò´ã¨... [290/2]
Êͧà´×͹..ààÅéÇÊÔ¹èÐ..·ÕèàÃÒ¤º¡Ñ¹... [376/1]
Çѹ¹Õé..â·ÃËÒºèͨѧ...àÃÒ¡ç¤Ô´¶Ö§¹ÒÂ..ÍÑÂâä¨ÔµÃ.. [277/1]
àÃÔèÁµé¹...à´×͹..·Õèààʹ..à˹×èÍ [2128/1]
ÊÔé¹à´×͹¡çàËÁ×͹ÊÔé¹ã¨ [368/2]
¡ÒÃÃͤÍ·Õè¤ØéÁ¤èÒ [396/1]
¶Ö§¨Ðà»ç¹ 2 à´×é͹ ààµèäÁèà¤ÂÁÕ 2 㨠[330/0]
àÁ×èÍà¸Í .. à¢éÒÁÒàà·¹..¤ÇÒÁÇèÒ§à»ÅèÒ [1767/1]
You Love Me . I Love Him [368/0]
àÁ×èÍ..¤ÇÒÁÃÑ¡..·ÓãËé..·Ø¡ÍÂèÒ§¡ÅѺÁÒ..ÊǧÒÁ.. [360/1]
âÅ¡¡çÂѧ¤§à´ÔÁ..©Ñ¹¡çÂѧµéͧËÒÂã¨...ààµèËÑÇã¨..à¨çºàËÅ×Íà¡Ô¹... [528/5]
¹éÓµÒ..¤§àà·¹¤Ó¢Íâ·É..äÁèä´é [397/0]
...................................... [268/0]
....¤Ô´¶Ö§....¤Ô´¶Ö§...ÁÒ¡..ÁÒÂ... [307/0]
¤Ô´¶Ö§.....¢Í§àÃҨѧ... [438/2]
ÁÕààµèµÑÇ·Õèä¡Å¡Ñ¹..ã¨Âѧ¼Ù¡¾Ñ¹·Ø¡ÇÔ¹Ò·Õ [344/0]
¤¹ÃÑ¡ ·ÕèÂѧà»ç¹ ¤¹ÃÑ¡ µÅÍ´ä» [453/0]
I LOVE YOU [256/0]
Çѹ·Õèà˧ҷÕèÊØ´ ¤×ÍÇѹ·ÕèäÁÁÕ.... [390/0]
ÃÑ¡¹ÒÂÁÒ¡¡ÇèÒµÑÇàͧ [321/1]
§Ò¹ÇԨѷÕèÂÒǹҹ [390/0]
àÇÅҢͧ¹Ò ¨ÐäÁèÁÕÇѹËÁ´ËÃÍ [347/1]
[458/0]
[344/0]
[373/0]
[329/0]
ÃÑ¡ ÃÑ¡ ÃÑ¡à¡Ô¹¤ÓºÃÃÂÒ [422/0]
àÃÒ..ãªè? ÊÓËÃѺà¢ÒËÃ×Íà»ÅèÒ¹èÐ.. [465/2]
1 à´×͹..·Õè..àÃÒ..ÃÑ¡¡Ñ¹.. [501/1]
¡Ãз§¨ÐäÁèŧ·Ò§ ËÒ¡ÁÕà¸ÍÍÂÙèã¡Åéæ [375/1]
ã¡Åé¶Ö§ .. ÁÒ·Ø¡... ·Õ..à´×͹ãËÁè..ªÕÇÔµà´ÔÁæ.. [363/0]
àÁ×èÍäËÃè ¨ÐàË繩ѹ໧à࿹à¸ÍÊÑ¡·Õ [276/2]
§Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ àÃÕ¹ àÃÕ¹ àÃÕ¹ [271/0]
ä´é¾ºà¾×èÍ¹æ ·Õè¤Ô´¶Ö§ÊÑ¡·Õ ÃÑ¡¾Ç¡àà¡ÇèÐ!à¾×è͹ ÃÑ¡ ! [346/0]
1 à´×͹·Õ¼èÒ¹ÁÒ [318/2]
¼Ô´à¾ÃÒÐÃÑ¡·Ø¡¤¹ [405/1]
Çѹ·ÕèàÃÒÃÑ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ [316/1]
¤Ô´¶Ö§àµèÒ¹éÍ¢ͧàÃÒ [271/0]
¤Ô´¶Ö§ÁÒ¡ÁÒÂà¡Ô¹¤ÓºÃÃÂÒÂàËÅ×Íà¡Ô¹ [225/1]
¤ÇÒÁÃÑ¡à»ç¹à຺¹Õé¹Õèàͧ [326/1]
Çѹ·ÕèäÁèÃÙé͹Ҥµ [480/4]
Çѹ·ÕèàÃÒµéͧËèÒ§¡Ñ¹ [219/0]
⤵à HAPPY àÅÂà¿é àËÍÐææ [299/0]
¹ÕéàÃÒà»ç¹ÍÐäÃ仹èÐ [384/0]
ÍÒ¨à»ç¹ÇѹÊӤѭ¢Í§ã¤Ãààµè㨩ѹàÈÃéÒàËÅ×Íà¡Ô¹ [1100/1]
¾ÃØ觹ÕéààÅéÇÊÔ¹èÐ [457/2]
ʧÊÒà à´ç¡¨Ñ§ ·Óä§´Õ [406/1]
ààÅÐààÅéÇàÃÒ¡çà¢éÒ㨡ѹ [286/1]
Çѹ·Õè·´Êͺ¤ÇÒÁ¨Ãԧ㨠[239/0]
à¢Ò¤×Íà¸ÍãªèäËÁ?à¢Ò¤×Íà¸ÍãªèäËÁ? [241/1]
ÍÂÒ¡ãËéÁÔÇ·ÕèÃÑ¡¢Í§àÃÒä´éÍèÒ¹ [387/2]
ÃÑ¡ÁÒ¡ÁÒÂãËéà¾Õ§à¸Í [332/0]
àÇÅÒäÁèà¤ÂËÂش㨤¹¡çËÂØ´ÃÑ¡äÁèä´é [196/0]
ä´é¾Ñ¡1Çѹ [303/1]
àÊé¹·Ò§ÊÙé¤ÇÒÁ½Ñ¹ [375/0]
´éÇÂÃÑ¡ààÅФԴ¶Ö§ [254/0]
ÃÑ¡Âѧ䧡ç¤×ÍÃÑ¡ [418/1]
¤ÇÒÁÃÑ¡..àà¤è¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ [297/1]
ª×è͵͹¤Ô´äÁèÍÍ¡ÍÐ [226/0]
¢Õéà¡Õ¨¹ÑºÇѹààÅéÇÍÐ [330/0]
Çѹ·Õè..5..ààÅéǹéÍ [350/0]
Çѹ·Õè..4.. [344/0]
Çѹ·Õè..3.. [328/0]
Çѹ·Õè2.. [278/0]
¤ÃÑé§ààá·ÕèàÃÒä´é¤Ø¡ѹ [308/0]
à¡×ͺä»ààÅéÇ [409/1]
àÃÔèÁµé¹¤ÃÑé§ãËÁè [280/1] 
ÍÂÒ¡à¢Õ¹ ààµè ·ÓäÁËÑÇã¨ÁѹäÁèÊÑ觡ÒÃ

à»ç¹ÍÐäâͧÁѹ¡çäÁèÃÙé

·Ñ駷Õèà˵ءÒóì·Õè¼Ò¹ÁÒÁѹÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭ¡ÑºªÕÇÔµàÃÒÁÒ¡

(àÁ×èÍÇѹàÊÒÃì ·Õè 6 ¡¾. 53)

ÇèÒ¨Ðà¢Õ¹ä´ààµèªÇ§¹Ñé¹àÇ纻Դ»ÃѺ»Ãا

àÃÒàÅÂäÁèÁÕàÇÅÒà¢Õ¹

 

ààµè¾ÍÁҵ͹¹Õé

 

ÍÂÒ¡¨Ðà¢Õ¹¹èÐ

 

ààµè·ÓäÁ¹èÐ ·ÓäÁ Áѹ¶¶Ö§à¢Õ¹äÁèÍÍ¡

ã¨ÍÐÁѹÍÂÒ¡à¢Õ¹

ààµè ÊÁͧÁѹ¡ÑºäÁèÊÑ觡ÒÃ

 

ÊÔ觷Õè໧¤Ó¶ÒÁÍÂÙèã¹ã¨ÁÒ¡ÁÒ¡ç¤×Í

 

"·ÓäÁ ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ ¡Ñº ¤ÇÒÁ½Ñ¹ Áѹ¶Ö§ä»´éÇ¡ѹäÁèä´é"

 

·ÓäÁ ½Ñ¹ Áѹ¶Ö§äÁè໧¨ÃÔ§

 

·ÓäÁ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§

 

Áѹ¶Ö§âË´ÃéÒ ¡ÇèÒ¤ÇÒÁ½Ñ¹

 

¨ÐÁÕ˹·Ò§ä˹ºéÒ§

·Õè·ÓãËé½Ñ¹¤ÃÑ駹Õéà»ç¹¨ÃÔ§

 

ªèÇÂËҤӵͺãËé·Õ ªÕÇÔµ ·ÓäÁ¶Ö§à»ç¹à຺¹Õé

 

 

¹ 16 .. 2553 21:05:31
ѧդ鹵