< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
˹Ö觻բͧàÃÒ [15202/0] 
˹Ö觻բͧàÃÒ

 

Çѹ¹Õé ¤ÃºÃͺ·ÕèàÃÒ¤º¡Ñ¹1»ÕáÃéÇà¹ÍÐ

äÁè¹èÒàª×èÍ ÇèÒàÃҨФº¡Ñ¹ä´é¹Ò¹

·Ñé§æ·Õè¤ÇÒÁ໹¨Ô§ àÃÒÊͧ¤¹ÁÕÕâÍ¡ÒÊÁÕ¤¹Í×è¹ä´é§èÒÂÁÒ¡

à¾ÃÒÐÃÐÂзҧ!!!

µÒ¹ÊÑ­­Ò ÇèÒ¨ÐÃÑ¡ÍÕ¿ à·èÒ·ÕèÍÕ¿ÃÑ¡µÒ¹

ÊÑ­­ÒÇèÒ¨ÐäÁè·Ôé§ÍÕ¿ä»ä˹

ÊÑ­­ÒÇèÒ¨Ð໹¤¹à´ÔÁ¢Í§ÍÕ¿µÅÍ´ä»

Çѹ¢éҧ˹éÒ¨Ð໹ÂÑ§ä§ àÃÒÊͧ¤¹äÁèÍÒ¨ÃѺÃÙé áµè·Ø¡ÇѹµÒ¹¨ÐÃÑ¡ÍÕ¿ ÃÑ¡ÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæææ

 

¼Á ÃÑ¡ àÁÕ ¤¹ ¹Õé ·Õè ÊØ´ àÃÂ

¹ 20 .. 2552 19:14:29
ѧդ鹵