< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
{~ Çѹáá¢Í§¡ÒÃÁÕä´ÍÒÃÕè ~} [8168/0]{~ Çѹáá¢Í§¡ÒÃÁÕä´ÍÒÃÕè ~}

 ÊÇÑÊ´Õ "ä´ÍÒÃÕèàÅÔ¿"

        =>> ãªéàÇŹҹ¾ÍÊÁ¤Ç÷Õè¨ÐËÒ àÇçº ÊÑ¡àÇ纷Õè¨Ðà¢Õ¹ä´ä´é áµè¡ç¹Ò¹ÁÒ¡...

        =>> ÊØ´·éÒ·ÕèŧµÑÇ¡ç ·Õè¹Õè áËÅйР¤§à»ç¹à¾×è͹·Õè´Õ¢Í§àÃÒä´é´Õ (¤§äÁèá¾éÍѹ·ÕèáÅéǹÐ)

       =>> ä´éà¢Õ¹ãËÁèáÅéÇ µèÍ仹Õé¨ÐÊÑ­­ÒáÅéÇÇèÒ " ¨Ð¾ÂÒÂÒÁÍѾä´ÊÑ»´ÒËìÅÐ 3-4 ¤ÃÑé§ãËéä´é" 

      =>> µÍ¹¹ÕéÃÙéÊÖ¡´Õã¨ÁÒ¡ ÂѧäÁèà¢Õ¹ÍÐäÃÁÒ¡¹Ñ¡ËÃÍ¡ àÍÒà»ç¹ÇèÒ "½Ò¡à¹×éͽҡµÑÇ´éǤÃêÒ¿¿¿"

 

 

 

¹ 01 .. 2550 16:18:59
ѧդ鹵