< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
àÃ×èͧàÅèÒ¨Ò¡¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§......ÅÙ¡á»Å§ÃèÒ§à»ç¹ÅÔ§ [14451/4]
¹ÑºÇѹ....ÃͪÐàÍÁÍÂÙè¹êÒ [748/6]
ªÐàÍÁËÇÒ¹ +++ ª×è¹ã¨ [882/9]
Âé͹ÃÍÂà¢Ò¤Ôª¬¡Ù¯ [375/8]
ÁÒÁÐ +++ ÁÒ¢Öé¹ÊÇÃäìªÑé¹ 7 ¡Ñ¹ [570/12]
+++ ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¡Ð·Ô + ¡Ð·Ð [459/8]
âÍéâÎ...ÅÙ¡¾è͹ÔËÇèÒ [412/9]
¸ÃÃÁзÍÃÑ¡ [457/4]
ÇÔêÇÇÇÇÇÇÇÇ...ªÐàÍÁâµéÅÁ˹ÒÇ [509/9]
ªÐàÍÁ¨ëÒ......¾èÍ¡ÐáÁè¢Íâ·É [466/8]
Cha_em@Minburi [581/8]
¤Ø³áÁè.....¢ÍÃéͧ [476/11]
ÅÑÅÅêÒ...ËÃÃÉÒ..àÃÔ§ÃèÒ..8 à´×͹áÂéÇ.!!!! [683/4]
à´ç¡ 7 à´×͹à¤éÒà»ç¹¡Ñ¹ÍÂèÒ§¹Õé...??? [321/2]
ÅÕÅÒÇ´Õ... ÅÕÅÒªÐàÍÁ [370/2]
´Í¡äÁé ´Í¡äÁé¨ÐºÒ¹ [483/4]
ÊÙèà´×͹·Õè 4 à³Ã¹éÍÂ..áʹ«¹ [1310/1]
àËÁ觹éÍ¢ͧáÁè [246/2]
Çѹ¹Õé·ÕèÃͤÍ [386/2]àÃ×èͧàÅèÒ¨Ò¡¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§......ÅÙ¡á»Å§ÃèÒ§à»ç¹ÅÔ§

                                      

 

 

 

                                            ÃÍÇѹ·ÕèªÐàÍÁ¨ÐÁÒÊÙèÍéÍÁ¡Í´..ÇѹáÅéÇÇѹàÅèÒ

 

àÎéÍ.....Áѹà»ç¹ÍÒ¡Ò÷ÕèÍÂÒ¡àËç¹Ë¹éÒÅÙ¡ÁÒ¡ææ

 

áÇèÇææ..ÇèÒÂÒÂàËèÍËÅÒ¹àËÅ×Íà¡Ô¹

 

¤Ô´ÇèÒËÅÒ¹µÐàͧ¨ÐÍѨ©ÃÔÂÐÅéÓàÅÔÈ....ÂÒ¡éÍàžҪÐàÍÁ¹éÍÂä»âçàÃÕ¹ ».¢Õéä¡è

 

¡ÐÇèÒËÅÒ¹¤§¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñºà¾×è͹æÃØè¹¾Õè....áËÁ!  à»ÅèÒàÅ  ÇÔè§äÅè¡Ñ´à¤éÒà»ç¹ËÁÒºéÒàÅÂ

 

¤Ø³¤Ãٺ͡ÂÒÂÇèÒ...ãËéÂÒ»é͹¢éÒÇ¡ÅÒ§ÇѹªÐàÍÁàÊÃ稡è͹...áÅéÇ¢ÍÃéͧãËé¾Ò¡ÅѺºéÒ¹«Ð

 

¡è͹·Õè¾ÔÉÊعѢºéҨСÓàÃÔºÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé...55555  ÊÐã¨à¨§§§§

 

ÂÒÂÂѧäÁèÅФÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ....¤ÃÒǹÕé件֧âçàÃÕ¹...¾Õèæ¡éÍà§Õº¡ÃÔº  äÁè¡ÅéÒ´Ø¡´Ô¡

 

ÂѪÐàÍÁ¤§¨Ð§§.....à´Ô¹ä»à´Ô¹ÁÒÍÂÙèËÅÒÂÃͺ¡éÍäÁèÁÕã¤ÃàÅè¹´éÇÂ

 

à»ç¹ÍѹÇèÒÇѹ¹Ñé¹...¤ÃÙ¨éÒ§ãËé¡ÅѺºéÒ¹´éǹÁ 2 ¡Åèͧ 

 

à¾ÃÒÐà´ç¡ææ·ÕèâçàÃÕ¹¡ÅÑÇËÁÒºéÒ·ÕèÍÂÙèã¹ÃèÒ§ªÐàÍÁ

 

 

 

àÅèÒàÃ×èͧà¤éÒáÅéÇ¡éÍÂÔ觤Դ¶Ö§... ÁÒ¤ÃÒǹÕé¨Ð¿Ñ´«ÐãËéà¢ç´

 

¹Í¹àÍÒáçäÇéÃ͵èÍÊÙé¡ÐªÐàÍÁ´Õ½èÒ.....àÍ   ¨ÒËÅѺÁÑê¹Ð

 

äÁè¹Í¹áÃÐ...à´ëǪÐàÍÁ¡éÍÁÒ¶Ö§áÅéÇ   ÍØêÂÂÂÂ...ÂÒÂâ·ÃÁÒáÅéÇ

 

ªÐàÍÁÍÂÙè˹éÒ»Ò¡«Í¹Õèàͧ.....µÕ 4  à´êÐæææ

 

ªÐàÍÁ¨ëÒ...ªÐàÍÁÁÒËÒáÁè«ÔÅÙ¡

 

ªÐàÍÁ  §§§§§§.. áµè¡éÍÂÍÁãËéÍØéÁ¹Ð    ÁÕ¤¹·Ñ¡ÇèÒªÐàÍÁ˹éÒàËÁ×͹áÁè´éÇÂ

 

âÍêÂÂÂ...´Õã¨ÍÂÙèËÅÒµź

 

ªÐàÍÁÂÍÁãËéáÁèÍØéÁ´éǤÇÒÁ§Ø¹§§  áÅЧÍÁ¨Ò¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

 

¶Ö§Ëéͧ¹Ö¡ÇèÒ¨ÐËÅѺ...¤Ø³¹ÒÂà´Ô¹ÊÓÃǨ·Ø¡«Í¡·Ø¡ÁØÁ

 

 

 

 

    ........................................................

 

ªÐàÍÁÁÒàÂÕèÂÁ·Ñ駷Õ...´Õ㨴Õã¨

 

áÁèªéÒ§¨Ð¾ÒªÐàÍÁä»äËÇé¾ÃйШêÐ

 

ªÐàÍÁÂѧäÁèà¤ÂÁÒàÅ¹Р ....  µÍ¹·éͧÇèÒ¨ÐáÇÐÁÒäËÇé 

 

¨Óä´éÇèÒÁÕ¾ÃÐÃÒªÍҤѹµØ¡ÐàÊ´ç¨.. ¹èÒ¨ÐÊÇÕà´¹  ÃÖÍÐäùÕèáËÅÐ ... ªÐàÍÁ¡éÍàÅÂÍ´«êÒ

 

 ........................

 

 

͸ÔÉ°Ò¹ãËéªÐàÍÁà»ç¹à´ç¡´Õ    á¢ç§áç  áµè¢ÍãËéàÃÕºÃéÍÂÍÔ¡¹Ô´

 

ẺÇèÒ   ʧÊÒäسÂÒÂÍèÐ

 

 

â¶..... áÁè¤Ø³  ´Ù˹éÒ·èÒ·Ò§¨ÐàÃÕºÃéÍÂ

 

 

àÍê... ÁÕàËÂ×èÍËŧÁÒºéÒ§ÁÑê¹êÒ

 

 

 

áËÐææææ .... àÊÃç¨á¹è  äÍé˹ØèÁ¹éͤ¹¹Ñé¹

 

 

 

ªÐàÍÁ... ¢ÍÂÒ«ѡáÍꤹÐÅÙ¡...¹Ò¹æµÃ§¹ÕéÇèÒ§·Õ

 

 

 

äÁèªÍºãËéÍØéÁÅÐ«Ô ????

 

 

 

ÍØéÁäÇéæææ  ... à´ëÇÇÔ觪¹à»éÒ½ÒËÃÑè§ËÑÇ·ÔèÁÍÔ¡

 

 

 

 

ÍÂèÒáÁè ... ÍÂèÒ·ÓÃéÒ¹Ù뢹Ҵ¹Õé

 

 

 

 

äÁèÂÍÁ¹Ô觪ÔÁÔ ????   ... ˹èÇ¡ÙéÀÑÂÁÒáÅéÇÇÇÇÇ

 

 

 

 

 

 

ÂѧäÁèËÁ´¾ÅѧÍÔ¡ÅЫÔ.....  ÍéÒÇáÇÐàÅè¹¹Ô´¹Ö§  à´ëǨРOut 

 

 

 

á§èÁææææ  ...  ÃÒª¹Ô¡ÙÅÍÂèÒ§àÃÒ  ¾Ò˹еéͧ˧ÉìàËÔ¹

 

 

µèÍ´éÇÂÍØé§Á×ÍáÁè  ... àÎé ÃÑ¡´Í¡¨Ö§ËÂÍ¡àÅè¹

 

 

¨ÃÔ§ææáÅéÇ.... äÁèµèÒ§¨Ò¡Á×ÍàÅ  ÍÔÍÔÍÔ

 

 

 

 

 à¾×è͹ªÐàÍÁËźÁÒÍÂÙè¹Õèàͧ   .... ¾ÕèàÅÕ駵ÐàͧÍÒº¹ÓãËéÁÑè§ÁÑêÂà¹Õè  ©Ø¹ÍèÐ

 

 

à¡ê¡¶èÒ¡ÐáÁè˹èÍ´Ô

 

 

 

...............................     ÀÒ¤½Ò¡¢Ñ§  @  ÁÕ¹ºØÃÕ

 

 

´×é͹ѡ... ÇÕ¹¨ÃÔ§æææ  à»ç¹ÇèÒ ¾èÍ¡ÐáÁèäÁèä´éËÅѺä´é¹Í¹   ä»ÍÂÙèÁÕ¹ºØÃÕ¡ÐÂèÒ¡èͧÅСѹ

 

 

 

ÍêР  ... à¢éÒ·Ò§àÅ´Ԡ  ªÐàÍÁ¨Ðä´éà»ç¹ËÑÇ˹éÒá¡ç§¤ì

 

 

 

 

â¶ÅÙ¡¾èÍ  ... ÂèÒÍéÍÂäÁèãËéÍÍ¡¹Í¡ºéÒ¹àËÃÍ  ÁÒàÅ蹡оèÍ´Õ¡ÃÑèÇ

 

 

 

 

ÁèÐÍÒÇÇÇÇ..... à¤éÒÍÂÒ¡ÍÂÙèà§Õºææ ¤¹à´ÕÂÇ

 

 

¹ 15 .. 2552 02:49:25
 4 鹵
âµà»ç¹ÊÒÇáʺ «èÒ «¹¤ÃºÊÙµÃàÅ«Ôà´ç¡«¹ ¤×Í à´ç¡©ÅÒ´¹Ð¤Ø§áÁè¨Ôêº
15 .. 2552 04:23:49
ªÐàÍÁà»ç¹ÊÒÇáÅéÇ ÊÇ¢Öé¹ÁÒ¡ææàÅÂ
à¹éµ
15 .. 2552 19:02:04


àÃÔèÁ©ÒÂáÇÇÊÇÂáÅéǹêÒ

¹ÙëºÔëÁ
15 .. 2552 23:06:27
áËÁ. .

á¤è¹Õé ÂѧäÁèàÃÕ¡ÇèÒÅÔ§ËÃÍ¡¤èÒ

^^
ËÁÙ¹é͹èÒÃÑ¡
17 .. 2552 03:51:12