¤ÇÒÁÃÑ¡¡Ñº¤ÇÒÁàÊÕÂã¨

             Çѹ¹Õéà»ç¹ÇѹÍÒ·ÔµÂìà»ç¹Çѹà¡Ô´¢Í§à¹ç¡«ìáÅСçÁÔé¹·ì «Öè§Êͧ¤¹¹Õéà»ç¹à¾×è͹·ÕèàÃÒÃÙé¨Ñ¡ÁÒ¡çËÅÒ»ÕáÅéÇàËÁ×͹¡Ñ¹áËÅÐà¹ç¡«ì¹Õèà»ç¹à¾×è͹«Õé»Öé¡ÁÒµÑé§áµèµÍ¹àÃÕ¹»ÃжÁ·Õè͹غÒÅÁÔé¹·ì¹Õè¡çÃبѡ¤ÃÑé§ááµÍ¹àÃÕ¹Í.ÍӹǵÑÇàÅç¡Âѧ䧡çÂѧàÅç¡ÍÂèÒ§¹Ñé¹Êͧ¤¹¹Õé¹ÔÊÑ´ÕáÅСç¹èÒÃÑ¡àÍÒÁÒ¡ æ àÅ àÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·ÕèÁÕà¾×è͹àËÁ×͹Êͧ¤¹¹Õé¹Ð ÊØ´ÊÑ»´ÒËì¹Õé·Ñé§ÍÒ·ÔµÂìàÃÒÃÙéÊÖ¡àº×èÍáÅСçà«ç§àÍÒÁÒ¡ æ àÅ à¾ÃÒÐÅÙ¡ªÔé¹áËÅФԴ¶Ö§¨Ñ§àÅÂäÁèÃÙéÇèҵ͹¹Õé¡ÓÅѧ·ÓÍÐäÃÍÂÙèà»ç¹Âѧ䧺éÒ§ ¡ÓÅѧ¤ØÂâ·ÃÈѾ·ì¡ÑºàËÅÕèÂÁàÂç¹ÍÂÙèËÅèÐÁÑé§à¤éÒ¨ÐÃÙéÁÑé¹ÐÇèÒÁÕ¤¹ æ ˹Öè§áͺÃÑ¡ à»ç¹Ëèǧà¤éÒÍÂÙèã¹ÁØÁ àÅç¡ æ µÃ§¹Õé ÃÑ¡à¤éÒÁÒ¡àÅÂËÅèкҧ·ÕàÃÒ¡çÅ×Á¹Ö¡¶Ö§µÑÇàͧä»àÅ´éÇ«éÓ

 

                                                                           ¤Ô´¶Ö§ÁÒ¡ æ àŹÐ

¹ 14 .. 2548 16:38:43
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¤ÇÒÁÃÑ¡¡Ñº¤ÇÒÁàÊÕÂ㨠[7669/0]