< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
It's Not Happy Day TLT [10664/0]
It's So Very Sad [161/0]
àÃÒà»ÅÕèÂ¹ä» [193/0]
ÇѹËÂØ´àÃÕ¹ áµèäÁèËÂØ´¾Ñ¡ [174/0]
µÍ¹¾ÔàÈÉ:áʺʹԷÈÔÉÂìÊèÒÂ˹éÒ [277/0]
Çѹ·ÕèÃÙéÊÖ¡ÊѺʹ [176/0]
Çѹ·ÕèÊØ´áʹ¨ÐÃé͹ [136/0]
¡ÅѺÁÒáÅéÇ ^L^ [195/0]
Çѹ¾èÍáËè§ªÒµÔ [160/0]
·ÓäÁäÁèÁÒT_T [154/1]
Çѹ·ÕèÊØ´áʹ¨Ð... [142/1]It's Not Happy Day TLT

Çѹ·Õè 18 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È.2549

Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹ´Õ (¹Ô´Ë¹èÍÂ) à¾ÃÒЪÁ. ÀÒÉÒä·Âä´é§Ò¹ãËÁèÁÒÍÕ¡áÅéÇ á¶ÁÇѹ¹Õéä´éá¡ÐÊÅÑ¡¼ÅäÁé¡Ñº¼Ñ¡´éÇ áÅе͹àÂç¹Âѧä´é¤Ø¡ѺÁÒÃ줴éÇ·Ñé§æ·ÕèµÍ¹ÍÂÙèã¹ËéͧàÃÕ¹᷺¨ÐäÁèä´éÁͧ˹éҡѹàÅ áµèäÁèÃÙéà¾ÃÒÐÍÐäà àÇÅÒà¢Ò¾Ù´¶Ö§à¾×è͹¼ÙéË­Ô§¤¹Í×è¹ã¹ËéͧàÃÒ¡ÅѺÃÙéÊÖ¡àÈÃéÒæ䧡çäÁèÃÙé áµè àÃ×èͧãË­è¨ÃÔ§æ¤×ÍÅ×Á¢Í§·Õè¹ÓÁÒá¡ÐÊÅÑ¡äÇ麹ËéͧàÃÕ¹ÍèРʧÊѾÃØ觹ÕéµéͧÃÕºä»âçàÃÕ¹áµèàªéÒá¹èàÂÂÂÂÂÂ

¹ 18 .. 2549 21:59:06
ѧդ鹵