< December 2017  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
¡Òü¨­ÀÑ [16891/0]¡Òü¨­ÀÑÂ

  New year ...New life  »ÕãËÁè¡ç¼èÒ¹ÁÒËÅÒÂÇѹáÅéÇ  áµèÍÐäÃæ ¡çÂѧ¤§äÁèà»ÅÕè¹á»Å§ ÍÐä÷ÕèÃÑ¡¡çÂѧÂѧäÁè¨Ò§ËÒ   ÃÑ¡¤Ãͺ¤ÃÑÇ   ÃÑ¡à¾×è͹  ÃÑ¡¾Õè  ÃÑ¡¹éͧ  àËÁ×͹à´ÔÁ  ÃÑ¡ÁÒ¡´éÇ      

          äÁèÇèҨлÕäË¹æ »ÕãËÁè ËÃ×Íà¡èÒ ¡éÂѧÁÕàÃ×èͧʹءæ àÃ×èͧ·ÕèáÂè àÃ×èͧ·ÕèÍÂÒ¡Å×Á  ãËéàÃÒä´é༪ԭ¡ÑºÁѹÍÂÙèàÊÁÍ  ¡Òü¨­ÀÑÂàÃÔèÁ¢Öé¹áÅéÇÇÇÇÇ  äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹àÃ×èͧàÃÕ¹  àÃ×èͧ¤Ãͺ¤ÃÑÇ  àÃ×èͧ¤¹Ê¹Ô·  àÃ×èͧà¾×è͹   àÃ×èͧà§Ô¹  àÃ×èͧÃÑ¡  ÏÅÏ   ©Ñ¹ÍÂÒ¡¨Ð¤éÒËÒáÅéÇ áµèà´ÕëÂÇ ! ¢ÍàÇÅÒÊÇÁªØ´¼¨­ÀÑ¡è͹ ... âÍठ ¾ÃéÍÁ  Ready , , ,

Posted on 07 Jan 2010 10:29:04
No Comment