< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à»ç¹ÍÕ¡Çѹ¢Í§....¹ÒÂầ¤ì [17395/0]
àÁ×èÍäËÃè¿ÔÅìÁ¨ÐÃÙé«Ñ¡·Õ¹éÒ ÇèÒ.......ầ¤ìÃÑ¡¿ÔÅìÁ [221/2]à»ç¹ÍÕ¡Çѹ¢Í§....¹ÒÂầ¤ì

Çѹ¹Õé¡éÍ´ÕÍйРàËÁ×͹·Ø¡Çѹ áµè¾Íâ·Ãä»ËÒ¿ÔÅìÁ...¿ÔÅìÁºÍ¡äÁèÇèÒ§ Í×éÁ..ầ¤ìà¢éÒã¨ÇèÒ¿ÔÅìÁäÁèÇèÒ§¹êÐ ÍÒ¨¨Ð¤Ø¡Ѻà¾×è͹ÍÂÙè ËÃ×Í ÍÒ¨¨Ð·ÓÍÐäÃÂØè§ æ ÍÂÙè áµèäÁèà»ç¹ÃÑÂËÃÍ¡¹êРầ¤ìà¢éÒ㨠ÃÑ¡¢éÒ§à´ÕÂÇ ÁѹÂèÍÁà»ç¹ÍÂèÒ§§Õéà»ç¹¸ÃÃÁ´Ò áµèÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒ¤Ô´¶Ö§¹êÐ ¶Ö§¨Ðâ·Ãä»ËÒáµèäÁèä´é¤Ø¡ѹ ¡éÍÁÑèÂà»ç¹äÃËÃÍ¡¹êÐ Áѹ¡éͼèÒ¹ä»ÍÕ¡ÇѹáËÅÐà¹ÍÐ ´Õ æ æ áµè¡éͶ×ÍÇèÒʺÒÂã¨ÍÐ

 

ầ¤ìÃÑ¡¿ÔÅìÁ¹êÐ...¤¹´Õ

¹ 14 .. 2550 10:17:21
ѧդ鹵