.*+*.+*.à¢Õ¹ä´Çѹáá¤èÐ.*+*.+*.

       

<marguee>          </marguee>

Çѹ¹Õé໧Çѹáá¹Ð¤èзÕèà¢Õ¹ä´ÍèÐ ¡éÍ¢Í "ÊÇÑÊ´Õà¾×è͹ææ·Ø¡¤¹´éǤèÐ"

áÅСé͢ͽҡà¹×èͽҡµÑÇ´éÇ¡ҹ¹Ð¤èÒ

§éÒ¹Çѹ¹Õé¡éÍÁÕ¡Å͹à¾ÃÒÐæÁÒ½Ò¡ÍйÐ

ÅͧÍèÒ¹´Ù¹Ð¤èÐÇèÒ¶Ù¡¨Ñ»èÒÇ

♥♥♥♥♥

<marguee>¡Å͹¹ÕéàËÁÒСѺ¤¹·Õè¡ÓÅѧà˧ÒææÍÂÙèÍèÐ</marguee>

¤ÇÒÁà˧ҪèÒ§·ÃÁÒ¹áÅзء¢ì·¹

·ÓãËé¨ÑÂÊѺʹáÅлǴÃéÒÇ

áÁé¡ÒÂÍØè¹áµèã¨Âѧà˹çºË¹ÒÇ

äÃé¢èÒǤÃÒǢͧ¤¹·ÕèÍÂÙèä¡Å

à¸ÍʺÒ´ÕäËÁ¤¹´Õ

¡è͹ËÅѺµÒ¤×¹¹Õé¤Ô´¶Ö§¡Ñ¹ºéÒ§äËÁ

¶Ö§µÑÇàÃÒ¨ÐËèÒ§¡Õè¾Ñ¹äÁÅì

¢éÒ§ã¹ã¨Âѧà»ç¹..à·Í..äÁèà»ÅÕè¹á»Å§

 

½Ò¡´éǹФèÐà¾×è͹ææ

ºÐºÒ¤èÐ

¹ 10 .. 2548 10:26:53
 1 鹵


«ÒËÇÑ´´Õ¤èÐ..ÇѹááàÅÂàËÃͤÐà¹ÕèÂ..´Õ¤èÐæ æà¢Õ¹ä´..ªèÇÂÍÐäÃàÃÒä´éËÅÒ æ ÍÂèÒ§á¶Áä´éÁÔµÃÀÒ¾..·Õèáʹ´ÕáÅéǤèÐáÅéÇÇèÒ§ æ¨ÐáÇÐÁÒÍÕ¡¹Ð¤Ð..^^
äÍéºÍÅ«ØèÁ«èÒÁ
10 .. 2548 23:33:40
< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
.*+*.+*.à¢Õ¹ä´Çѹáá¤èÐ.*+*.+*. [7417/1]