< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ÍÕ¡á¤è 1à´×͹ ¡ÑºÍÕ¡ 5 Çѹ [6493/0] 
ÍÕ¡á¤è 1à´×͹ ¡ÑºÍÕ¡ 5 Çѹ

  Çѹà¡Ô´á¡èà¤éÒäÁèÃÙéÇèҨзÓäÃãËé´ÕËÇèР Áѹ¹Ö¡äÁèÍÍ¡  ¡ÐÇèҨзӺÑ·֡àÅèÁ¹ÕéãËé¹Ñ·äÇéà»Ô´ÍÍ¡ ÇèÒàÇÅÒູãÍäÃູ¡ç¨Ðà¢Õ¹ŧä»ã¹ÊÁØ´àÅèÁ¹Õéà¾×èÍãËé¹Ñ·ä´éÍèÒ¹ ູ¡çÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡¹Ñ·ÇèÒ  Çѹ¹Õéູ¡ç»Ô´à·ÃÁ¢Í§¡Òý֡§Ò¹áÅéÇ⤵ùèÒàº×èÍàÅ   ÊǹÍÕ¡2 Çѹ¢éҧ˹éÒ¡çÊͺáÅéÇູ¡çÂѧäÃèÁÍèҹ˹ѧÊ×ÍàÅ  ¹Ñ· ູ¡çÃÙéÇèÒ¤¹ÍÂèÒ§¹Ñ·¤§äÁèÍèҹ˹ѧÊ×ÍËÃÍ¡  áµèÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡ÇèÒ µÑé§ã¨Êͺ¹êÐ

»Å. ´éÇÂÃÑ¡áÅФԴ¶Ö§

·Ò§à´Ô¹¢Í§ËÑÇ㨠...... 

          ·Ò§à´Ô¹¢Í§ËÑÇ㨠...................................

       º¹·Ò§à´Ô¹.. »ÅèÒÇà»ÅÕèÂÇ..áÅÐÍéÒ§ÇéÒ§
       º¹Ë¹·Ò§ ..¿éÒÁ×´ ...áʧÊÅÑÇ
       º¹¤ÇÒÁàÈÃéÒ.. ÁҺѧ㨠..ãËéËÁͧÁÑÇ  
       º¹¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ...  äÁè¡ÅéÒÃÑ¡ ...»Ñ¡ã¨ã¤Ã

       à¾ÃÒÐËÑÇã¨..à¤Âà´Ô¹·Ò§...ÁÒ¡Õè˹
       ¡çÅéÁŧ..·Øù... ᵡÊÅÒÂ
       ã¨ÅÐàÍÕ´... ´Ñ§¡é͹¡ÃÇ´ ..»¹àÁç´·ÃÒÂ
       à¢ç´¨¹µÒÂ.. ¤ÇÒÁÃÑ¡·Õè..äÁèÂÑè§Â×¹

       ¨¹Çѹ¹Ö§..ã¨à¨çºá»Åº..ä´éºÃÃà·Ò
       ã¨·ØàÅÒ  áµè¤ÇÒÁàÈÃéÒ äÁè¨Ò§ËÒÂ
       ´éǤÇÒÁàË§Ò Íѹ˹ÒÇàË¹çº ¡Ñ´¡Ô¹¡ÒÂ
       㨧Á§ÒÂ.. ÇèÒÃÑ¡¨ÃÔ§.. Âѧ¤§ÃÍ

       ã¨µÑ´ÊÔ¹..ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§.. ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§
       ¤ÃÑ駹Õé«Öè§..áÁéÅÓºÒ¡..äÁèÂèÍ·éÍ 
       ÃÙéÇèÒÃÑ¡ .. ¤Óà´ÕÂÇ ..¤§äÁè¾Í
       ËÃ×͵éͧÃÍ..ÇÒʹÒ..ÁÒ¤éӨع

       ã¨Âѧ¤Ô´ ..ÇèÒÂѧÁÕ..¤¹ÃÑ¡¨ÃÔ§
       äÁè·Í´·Ôé§ ..àº×èÍ˹èÒÂ.. ¨¹ËÒÂ˹Õ
       ÍÂÒ¡à¨Í¤¹...·ÕèÃÑ¡..à¨Í¤¹´Õ
       ´éǽѹ¹Õé..ã¨ËÁÒÂÁÑè¹ .ãËéà»ç¹¨ÃÔ§

       ¨¹à´Ô¹·Ò§..ÁÒä¡Å .´éÇÂã¨ÁÑè¹
       ÍÑȨÃÃÂì ..àËÁ×͹âÅ¡ËÁع ..áÅéÇËÂØ´¹Ôè§
       㨤鹾º.. ¤¹·Õèãªè.. áÅéǨÃÔ§¨ÃÔ§
       à»ç¹·Ø¡ÊÔè§ ..·Ø¡ÍÂèÒ§.. ´Ñè§ã¨ÃÍ

       àÁ×èÍËÑÇã¨..à´Ô¹·Ò§...ÁÒ¾ºà¸Í
       ¡ç¾ÃèÓà¾éÍ ...ÍÂÒ¡ä´é...à»ç¹à¨éҢͧ
       ÁÕáµèà¸Í...à·èÒ¹Ñé¹ ...ã¨ã½è»Í§
       ã¨ÁѹÃéͧ ...ÃéͧÃèÓ ...ÇèÒÃÑ¡à¸Í

       ÍÂÒ¡ãËéã¨...¢Í§à¸ÍÍÂÙè..¡Ñº©Ñ¹
       ãËéËÑÇ㨠..à¤Õ§¡Ñ¹ ...ÍÂÙèàÊÁÍ
       äÁèä´é¾º..äÁèä´éàËç¹ ..áµèã¨à¨Í
       㨢ͧ©Ñ¹..à»ç¹¢Í§à¸Í..·Ø¡Çѹä»

       ¨¹Çѹ¹Õé ..ÁÕËÑÇã¨... à¸Íà¤Õ§¢éÒ§
       à´Ô¹ÃèÇÁ·Ò§.. ´éÇ¡ѹ... ÊÙè¨Ø´ËÁÒÂ
       à´Ô¹ÍÔ§áͺ ..ṺªÔ´.. ÍÂÙèà¤Õ§¡ÒÂ
       º·Ê觷éÒÂ..º¹·Ò§à´Ô¹..©Ñ¹áÅÐà¸Í  

¹ 23 .. 2550 14:12:39
ѧդ鹵