< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
[6530/0]
º·¹Ó [222/0] 

   Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹà¡Ô´ÃØè¹¾Õè·Õè¹èÒÃÑ¡¢Í§àÃÒ     áµèàÃÒäÁè¡ÅéÒàÍҢͧ¢ÇÑ­ä»ãËé ¡ÅÑǾÕèà¤éÒ¨ÐäÁèÃѺ

 áµèàÃÒ¡çä´éÍǾÃãËéáÅéǹРàÃÒ¢ÍãËé¾Õèà¤éÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡æäÁèµéͧÁÒà¨çº¡ÑºÃÑ¡·ÕèäÁèÊÁËÇѧẺàÃÒ

à¾ÃÒÐàÃÒÃÙéÇèÒ¡Ò÷ÕèÃÑ¡¢éÒ§à´ÕÂÇÁѹà¨çºá¤èä˹ áÅÐàÃÒ¡çÍǾõèÍä»ÇèÒ ¢ÍãËéàÃÒä´éÃÑ¡¾Õèà¤éÒẺ¹ÕéµèÍä»á¤è¹ÕéàÃÒ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅéÇ

 

ÊØ´·éÒÂÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡·Ø¡¤¹ÇèÒ ÃÑ¡¹Ð ¨Øêºæ

¹ 08 .. 2551 19:07:32
ѧդ鹵