< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
Çѹáá·ÕèÃÙé¨Ñ¡à¸Í(ãËÁè) [8600/0] 
Çѹáá·ÕèÃÙé¨Ñ¡à¸Í(ãËÁè)

Çѹ¹Õé »Íä´é¤Ø¡Ѻ¼ÙéË­Ô§¤¹Ë¹Öè§à¢Òà»ç¹à¾×è͹¢Í§á¿¹à¾×è͹..Íпѧ´Ù§§àÍÒà»ç¹ÇèÒà»ç¹à¾×è͹¢Í§»ÙáÅéÇ»Ùà»ç¹á¿¹µéÍÁ(ÂÒÇ)Í×Á...áÅéǵéÍÁ¡çà»ç¹à¾×è͹»Í..ÂÔ觾شÂÔ觧§..¼ØË­Ô§¤¹¹Õéà¢Òª×èÍãËÁèà»ç¹ÃØè¹¾Õè1»Õ ä´é¤Ø¡ѹ·Ò§â·ÃÈѾ·ìá¤èÇѹáá¡ç¤Ø¡ѹµÑ駹ҹÍèÐà¢Òà»ç¹¤¹¤ØÂʹء»Íä´é¤Ø´éÇÂáÅéÇʺÒÂ㨴ÕÃÙéÊÖ¡àËÁ×͹ÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¹Ò¹àÅÂäÁèÍÂÒ¡ºÍ¡àÅÂÇèÒá¤èÇѹáá»Í¡çáͺ..»Å×éÁãËÁèáÅéÇ..ÍÔÍÔÍÔ...ÍÒ¨ѧ..àÍÒÍÕ¡áÅéÇ..áÁ§»Í..

¹ 28 .. 2548 01:23:53
ѧդ鹵