< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ÍÂÙ褹à´ÕÂÇÍÕ¡áÅéÇ [9204/0]
Today is Sunday [216/7]
Happy Aniversary [183/0] 
ÍÂÙ褹à´ÕÂÇÍÕ¡áÅéÇ

à¾Ô觡ÅѺÁÒ¨Ò¡Êè§ÁÙëÍéǹ·Õè airport äÁèÍÂÙèºéÒ¹ÍÕ¡áÅéÇ ¹èÒàº×èÍÁÒ¡àÅÂÇѹËÂØ´·ÕäÃäÁèà¤Âä´éÍÂÙèºéÒ¹«Ð·Õ áµèÍÂèÒ§ÇèÒáËÅÐà¤éÒä»·Ó§Ò¹ ¢×¹àÃÒ·ÓµÑǧÕèà§èÒºè¹à¤éÒÁÒ¡æ à´ÕëÂǨоÅÍÂÃÓ¤Ò­áÅéÇ¡ç¨Ð·ÐàÅÒСѹÍÕ¡

àÁ×èÍÇÒ¹áÁèä»ËÒËÁÍÁÒÍÕ¡áÅéÇÅÙ¡ ¨¹áÅéǨ¹ÃÍ´áÁ¡çäÁèä´éàËç¹Ë¹éÒÅÙ¡«Ñ¡ÁÕ äÁèÃÙéÇèÒ·ÓäÁàËÁ×͹¡Ñ¹ÅÖ¡æáÅéÇáÁè¡ç¡ÅÑÇàËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒ¨Ðà»ç¹Âѧ§Ñ áÁè¢Õé¢ÅÒ´ÁÒ¡àÅÂÅÙ¡

¹ 20 .. 2548 18:03:50
ѧդ鹵