< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
µé¹à˵ØáËè§ ¤ÇÒÁà«ç§ [11852/0]
48 ªÑèÇâÁ§ã¹Ë¹Öè§Çѹ ¨Ð´ÕÁÑéÂà¹Õè [204/2]
Çѹ¹Õé review objective ¡Ñº ¹Ò [171/1]
Çѹáá ·ÕèàÃÔèÁà¢Õ¹ ä´ ¹Ðà¹Õè [226/6]µé¹à˵ØáËè§ ¤ÇÒÁà«ç§

Çѹ¹Õé ·ÓäÁÃÙéÊÖ¡à«ç§ æ ¡çäÁèÃÙé ã¤Ã¾Ù´ÍÐäáçäÁè¶Ù¡ã¨

Çѹ¹Õé µ×è¹àªéÒ ¡çÍÒº¹éÓáµè§µÑÇ áÅéÇ¡ç¢ÑºÃ¶ÍÍ¡ÁÒ·Ó§Ò¹àŹÐà¹ÕèÂ

äÁèä´éʹ͡ʹ㨤¹ã¹ºéÒ¹àÅ Áѹà»ç¹Âѧ䧡çäÁèÃÙé àº×èÍ æ à«ç§ æ

¨Ô§ æ ÍÂÒ¡ÍÂÙèºéÒ¹¨Ñ§àÅÂ

 

ÍèÒ ÃÙéáÅéÇ ÇèÒ·ÓäÁà«ç§ ¡çà¾ÃÒТÕéà¡Õ¨¹Õéàͧ

¶Ö§ÇèÒ ¡çàÅÂà«ç§

 

¡çà¾ÃÒТÕéà¡Õ¨¹ÕèáËÅÐ ¡çàÅ à«ç§

ÍÂÒ¡¡Ô¹ á´´´Õé â´ ¨Ñ§

àÃ×èÍÂà»×èÍ ¨Ô§ æ àÃÒÇѹ¹Õé

¹ 19 .. 2552 10:00:36
ѧդ鹵