< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[10053/0]àËÁ×͹ÍéÒ§ÇéÒ§ÍÂÙèà¾Õ§ÅӾѧã¹Ëéͧ·ÕèäÃé»ÃеÙ
àËÁ×͹µé¹äÁé¢Ò´¤¹ÁÒ´ÙáËé§áÅé§Å§ä»·Ø¡·Õ·Ø¡·Õ
àËÁ×͹à»ÅÇà·Õ¹Íè͹áç¡ÓÅѧÂÔ觹ҹÂÔ觴ÙÃÔºËÃÕè
àËÁ×͹ªÕÇÔµ¶Ù¡·Ôé§ã¹¤ÇÒÁà§Õº§Ñ¹

à¡×ͺ¤Ô´ÇèÒäÁèÁÕáÅéǤ¹·Õèà¡Ô´ÁÒà¾×èͩѹ
áµèáÅéÇà¸Í¡çà´Ô¹à¢éÒÁÒ

¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§à¸Íź¤ÓÇèÒà˧ÒáÅÐà¢Õ¹¤ÓÇèÒà¢éÒã¨
ä´éÃÙéÇèÒ¤ÇÃËÒÂã¨à¾×èÍã¤ÃãËé©Ñ¹ÂÔéÁä´éÍÕ¡¤¹
¨Ò¡Çѹã¹âÅ¡¨ÐÁÕ¤¹à˧ҹéÍÂŧä»Êͧ¤¹
äÁèÁÕáÅéǤ¹·Õèã¨ËÁè¹æàÁ×èÍàÃÒÁաѹáÅСѹ

àËÁ×͹ÇèÒËéͧä´éà¨Í»ÃеÙà»Ô´ÁÒ¾º¤ÇÒÁÊǧÒÁ
àËÁ×͹µé¹äÁéÁÕ¤¹Ã´¹éÓãËéÁѹªØèÁª×é¹¢Öé¹ÁÒ¢Öé¹ÁÒ
àËÁ×͹à»ÅÇà·Õ¹ä´éÁ×Í»ÃФͧ»éͧÅÁãËéä¿ÊÇèÒ§
àËÁ×͹ªÕÇÔµä´éà¨Í»ÅÒ·ҧÊÑ¡·Õ

¹ 11 .. 2552 19:09:27
ѧդ鹵