< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
You are getting Bigger Alex! [5087/5] 
You are getting Bigger Alex!
Dear Alex, (Mommy just wrote a very long page to you, unfortunately, something wrong with the computer, it all gone) That's ok honey :) I can always write you again. 15.30 hrs (you are already 23 weeks in my stomach) What a wonderful feeling I ever had, when you move and kick my stomach? I know you alive in my sttomach and I have to take the best care for you. You started to move (well at least that was my first time I notice) since you were about 20 weeks but move a little like a fish attack and not so often, only sometime at night. Your grandmom, aunty Kwan, Pa were already touching you. Aunty Ya also already thinking of what to give to you, Uncle Jak has already bought you a love pair of shoes from Scottland. These day, you move quite often and everyday, after meals you move 3-5 times in one hour (sometime I can counted up to 10 times). I think you are a healthy boy and my doctor said the same. Mommy starting to eat lot more than before, hungry more often but daddy always says I should eat a proper food which you can receive, now I quit chocolate, cake, soda (trying), alcohol (not at all since long time ago), junk food. We want you to be healthy. Now you are getting bigger, yes, you do honey! Mommy can no longer waer all the pants I used to. Now my skirt from size "S" to "L", I receive some loosing dress from Aunty Kwan, grandmom and daddy bought me a cute dress too last week. I will eat more and more for you, so you can grow. Now I look like a little penquin, small body but my stomach is big, sometime I will fall forward when I tried to bend down. It's funny when I think about it. My proposition is totally strange now ;) but I like it as long as you are growing. I carefully watch my food properly, so you can grow fast, I careful of how to sleep, so you can sleep well inside my stomach, I careful of how to dress, so you have enough space and comfortable inside to grow (though, mommy still want to be a hip-working pregnant woman at work, try hard to find a nice loosing marternity dress)hahaha. I put you on music in the morning now before I get up, we listen the music together and we talk, befofe sleep I put another music for you so you can have a good night (we talk again), I think you like music just like me and daddy because you seems to be relax and give me some reaction. When I shower (most of the time, I sing for you too) I hope you like it. Alex, we love you already and can't wait to see you very soon in July :) Wish you are a healthy cute little boy. Ps: I just spoke on the phone with daddy, he is fine and he is about to drive to his office in Munich and talk to his boss about his work condition. Let's pray for him honey... Love you, Mommy
¹ 29 .. 2549 15:30:13
 5 鹵
à¤éÒÇèÒ·Ò¹ dark chocolate ÇѹÅйԴ

¨Ð·ÓãËéÅÙ¡ÍÒÃÁ³ì´ÕÍèФèÐ (¨Óà¤éÒÁÒ)ÍèÒ¹áÅéÇà»ç¹¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·Õè¾ÔàÈÉ ¨ÃÔ§æ ¹Ð¤Ð :)
Image hosted by Photobucket.com ^^ kiwimay
30 .. 2549 06:42:40
´Õ㨴éǹФзÕè¹éͧ Alex á¢ç§áçÊÁºÙóì´Õ àÃÔèÁ´Ôé¹·Ñ¡·Ò¤سáÁèáÅéÇ´éÇ ÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾¹Ð¤Ð à¡Ô¹¤ÃÖ觷ҧÁÒáÅéÇ à¼ÅÍáÇêºà´ÕÂÇ¡çä´éà¨Í¹éͧ Alex áÅéǤèÐ :)
»ØéÁ (Mrs.Song)
30 .. 2549 07:01:49
àÇÅÒ·ÕèÅÙ¡´Ôé¹áÅéÇàµêÐàÃÒàºÒæ ¤¹à»ç¹áÁ褧ÁÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´ÕãªèäËÁê¤èÐàËÁ×͹à¤éÒ¡ÓÅѧàÅ蹡ѺàÃÒËÃ×Í·Ñ¡·ÒÂàÃÒÍÐäÃẺ¹Ñé¹ Áѹ¤§à»ç¹¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·ÕèÂÒ¡¨Ð͸ԺÒÂà¹ÍÐÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾¹Ð¤Ð
Rattikarn
30 .. 2549 10:36:49
¡Ô¹ªÍ¤â¡áŵáÅéÇÍÒÃÁ³ì¨Ð´Õ¹Ð¤Ð...ÍÂèÒ¡Ô¹àÂÍйФРà¾ÃÒШШءẺµØéÂÍèФèÐ ÍØÍÔææ...
PJ en Mario
30 .. 2549 14:14:33
Wonderful mom!
lunapee
31 .. 2549 08:52:40